Kandydaci na dziekanów zaopiniowani pozytywnie

9 lipca 2020 r. Rektor elekt przedstawił do zaopiniowania pracownikom wydziałów kandydatów do pełnienia funkcji Dziekanów wydziałów w kadencji 2020-2024.

Wszystkie Kandydatury zostały zaopiniowane pozytywnie.

Od września br. funkcje obejmą:

stan
Dziekana Wydziału Zarządzania – prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, profesor nauk ekonomicznych, zatrudniona na stanowisku profesora w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania.
Jest autorką ponad 300 publikacji w języku polskim i angielskim. Zaangażowana w realizację wielu projektów naukowo-badawczych w roli wykonawcy i kierownika.
Bierze aktywny udział w konferencjach naukowych organizowanych w Polsce i za granicą w obszarze zarządzania, a w szczególności zarządzania strategicznego. Wielokrotnie nagradzana przez Rektora UEW nagrodami za pracę naukowo-badawczą; otrzymała także dwie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zainteresowania naukowe to w szczególności konkurencyjność biznesu w złożonych i niepewnych czasach i związane z tym zagadnienia. Współpracuje z wydziałami zarządzania wiodących uczelni krajowych. Aktywnie bierze udział w procesach promowania kadr naukowych. Wypromowała 8 doktorów, a także uczestniczy w roli recenzenta w procedurach o awans naukowy na stopień doktora habilitowanego oraz profesora. Powoływana wielokrotnie do zespołu ekspertów m.in. w NCN i NAWA, także jako opiniodawca na zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
Była Dziekanem Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów UEW (2016-2019).
W tym okresie podejmowała skutecznie działania m.in. na rzecz pozyskiwania funduszy zewnętrznych i z ministerstwa na rozwój wydziału, m.in. środki na akredytacje zagraniczne kierunków, w tym akredytacje AMBA, w programie doktorat wdrożeniowy,
a także na rozwój Uczelni z programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (INTEREKON).
Pełni z wyboru funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Nauk o Organizacji i Zarządzaniu w kadencji 2020 – 2024.ag
Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów – prof. dr hab. Andrzej Graczyk 

Prof. dr hab. Andrzej Graczyk jest zatrudniony na UE we Wrocławiu od 1989 roku. Ma bogate doświadczenie we współpracy naukowo badawczej z zespołami z uczelni krajowych i zagranicznych oraz w pracy doradczej i eksperckiej dla odbiorców zewnętrznych w kraju  i za granicą. Przez trzy lata był członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN.
Jest autorem i współautorem ponad 350 publikacji, w tym ponad 20 monografii. Uczestniczył jako wykonawca lub kierownik w ponad 100 projektach badawczych i badawczo-wdrożeniowych. Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej otrzymał nagrodę Ministra Energetyki i Energii, 3 nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodę PTE im. Prof. Edwarda Lipińskiego, 19 nagród Rektora Akademii Ekonomicznej/Uniwersytetu Ekonomicznego, 2 nagrody Rektora Politechniki Wrocławskiej, nagrodę Rektora Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.
Wypromował 10 doktorów. Od 2005 roku kieruje Katedrą Ekonomii Ekologicznej. W tym czasie w katedrze, liczącej od 7 do 10 pracowników, 3 pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego a 2 pracowników tytuł profesora.
Przez prawie 18 lat sprawował następujące funkcje we władzach wydziału:
•    Prodziekan Wydziału Gospodarki Narodowej do spraw Dydaktyki (1999-2005),
•    Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych w kadencjach 2005-2008 i 2008-2012,
•    Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych do spraw Nauki i Stypendiów (2012-październik 2015),
•    Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych (listopad 2015-wrzesień 2016),
•    Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów (październik 2019-obecnie).
Za osiągnięcia organizacyjne otrzymał Nagrodę Rektora Politechniki Wrocławskiej, 4 Nagrody Rektora Akademii Ekonomicznej, 7 Nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1 Nagrodę Rektora Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach.


okr_1
Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji – dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UEW  

Dr hab. inż. Andrzej Okruszek jest zatrudniony na stanowisku profesora Uczelni w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w Katedrze Technologii Żywności i Żywienia.
W swojej działalności naukowo-badawczej prowadził i prowadzi badania w obszarze zagadnień związanych z oceną jakości surowców pochodzenia zwierzęcego, systemami zapewniającymi bezpieczeństwo zdrowotne żywności i konsumenta oraz jej wpływem na zdrowie człowieka. Jest autorem ponad 100 opracowań naukowych w języku polskim i angielskim, w tym około 30 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym posiadających współczynnik wpływu impact factor. Ponadto aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, związanych tematycznie z reprezentowaną dyscypliną naukową, w szczególności z zakresu technologii żywności pochodzenia zwierzęcego.
W latach 2014-2016 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Żywności na ówczesnym Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym. W roku 2016 wybrany został do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego, którą sprawował do 31 sierpnia 2019 r. Z dniem 01 września 2019 r. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powołał go na Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji. W tym czasie podejmował działania mające na celu m. in. podniesienia potencjału naukowo-badawczego Wydziału, jak również wzmocnienie i rozwój jego kadry badawczo-dydaktycznej. Od października 2016 r. kieruje także Katedrą Technologii Żywności i Żywienia wchodzącą w strukturę Wydziału Inżynierii Produkcji.
Jest m. in. członkiem The World’s Poultry Science Association, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz Naczelnej Organi-zacji Technicznej.zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem