Kuźnia Kompetencji – nowe projekty Kuźni Kadr!


http://kuznia.ue.wroc.pl/

O projektach
Trzy projekty pod wspólną nazwą Kuźnia Kompetencji adresowane są do studentów wszystkich kierunków realizowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Celem projektów jest zwiększenie szans na rynku pracy studentów UE we Wrocławiu poprzez podniesienie kompetencji cenionych przez pracodawców. Projekty realizowane są od kwietnia 2016 do maja 2018 roku.

Adresaci:
Oferta projektów przeznaczona jest dla studentów dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia UE we Wrocławiu. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zakładamy udział ogółem ok. 510 osób w pełnym programie rozwijania kompetencji.

Co oferujemy:
Diagnoza w oparciu o wyniki z sesji Assessment Center (w grupach 4-6 osobowych). Diagnoza będzie służyła określeniu słabych i mocnych stron oraz obszarów wymagających rozwinięcia. Każdemu z uczestników zostaną zaproponowane formy wsparcia pozwalające na podniesienie tych kompetencji. Każdy otrzyma swój indywidualny plan rozwoju kompetencji kluczowych z perspektywy branży do pracy, w której się kształci.
Każdy student uczestniczy w min. 4 formach wsparcia spośród następujących:

 1. Warsztaty kompetencyjne z praktykami biznesu (4 x 3h) – pod nadzorem praktyka studenci nabywają lub rozwijają określoną kompetencję poszukiwaną przez pracodawców u absolwentów podczas procesów rekrutacyjnych.
 2. Grupy projektowe (8 x 3h) – przy wsparciu praktyka rozwiązywanie konkretnego problemu biznesowego.
 3. Szkolenia miękkie prowadzone w tandemie pracownik naukowy + praktyk, 16 – 24 h, profil dostosowany do diagnozy.
 4. Szkolenia komputerowe (do wyboru SAP – moduł dostosowany do kierunku studiów, MS Excel, SPSS, Matlab, AutoCAD), 20 h.
 5. Mentoring – indywidualna praca studenta z praktykiem z branży zgodnej z kierunkiem kształcenia, której celem jest rozwój zawodowy i osobisty studenta. Spotkania raz w tygodniu, 12 x 2h.
 6. Kuźniowa Akademia Mistrzów (4 x 4h) – warsztaty przybliżające specyfikę branży/sektora prowadzone przez praktyków różnych obszarów/tematów branż zgodnych z kierunkiem studiów. Każde spotkanie prowadzi inny praktyk – specjalista w innym obszarze.
 7. Wizyty studyjne u pracodawców (3 x 6h) – odwiedzenie dużego zakładu pracy, zwiedzanie, spotkanie z pracownikami, warsztaty metodą case study.
 8. Szkolenia językowe z elementami różnic kulturowych (angielski i niemiecki, wymiar 30 h, słownictwo branżowe), wymagany poziom zaawansowania min. B1.
 9. Warsztaty kreatywności i innowacyjności prowadzone metodą Design Thinking.
 10. Zagraniczne wizyty studyjne połączone z pracą projektową, 30-80 h, 1-3 tygodnie.
 11. Gra symulacyjna (2 x 6h) – warsztaty rozwijające kompetencje miękkie.
 12. Certyfikowane szkolenia zewnętrzne zgodne z potrzebami kierunku studiów wynikające z przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczestników.
  Wszystkie zajęcia odbywają się w małych grupach!

Końcowy pomiar kompetencji, ocena zmian. W celu podsumowania rezultatów zostanie przeprowadzony analogiczny do fazy diagnozy Development Center (pozwalający na zwiększenie samoświadomości uczestników o poziomie posiadanych kompetencji). Wszystkie formy zostaną podsumowane całościowo i pozwolą na sformułowanie wyników udziału studenta w 6-miesięcznym programie rozwoju kompetencji. Podsumowanie uwzględni obszary, które udało się w całości rozwinąć oraz obszary, nad którymi student powinien dalej pracować, aby nadal podnosić swoją wartość na rynku pracy.

Monitoring losów absolwentów. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci monitoringiem losów zawodowych absolwentów. Celem badania będzie sprawdzenie czy uczestnicy projektu podjęli pracę po jego ukończeniu, lub czy kontynuują naukę. Badanie zostanie przeprowadzone metodami CATI (wywiad telefoniczny) oraz CAWI (ankieta internetowa).

Zapisy oraz szczegóły znajdują się na stronie: http://kuznia.ue.wroc.pl/

To już jest koniec…

Szanowni Państwo,
31 grudnia 2015 r. Dział Obsługi Projektów Rozwojowych kończy swoją działalność. Przez prawie siedem i pół roku byliśmy częścią Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i staraliśmy się dzięki pozyskiwanym zewnętrznym funduszom zwiększyć możliwości rozwojowe naszej Uczelni i stworzyć studentom i absolwentom lepsze warunki do startu na rynku pracy. Realizowaliśmy przede wszystkim finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego projekty rozwojowe pod nazwą Kuźnia Kadr (siedem edycji), a ponadto projekt kierunku zamawianego Analityka gospodarcza, a także dwa projekty dedykowane współpracy uczelni ze szkołami, tj. Być przedsiębiorczym oraz Nauka i technologia dla żywności. Dodatkowo ze środków Programu Uczenia się przez całe życie zrealizowaliśmy trzy projekty: Nowoczesny uniwersytet w nowoczesnej Europie (Program Leonardo da Vinci) oraz Integracja europejska dla najmłodszych i Być odpowiedzialnym Europejczykiem (Program Jean Monnet). W sumie pozyskaliśmy środki i zrealizowaliśmy z sukcesem 13 projektów, w których wzięło udział ponad 18 tys. uczestników. Dodam, że projekty pisaliśmy sami, bez żadnego polecenia służbowego, nie mieliśmy tego w zakresie obowiązków.
Przyznam, że pisząc wiosną 2008 r. z Urszulą Załuską pierwszy projekt rozwojowy, zwany pieszczotliwie przez Zespół Kuźnią Matką, a potem składając kolejne aplikacje nie zdawałyśmy sobie sprawy, że tworzymy coś naprawdę dobrego, co będzie dawać nam satysfakcję i zadowolenie przez wiele lat. DOPR czy inaczej Kuźnia Kadr w liczbach to blisko 80 mln zł pozyskanych środków i ponad 40 wysokokwalifikowanych pracowników, którzy wypracowali nasz wspólny sukces, a także grono ponad 70 pracowników naukowo – dydaktycznych Uczelni – naszych bliskich współpracowników. Ale nie liczby są ważne, choć wyglądają imponująco, a dobry klimat, który od początku wytworzył się wokół Kuźni. To wysokie oceny naszej pracy zarówno ze strony studentów i absolwentów, jak i pracodawców, którzy zawsze chcieli z nami współpracować. Przez te lata udało nam się stworzyć efektywną sieć współpracy z blisko 400 podmiotami z terenu całego kraju. W 2014 r. doceniły nas także dwie bardzo ważne dla polskiego szkolnictwa wyższego instytucje. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznało sposób współpracy z pracodawcami w projektach Kuźni Kadr za przykład najlepszych praktyk, z kolei Polska Komisja Akredytacyjna oceniająca Wydział Nauk Ekonomicznych uznała współpracę Uczelni z pracodawcami realizowaną w Kuźni Kadr za wzorcową. Szczególnie wysoko oceniono organizację płatnych staży studentów i absolwentów u pracodawców.
Szanowni Państwo,
Miałam to wielkie szczęście od początku kierować pracami DOPR i uczestniczyć w tworzeniu świetnego zespołu ludzi otwartych i chętnych do pracy i współdziałania. Każdy konkurs na projekty ogłaszany ze środków EFS czy programów edukacyjnych traktowałam jako wielkie wyzwanie i możliwość rozwoju dla uczelni, jej studentów a także pracowników. Z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem tworzyłam koncepcje kolejnych projektów i starałam się tym entuzjazmem zarażać współpracowników. I myślę, że to się udało w stopniu znacznie większym niż można było zakładać w 2008 r. Nie byłoby bowiem Kuźni Kadr jako marki rozpoznawalnej na regionalnym, krajowym a nawet międzynarodowym rynku bez autentycznego zaangażowania jej pracowników, wiary w poprawność wyznawanych modeli myślowych, budowania wspólnej wizji czy zespołowego uczenia się. Odnieśliśmy sukces bo staliśmy się prawdziwą organizacją uczącą się. W praktyce biznesowej wiadomo, że wypracowanie takiej marki jak Kuźnia Kadr to kilka lat pracy i setki tysięcy inwestycji.
Mając to wszystko na względzie nie znajduję racjonalnych przesłanek decyzji o likwidacji DOPR i zapewne bezpowrotnej utracie świetnie wyszkolonych i przygotowanych do pracy projektowej specjalistów. Szkoda, że nie dano nam szansy na częściową zmianę profilu i rozpoczęcie działalności komercyjnej w obszarze wsparcia projektów badawczych i wdrożeniowych. Prawdopodobnie wygrało przekonanie, że pozyskiwanie środków zewnętrznych sprowadza się do poprawnego wypełnienia formularza, a w uczelni funkcjonuje wiele jednostek, które świetnie zrealizują ewentualne projekty. Być może, chociaż dotychczasowe doświadczenia raczej przeczą prawdziwości tych stwierdzeń. 
W imieniu całego Zespołu Kuźni Kadr bardzo dziękuję wszystkim Państwu za współpracę.
dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha
w latach 2008 – 2015 Kierownik Działu Obsługi Projektów Rozwojowych UE we Wrocławiu

Publikacje projektów Kuźnia Kadr IV,  Kuźnia Kadr 6 oraz Kuźnia Kadr 7Zapraszamy do lektury publikacji podsumowujących projekty Kuźnia Kadr IV, Kuźnia Kadr 6 oraz Kuźnia Kadr 7. Dzięki tym opracowaniom będą mieli Państwo możliwość zapoznać się ze wszystkimi częściami produktów finalnych projektów.

Kuźnia Kadr IV – Dobry pomysł na sukces

  

Kuźnia Kadr 6 – Uczelnie na rzecz kształcenia ustawicznego
 Kuźnia Kadr 7 – Program AbsolwentDostosowanie Uczelni dla osób niedowidzących i niewidomychW ramach projektu Kuźnia Kadr IV na Uniwersytecie Ekonomicznym stworzono szereg usprawnień i dostosowań skierowanych do osób niedowidzących i niewidomych.
Skupiono się na budynkach najbardziej kluczowych z punktu widzenia studentów, w których oznaczono szklane powierzchnie, windy, schody oraz poręcze, opisano drzwi oraz stworzono mapy korytarzy. Dodatkowo w przy wejściach na dwie strony kampusu zostały umieszczone trójwymiarowe plany rozmieszczenia budynków (plan części A kampusu przed bramą główną, natomiast części B przy bud. CKU).
Ponadto na podstronie: niewidomi.ue.wroc.pl umieszczona została specjalna aplikacja, gdzie można zapoznać się z głosowymi opisami planu całego kampusu oraz niektórych budynków. 
Wszystkie te elementy mają pomóc osobom niewidomym i niedowidzącym w bezpiecznym i łatwiejszym odnalezieniu się w przestrzeni Uniwersytetu.
Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się zwiększyć zakres dostosowania.
Zapraszamy do zapoznania się z galerią.

Filmy promujące Program Absolwent! Zarejestruj się już dziś!Z ogromną przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z filmem przybliżającym ideę Programu Absolwent oraz relacjonującym Weekend Absolwenta 2015.
O tym dlaczego warto skorzystać z elementów, które dostarcza Program Absolwent, mogą Państwo posłuchać w kolejnym filmie.


Absolwenci i pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako pierwsi w Polsce mają szansę wziąć udział w innowacyjnym Programie Absolwent. Aktywna działalność uczestników pozwoli stworzyć model oferujący absolwentom lepsze możliwości rozwoju kariery zawodowej, a także lepiej zintegruje byłych studentów z rodzimą uczelnią i rynkiem pracy. 
Zachęcamy do rejestracji na portalu www.programabsolwent.ue.wroc.pl  
Uczestnicy Programu będą mogli brać udział w bezpłatnych kursach e–learningowych, seminariach, szkoleniach i spotkaniach networkingowych. Do dyspozycji zarejestrowanych użytkowników jest również przydatna baza wiedzy, a także bank idei, gdzie można publikować własne pomysły. Absolwentów ucieszy też fakt, iż stale rosnąć będzie lista pracodawców publikujących regularnie oferty pracy, staży i wolontariatów.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu serdecznie zaprasza Pracowników i Absolwentów do wzięcia udziału w Programie Absolwent, zarejestrowania się na łamach portalu i powiadomienia znajomych o uczelnianej inicjatywie. Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne.

Weekend Absolwenta 2015 za nami!


20 oraz 21 czerwca 2015 r. odbyła się druga edycja długo oczekiwanego wydarzenia Weekend Absolwenta, w którym wzięło udział prawie 500 osób. Uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach o tematyce ekonomicznej, kulturowej, rozwoju osobistego oraz kulinarnej.
Prowadzone były one przez trenerów z Uniwersytetu Ekonomicznego, KGHM Polska Miedź SA, Credit Agricole i nie tylko. Przygotowanych zostało ponad 80 propozycji, wśród których każdy mógł znaleźć coś dla siebie.  

Organizatorzy zadbali również o aspekt rozrywkowy. W różnych miejscach na terenie wydarzenia rozlokowane były punkty, gdzie uczestnicy mieli okazję pograć w gry planszowe, nauczyć się malowania na szkle oraz bawełnianych torbach, skorzystać z porad baristy czy zaznajomić się z pracami Sekcji Fotograficznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
Ponadto w ramach Weekendu Absolwenta odbywał się Dzień Dawcy Szpiku, gdzie zbierane były zgłoszenia do bazy potencjalnych dawców szpiku. 

Z przyjemnością możemy stwierdzić, że Weekend Absolwenta i wszystkie atrakcje, które odbyły się w jego ramach, zostały bardzo pozytywnie oceniony przez uczestników.  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań przeprowadzonych wśród odbiorców wydarzenia.
Ocena Weekendu Absolwenta 2015

ocena_wa

Ocena rezultatów Weekendu Absolwenta 2015

ocena_rezultatow

Więcej zdjęć:
sobota: http://bit.ly/WA_sobota
niedziela: http://bit.ly/WA_niedziela

Weekend Absolwenta 2015!Ukończyłeś studia I, II, III stopnia lub podyplomowe? Bez względu na to, kiedy i jaką uczelnię ukończyłeś, zapraszamy do udziału w Weekendzie Absolwenta 2015.
baner_na_strone_ue
Czym jest Weekend Absolwenta?
To wyjątkowe wydarzenie, którego ideą jest nawiązanie i utrzymanie trwałych i efektywnych relacji między uczelnią, absolwentami i pracodawcami. Jest to największe przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Absolwent, wprowadzanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w związku z projektem Kuźnia Kadr 7 .
Weekend Absolwenta 2015 to spotkanie absolwentów różnych lat i różnych uczelni.

HARMONOGRAM I OPISY WARSZTATÓW
http://bit.ly/harmonogram_opisy_WA15

FORMULARZ REJESTRACYJNY
http://bit.ly/zapisy_WA15

ZAPISY NA TURNIEJ BRYDŻA
http://bit.ly/zapisy_turniej_brydza

Weekend Absolwenta 2015 to:
• dwa dni atrakcji dla uczestników w różnym wieku – wiedzy i zabawy w dobrym stylu: warsztaty i prezentacje na interesujące i aktualne tematy,
• szeroka tematyka: ekonomiczna, kulturowa, kulinarna, rozrywka i rękodzieło,
• turniej brydża i inne turnieje sportowe,
• bezpłatny udział dla uczestników i ich bliskich,
• nagrody i upominki za aktywności i wygrane w konkursach,
• spotkania z pracodawcami i przedstawicielami uczelni,
• wspólne posiłki dla uczestników przygotowane przez wrocławskich restauratorów.

Regulamin Weekendu Absolwenta
http://bit.ly/regulamin_WA15

Spotkanie z doktorantami networkingowe dla doktorantów 

20 kwietnia 2015 r.W poniedziałek 20 kwietnia 2015 odbyło się spotkanie networkingowe dla doktorantów w ramach projektu Kuźnia Kadr 7.

Spotkanie otworzył Marek Prokopowicz z Działu Obsługi Projektów Rozwojowych UE we Wrocławiu. Przedstawił on uczestnikom możliwości Programu Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, realizowanego w ramach projektu Kuźnia Kadr 7. Wszyscy obecni zostali także zaproszeni do wzięcia udziału w czerwcowym Weekendzie Absolwenta (20-21 czerwca 2015).

Następnie Pani Elżbieta Olejnik z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE bardzo szczegółowo przybliżyła uczestnikom możliwości pozyskania grantów unijnych przeznaczonych dla doktorantów – przedstawiła poszczególne programy, w ramach których można się ubiegać o finansowanie prac naukowych, wskazała ważne terminy i udzieliła praktycznych wskazówek dotyczących pisania wniosków.

Kolejnym prelegentem był dr hab. Ryszard Kłeczek,kierownik studiów doktoranckich w języku angielskim Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zapoznał on uczestników z zagadnieniem pisania poprawnych prac naukowych – wskazał, jakich błędów unikać, jak się przygotować do napisania pracy, czym się kierować. Ponadto polecił uczestnikom listę czasopism naukowych, w których warto starać się o publikację i przedstawił wymogi, jakie są stawiane autorom artykułów.

Oba wystąpienia odznaczały się bardzo praktycznym charakterem – prelegenci dysponują obszerną wiedzę ze swoich dziedzin i wieloletnim doświadczeniem, którymi podzielili się z uczestnikami spotkania. Tematyka była bardzo interesująca, stąd też frekwencja dopisała – udział w spotkaniu wzięło ponad 40 zainteresowanych osób.


Uwaga, doktorantki i doktoranci!

Chcecie dowiedzieć się, jak pozyskać środki unijne na Wasze badania? Jak i kiedy aplikować po granty? A może zastanawiacie się, jak przygotować pracę doktorską i jakich błędów unikać podczas obrony?

Odpowiedzi na te pytania oraz mnóstwo innych użytecznych informacji możecie zdobyć podczas spotkania dla doktorantów 20.04 (poniedziałek), w godzinach 16:30 - 18:30, w sali A101 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Uwaga – liczba miejsc ograniczona! Przed udziałem koniecznie zarejestruj się na stronie www.kuznia7.ue.wroc.pl/doktoranci.

W programie wystąpienia:
Elżbieta Olejnik (Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE) – Granty UE dla studentów studiów doktoranckich – możliwości, terminy i użyteczne wskazówki.
Dr hab. Ryszard Kłeczek (Kierownik studiów doktoranckich w języku angielskim Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) – Jak tworzyć prace doktorskie, jakich błędów unikać? Jak przebiega obrona doktoratu i jak się do niej przygotować?
Marek Prokopowicz (UE we Wrocławiu) – informacje na temat Programu Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocław.

Uczestników zapraszamy również na drobny poczęstunek.
Spotkanie, organizowane w ramach projektu Kuźnia Kadr 7, jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich doktorantów (nie tylko z UE) i studentów studiów magisterskich myślących o doktoracie.

doktoranci_20_04_2015___zaproszenie

Dzień Przedsiębiorczości za nami!

16 kwietnia w budynku DCINiE odbył się Dzień Przedsiębiorczości, zorganizowany w ramach projektu Kuźnia Kadr IV.
Na początek zaprosiliśmy uczestników do wzięcia udziału w debacie na temat: Młody polski przedsiębiorca – kim jest i jak go przygotować?
W debacie udział wzięli:
Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Iwona Kubiak – Merta & Merta Sp. z o.o.
Tomasz Karwatka – Divante Group
Agnieszka Kołodziejczyk – Centrum Innowacji Prolearning
Piotr Rek – Zeccer
Tomasz Sajewski – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Spotkanie prowadziła Katarzyna Pilarczyk z Działu Obsługi Projektów Rozwojowych UE we Wrocławiu.

Następnie na uczestników czekały dwa bloki warsztatowe. W pierwszym bloku uczestnicy mogli wziąć udział w jednym z warsztatów prowadzonych przez przedsiębiorców. Do wyboru były następujące tematy:

Jak pozyskać środki na start-up – Piotr Rek
Własny biznes w internecie – Klara Dyczkowska
Rozpocznij swoją ścieżkę w Inkubatorze Przedsiębiorczości – Tomasz Sajewski

Natomiast drugi blok warsztatów nakierowany był na wsparcie młodych przedsiębiorców. Uczestnicy wybierali jeden z następujących tematów:

Jak wybrać odpowiednią formę prawną i organizacyjną swojej firmy – Iwona Kubiak
Budowanie marki i wizerunku swojej firmy – Marzena Matuszewska
Finansowo-podatkowe aspekty prowadzenia firmy – Dorota Mikielewicz

Wydarzenie skierowane było do młodych osób, które planują otwarcie własnej działalności. Tematy zostały dopasowane tak, aby można było pozyskać informacje z różnych aspektów posiadania własnego biznesu.

Kursy w ramach cyklu Blended-Learning

Drodzy Absolwenci, zapraszamy do udziału w kursach w formule blended-learning. B-learning łączy tradycyjną formułę zajęć z nauczaniem zdalnym. Przygotowaliśmy dla Was cztery kursy: 1. Język polski na co dzień, dr Jacek Skawiński 2. Psychologia reklamy, prof. Dariusz Doliński 3. Brydż, to więcej niż myślisz, Mateusz Mroczkowski 4. Rozwiązywanie konfliktów, dr hab. Alicja Senejko

Kursy e-learningowe są dostępne na portalu Programu Absolwent po zarejestrowaniu.

Warsztaty i wykłady będą się odbywać na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 

1. Język polski na co dzień 
21.04.2015 godz. 17.00-20.00 Sala 301 bud. E 
27.04.2015 godz. 17.00-20.00 Sala 306 bud. E

Prowadzący warsztaty, dr Jacek Skawiński, to językoznawca, redaktor prowadzący i dziennikarz miesięcznika popularnonaukowego Świat Wiedzy, specjalista w dziedzinie kultury współczesnego języka polskiego oraz lingwistyki antropologicznej

2. Psychologia reklamy
22.04.2015 godz. 9.00-12.00 Sala 502 bud. E
29.04.2015 godz. 9.00-12.00 Sala 502 bud. E

prof. Dariusz Doliński – Psycholog społeczny, autor znanych publikacji z zakresu psychologii reklamy 

3. Brydż, to więcej niż myślisz
Warsztaty obejmują 8 godzin lekcyjnych w blokach po 2 godziny (15.30 - 17.00). Warsztaty będą się odbywać w środy w sali 4, budynek L. Pierwsze zajęcia już 22.04.

Prowadzący – Mateusz Mroczkowski, Mistrza Świata i Europy Juniorów w Brydżu Sportowym

4. Rozwiązywanie konfliktów
9.05.2015 godz. 9.30-12.30 Sala 206 bud. A 
10.05.2015 godz. 9.30-12.30 Sala 206 bud. A 

dr hab. Alicja Senejko – Psycholog rozwoju, pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, doświadczony konsultant, coach i mediator

Zapisz się już dziś program.absolwent@ue.wroc.pl  

Liczba miejsc ograniczona!

plakatblendeddolinski_ok   plakatblendedmroczkowski_2


plakatblendedsenejko_1   plakatblendedskawinski_ok_a4

I Dzień Przedsiębiorczości

Zapraszamy na I Dzień Przedsiębiorczości organizowany w ramach Kuźni Kadr IV!
plakatdzien-przedsiebiorczosci
 

Szkolenie:  „Autoprezentacja i kreowanie wizerunku w biznesie”

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt: „Autoprezentacja i kreowanie wizerunku w biznesie", realizowanym w ramach projektu Kuźni Kadr IV. Aby skorzystać z naszej oferty, należy zgłosić chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego:
FORMULARZ REJESTRACYJNY

OPIS SZKOLENIA 
Terminy i miejsce spotkań: 
 A. Część wprowadzająca (12 godzin lekcyjnych) 
• 21.04.15 (wtorek) – 4 godziny (16:00-19:15), 
• 22.04.15 (środa) – 4 godziny (16:00-19:15), 
• 23.04.15 (czwartek) – 4 godziny (16:00-19:15), 
Miejsce: obiekty dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 B. Część praktyczna (6 godzin lekcyjnych) 
• 27.04.15 (poniedziałek) – 6 godzin (16:00-20:30) dla jednej podgrupy, 
• 28.04.15 (wtorek) – 6 godzin (16:00-20:30) dla drugiej podgrupy. 
Miejsce: studio słuchowiskowe Radia Wrocław 

 C. Wystąpienia uczestników i podsumowanie szkolenia (4 godziny lekcyjne)
• 05.05.15 (wtorek) – razem 4 godziny (16:00-19:15) - pierwsza podgrupa
• 06.05.15 (środa) – razem 4 godziny (16:00-19:15) - druga podgrupa 
Miejsce: obiekty dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Oferta skierowana jest do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Oficjalne otwarcie Programu Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu

Dnia 9. kwietnia 2015r. odbyło się oficjalne otwarcie Programu Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Na spotkanie zaproszono władze oraz pracowników Uczelni. Uroczystość otworzyła dr Dorota Kwiatkowska – Ciotucha, kierownik Działu Obsługi Projektów Rozwojowych, w ramach którego powstał Program Absolwent UE we Wrocławiu. 

Następnie głos zabrał Prorektor ds. Rozwoju i Promocji prof. Ryszard Brol, który wskazał na istotność podejmowanych działań na rzecz utrzymania relacji z absolwentami oraz zapewnił o wsparciu władz Uczelni w rozwoju Programu. 

Z kolei dr Beata Pachnowska, opiekun merytoryczny Programu Absolwent, przedstawiła jego najważniejsze założenia oraz stopień ich realizacji. 

Gość specjalny spotkania, prof. Dariusz Doliński z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, wygłosił interesujący wykład na temat „Lojalność jako podstawa dobrych wzajemnych relacji absolwenta i uczelni”.

Następnie dr Beata Pachnowska zaprosiła uczestników spotkania do dyskusji. Podczas ożywionej debaty poruszono m.in. zagadnienia dotyczące, jak osadzić Program Absolwent w strukturach Uczelni, czy w jaki sposób wykorzystać go w promocji Uczelni.

Spotkanie dało możliwość przedstawienia i wysłuchania różnych opinii na temat Programu Absolwent.

dscf8823  dscf8827


Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Demografii Stosowanej w Berlinie

30 marca odbyło się spotkanie pracowników DOPR z przedstawicielami Demografii Stosowanej w Berlinie, panem dr Haraldem Michelem oraz panem dr Volkerem Schulzem. W pierwszej części spotkania omówiono możliwości zbudowania sieci współpracy oraz potencjalny skład konsorcjum projektu realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Druga część spotkania dotyczyła organizacji i warunków staży dla studentów Analityki Gospodarczej w Instytucie. W ramach staży studenci będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności analitycznych i praktycznej znajomości języków obcych, niemieckiego i angielskiego. Przewidywana jest długofalowa współpraca DOPR z Instytutem Demografii Stosowanej w Berlinie.

Konferencja  „Ekonomiczno-społeczne aspekty czasu wolnego”

Przedstawiciele DOPR skorzystali z zaproszenia organizatorów konferencji i przedstawili temat: Program absolwent, czyli jak uczelnia może pomóc efektywniej spędzać czas wolny?

Podczas wystąpienia zaprezentowano Program Absolwent, który realizowany jest w ramach projektu Kuźnia Kadr 7. Jednocześnie pokazano jak przebiegała pierwsza edycja Weekendu Absolwenta organizowana w 2014 roku oraz zaproszono na kolejną, która odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2015 r. 

Prezentacja przedstawiona przez dr Beatę Pachnowską oraz Marka Prokopowicza cieszyła się dużą popularnością i stała się okazją do dyskusji i wymiany poglądów. 

konferencja_(4)  konferencja_(3)

konferencja_(1)  konferencja_(2)

Pracownicy DOPR rozpoczęli naukę podstaw Polskiego Języka Migowego

W ramach zajęć uczestnicy nie tylko uczą się migać, ale zapoznają się również z Kulturą Głuchych oraz z różnymi aspektami funkcjonowania Głuchych w polskim społeczeństwie. Pracownicy poznali już różnice między Systemem Językowo-Migowym (sztucznym językiem migowym) a Polskim Językiem Migowym (naturalnym językiem Głuchych Polaków), ponadto nabywają umiejętności komunikowania się z osobą Głuchą w różnych sytuacjach.

Zajęcia  prowadzi Iwona Boguszyńska, posiadająca doświadczenie w pracy z Głuchymi jako animator pracy osób niesłyszących. 

_resized_300x168_miganie_(1)  _resized_300x168_miganie_(2)

_resized_300x168_miganie_(3)  _resized_300x168_miganie_(4)

_resized_300x168_miganie_(5)  _resized_300x168_miganie_(6)Innowacyjna uczelnia w poszukiwaniu informacji o swoim kliencie

Taki tytuł miało wystąpienie Małgorzaty Pałys-Dudek i Marka Prokopowicza z Działu Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zaprezentowane podczas CyberRE 5.0.

CyberRE 5.0 to najważniejsza w Polsce przestrzeń dyskursu o styku cyfrowości i konsumpcji. W marcu 2015 wypełniło ją 20 merytorycznych wystąpień o najistotniejszych aspektach biznesu, badań i konsumpcji w epoce postcyfrowej. W przygotowanym, po raz pierwszy w tym roku, CyberExpo oraz CyberShowroomie zostały zaprezentowane narzędzia do eksploracji postaw konsumenckich, rozpiętych miedzy realnym a cyfrowym światem.

cyber1

Wystąpienie oparte zostało na wnioskach z kilkunastu projektów badawczych realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w ramach projektów Kuźnia Kadr IV oraz Kuźnia Kadr 7. Były to m. in.:

 • badania potrzeb absolwentów szkół wyższych z całej Polski (badanie CATI na reprezentatywnej próbie pod względem wieku, płci i województwa oraz 16 wywiadów fokusowych f2f i online), 
 • badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego (ponad 3000 wywiadów CATI, ponad 20 wywiadów fokusowych tradycyjnych jak i online), 
 • badania CATI oraz OFGI wśród pracowników 200 szkół wyższych w Polskie odpowiadających za relacje z absolwentami, 
 • wyniki analiz danych pochodzących ze specjalnego portalu tworzonego dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wsparcie inwestycyjne dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Kuźnia Kadr IV

Ze środków finansowych w ramach projektu Kuźnia Kadr IV zakupiony został podnośnik  basenowy dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Znajduje się on na basenie w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Podnośnik ma za zadanie wspomagać i usprawniać korzystanie z basenu osób niepełnosprawnych. Jednocześnie jest krokiem w celu niwelowania barier, które istnieją na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Z podnośnika może korzystać każdy, wystarczy poprosić o pomoc przeszkoloną kadrę SWFiS.


_resized_300x199_obraz_002    _resized_300x199_obraz_005

Kolejnym krokiem w kierunku usuwania przeszkód był zakup dwóch pętli indukcyjnych, które zainstalowane zostały w salach Studium Języków Obcych. 
Pętle te mają za zadanie wzmacnianie dźwięku i pomoc osobom niedosłyszącym w nauce języków obcych. 

Dział Obsługi Projektów Rozwojowych zapewni również tablice interaktywne, o których więcej napiszemy już wkrótce.

Podnośnik oraz doposażenie sal sfinansowane zostało z projektu Kuźnia Kadr IV, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – nr projektu POKL.04.01.01-00-311/10.

Warsztaty z Kuźnią Kadr –  „Jak mówić i pisać po polsku? Praktyczne porady”

Kolejne już spotkanie networkingowe w ramach projektu Kuźnia Kadr 7 odbyło się we wtorek 17 marca w filii Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Reja 1/3 we Wrocławiu.

wp_20150317_009

Tym razem tematem przewodnim wydarzenia był wykład „Jak mówić i pisać po polsku? Praktycznporady”Został on przedstawiony przez językoznawcę, specjalistę w dziedzinie kultury współczesnego języka polskiego oraz lingwistyki antropologicznej – dra Jacka Skawińskiego. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie błędy językowe zarówno w mowie jak i w piśmie popełniają Polacy oraz jak można nad nimi zapanować. Dr Skawiński odpowiedział na wiele pytań zadanych przez chcących poszerzyć swoją wiedzę słuchaczy.

Podczas spotkania przedstawiony został również Program Absolwent realizowany w ramach projektu Kuźnia Kadr 7. Uczestnicy zapoznali się z możliwościami, jakie oferuje on poszczególnym grupom odbiorców. Uczestnicy warsztatów otrzymali także zaproszenie na Weekend Absolwenta, który odbędzie się w czerwcu na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Warsztaty z Kuźnią Kadr –  „Savoir-vivre – etykieta towarzyska, a etykieta w biznesie”

„Savoir –vivre – etykieta towarzyska, a etykieta w biznesie” to tytuł kolejnego spotkania networkingowego w ramach projektu Kuźnia Kadr 7, które odbyło się 9 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Szewskiej 78.

dscf8620

Warsztat prowadziła dr Sylwia Wrona, adiunkt Instytutu Marketingu i prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów, a także Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych MSZ.

W pierwszej części spotkania został pokrótce przedstawiony Program Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, realizowany w ramach projektu Kuźnia Kadr 7.


Staż w HP w Dziale Rozliczania Wynagrodzeń Prowizyjnych w okresie kwiecień-czerwiec 2015r.

Zapraszamy studentów do udziału w programie płatnych staży Kuźni Kadr IV!
Jeszcze do 5 marca można aplikować na staż w HP, którego program znajduje się tutaj: http://bit.ly/1yQWDQ6
Staż odbywa się w okresie kwiecień-czerwiec 2015 roku.
10933735_818596738200393_6331564926267488796_n

Płatne staże w KGHM w ramach Kuźni Kadr IV

Ruszamy z rekrutacją na staże prowadzone przez partnera Kuźni Kadr IV - KGHM. 
Istnieje możliwość wyboru jednego z 27 programów stażowych! Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
Będą one realizowane w okresie marzec-maj 2015 r. 
Szczegóły: http://bit.ly/1FKUIfH
pl

Brydżowe Warsztaty z Kuźnią Kadr

Tym razem Kuźnia Kadr przygotowała coś specjalnego!
Specjalne spotkanie w ramach cyklu Warsztaty z Kuźnią, na którym Mistrz Świata i Europy Juniorów w brydżu sportowym – Mateusz Mroczkowski wprowadzi uczestników w magiczny świat brydża. Ponadto na spotkaniu przedstawiony zostanie projekt Kuźnia Kadr 7 oraz Program Absolwent.

Godz. 17:00
Wtorek - Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 1, ul. Sztabowa 98
Środa - Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 18, ul. Grabiszyńska 236a

Na uczestników czeka poczęstunek.

biblioteka_plakat
Serdecznie zapraszamy!

V Gala Pracodawców 

27 listopada 2014 odbyła się już V Gala Pracodawców, na której zostali nagrodzeni najlepsi pracodawcy wśród firm oferujących staże w ramach Kuźni Kadr IV.
Nagrody przyznawane były w trzech kategoriach:

„Najlepszy staż zorganizowany w instytucjach i urzędach” 

NOMINOWANI:
Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze
Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki
Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

NAGRODZENI PŁOMIENIEM KUŹNI KADR:
Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze

„Najlepszy staż zorganizowany przez przedsiębiorstwa z branż: finanse, HR i pokrewne“

NOMINOWANI:

Brokers Union Sp. z o.o.

Bank Zachodni WBK S.A.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Credit Suisse (Poland) Sp. z o. o.

Euro Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A.

HP Global Business Center Sp. z o.o

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Impel Cleaning Sp. z o.o.

Librum Sp. z o.o. 

ManpowerGroup Sp. z o.o.


NAGRODZENI PŁOMIENIEM KUŹNI KADR:
Credit Suisse (Poland) Sp. z o. o.
Euro Bank S.A.
HP Global Business Center Sp. z o.o

„Najlepszy staż zorganizowany przez przedsiębiorstwa z branż: produkcja, IT i nieruchomości“

NOMINOWANI:
Aduma S.A.
Cargill Poland Sp. z o.o.
Cube.ITG S.A.
IBM GSDC Polska Sp. z o.o.
KGHM Polska Miedź S.A.
Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.
LEONI Kabel Polska Sp. z o.o.
Sitech Sp. z o.o.
Tauron Dystrybucja S.A.
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
Divante Sp. z o.o.
Elica Group Polska Sp.z o.o.
Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.
Funmedia sp. z o.o.
KOMSA Polska Sp. z o.o.
SELENA FM S.A.

NAGRODZENI PŁOMIENIEM KUŹNI KADR:
Cargill Poland Sp. z o.o.
IBM GSDC Polska Sp. z o.o.
KGHM Polska Miedź S.A.

pwf4324_mini pwf4591_mini pwf4566_mini pwf4868_mini  pwf4810_mini

Seminarium z praktykami biznesu

Informujemy, że zostały ostatnie wolne miejsca na seminarium prowadzone przez praktyka biznesu:
„Tworzenie modeli biznesowych w perspektywie klienta”
Terminy odbywania szkolenia:
08.12, 11.12, 15.12, 18.12. Godz. 17:30-19:45

Program szkolenia: http://bit.ly/1vYJdzB
Zapisy: http://bit.ly/Zsd9FD

Serdecznie zapraszamy!

Targi Staży z Kuźnią Kadr

Zapraszamy wszystkich na Targi Staży, które odbędą się w dniu 27 listopada 2014 r w godz. 12:00 - 15:00 w holu budynku W.

Będziecie mieli okazję poznać programy stażowe od podszewki, zostawić swoje CV i zorientować się, który staż jest dla Was najlepszy!

plakattargistazy_popr

Bezpłatne szkolenia dla studentów UE w ramach Kuźni Kadr IV

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach:

Wycena przedsiębiorstw, finansowa ocena efektywności, źródła finansowania"

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie będzie obejmowało 24 godziny lekcyjne:
- część teoretyczna realizowana na UE we Wrocławiu 

 •   14.11.2014 (piątek)- godzina 14:45-17:45 sala 112 Z
    19.11.2014 (środa)- godzina 14:30-17:30 sala 121 Z
    20.11.2014 (czwartek)- godzina 12:30-15:30 sala 109 Z

- część praktyczna realizowana na UE we Wrocławiu

 •   22.11.2014 (sobota)

    pierwsza podgrupa- godz. 9:00-12:15 sala 316 A1
    druga podgrupa- godz. 12:45-16:00 sala 316 A1

 •   23.11.2014 (niedziela)

    pierwsza podgrupa- godz. 9:00-12:15 sala 316 A1
    druga podgrupa- godz. 12:45-16:00 sala 316 A1
- podsumowanie realizowane na UE we Wrocławiu 

 •   08.12.2014 (poniedziałek)- godziny 14:00-17:00 sala 401 E

 „Wywiad gospodarczy"

PROGRAM SZKOLENIA

Terminy spotkań:
Część wprowadzająca (12 godzin lekcyjnych):

 • 25.11 - godz. 15:00-18:00 sala 007 Z1
  26.11 - godz. 15:00-18:00 sala 007 Z1
  27.11 - godz. 15:00-18:00  sala 007 Z1

Część praktyczna (10 godzin lekcyjnych na podgrupę):

 • 01.12 - godz. 15:30-19:30 (pierwsza podgrupa 2h, druga podgrupa 3h) sala 007 Z1
  02.12 - godz. 15:30-19:30 (pierwsza podgrupa 2h, druga podgrupa 3h) sala 007 Z1
  03.12 - godz. 15:30-19:30 (pierwsza podgrupa 3h, druga podgrupa 2h) sala 007 Z1
  04.12 - godz. 15:30-19:30 (pierwsza podgrupa 3h, druga podgrupa 2h) sala 007 Z1

„Green & Great – społeczna i środowiskowa odpowiedzialność w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem”

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 24 godziny lekcyjne
Terminy szkolenia:
  17.11.2014 – wprowadzenie - (17:00-20:15)
  19.11.2014 – gra Fish Business (1 podgrupa) - (17:00-20:15)
  20.11.2014 - gra Fish Business (2 podgrupa) - (17:00-20:15)
  24.11.2014 – część teoretyczna - (17:00-20:15) 
  26.11.2014 – gra symulacyjna Green and Great (1 podgrupa) - (17:00-20:15)
  27.11.2014 -  gra symulacyjna Green and Great (2 podgrupa) - (17:00-20:15)
  01.12.2014  - część teoretyczna - (17:00-20:15)
  03.12.2014  - część teoretyczna - (17:00-20:15)

Aby skorzystać z naszej oferty, należy zgłosić chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Kuźni Kadr 4. 

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny. Oferta skierowana jest do studentów UE.

Listopadowe Warsztaty z Kuźnią Kadr

W październiku rozpoczęliśmy cykl spotkań pod wspólnym tytułem „Warsztaty z Kuźnią Kadr”.

Podczas nich uczestnikom zaprezentowano ofertę bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach projektów rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz propozycję Studium Języków Obcych dotyczącą kursów językowych. Odbyły się również dwie lekcje pokazowe.

Dwugodzinne, bardzo zajmujące i interaktywne warsztaty zakończyły się poczęstunkiem. Uczestnicy otrzymali również materiały promocyjne projektu Kuźnia Kadr 6 i Studium Języków Obcych.

4 i 5 listopada odbędą się kolejne spotkania cyklu. Podobnie będą one realizowane we współpracy Działu Obsługi Projektów Rozwojowych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przedstawione zagadnienia będą poświęcone projektowi Modern University in Modern Europe:

·      Międzynarodowe sprawdzone wzorce kształcenia ustawicznego osób z dużym doświadczeniem zawodowym w sektorze publicznym.

·      Współpraca międzypokoleniowa w miejscu pracy.

·      Lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników z rożnych grup wiekowych.

Zapraszamy również na pokaz gry MUME - symulacyjnej metody podnoszenia kompetencji osób w wieku 30- i 45+.

Odkryjecie Państwo siłę intermentoringu osób z różnych grup wiekowych.

Na uczestników warsztatów czeka poczęstunek!

Serdecznie zapraszamy do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu:

·      4 listopada, godz. 17:00 – filia nr 18, ul. Grabiszyńska 238a

·      5 listopada, godz. 17:00 – filia nr 57, ul. Szewska 78

W ramach projektu Kuźnia Kadr IV rozpoczynamy zapisy na seminaria z praktykami biznesu, które dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Są to 12-godzinne warsztaty, które pozwalają studentom na nabycie lub rozwinięcie kompetencji niezbędnych na współczesnym rynku pracy. Osoby prowadzące seminaria to praktycy o wieloletnim doświadczeniu w różnych branżach gospodarki, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem chcą się podzielić.

W nadchodzącym semestrze zapraszamy do udziału w następujących seminariach:

 1. Planowanie i realizacja potrzeb logistycznych w praktyce - BRAK MIEJSC
  Terminy: 3.11, 4.11, 5.11, 6.11. Godz.: 17:00 – 19:15
 2. Prowadzenie efektywnych spotkań biznesowych - program
  Terminy: 17.11, 18.11, 24.11, 25.11. Godz.: 17:30 – 19:45
 3. Jak skutecznie zarządzać kryzysem w organizacji. Symulacja rzeczywistych procesów restrukturyzacji  i rewitalizacji firm - program
  Terminy: 28.10, 4.11, 5.11, 6.11. Godz.: 17:00 – 19:15
 4. Zarządzanie projektami - wdrażanie systemów IT - program
  Terminy: 28.10, 30.10, 4.11, 6.11. Godz.: 16:30 – 18:45
 5. Coachnig  jako metoda wspierająca rozwój i osiąganie celów - program
  Terminy: 18.11, 19.11, 25.11, 26.11. Godz.: 17:00 – 19:15
 6. Six Sigma jako narzędzie do statystycznego zarządzania jakością procesów. - program
  Terminy: 27.10, 28.10, 29.10, 30.10. Godz.: 17:00 – 17:15
 7. Tworzenie modeli biznesowych w perspektywie klienta - program
  Terminy: 08.12, 11.12, 15.12, 18.12. Godz. 17:30-19:45
 8. Praktyczne szkolenie z obsługi programu Google AdWords - BRAK MIEJSC
  Terminy: 22.11, 29.11 (sobota). Godz. 10:00 – 16:30
 9. Efektywność  osobista, czyli sztuka planowania i zarządzania sobą w czasie - program
  Terminy: 4.11, 5.11, 6.11, 12.11. Godz.: 17:00 – 19:15
 10. W moich butach - Dzień z życia Dyrektora Credit Suisse - program
  Terminy: 12.11, 13.11, 18.11, 20.11. Godz.: 17:30 – 19:45
 11. Naucz się widzieć, czyli jak wykorzystać szczupłe metodologie (lean) w zarządzaniu - program
  Terminy: 17.11, 18.11, 24.11, 25.11. Godz.: 17:15-19:30
 12. Zarządzanie szkoleniami - program
  Terminy: 19.11,20.11,26.11,27.11. Godz.: 17:00-19:15

Zapisy są na stronie Kużni Kadr 4.

Informacji na temat seminariów udziela Pani Dominika Gdowska ( dominika.gdowska@ue.wroc.pl )

Rekrutacja na specjalności Menedżer Projektu i Analityk Biznesu

Jeszcze tylko do 15 października trwa rekrutacja na specjalności Menedżer Projektu i Analityk Biznesu!

Po raz ostatni będą one realizowane w ramach Kuźni Kadr 4.

To jedyna szansa na skorzystanie z wykładów prowadzonych przez praktyków biznesu, którzy wprowadzą studentów w realia zawodu.

Nie przegap swojej szansy, rekrutuj się już dziś!

Szczegóły na: http://bit.ly/1vQh0sL

Bezpłatne szkolenia w ramach Kuźni Kadr 6!

Już dzisiaj rozpoczynamy rekrutację do 2 edycji szkoleń w ramach projektu Kuźnia Kadr 6! 

Serdecznie zapraszamy absolwentów do 5 lat od ukończenia studiów, menedżerów, osoby powyżej 40 roku życia oraz nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych.

Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona!
Zgłoszenia i szczegóły: http://kuznia6.ue.wroc.pl/index.php/component/content/article/2-uncategorised/13-zaproszenie-do-udzialu-w-szkoleniach-otwartych


Warsztaty z Kuźnią Kadr

Wspólnie z Miejską Biblioteka Publiczną zapraszamy na nowy cykl spotkań „Warsztaty z Kuźnią Kadr”, w ramach których poruszane będą zagadnienia związane z pożądanymi kompetencjami osób na rynku pracy.

Na pierwszych warsztatach, które odbędą się już 7 i 9 października, przedstawiona zostanie oferta edukacyjna:

 • prezentacja oferty bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach projektów rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • prezentacja oferty Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Ilustracją oferty będą dwie lekcje pokazowe:
 • „Holandia – nie tylko tulipany” – miniwarsztaty z zakresu języka i kultury niderlandzkiej prowadzone przez doświadczoną lektorkę UE we Wrocławiu,
 • „Savoir-vivre w biznesie” – kluczowe zagadnienia z obszaru etykiety biznesu, a także doskonalenie umiejętności wykorzystania etykiety biznesu, jako fundamentu zawodowych kompetencji.

Kolejne spotkania są zaplanowane na 4 i 5 listopada br. Już wkrótce przedstawimy zagadnienia, które będą tam poruszane.
Wstęp na warsztaty jest wolny, przewidziany jest również poczęstunek dla uczestników.

Serdecznie zapraszamy do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej!

 • 7 października, godz. 17.00, Filia nr 29, ul. Reja 1/3
 • 9 października, godz. 17.00, Filia nr 58 – Mediateka, pl. Teatralny 5
Plakat promujący wydarzenie

Kolejny sukces osób współpracujących z Kuźnią Kadr

Serdecznie gratulujemy Pani Agnieszce Pietrus-Rajman I wyróżnienia w kategorii indywidualnej nagrody European Language Label za projekt „Kuźnia Kadr 2, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i szkolenie kadry dydaktycznej obszar V projektu: Internacjonalizacja Biznesu- szkolenia otwarte”

więcej…

Integracja europejska dla najmłodszych już po raz drugi!  Tym razem dla uczniów klas 4-6

Dział Obsługi projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pozyskał dofinansowanie (ponad 36 tysięcy euro) na realizację przewodnika dydaktycznego „Integracja europejska dla najmłodszych”. Tym razem książka będzie adresowana do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, a jej przesłanie będzie zawierać się w haśle: „Być odpowiedzialnym Europejczykiem”.

więcej…

Szkolenia dla studentów

Szanowni studenci!
Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach
„Wycena przedsiębiorstw, finansowa ocena efektywności, źródła finansowania" oraz
„Efektywna komunikacja w wielokulturowym środowisku pracy z elementami savoir- vivre".
Aby skorzystać z naszej oferty, należy zgłosić chęć uczestnictwa poprzez rejestrację elektroniczną do 18 września.

Szczegóły na stronie: kuznia4.ue.wroc.pl

Magazyn Kuźni Kadr

Zapraszamy do zapoznania się z treścią magazynu Kuźni Kadr, dedykowanemu w całości kształceniu ustawicznemu.
Magazyn Kuźni Kadr nr 5

Raport z realizacji projektu „Kuźnia Kadr 3 – od pomysłu do sukcesu”

Nowoczesna uczelnia, to uniwersytet oparty na konwergencji wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Gruntowne przygotowanie studentów do uczestnictwa w realiach współczesnej gospodarki rynkowej wymaga od kadr podejmowania wyzwań, które zmienią dotychczasowy system edukacji. Dostrzegając potrzebę zmian, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu opracował i podjął się realizacji projektu Kuźnia Kadr 3.

Przygotowanie oferty nauczania, odpowiadającej aktualnym potrzebom rynku pracy, możliwe jest dzięki rozpoznaniu i zdiagnozowaniu potrzeb pracodawców oraz wykształceniu u absolwentów umiejętności adaptacji i samodzielności. Doskonałą platformą dla tak określonego zadania, jest współpraca z praktyką gospodarczą.

Angażowanie pracodawców w proces kształcenia nie zawsze jest możliwe w ramach formalnych programów studiów. Dlatego podjęliśmy poszukiwania sposobów na to, jak można włączyć element praktyczny do procesu przygotowywania studentów do wejścia na rynek pracy. W ten sposób wypracowano projekty pod wspólną nazwą Kuźnia Kadr.

Raport, który oddajemy w Wasze ręce, jest nie tylko podsumowaniem realizacji jednego z kluczowych projektów – Kuźnia Kadr 3 – to przykład korzyści osiągniętych przez uczelnię i pracodawców.
Raport nieodpłatnie jest dostępny w Biurze Projektu lub można go też przeglądać tutaj – Raport KK3

Kuźnia Kadr 7 - ABSOLWENT zmienia polskie uczelnie

Czy wiedza absolwentów uczelni, łącząca doświadczenie edukacyjne i zawodowe, oraz znajomość wymagań rynku, pozwoli stworzyć model oferujący absolwentom lepsze możliwości rozwoju kariery zawodowej? Tak. Dlatego podjęliśmy się realizacji innowacyjnego programu skierowanego do wszystkich absolwentów polskich uczelni. Nasz program ma szansę zmienić polskie uczelnie.

Prowadzony przez Dział Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu projekt Kuźnia Kadr 7 zakłada: wypracowanie i testowe wdrożenie innowacyjnego programu ABSOLWENT, którego celem jest diagnozowanie potrzeb absolwentów uczelni, monitorowanie losów absolwentów uczelni oraz budowa programu lojalnościowego dla absolwentów uczelni. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL. 04.01.01-00-220/11

W ramach projektu podjęliśmy współpracę z Shippensburg University w USA (Pensylwania), prowadzimy szeroko zakrojony proces ekspertyz i badań opinii, który pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań. Utrzymywanie relacji uczelni z absolwentami to m.in. zadanie nowoczesnego portalu internetowego oferującego dostęp do bazy wiedzy, kursów on-line i blended learning oraz innych narzędzi edukacyjnych.
   
Zapraszamy do współpracy i udziału w badaniach. Więcej na: www.uedlaabsolwenta.ue.wroc.pl

Kolejny Sukces Działu Obsługi Projektów Rozwojowych

Miło nam poinformować o sukcesie pracowników Działu Obsługi Projektów Rozwojowych, którzy pozyskali środki na realizację projektu Nowoczesny Uniwersytet w nowoczesnej Europie. Międzynarodowy transfer innowacji w zakresie kształcenia ustawicznego osób z dużym doświadczeniem zawodowym w sektorze publicznym (ang. „Modern University in modern Europe. International transfer of innovation in the field of vocational education for people with extensive professional experience employed in public sector”) w ramach tegorocznego naboru wniosków w ramach programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji.

Celem projektu jest wsparcie zarówno osób z dużym doświadczeniem zawodowym (powyżej 45 roku życia) jak i tych, które dopiero wchodzą na rynek pracy (poniżej 30 roku życia) poprzez opracowanie kompendiów dobrych praktyk oraz ścieżek rozwoju zawodowego. Projekt realizowany będzie w międzynarodowym partnerstwie podmiotów z Czech, Bułgarii, Belgii, Grecji, Włoch, Finlandii oraz Węgier, którego liderem będzie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Rozpoczęcie projektu  planowane zaplanowane jest na grudzień 2012 roku.

Będziemy informować o kolejnych etapach realizacji projektu.

SOPR zmienia się w DOPR!

Dział Obsługi Projektów Rozwojowych – tak od 1 lipca nazywa się nasza jednostka. Z przyjemnością informujemy o tym wszystkich zainteresowanych, którzy do tej pory mieli okazję współpracować z Sekcją Obsługi Projektów Rozwojowych. Kierownikiem działu – jak wcześniej SOPR – jest dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha.

Przypomnijmy. Sekcja Obsługi Projektów Rozwojowych jako jednostka organizacyjna UE rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 września 2009 r. na mocy Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 28/2009. Sekcja została powołana do obsługi projektów rozwojowych Uczelni finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Rekrutacja na nowe specjalności

Kuźnia Kadr zaprasza do rekrutacji na nowe specjalności:

 • Analityka gospodarcza na licencjackich studiach stacjonarnych (uwaga! Kierunek zamawiany!) - www.rekrutacja.ue.wroc.pl
 • Menedżer projektu i Analityk biznesu na niestacjonarnych studiach magisterskich –
  kuznia4.ue.wroc.pl

Jeśli jeszcze nie jesteś zdecydowany jaką ścieżkę wybrać, zapoznaj się z zamieszczonym materiałem filmowym. Życzymy właściwego wyboru!

Kilka słów o projekcie Analityka gospodarcza – odpowiedź na zapotrzebowanie rynku

Projekt zakwalifikował się się do dofinansowania w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu na kierunki zamawiane (działanie 4.1.2 POKL). Otrzymane środki pozwolą na realizację bardzo atrakcyjnych studiów dających olbrzymie szanse na znalezienie ciekawej pracy. Na co mogą liczyć przyszli studenci unikatowego kierunku poza typowym tokiem studiów?

Przede wszystkim na atrakcyjne stypendia naukowe. Stypendia przewidziane są dla 50% studentów z najwyższą średnią ocen, maksymalna stawka stypendium wynosi 1000 zł. Planowane jest zróżnicowanie kwoty stypendium ze względu na średnią ocen. Ponadto planowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą głównie przez wykwalifikowaną kadrę UE we Wrocławiu. Planowane są również zajęcia specjalizacyjne prowadzone przez praktyków, tematyka zajęć będzie dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy i najnowszych trendów w analityce gospodarczej.

Każdy student będzie mógł odbyć 3-miesięczny płatny staż u pracodawcy, na stażu zagwarantowanego będzie miał opiekuna. Studenci będą mogli również uczestniczyć w zajęciach ze specjalistycznego języka obcego (słownictwo z metod ilościowych), komputerowych pakietów statystycznych, seminariach tematycznych prowadzonych przez praktyków. Będą mogli zdobyć pożądane na rynku certyfikaty potwierdzające umiejętności obsługi pakietów komputerowych. Planowane jest również prowadzenie spotkań i działań mentoringowych dla studentów przez praktyków branży analitycznej. Dodatkową atrakcją będą wyjazdy studyjne dla studentów do zagranicznych ośrodków akademickich i naukowo-badawczych.

W ramach projektu zorganizowana zostanie konferencja na UE dla studentów kierunków „Analityka gospodarcza” i pokrewnych, na której prezentowane będą wyników badań prowadzonych przez studentów. Planowane jest również stworzenie i wsparcie działalności koła naukowego w zakresie analityki gospodarczej.
plakat_ag
Absolwent będzie mógł podjąć pracę w:
 • instytucjach rynku finansowego (na giełdach papierów wartościowych, giełdach towarowych, w biurach maklerskich, bankach inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradztwa finansowego i podatkowego),
 • komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach Unii Europejskiej,
 • wywiadowniach gospodarczych i ośrodkach badania opinii społecznej,
 • przedsiębiorstwach krajowych oraz korporacjach międzynarodowych.

Będzie mógł też prowadzić własną firmę w zakresie doradztwa gospodarczego.
Kierunek jest zupełnie nową propozycją, dotychczas nie występującą w ofercie uczelni.

Informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie www.rekrutacja.ue.wroc.pl  oraz pod numerami telefonów:

tel. 71 36 80 374 lub tel. kom. 728 414 314

Kuźnia Kadr IV – konferencja 21 czerwca 2012 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji informacyjnej promującej projekt Kuźnia Kadr IV realizowany przez Sekcję Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wydarzenie promuje nowe specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia: Menedżer Projektu i Analityk Biznesu, współpracę nauki z biznesem, badanie losów absolwentów oraz możliwość rozwoju Uczelni dzięki środkom uzyskanym z funduszy europejskich. Partnerem strategicznym projektu jest KGHM Polska Miedź S.A.

Patronat nad naszą konferencją objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a przedstawiciel ministerstwa będzie również jednym z prelegentów.

Konferencja rozpocznie się 21 czerwca 2012 r. o godz. 12.00 w sali W4 w budynku DCINiE na ternie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120.

więcej

Kuźnia Kadr 6 i ponad 3,5 mln zł

Ponad 3,5 mln zł udało się uzyskać Zespołowi Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na innowacyjny projekt Kuźnia Kadr 6, czyli wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez wprowadzenie innowacyjnego modelu kształcenia przez całe życie.

To kolejna aplikacja, która przyczyni się do wzrostu i atrakcyjności oferty wrocławskiej Uczelni, a do tego nawiązując do europejskiego trendu potrzeby kształcenia ustawicznego.

Kuźnia Kadr 6 ruszy już w 2013 roku, Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu w poddziałaniu 4. 1. 1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Prawie 6 mln zł na Kuźnię Kadr 5!

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w ramach działań Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych realizującej projekty pod wspólną nazwą Kuźnia Kadr otrzymał dofinansowanie na realizację kolejnego przedsięwzięcia.

Tym razem będzie to projekt Kuźnia Kadr 5, czyli wdrożenie nowoczesnego modelu zarządzania dla wzmocnienia rozwoju Uczelni. To innowacyjne przedsięwzięcie, które usprawni działanie i wprowadzi światowe standardy zarządzania.

Kuźnia Kadr 5 to kolejna aplikacja Zespołu Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych zakończona sukcesem. Do tej pory, na realizację poszczególnych projektów, pozyskano z funduszy europejskich ponad 50 mln zł.

Kuźnia Kadr 5 ruszy już od 2013 roku, Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu w poddziałaniu 4. 1. 1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Kuźnia Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - tu wykuwa się przyszłość!

Kolejny sukces sekcji obsługi projektów rozwojowych


Miło nam poinformować o sukcesie pracowników Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych, którym udało się pozyskać środki na realizację projektu „Integracja Europejska dla Najmłodszych” w ramach programu Jean Monnet.
Projekt będzie realizowany do grudnia 2012 roku, a jego celem jest wypracowanie innowacyjnego podręcznika z zakresu nauczania o integracji europejskiej w klasach 1-3 szkoły podstawowej.
Będziemy informować o kolejnych etapach realizacji projektu.

Wyróżnienie dla projekt

Informujemy, że projekt “Kuźnia Kadr 2, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i szkolenie kadry dydaktycznej” otrzymał wyróżnienie Kapituły Konkursu “Fundusze dla Nauki 2011”, realizowany w ramach projektu “Sieć tematyczna – Fundusze Europejskie dla Nauki”

pismo

Relacja z II Gali Pracodawców
Bądź na bieżąco – Newsletter

Zapraszam do zapoznania się aktualnym Newsletter-em Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych

Newsletter


Film promocyjny Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych


 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem