Regulamin USK UE

Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

§ 1

1. Niniejszy Regulamin ustala zasięg oraz zasady funkcjonowania Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zwanej dalej USK UE.
2. USK UE służy środowisku akademickiemu Uczelni. Podstawową rolą USK UE jest wspomaganie procesów naukowych, dydaktycznych i zarządzania Uczelnią.
3. USK UE korzysta z infrastruktury WASK (Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa).

§ 2
1. Z usług USK UE korzystać mogą :
2. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad korzystania z sieci Internet, dobrych obyczajów oraz poszanowania praw autorów i ich dzieł udostępnianych przez sieć Internet.
3. Wobec osób naruszających powyższe zasady może być wszczęte postępowanie służbowe, dyscyplinarne, cywilne lub karne.

§ 3
1. USK UE tworzą:
2. Zasoby sieciowe mające charakter ogólnouczelniany są zarządzane przez administratora USK UE.
3. Zasoby sieciowe mające charakter lokalny pozostają w gestii administratorów sieci lokalnych, którzy odpowiadają za ich poprawne funkcjonowanie.
4. Prawo dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się węzły USK UE ma administrator USK UE lub osoba wskazana przez administratora.
5. Prawo dostępu do węzła centralnego USK AE, w którym znajduje się również węzeł sieci WASK mają wytypowani pracownicy WCSS Politechniki Wrocławskiej legitymujący się przepustką ze zdjęciem wraz z pieczątką UE.
6. Za funkcjonowanie USK UE odpowiedzialny jest Dział Obsługi Sieci i Systemów Komputerowych. Kierownik Działu pełni rolę administratora USK UE.
7.Za funkcjonowanie sieci lokalnych odpowiedzialni są administratorzy tych sieci.
8. Komputery włączone do USK AE wykorzystują różne protokoły i systemy operacyjne. Zalecanym protokołem warstwy sieciowej jest TCP/IP.
§ 4

1. Za rozbudowę USK AE i wprowadzenie nowych technologii odpowiedzialny jest kierownik Działu Obsługi Sieci i Systemów Komputerowych
2. Wszelkie zmiany w topologii sieci lokalnej muszą być zgłaszane na piśmie do Działu Obsługi Sieci i Systemów Komputerowych i dopiero za zgodą kierownika Działu mogą być przeprowadzone.

§ 5

1. Niedopuszczalne jest zmienianie numerów IP przez użytkowników bez porozumienia z administratorem USK UE.
2. Każde przeniesienie komputera do innego gniazda sieciowego należy zgłosić do administratora USK UE w celu uzgodnienia adresu sieciowego.
3. Administratorzy sieci lokalnych odpowiadają za zgodność stanu faktycznego ze stanem zarejestrowanym przez administratora USK UE.
4. W przypadku zakłóceń pracy USK UE na skutek nieprzestrzegania powyższego zalecenia administrator USK UE może odłączyć sieć lokalną lub urządzenie od USK UE.
§ 6

1. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie USK UE do celów komercyjnych, reklamowych i politycznych.
2. Niedopuszczalne jest rozpowszechnianie przez USK UE treści i obrazów wulgarnych, obscenicznych, obrażających osoby trzecie, naruszających czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z prawem.
3. Zabronione są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów komputerów USK UE i innych sieci, w tym podszywanie się pod innych użytkowników lub monitorowanie łącz USK UE.
4. Zabronione jest instalowanie na uczelnianym sprzęcie nielegalnego oprogramowania, kopiowanie i udostępnianie muzyki, filmów chronionych prawem bez zgody autorów.
5. Zabronione jest udostepnianie osobistego konta pocztowego, utworzonego na uczelnianym serwerze, osobom trzecim.

§ 7

1. Użytkownicy USK UE (§ 2, pkt.1) mogą posiadać tylko jedno konto pocztowe na uczelnianym serwerze.
2. W celu otrzymania konta pocztowego należy wypełnić odpowiedni formularz. Formularze pobiera się w Dziale Obsługi Sieci i Systemów Komputerowych.
Studenci dodatkowo zgłaszają się z indeksem.
3. Prawo dożywotniego zachowania uczelnianego adresu pocztowego posiadają profesorowie UE, również przechodzący na emeryturę, jeśli nie postanowią inaczej.
4. Pozostali pracownicy i studenci opuszczający mury UE muszą rozliczyć się Działem Obsługi Sieci i Systemów Komputerowych w następujący sposób:
§ 8

Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące prawo.

Wrocław, 20.09.2008 r.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem