Projekty realizowane

Interdyscyplinarny Program Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (IPSD WIE)

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu realizuje interdyscyplinarny programu nauczania, na studiach stacjonarnych III stopnia, który łączy wiedzę z dyscypliny ekonomii i technologii żywności. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (nr umowy: POWR.03.02.00-00-I016/16-00).

Celem realizacji projektu mają zostać utworzone czterdzieści dwa przedmioty uwzględniające podnoszenie kompetencji specjalistycznych w dotyczących ekonomii i technologii żywności oraz zajęcia wspierające rozwój kompetencji dydaktycznych i cyfrowych. W projekcie uwzględniono też aspekty międzynarodowe poprzez prowadzenie zajęć w języku angielskim, wykłady profesorów wizytujących. Kolejnym atutem implikowanym poprzez realizację projektu jest interdyscyplinarna szkoła letnia oraz program stypendialny wspierający doktorantów w prowadzeniu badań poprzez np. konsultacje ze specjalistami. W efekcie prowadzonych działań mają zostać opracowane rozprawy doktorskie, których tematyka wpisuje się w zakres badań Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacji tj. żywność wysokiej jakości oraz branża chemiczna i farmaceutyczna, co podniesie jakość badań prowadzonych w regionie.

Łączna wartość dofinansowania ze środków:
•    europejskich w kwocie 572 229,59 zł
•    dotacji celowej w kwocie 86 364,03 zł

REKRUTACJA

Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE (tel. 71 36 80 872; e-mail: malgorzata.krzywonos@ue.wroc.pl)
logotypySTAŻE NA START - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zgodnych z efektami kształcenia i potrzebami rynku pracy przez 110 studentów  kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  kształcących się na studiach stacjonarnych 1 roku 2 stopnia. Studenci ZIP wezmą udział w 3-miesięcznych ciągłych stażach, podczas których podniosą kompetencje z następujących obszarów: łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, w tym w szczególności wiedzy technicznej z ekonomiczną, krytycznego rozumienia wiedzy teoretycznej i jej zastosowania w rozwiązywaniu problemów praktycznych w zmieniającym się otoczeniu organizacji, ponoszenia odpowiedzialności za decyzje i działania podejmowane w praktyce gospodarczej, pracy w zespole i odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 - 31.07.2018

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Linki do strony projektu: http://www.biurokarier.wroclaw.pl/studenci/9592/staze_na_start.html

Kierownikiem projektu jest Izabela Beno, e-mail - izabela.beno@ue.wroc.pl, telefon - (71) 36 80 893

STAŻE NA START - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 91 studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na studiach stacjonarnych 1. roku 2 stopnia zgodnych z efektami kształcenia wskazanymi w programie studiów oraz potrzebami rynku pracy. Projekt przyczyni się do osiągnięcia ww. celu poprzez organizację 3-miesięcznych płatnych staży dla studentów i studentek kierunku FiR. Swym działaniem wpłynie na aktywne wejście na rynek pracy studentów FiR poprzez m.in. umożliwienie rozwoju kompetencji współpracy w zespole oraz przygotowania do wykonywania czynności w oparciu o aktualne rozwiązania technologii teleinformatycznych i komputerowych związanych z obsługą finansową, podatkową i rachunkową.

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 - 31.07.2018

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Linki do strony projektu: http://www.biurokarier.wroclaw.pl/studenci/9592/staze_na_start.html

Kierownikiem projektu jest Ałła Witwicka-Dudek (Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej), e-mail – alla.witwicka-dudek@ue.wroc.pl, telefon - (71) 36 80 784

STAŻE NA START - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Ekonomia, Zarządzanie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Celem głównym projektu jest udzielenie wsparcia 176 studentom i studentkom 1 roku 2 stopnia kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Ekonomia, Zarządzanie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu związanego z aktywnym wejściem tej grupy na rynek pracy poprzez umożliwienie rozwoju kompetencji zawodowych na stanowisku pracy (zgodnych z efektami kształcenia) podczas realizowania zadań zleconych przez pracodawców. Projekt poprzez organizację 3 miesięcznych płatnych staży dla studentów i studentek trzech kierunków studiów stacjonarnych przyczyni się do wzrostu poziomu kompetencji studentów objętych wnioskiem, a powiązanych z efektami kształcenia na poszczególnych kierunkach. Osiągnięcie celu projektu nastąpi poprzez włączenie pracodawców w definiowanie programów stażowych, określenie zadań dla stażystów poprzez korelację efektów kształcenia i potrzeb pracodawców, a także dobór pracodawców zgodny z obszarem edukacji prowadzonej na 3 kierunkach.

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 - 31.07.2018

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Linki do strony projektu: http://www.biurokarier.wroclaw.pl/studenci/9592/staze_na_start.html

Kierownikiem projektu jest Monika Siurdyban (Biuro Karier i Promocji Zawodowej), e-mail – monika.siurdyban@ue.wroc.pl, telefon - (71) 36 80 893

STAŻE NA START - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunków Ekonomia i Zarządzanie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Celem głównym projektu jest kształtowanie i doskonalenie w praktyce wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z pracą zespołową 120 studentów 2 kierunków Ekonomia oraz Zarządzanie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez udział w 3 miesięcznych stażach zawodowych u pracodawców. Osiągnięcie celu projektu nastąpi poprzez włączenie pracodawców w definiowanie programów stażowych, określenie zadań dla stażystów poprzez korelację efektów kształcenia i potrzeb pracodawców, a także dobór pracodawców zgodny z obszarem edukacji prowadzonej na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie. Projekt poprzez organizację 3 miesięcznych płatnych staży dla studentów i studentek przyczyni się do wzrostu poziomu kompetencji objętych wnioskiem, a powiązanych z efektami kształcenia na kierunkach Ekonomia oraz Zarządzanie.

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 - 31.07.2018

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Linki do strony projektu: http://www.biurokarier.wroclaw.pl/studenci/9592/staze_na_start.html

Kierownikiem projektu jest Izabela Beno, e-mail - izabela.beno@ue.wroc.pl, telefon - (71) 36 80 893

Kuźnia Kompetencji

Pełne tytuły projektów:

"Kuźnia kompetencji dla studentów kierunków: finanse i rachunkowość, analityka gospodarcza oraz informatyka w biznesie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu"
Okres realizacji projektu: 01.04.2016 - 31.05.2018

"Kuźnia kompetencji dla studentów kierunków: zarządzanie, ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze i turystyka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu"
Okres realizacji projektu: 01.04.2016 - 31.05.2018

"Kuźnia kompetencji dla studentów Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu"
Okres realizacji projektu: 01.03.2016 - 28.02.2018

Trzy projekty pod wspólną nazwą Kuźnia kompetencji adresowane są do studentów wszystkich kierunków realizowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Celem projektów jest zwiększenie szans na rynku pracy studentów UE we Wrocławiu poprzez podniesienie kompetencji cenionych przez pracodawców.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Strona projektów:
http://kuznia.ue.wroc.pl/

Projekty realizowane są przez Sekcję Obsługi Projektów Rozwojowych.

Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów

Katedra Zarządzania Wiedzą, od października 2015 r. uczestniczy jako jeden z partnerów w projekcie "Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów" złożonym w ramach Programu Erasmus+ .

Koordynatorem projektu jest Politechnika Poznańska (Polska). Partnerami w projekcie są zarówno uczelnie wyższe: Centria University of Applied Sciences (Finlandia), Matej Bel University Banska Bystrica (Słowacja), Politechnika Częstochowska (Polska); University of Maribor - Faculty of Economics and Business (Słowenia), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska), jak i instytucje bezpośrednio związane z rynkiem pracy: The Federation of Education in Jokilaaksot - JEDU (Finlandia) - federacja edukacyjna oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim (Polska) - izba gospodarcza.

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi efektami pracy uczestników projektu.

Katedra Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu zaprasza do zapoznania się z postępami prac dotyczących Rezultatu O3 - "Macierz zależności metod kształcenia praktycznego i nauczania umiejętności przekrojowych" http://www.awt.org.pl/rezultat-o3-%E2%80%9Emacierz-zaleznosci-metod-ksztalcenia-praktycznego-i-nauczania-umiejetnosci-przekrojowych-angielska-wersja-jezykowa/

Okres realizacji projektu: 01.10.2015 - 01.09.2018

Źródło finansowania: Erasmus+

Linki do strony projektu:
- strona w języku angielskim: http://www.awt.org.pl/projekty/o-projekcie/

Relacja z konferencji w j. polskim
Report from the Conference in English

Kierownikiem Projektu jest dr Beata Butryn (Katedra Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów): e-mail .


e-COMMA: Identification and definition of emerging eCommerce and Online-Marketing job profiles in line with the ICT sector-specific eCompetence Framework and the EQF and development of ECVET based training curricula for these jobs

Celem projektu e-COMMA jest zidentyfikowanie, zdefiniowanie i opisanie wyłaniających się nowych zawodów związanych z tzw. eCommerce oraz Online-Marketing.

W celu osiągnięcia powyższego celu przeprowadzone zostaną w krajach partnerskich:

 • desk research, co przetłumaczyć można jako analizę stanu zastanego; odbędzie się to poprzez poszukiwanie oraz analizę danych wtórnych (prasa i czasopisma branżowe, naukowe itp.),
 • konsultacje z osobami z branży,
 • wywiady i ankiety z firmami aktywnymi w obszarach eCommerce oraz Online-Marketing,
 • dyskusje na konferencjach tematycznych,
 • organizowanie spotkań z interesariuszami (stronami zainteresowanymi tematyką),
 • popularyzacja wyników ww. kroków poprzez publikacje, wystąpienia na konferencjach branżowych, naukowych itp.,

Projekt skierowany jest do:

 • firm aktywnych w obszarach eCommerce oraz Online-Marketing,
 • osób pracujących w obszarach eCommerce oraz Online-Marketing,
 • osób ze środowiska naukowego zainteresowanych obszarami eCommerce oraz Online-Marketing,
 • instytucji szkolących (szkoły wyższe, firmy szkoleniowe itd.),
 • osób zainteresowanych pracą w obszarach eCommerce oraz Online-Marketing.

Okres realizacji projektu: 01.09.2015 - 31.08.2018

Źródło finansowania: Erasmus+

Kierownikiem Projektu jest dr Maciej Czarnecki (Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny): e-mail - maciej.czarnecki@ue.wroc.pl, telefon - (71) 36 80 805.


Developing the innovative methodology of teaching Business Informatics (DIMBI)

Katedra Systemów Informatyki Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z Dolnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach we wrześniu 2015 roku rozpoczęła realizację projektu międzynarodowego "Developing the innovative methodology of teaching Business Informatics", na który pozyskała dotację z programu ERASMUS+ Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez modernizację programów nauczania w obszarze Bussines Informatics oraz stworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań w zakresie dydaktyki możliwych do wdrożenia na innych uczelniach w kraju i za granicą. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym z Varny oraz jedną instytucją badawczo-rozwojową Paragon Europe z Malty. Realizacja projektu trwać będzie dwa lata, zaś całkowity budżet projektu to 111 232,00 EUR. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki jest liderem projektu odpowiedzialnym za jego realizację. Projekt znalazł się w pierwszej dziesiątce pośród 72 pozostałych projektów największych uczelni z całej polski.

W projekcie uczestniczyć będą dwa zespoły naukowców pod przewodnictwem Pana dra inż. Zdzisława Pólkowskiego z DWSPiT oraz Pana dr hab. inż., prof. UE Mieczysława Lecha Owoca z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Efektem końcowym projektu będzie możliwość uruchomienia na uczelniach w całej Europie nowych innowacyjnych programów nauczania przedmiotów (Bussines Intelligence, Data Warehouse).

Okres realizacji projektu: 01.09.2015 - 01.09.2017

Źródło finansowania: Erasmus+

Kierownikiem Projektu jest dr hab. inż., prof. UE Mieczysław Lech Owoc (Katedra Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów): e-mail - , telefon - (71) 36 80 503.

Active Retiree and Golden Workers Gate – Bramy do aktywności w wieku dojrzałym (ActGo-Gate)

Celem projektu jest stworzenie elektronicznej platformy wymiany dedykowanej przedsiębiorczości, sprzyjającej samorealizacji i aktywizacji na polu życia społecznego osób dojrzałych oraz aktywnych emerytów.

W wyniku realizacji projektu stworzony zostanie model platformy wymiany usług wśród członków lokalnych społeczności ukierunkowany na wspieranie osób dojrzałych oraz aktywnych emerytów wraz z propozycją systemu informatycznego wspierającego działanie platformy ActGo-Gate, wykorzystujące najnowsze technologie programowania webowego oraz mobilnego. Struktura systemu informatycznego zakłada stworzenie trzech podstawowych modułów:

1. Moduł pierwszy to moduł usług nieformalnych dla lokalnych społeczności, który umożliwi aktywizację społeczności lokalnej poprzez zaoferowanie i wymianę nieformalnych usług wsparcia innym członkom społeczności przy wykorzystaniu alternatywnych sposobów płatności polegających na wzajemnej wymianie wsparcia („barter usług”).

2. Moduł drugi - elastycznego zatrudniania, skupiający lokalnych usługodawców oraz dojrzałych pracowników i aktywnych emerytów, którzy chcą zaoferować odpłatnie swoje usługi dla członków społeczności lokalnej lub podjąć pracę w niepełnym wymiarze.

3. Moduł trzeci to moduł uczestnictwa w organizacjach społecznych (ang. Get Involved with Organizations Module), skupiający członków społeczności lokalnej wokół projektów społecznych i aktywizujący ich w tym zakresie na zasadzie wolontariatu.

Okres realizacji projektu: 01.12.2014 - 31.11.2017

Źródło finansowania: AAL Joint Programme

Kierownikiem Projektu jest dr Wiesława Gryncewicz (Katedra Systemów Informacyjnych, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów): e-mail - , telefon - (71) 36 80 506.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem