Projekty zakończone


Mobilność osób uczących się i pracowników

Projekt kontynuuje tradycje programu Erasmus realizowanego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem projektu jest umożliwienie studentom i pracownikom uczelni udziału w międzynarodowej mobilności i działaniach ukierunkowanych na efektywne wykorzystywanie potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego. Projekt zwiększa również możliwości współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.

Projekt kierowany jest do różnych grup odbiorców i oferuje możliwości podjęcia rozmaitych aktywności:

 • w odniesieniu do studentów wyjeżdżających na studia projekt umożliwia zwiększenie ich międzynarodowej mobilności, odbycie części studiów w uczelni partnerskiej z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, co przełoży się bezpośrednio na lepsze przygotowanie młodzieży studenckiej do podjęcia wyzwań związanych ze zmianami społeczno-ekonomicznymi współczesnej Europy z uwzględnieniem sprawiedliwości społecznej, poszanowania odrębności kulturowej państw członkowskich z jednoczesnym poczuciem własnej tożsamości i wzmocnieniem umiejętności aktywnego funkcjonowania w europejskiej przestrzeni społecznej i ekonomicznej,
 • w odniesieniu do wyjazdów na praktyki umożliwia uczestnikom weryfikację nabytej wiedzy z rozwiązaniami praktycznymi stosowanymi na europejskim rynku pracy w ramach współczesnej, europejskiej gospodarki, umożliwia aktywne uczestnictwo w sferze zawodowej i weryfikację własnych umiejętności,
 • w odniesieniu do nauczycieli akademickich projekt umożliwia zetknięcie się z akademickim środowiskiem w uczelniach partnerskich, nabycie nowych doświadczeń związanych z procesem dydaktycznym, rozwój własnych umiejętności i lepsze wykorzystanie własnego potencjału naukowo-dydaktycznego, nadanie pracy ze studentami wymiaru europejskiego.
 • w odniesienia do pracowników nie będących nauczycielami akademickimi projekt umożliwia zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowanymi w europejskich uczelniach partnerskich, wymianę doświadczeń i realizację zadań z efektywnym wykorzystaniem potencjału ludzkiego, realizację przesłania "uczenie się przez całe życie", zetknięcie się z procesem formalnego i pozaformalnego rozwoju własnych umiejętności, przeniesienie nabytych doświadczeń na grunt uczelni macierzystej.

Uczestnikami projektu mogą być: studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wszystkich wydziałów i wszystkich kierunków studiów, także absolwenci w odniesieniu do wyjazdów na praktykę, pracownicy naukowo-dydaktyczni wszystkich katedr/instytutów oraz pracownicy nie będący nauczycielami dydaktycznymi wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni.

Okres realizacji projektu: 01.06.2015 – 30.10.2016

Źródło finansowania: Erasmus+

Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus, u którego pozyskać można szczegółowe informacje na temat opisanych inicjatyw jest Pani mgr Iwona Przyłęcka – Kierownik Sekcji Mobilności Studenckiej:
email – iwona.przylecka@ue.wroc.pl, telefon – (71) 36 80 151.


e-Virtue 2013

Opis projektu:

Projekt Europejski systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EVCET) w zakresie profesji (zawodów) związanych z uczeniem na odległość, w skrócie e-VIRTUE, miał na celu transfer wiedzy i wyników badań przeprowadzonych przez partnerów projektu podczas projektów Ldv „EQF-Code” oraz "EQF-iServe” na zawodową sferę e-Learning. Wiedza została poddana transferowi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Grecji do Polski. Partnerzy projektu e-VIRTUE szczegółowo przeanalizowali i poddali próbie standaryzacji wymagania dotyczące zawodów powstałych i powstających w związku z rozwijającą się dynamicznie edukacją na odległość.

Ponadto, poprzez zbadanie i uwzględnienie oczekiwań interesariuszy (np. potencjalnych pracodawców) projekt e-VIRTUE przyczynił się do propagowania kształcenia takich umiejętności i kompetencji specjalistów w zakresie edukacji na odległość, które są zgodne z wymaganiami rynku pracy. W ten sposób projekt miał bezpośrednie odniesienie do trzech głównych celów inicjatywy Komisji Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (New Skills for New Jobs): lepsze przewidywanie przyszłych potrzeb w zakresie kwalifikacji, lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, uwzględnienie potrzeb rynku pracy na etapie kształcenia.

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 – 30.09.2015

Źródło finansowania: Lifelong Learning Programme

Kierownikiem Projektu był dr Maciej Czarnecki (Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny): e-mail – maciej.czarnecki@ue.wroc.pl, telefon – (71) 36 80 805.

"Kuźnia Kadr 4"

Projekt Kuźnia Kadr IV był rozszerzeniem, a w części kontynuacją projektów rozwojowych naszej uczelni – projektu Kuźnia Kadr 1 (KK1) POKL.04.01.01-00-091/08 (realizacja do 2010 r.) i projektu Kuźnia Kadr 3 (KK3) POKL.04.01.01-00-229/09 (realizacja do 2012 r.) i był prowadzony w partnerstwie z firmą KGHM Polska Miedź SA.

Okres realizacji projektu: 01.01.2011 – 31.12.2015

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne na stronie internetowej: http://kuznia4.ue.wroc.pl/index.php

Kierownikiem Projektu była dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha (Kierownik Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych): e-mail – , telefon – (71) 36 80 933.


Kuźnia Kadr 6

Pełny tytuł projektu: "Kuźnia Kadr 6, czyli wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez wprowadzenie innowacyjnego modelu kształcenia przez całe życie"

Projekt realizowany jest był przez Dział Obsługi Projektów Rozwojowych. Kluczowym zadaniem w Projekcie było wypracowanie systemu trafnej diagnozy potrzeb szkoleniowych. Oferta szkoleniowa Uniwersytetu powinna sprzyjać łączeniu potrzeb pracodawców i nowo zdobywanych kwalifikacji i umiejętności potencjalnych pracobiorców. Potrzeba zagwarantowania najwyższej jakości programowej, metodycznej i organizacyjnej oferowanych szkoleń otwartych, czyli kierowanych do osób, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kwalifikacje, wymaga adekwatnego systemu ewaluacji szkoleń otwartych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 31.12.2015

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne na stronie internetowej: http://kuznia6.ue.wroc.pl/

Kierownikiem Projektu była dr inż. Urszula Załuska (Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów): e-mail – , telefon – (71) 36 80 934.


Kuźnia Kadr 7

Pełny tytuł projektu: "Kuźnia Kadr 7, czyli podniesienie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu monitoringu losów absolwentów"

Projekt realizowany był przez Dział Obsługi Projektów Rozwojowych. Celem projektu Kuźnia Kadr 7 jest było podniesienie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynku, poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu łączącego monitoring losów zawodowych absolwentów, precyzyjną diagnozę ich potrzeb oraz program lojalnościowy wiążący tę grupę osób z uczelnią.

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 31.12.2015

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne na stronie internetowej: http://www.kuznia7.ue.wroc.pl/ .

Kierownikiem Projektu była dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha (Kierownik Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych): e-mail – , telefon – (71) 36 80 933.


Analityka Gospodarcza

Władze Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów UE we Wrocławiu w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie pracodawców opracowały unikatowy kierunek Analityka gospodarcza. Działalność gospodarcza w coraz większym stopniu zależna jest bowiem od efektywnego wykorzystania informacji, zarówno wewnętrznych, dotyczących procesów biznesowych, jak i zewnętrznych - rynkowych. Z tego powodu na rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie podmiotów o różnej skali na specjalistów z zakresu analizy danych ekonomicznych. Tendencje te będą się nasilać w związku z procesami cyfryzacji polskiej gospodarki. Takie zapotrzebowania wskazali też pracodawcy na spotkaniach panelowych organizowanych w projektach rozwojowych Uniwersytetu.

Studia na tym kierunku są adresowane do osób, które pragną uzyskać wiedzę o sposobach analizowania liczbowych danych gospodarczo-społecznych. Studia przeznaczone są zwłaszcza dla przyszłych analityków, zajmujących się prowadzeniem badań statystyczno-ekonometrycznych z zakresu zjawisk społeczno-ekonomicznych.

Okres realizacji projektu: 01.06.2012 – 31.10.2015

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne na stronie internetowej:
http://www.ue.wroc.pl/wydzial_zif/5774/analityka_gospodarcza.html

Kierownikami Projektu były dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha (Kierownik Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych): e-mail – , telefon – (71) 36 80 933, oraz dr inż. Urszula Załuska (Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów): e-mail – , telefon – (71) 36 80 934.


Nauka i Technologia dla Żywności

Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.4 – Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

Celem projektu było podniesienie do 2015r. jakości nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez wypracowanie i wdrożenie w minimum 9 szkołach interdyscyplinarnych programów nauczania.

Partnerstwo dwóch podmiotów
Projekt realizowany jest w partnerstwie dwóch podmiotów:

Projekt realizowany był przez Dział Obsługi Projektów Rozwojowych.

Okres realizacji projektu:
01.07.2014 – 31.10.2015

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne na stronie internetowej: http://ntz.dobrekadry.pl/.


Projekt PORTRETY SZPITALI - MAPY MOŻLIWOŚCI

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jako lider partnerstwa w skład którego wchodzą: Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., Związek Powiatów Polskich oraz Heath Policy Institute ze Słowacji, realizował projekt "PORTRETY SZPITALI - MAPY MOŻLIWOŚCI, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. Projekt miał charakter innowacyjny upowszechniający i był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Ideą Projektu było stworzenie nowatorskiej metodologii badania efektywności funkcjonowania szpitali. Identyfikacji newralgicznych zjawisk w kluczowych obszarach działania zakładów opieki zdrowotnej posłużą dobre praktyki, zagraniczne rozwiązania oraz elementy benchmarkingu w obszarze efektywności działania, jakości zarządzania oraz jakości udzielanych świadczeń.

Okres realizacji projektu: 01.08.2011r. do 31.05.2015 r.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kierownikiem Projektu była prof. dr hab. inż. Dorota Elżbieta Korenik (Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych): e-mail – , telefon – (71) 36 80 216.


Jakość życia w obszarze przygranicznym

Projekt miał na celu uzupełnienie istniejącej luki informacyjnej i przygotowanie bazy danych stanowiącej podstawę do wspólnego transgranicznego rozwoju regionalnego. Dlatego analizowane były przepływy ponadgraniczne (transport, rynek pracy, edukacja, handel, kultura, opieka zdrowotna itd.) oraz możliwości wspólnego zrozumienia pojęcia jakości życia. Te analizy każdorazowo obejmowały opracowanie metody ankietowania, niezbędnej do przeprowadzenia badań, jak i badania empiryczne po obu stronach granicy oraz ich ocenę. Na tej podstawie - wspólnie z kluczowymi podmiotami regionalnymi - opracowano wnioski końcowe i polityczne warunki działań. Temu celowi służyły także 2 konferencje oraz 2 warsztaty. Celem projektu było też przekazanie doświadczeń polsko-saksońskiego pogranicza innym obszarom przygranicznym w Polsce, Niemczech i Europie oraz wypracowanie dobrej praktyki w zakresie współpracy trans granicznej, która może służyć jako przykład innym regionom przygranicznym.

Okres realizacji projektu: 01.08.2011r. do 31.05.2015 r.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne na stronie internetowej: http://www.ue.wroc.pl/biznes/6196/jakosc_zycia_w_obszarze_przygranicznym_wzmocnienie_ponadgranicznych_przeplywow_dla_wspolnego_zrownowazonego_rozwoju_i_planowania.html

Kierownikiem projektu był dr Bartosz Bartniczak (Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki): e-mail – .


Inteligentny kokpit dla menedżerów (InKoM)

Opis projektu:

Głównym celem projektu było opracowanie inteligentnego kokpitu dla menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), który ułatwi analizę i interpretację sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na tle konkurencyjnego rynku. Projekt miał za zadanie wzbogacić i rozszerzyć metody monitorowania działalności firmy dostępne w systemach informacyjno-analitycznych (SIA) oraz w systemach klasy Business Intelligence (BI). W projekcie przewidziano implementację wielu innowacyjnych rozwiązań, takich jak: technologie semantyczne, algorytmy drążenia danych (zarówno z baz danych w przedsiębiorstwie, jak i w Internecie: dokumentów indeksowanych oraz nieindeksowanych), wizualną eksplorację danych, intuicyjne multimodalne interfejsy. Nowy system znacznie rozszerzył użyteczność istniejących SIA, a jego funkcje są dostępne zarówno na stanowiskach stacjonarnych, jak i mobilnych.

Projekt był realizowany przez konsorcjum zawartym przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i firmę UNIT4 TETA BI Center sp. z o.o, przy współpracy z bankiem Credit Agricole Bank Polska S.A. Liderem utworzonego konsorcjum był nasz Uniwersytet.

Kierownikiem projektu był prof. zw. dr hab. Jerzy Korczak (Katedra Technologii Informacyjnych, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów): e-mail – , telefon – (71) 36 80 379.


Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej

Dr Maria Węgrzyn z Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu została zakwalifikowana do udziału w międzynarodowym projekcie "Dobre praktyki zarządzania francuskimi placówkami medycznymi w transformacji polskich podmiotów leczniczych do wymogów Unii Europejskiej". Projekt ten finansowany był przez Komisję Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci, a realizowany przez Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej.

Celem projektu jest m.in. podniesienie kompetencji osób biorących udział w kształceniu uniwersyteckim kadr menedżerskich w ochronie zdrowia jak również wymiana doświadczeń pomiędzy menedżerami polskimi i francuskimi.

Uczestnicy projektu podczas tygodniowego stażu w Paryżu, wezmą udział w wykładach na temat funkcjonowania francuskiego systemu opieki zdrowotnej i poznają metody kształcenia menedżerów opieki zdrowotnej na Wydziale Zdrowia, Medycyny i Biologii Człowieka (S.M.B.H.) Uniwersytetu Paryż 13. Partnerem projektu jest Szpital Uniwersytecki "Avicenne" w Paryżu, oraz Universite Paris 13.

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie www.leonardo.stomoz.pl.

Kontakt: dr Maria Węgrzyn (Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych) e-mail - maria.wegrzyn@ue.wroc.pl, telefon – (71) 36 80 216.


Projekt LOGICAL

W maju 2011 roku rozpoczęła się realizacja projektu pn. "Transnational LOGistics' Improvement through Cloud computing and innovAtive cooperative business modeLs" (akronim LOGICAL), w ramach Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme). Liderem projektu była niemiecka firma Aufbauwerk Region Leipzig GmbH. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pełnił rolę partnera projektu obok kilkunastu innych międzynarodowych partnerów europejskich.

Okres realizacji projektu: 01.2011 – 06.2014

Źródło finansowania: Interreg Central Europe Programme

Kierownikiem projektu był prof. zw. dr hab. Jerzy Korczak (Katedra Technologii Informacyjnych, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów): e-mail – , telefon – (71) 36 80 379.


Modern University in modern Europe

Pełny tytuł projektu: "Modern University in modern Europe. International transfer of innovation in the field of vocational education for people with extensive professional experience employed in public sector"

Okres realizacji projektu: 01.12.2012 – 30.11.2014

Źródło finansowania: Lifelong Learning Programme

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej: http://www.muime.eu/.

Menedżerem Projektu był dr hab. Marek Łyszczak, prof. UE. 


Kuźnia Kadr 5

Pełny tytuł projektu: "Kuźnia kadr 5, czyli wdrożenie nowoczesnego modelu zarządzania dla wzmocnienia rozwoju uczelni"

Celem głównym projektu było podniesienie do 2014 r. potencjału rozwojowego Uczelni poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP oraz podniesienie kompetencji kadry kierowniczej.

Projekt realizowany był przez Dział Obsługi Projektów Rozwojowych.

Okres realizacji projektu: 01.012013- 31.12.2014

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne na stronie internetowej: http://kuznia5.ue.wroc.pl/

Kierownikiem Projektu był mgr inż. Andrzej Idzikowski (Z-ca Kanclerza): e-mail – , telefon – (71) 36 80 166.

Projekt PPPSAXPOL

W styczniu 2011 roku Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu rozpoczął realizację projektu badawczo-seminaryjnego pt. "Badanie partnerstw publiczno-prywatnych jako instrumentów do realizacji projektu infrastrukturalnego na obszarze granicznym Saksonii i Polski (PPPSAXPOL)", którego partnerem wiodącym był Technische Universität Bergakademie Freiberg w Niemczech, a Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pełnił rolę polskiego partnera współpracy.

Niniejszy projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 (przyporządkowanie do dziedziny wsparcia "Gospodarka i Nauka" w ramach osi priorytetowej "Transgraniczna Integracja Społeczna"). Celem projektu badawczo-seminaryjnego pt. „Badanie partnerstw publiczno-prywatnych jako instrumentów do realizacji projektu infrastrukturalnego na obszarze granicznym Saksonii i Polski (PPPSAXPOL)” było doprowadzenie do poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarze granicznym Saksonii i Polski, jak również wsparcie rozwoju i rozbudowy sieci współpracy. W pierwszej fazie projektu przeanalizowane zostały możliwości zastosowania innowacyjnych form partnerskiego rozwoju i przygotowania publicznej infrastruktury na badanym obszarze. W drugiej fazie projektu, pod okiem ekspertów ds. PPP, odbyły się warsztaty praktyczne, w których udział wzięli przedstawiciele władz terytorialnych wspomnianego obszaru granicznego. Wyniki transgranicznych badań zostały zaprezentowane w przewodniku, który stanowi pomoc orientacyjną i decyzyjną dla osób odpowiedzialnych za właściwą realizację partnerstwa publiczno-prywatnego na obszarze granicznym Saksonii i Polski

Zapraszamy do zapoznania się z treścią przewodnika:

Okres realizacji projektu: 01.01.2011 - 31.12.2013

Źródło finansowania:
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia

Kierownikiem projektu po polskiej stronie była prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik (Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych): e-mail – 71) 36 80 216


System zarządzania zmianą z wykorzystaniem barometru koniunktury

Projekt był odpowiedzią na potrzebę stworzenia Systemu Zarządzania z użyciem Barometru Koniunktury Dolnego Śląska, jako instrumentu szybkiego reagowania, narzędzia dostarczającego informacji, celem budowania trwałego i efektywnego Systemu Zarządzania Zmianą oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych na terenie Dolnego Śląska, w tym przede wszystkim skutkom zmian wynikających z otoczenia ekonomicznego.

Projekt skierowany był do pracowników przedsiębiorstw, głównie z sektora MŚP, a także do pracowników JST. Odbiorcami były głównie podmioty gospodarcze, JST, analitycy rynkowi, media, publicyści. Postępy z realizacji projektu oraz wyniki zaprezentowane zostały na stronie internetowej: http://www.barometr.ue.wroc.pl/.

Idea projektu zakładała cokwartalny cykl zbierania, przetwarzania i publikowania informacji na temat ocen aktualnego i przewidywanego stanu koniunktury. Oceny odnosiły się do warunków gospodarowania, zmian poziomu inwestycji, wykorzystania mocy produkcyjnych, zatrudnienia, wynagrodzeń, zapasów, stanu koniunktury ogólnej i w swojej branży.
W ramach projektu powstała sieć współpracy, w skład której weszli przedstawiciele MŚP, JST oraz nauki.

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 - 31.12.2013

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kierownikiem Projektu był dr Leszek Cybulski.


ProInterNet

Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zakończyli realizację projektu ProInterNet. Głównymi celami projektu były:
 • przegląd i ujednolicenie terminologii dotyczącej kompetencji w dziedzinach związanych z Internetem,
 • opracowanie wytycznych do programów szkoleń, kursów, studiów itp., których adresatami są osoby podejmujące studia, szkolenia lub pracę związaną z Internetem oraz firmy i instytucje oferujące studia, szkolenia i kursy w tematyce Internetu,
 • przeprowadzenie pilotażowych certyfikacji programów szkoleniowych w zakresie zgodności z ww. wytycznymi,
 • opracowanie założeń do normy opartej o ww. wytyczne w celu przekazania do Międzynarodowej Komisji Normalizacyjnej.

Lista instytucji partnerskich:

 • GAIA (Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas (Hiszpania),
 • Euproma GmbH & Co (Niemcy),
 • Dekra Akademie GmbH (Niemcy),
 • European Multimedia Forum Ltd. (Wielka Brytania),
 • Fachhochschule für Oekonomie & Management (Niemcy),
 • Association Multimédia Emploi (Francja),
 • Elliniko Anoikto Panepistimio (Grecja),
 • Magyar Taralomipari Szövetseg (Węgry).

W ramach projektu konsorcjum opracowało wytyczne do programów szkoleń, kursów, studiów itp. oraz założenia do normy, które zostały przedstawione Międzynarodowej Komisji Normalizacyjnej. W tym celu w każdym z krajów przeprowadzono:

 • badania rzeczywistych umiejętności i kompetencji pracowników związanych z branżą Internetową oraz umiejętności i kompetencji pożądanych,
 • spotkania z przedstawicielami pracodawców, pracowników oraz instytucji szkoleniowych związanych z branżą internetową,
 • pilotażowe certyfikacje w zakresie zgodności z opisywanymi powyżej wytycznymi.
Okres realizacji projektu: 01.10.2010 – 31.12.2012

Źródło finansowania:
Lifelong Learning Programme

Realizacja projektu była współfinansowana przez Komisję Europejską. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.e-jobs-observatory.eu/ .

Kierownikiem projektu był dr Maciej Czarnecki (Katedra Zarządzania i Gospodarki Żywnościowej, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny): e-mail – 71 36 80 805.


Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie

Pełny tytuł projektu:
"Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych".

Głównym celem projektu było wykształcenie w uczniach szkół ponadgimnazjalnych podstaw przedsiębiorczości, które doprowadzą do zwiększonego zainteresowania kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

Projekt realizowany był przez firmę pwn.pl sp. z o.o. przy udziale Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego z Wiednia.

Okres realizacji projektu: 01.07.2010 – 31.10.2013

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne  są na stronie internetowej: www.bycprzedsiebiorczym.pl.


Projekt TALARIA

W dniu 1 października 2011 roku uruchomiony został projekt TALARIA (TEACHING AND E-LEARNING ADVANCES IN EUROPEAN MOBILITY SPACE), zgłoszony w ramach naboru do programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt realizowany był przez Centrum E-learningu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z partnerami zagranicznymi:

 • Universität Duisburg-Essen (Niemcy),
 • Katholieke Universiteit Leuven (Belgia),
 • Dublin City University (Irlandia),
 • Universidad de Salamanca (Hiszpania).

Okres realizacji projektu: 01.10.2011 – 31.12.2012

Źródło finansowania: Lifelong Learning Programme

Więcej informacji na temat projektu można zanaleźć na stronie: http://www.ue.wroc.pl/biznes/5482/informacje_o_projekcie_talaria.html 

Kierownikiem projektu był dr Andrzej Niesler (Katedra Systemów Informacyjnych, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów): e-mail – 71) 36 80 379.


„Wortal Transferu Wiedzy”

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu od dnia 1 października 2010 roku do dnia 30 września 2012 roku jako jeden z partnerów, obok Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, współrealizował projekt „Wortal Transferu Wiedzy”, którego liderem była Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki przedsiębiorstw, a jego nadrzędnym założeniem było podniesienie potencjału regionu dolnośląskiego w zakresie innowacji poprzez wzmacnianie współpracy między jednostkami badawczo-rozwojowymi a praktyką gospodarczą, co bezpośrednio miało przełożyć się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym i regionalnym rynku.

Źródło finansowania: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Więcej informacji na stronie: http://www.ue.wroc.pl/biznes/4807/projekt_wortal_transferu_wiedzy.html 


„Uczę się zarządzania jakością – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw”

W 2009 roku Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu rozpoczął realizację projektu „Uczę się zarządzania jakością – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw”. Studia skierowane były do pracowników przedsiębiorstw (dużych, średnich, małych i mikro).

Oferta studiów podyplomowych obejmowała:

 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności (miejsce realizacji: Wrocław)
 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem (miejsce realizacji: Jelenia Góra)
 • Inteligencja biznesowa i pozyskiwanie wiedzy menedżerskiej (miejsce realizacji: Wrocław)
 • Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (miejsce realizacji: Jelenia Góra)

Okres realizacji projektu: 29.09.2009 – 28.03.2012

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kierownikiem projektu była Anita Brzozowska (Sekcja ds.Obsługi Studiów III Stopnia): e-mail – 71) 36 80 612.


Projekt badawczy realizowany metodą foresight

W dniu 4 styczniu 2010 roku Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu rozpoczął realizację projektu badawczego pt. „Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Badania metodami foresight.

Okres realizacji projektu: 04.01.2010 – 30.06.2011

Źródło finansowania: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koordynatorem projektu był dr hab. Krzysztof Safin, Prof. UE.


„Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas EURO 2012”

Uniwersytet Ekonomiczny od 1 grudnia 2009 roku realizował projekt „Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas EURO 2012”.

Celem głównym projektu było przygotowanie merytoryczne i praktyczne pracowników Dolnośląskiej Policji do zagwarantowania skutecznego zabezpieczenia imprez masowych oraz efektywnej współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo z kraju i zagranicy, na zagrożenia wynikające z realizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Uczestnicy projektu zdobyli kwalifikacje i umiejętności, które w sytuacji kryzysowej pozwalają reagować szybko, kompetentnie oraz zgodnie z prawem.

Grono wykładowców zasilili pracownicy naukowi Katedry Zarządzania Kadrami, Katedry Projektowania Systemów Zarządzania, Katedry Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania oraz Biura Promocji UE. W roli ekspertów wystąpili natomiast pracownicy Policji, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Wrocławia, oraz certyfikowani trenerzy.

Okres realizacji projektu: 01.12.2009 – 31.01.2011

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Opiekunem Naukowym projektu był prof. dr hab. Tadeusz Listwan, koordynację działań objęła zaś mgr Małgorzata Krynicka-Duszyńska.


European Towns as a Laboratory of Integration

Główne cele projektu European Towns as a Laboratory of Integration obejmowały: wspieranie integracji oraz aktywnej postawy obywatelskiej poprzez działania związane z partnerstwem miast, promowanie partnerstwa miast, w szczególności wśród przedstawicieli władz lokalnych oraz propagowanie programów partnerskich miast. Projekt realizowany w ramach Program Europe for Citizens skierowany był przede wszystkim do miast i władz lokalnych zainteresowanych tworzeniem i rozwojem partnerstw.

Idea projektu miała swe źródła w przekonaniu, że tworzenie miast partnerskich może się przyczynić do pogłębienia integracji europejskiej, postępu w kreowaniu aktywnych postaw obywatelskich i rozwoju dialogu międzykulturowego. Partnerstwo miast jako bardzo widoczna i efektywna forma europejskiej współpracy powinno zyskiwać na znaczeniu, a jego tworzenie powinno być wspierane i ułatwiane na każdym kroku procedury. W pierwszym etapie może pojawić się konieczność pomocy w definiowaniu idei projektu i precyzyjnego sformułowania celów oraz identyfikacji wartości związanych z proponowaną współpracą partnerską. Drugi krok wymaga stosownego doboru partnera lub partnerów, a następnie dopełnienia szeregu formalności. W trzecim etapie konieczne jest adekwatne zaangażowanie obywateli i lokalnej społeczności.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom projekt był zorientowany na promocję tworzenia miast partnerskich. W projekcie uczestniczyły podmioty z sześciu krajów (Włoch, Grecji, Austrii, Niemiec, Estonii, Polski). Działania podjęte w ramach projektu koncentrowały się na wypracowaniu środków promujących wspieranie miast i władz lokalnych w procesie budowania i rozwijania idei partnerstwa. Opracowane zostały materiały podnoszące świadomość społeczną w rozpatrywanym obszarze, zorganizowano konferencję poświęconą idei miast partnerskich, wymieniono doświadczenia i dobre praktyki.

Okres realizacji projektu: 01.01.2010 - 31.12.2010

Kierownikiem Projektu był dr hab. Józef Dziechciarz, prof. UE (Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów): e-mail – jozef.dziechciarz@ue.wroc.pl, telefon – (71) 36 80 359.


"Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność poprzez naukę w małych i średnich przedsiębiorstwach" SOCIALSME (projekt transferu innowacji)

Głównym celem projektu było przekazanie i stymulowanie rozwoju innowacyjnej metodologii opracowania strategii CSR w MŚP z wykorzystaniem metody BSC (Strategicznej /Kompleksowej/ Zrównoważonej Karty Wyników) monitorowania oraz pomocy w rozwijaniu systematycznych działań edukacyjnych.

Bezpośrednimi grupami docelowymi projektu byli konsultanci i trenerzy z firm treningowych i konsultacyjnych, właściciele i menedżerowie MŚP, personel kierowniczy, partnerzy społeczni MŚP. Beneficjentami długoterminowymi są konsultanci i trenerzy dla MŚP. Osoby te zyskały możliwość poszerzenia kwalifikacji ułatwiających naukę, stając się ekspertami w zrównoważonej strategii biznesowej wdrażania logiki CSR w MŚP.

Okres realizacji projektu: 01.10.2008 - 30.09.2010

Źródło finansowania projektu:
Lifelong Learning Programme

Kierownikiem projektu w Polsce była Pani Prof. dr hab. Grażyna Światowy (Katedra Badan Marketingowych, Wydział Nauk Ekonomicznych): e-mail – .


Training Older Persons - Pioneer modeL Usable for older adult TrainerS TOP +

Główne cele projektu Training Older Persons - Pioneer modeL Usable for older adult TrainerS TOP + obejmowały: analizę obszaru kształcenia ustawicznego dorosłych, w szczególności w wieku 45+, badanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli i trenerów zajmujących się edukacją osób dorosłych, utworzenie profilu zawodowego trenera osób starszych (katalog kompetencji i umiejętności), konstrukcję modelu kształcenia zawodowego nauczycieli i trenerów osób starszych oraz opracowanie innowacyjnego kompendium multimedialnego. Projekt realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci skierowany był do nauczycieli i trenerów osób starszych.

W projekcie wzięło udział jedenastu partnerów z dziesięciu krajów (Portugalii, Niemiec, Włoch, Rumunii, Szwecji, Luksemburga, Grecji, Polski, Norwegii, Cypru). Działania podjęte w ramach projektu były skoncentrowane wokół opracowania nowego podejścia do nauczania i szkolenia osób z grupy wieku 45+. Kluczowy element projektu stanowiło wypracowanie rozwiązań stanowiących pomoc i wsparcie dla osób zajmujących się zawodowo edukacją osób starszych. Część analityczna obejmowała zarówno analizę danych zastanych, jak i przeprowadzenie badań ankietowych oraz wywiadów i opracowanie ich wyników. Punktem wyjścia było przeprowadzenie badań porównawczych z zakresu kształcenia ustawicznego osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i wskazaniem dobrych i złych praktyk wraz z determinującymi je czynnikami. Rozbudowana analiza komparatystyczna bieżącej sytuacji oraz badania ankietowe skierowane do trzech grup: trenerów, uczestników szkoleń oraz pozostałych interesariuszy umożliwiły identyfikację kluczowych obszarów problemowych i dały podstawy do konstrukcji modelu, w ramach którego opracowano nowy program szkoleniowy mający na celu podniesienie kwalifikacji nauczycieli i trenerów osób starszych. Wypracowane rozwiązania były następnie testowane podczas międzynarodowego warsztatu, co dało cenne wskazówki do ostatecznego opracowania modelu.

Okres realizacji projektu: 01.11.2007 – 31.12.2009

Kierownikiem Projektu był dr hab. Józef Dziechciarz, prof. UE (Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów): e-mail – jozef.dziechciarz@ue.wroc.pl, telefon – (71) 36 80 359.


„Absolwenci studiów doktoranckich i ich szanse na rynku pracy w Euroregionie Nysa”

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze był partnerem projektu „Absolwenci studiów doktoranckich i ich szanse na rynku pracy w Euroregionie Nysa”, w którym to rolę koordynatora pełniła Technicka Univerzita v Liberci, Cesko.

Okres realizacji projektu: styczeń 2009 - grudzień 2009

Źródło finansowania: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013, Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.

Koordynatorem projektu ze strony UE we Wrocławiu była Martyna Smogorzewska.


„Kuźnia Kadr 1”

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kuźnią kadr menedżerskich dla opartej na wiedzy gospodarki.


„Kuźnia Kadr 2”

Kuźnia Kadr 2, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i szkolenie kadry dydaktycznej.

Okres realizacji projektu: 01.08.2009 – 31.12.2012

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Strona projektu: http://kuznia2.ue.wroc.pl/

„Kuźnia Kadr 3”

Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i lepsze przygotowanie studentów i absolwentów.

Okres realizacji projektu: 01.08.2009 – 31.03.2013

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem