STATUT FUNDACJI ROZWOJU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

§ 1

Postanowienia ogólne

1.    Fundacja nosi nazwę Fundacja Rozwoju Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wrocławiu, zwana dalej "Fundacją" i została ustanowiona z woli SENATU Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zwanego dalej “Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 16 października 2008 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przez notariusza Małgorzatę Bańkosz-Ruśkowską w dniu 16 października 2008 na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

2.    Fundacja posiada osobowość prawną.

3.    Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu poprzez ustanowione w Statucie organy.

4.    Fundacja może działać w kraju i za granicą. Jej siedzibą jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław.

5.    Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń.

6.    Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

7.    Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

8.    Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 2

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

1.    Celem Fundacji jest:

1) Aktywny rozwój istniejących form promocji nauk ekonomicznych realizowanych przez środowiska Fundatora. Do form tych zaliczamy m.in. Otwarte Forum Ekonomiczne, Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Trzeciego Wieku;

2) Wspieranie i rozwój nowych form nauczania w ramach internetowej platformy edukacyjnej Fundatora;

3) Tworzenie i prowadzenie projektów, które przy współpracy z służbami obsługi projektów europejskich Fundatora mogłyby zapewnić coraz wyższy stopień asymilacji środków unijnych dla potrzeb rozwoju Fundatora;

4) Organizowanie nowych, prorynkowych projektów edukacyjnych (studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych i innych) oraz ich prowadzenie.

2.    Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) Inicjowanie nowych oraz włączanie się w prace istniejących grup inicjatywnych Fundatora tworzących projekty wymienione w Celach Fundacji,

2) organizowanie konferencji, seminariów, wystaw oraz innych imprez wspomagających działalność projektów wymienianych w Celach Fundacji,

3) prowadzenie działalności wydawniczej w postaci zarówno internetowej, jak i konwencjonalnej,

4) aktywną obecność w mediach wewnętrznych Fundatora oraz propagowanie swoich działań na zewnątrz (media, Internet, reklama zewnętrzna),

5) współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o zbieżnych celach działania,

6) działania organizacyjne realizujące cele statutowe Fundacji.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami Fundacji.

§ 3

Organy Fundacji

Organami Fundacji są: Rada i Zarząd.

RADA

Rada Fundacji jest organem określającym ogólne kierunki działania Fundacji oraz sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

- Dziekani bądź Pełnomocnicy wskazani przez dziekanów czterech wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;

- Przewodniczący Rady – urzędujący Prorektor UE ds. Nauki;

- Prorektor UE ds. Promocji i Rozwoju;

- Sekretarz Rady;

- Inne osoby fizyczne lub prawne powołane w drodze kooptacji przez Radę.

2. Wszyscy członkowie Rady mają równe prawa i obowiązki.

3.Członkowie Rady za pośrednictwem swoich pełnomocników ustanowionych w formie pisemnej mogą uczestniczyć w zebraniach Rady.

4.Członkowie Rady mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Fundacji i popularyzowania jej celów.

5.Każdy członek Rady ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał.

6.Wszystkie uchwały Rady zapadają większością głosów przy obecności 2/3 jej członków z wyjątkiem uchwał dotyczących: przyjęcia do Rady nowego członka, zatwierdzenia budżetu, zmiany statutu oraz rozwiązania Fundacji, które zapadają większością 2/3 głosów.

7.Do podjęcia uchwały przez Radę wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków.

8.Fundatorowi służy prawo odwołania Rady lub każdego z członków Rady w każdym czasie, jeżeli stwierdzi, że działanie członka Rady jest sprzeczne z celami Fundacji.

9.W posiedzeniu Rady uczestniczy członek Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

10.Rada zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy na wniosek co najmniej połowy jej członków lub na wniosek Zarządu.

11.Kadencja Rady jest nieograniczona w czasie.

12.Szczegółowe zasady działania Rady określone zostaną w regulaminie jej funkcjonowania.

13.Do zakresu działania Rady należy:

1) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

2) ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji,

3) propagowanie idei Fundacji,

4) inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych i materialnych na cele statutowe Fundacji,

5) przyjmowanie kierunkowych decyzji co do realizacji budżetu,

6) uchwalanie szczegółowych regulaminów, w tym regulaminów pracy Rady i Zarządu,

7) powoływanie Zarządu,

8) ocena rocznych merytorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie mu absolutorium,

9) odwoływanie i nadzorowanie pracy członków Zarządu,

10) zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu,

11) podjęcie działalności gospodarczej,

12) powoływanie oddziałów terenowych, zakładów lub przedstawicielstw,

13) łączenie się z innymi fundacjami lub stowarzyszeniami oraz tworzenie i wchodzenie w skład spółek,

14) zmiana Statutu i likwidacja Fundacji,

15) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w Statucie,

16) opiniowanie spraw wnioskowanych przez Zarząd.

ZARZĄD

1. Prezesa Zarządu powołuje Rada spośród członków Zarządu.

2. Zarząd wybiera ze swojego grona zastępcę Prezesa.

3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z jej celami, statutem i obowiązującymi przepisami prawa i reprezentuje ją na zewnątrz.

4.Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania nie zastrzeżone dla Rady.

5.Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

6.Oświadczenie woli w imieniu Zarządu jest ważne, jeżeli zostanie podpisane przez prezesa lub przez obu członków Zarządu łącznie. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego Zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

7.Uchwały i decyzje Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równej ilości decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

8.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

9.Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie drugiego z członków Zarządu lub na żądanie Rady.

10.Podejmowanie decyzji przez Zarząd Fundacji w sprawach związanych z działalnością Fundacji następuje w drodze uchwały.

11.Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu biorą udział obaj jego członkowie.

12.Szczegółowe zasady działalności Zarządu określone zostaną w regulaminie uchwalonym przez Radę.

13.Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, a w szczególności:

1) Wykonywanie uchwał Rady i składanie jej sprawozdań ze swojej działalności.

2) tworzenie projektów rocznych planów działalności Fundacji,

3) udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów,

4) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,

5) organizacja pracy biura Fundacji.

§ 4

Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowią:

1) składniki majątkowe wskazane przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji,

2) dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

3) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych,

4) odsetki bankowe,

5) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

6) dochody z działalności gospodarczej.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych na kontach bankowych.

3.Darczyńca, przekazując środki majątkowe może zastrzec, że mają być one przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.

4.W razie powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza po stwierdzeniu, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 5

Likwidacja Fundacji

1.    Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością 2/3 głosów.

2.    Uchwała o likwidacji określa przeznaczenie środków majątkowych powstałych po likwidacji Fundacji.

3.    Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji będą przekazane na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Szczegółową uchwałe w tym zakresie podejmie Rada Fundacji.

4.    O likwidacji Fundacji Rada zawiadomi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 6

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem