Terminy rekrutacji na studia stacjonarne

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia
w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na rok akademicki 2016/2017

I.    30.04.2016 do 10.07.2016 do godz. 23:59 – termin elektronicznej rejestracji kandydatów.
W tym czasie kandydat zobowiązany jest:
•    założyć indywidualne konto kandydata (poprzez wpisanie nr dowodu osobistego oraz numeru PESEL),
•    wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne (w tym miejscu kandydat określa m.in. przedmioty kwalifikacyjne zdawane na egzaminie maturalnym i wskazuje poziom – podstawowy lub rozszerzony; laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych- wpisują punkty zgodnie z uprawnieniami wskazanymi w Uchwale Senatu )
•    wypełnić ankietę osobową,

II.    wnieść opłatę rekrutacyjną
w wysokości określonej zarządzeniem Rektora UE za każdy kierunek, na który dokona zgłoszenia. Opłatę należy wnieść na indywidualne konto rozliczeniowe, którego numer pojawi się w zgłoszeniu rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
Uwaga: dopuszczalna jest rejestracja przez jednego kandydata odrębnych zgłoszeń w ramach tego samego konta rekrutacyjnego na dowolną liczbę kierunków prowadzonych na różnych wydziałach pod warunkiem, że na każdy kierunek zarejestruje odrębne zgłoszenie rekrutacyjne i wniesie osobną opłatę rekrutacyjną.

III.    05.07.2016 do 10.07.2016 r.
– po otrzymaniu świadectwa dojrzałości kandydaci są zobowiązani powtórnie zalogować się do systemu „Rekrutacja” (wpisując swój PESEL oraz numer dowodu osobistego) i wpisać wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów do kwalifikacji (na tym etapie istnieje możliwość zmiany przedmiotów kwalifikacyjnych).
Uwaga: Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wyników umieszczonych w systemie. Ostatecznej ich weryfikacji i zatwierdzenia dokona Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w momencie przyjmowania kompletu dokumentów. Jeżeli Sekretarz stwierdzi (na podstawie oryginału świadectwa dojrzałości), że kandydat wpisał niepoprawne wyniki, to je poprawi i kandydat będzie mógł dalej uczestniczyć w procesie rekrutacji.

IV.    Ustalenie progów punktowych kwalifikujących kandydatów do składania dokumentów

1.    nie później niż 12.07.2016 do godziny 15.00 – pierwsze ustalenie progów punktowych dla kandydatów zaproszonych do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Komunikaty na indywidualnych kontach kandydatów o treści „można składać dokumenty”

2.    13.07.2016 do 16.07.2016  do godz. 15:00 - składanie dokumentów przez kandydatów zaproszonych w pierwszej turze - próg z 12.07.2016.

3.    16.07.2016 do godz. 18:00 - drugie ustalenie progów punktowych dla kandydatów zaproszonych do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Komunikaty na indywidualnych kontach kandydatów o treści „można składać dokumenty”

4.    18.07.2016 – 21.07.2016 – składanie dokumentów przez kandydatów zaproszonych w drugiej turze – próg z 16.07.2016.
Uwaga: jeżeli zweryfikowana i zatwierdzona przez Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej liczba punktów rekrutacyjnych jest większa lub równa liczbie punktów uprawniających do złożenia dokumentów (próg punktowy ustalony do 12.07.2016 lub 16.07.2016) wówczas przyjęcie dokumentów przez Sekretarza jest równoznaczne z przyjęciem na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Jeśli zaś uzyskana w ten sposób liczba punktów rekrutacyjnych nie zakwalifikuje kandydata  do złożenia dokumentów na tym etapie rekrutacji, to Sekretarz odmawia przyjęcia dokumentów, a kandydat oczekuje na kolejne decyzje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o obniżeniu progów.
5.    22.07.2016 do 26.07.2016 – ewentualne kolejne komunikaty o obniżeniu progów punktowych dla następnych grup kandydatów zaproszonych do składania dokumentów w celu potwierdzenia woli studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

6.    27.07.2016 r. do godziny 15.00 - ostateczny termin złożenia dokumentów przez wszystkich zaproszonych kandydatów.

Uwaga: złożenie dokumentów w okresie 22.07. – 27.07.2016 nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia w stosunku do tej grupy kandydatów zostanie podjęta do 28.07.2016 r.

7.    28.07.2016 godz. 16:00 - zatwierdzenie  progów punktowych kwalifikujących kandydatów do przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w formie komunikatów na indywidualnych kontach rekrutacyjnych kandydatów. KONIEC  REKRUTACJI

UWAGA: Podane terminy „złożenia dokumentów” oznaczają, że w danym dniu dokumenty muszą być dostarczone do Komisji. Dotyczy to również dokumentów wysłanych pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.
W przypadku niewypełnienia wszystkich miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne mają prawo do uruchomienia dodatkowego etapu rekrutacji.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem