Terminy rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Harmonogram rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych II stopnia
w roku akademickim 2016/2017

REKRUTACJA PODSTAWOWA
I.    30.04.2016 r. do 07.07.2016 r. – elektroniczna rejestracja kandydatów
– w tym czasie kandydat zobowiązany jest wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne on-line, ankietę osobową, wnieść opłatę rekrutacyjną – w wysokości określonej zarządzeniem Rektora – za każdy kierunek, na który dokona zgłoszenia. Opłatę należy wnieść na indywidualne konto rozliczeniowe, którego numer pojawi się w zgłoszeniu rekrutacyjnym.
Opłata rekrutacyjne nie podlega zwrotowi.

Uwaga: dopuszczalna jest rejestracja przez jednego kandydata odrębnych zgłoszeń w ramach tego samego konta rekrutacyjnego na dowolną liczbę kierunków prowadzonych na różnych wydziałach pod warunkiem, że na każdy kierunek zarejestruje odrębne zgłoszenie rekrutacyjne i wniesie osobną opłatę rekrutacyjną.

II.    08.07.2016, do godz.15:00 – ogłoszenie wyników
rekrutacji na 75% limitu miejsc na poszczególnych kierunkach studiów zarezerwowanych przez Dziekana Wydziału dla najlepszych absolwentów UE we Wrocławiu  pod względem średniej ocen z semestrów 1-5 studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku i wydziału (informacja w formie komunikatów na indywidualnych kontach rekrutacyjnych kandydatów).

III.    09.07.2016  - 27.07.2016 r. do godz. 15:00 – termin składania kompletu dokumentów
przez kandydatów, o których mowa w pkt. II. Uwaga: Niezbędne jest dostarczenie odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia bądź zaświadczenia o przeprowadzonym egzaminie dyplomowym, o ile kandydat nie otrzymał jeszcze odpisu dyplomu.
Uwaga: kandydaci, którzy obronili się do 27.07.2016 r. zobowiązani są do złożenia dokumentów w rekrutacji podstawowej (czyli do 27.07.2016). Kandydaci, których obrona zaplanowana zostanie na późniejszy termin – zobowiązani są złożyć komplet dokumentów niezwłocznie po egzaminie, nie później jednak niż 22 września 2016r.

IV.    Egzamin kwalifikacyjny (Wydział NE i ZIF)/rozmowa kwalifikacyjna (Wydział EZiT)

* Kandydatów na studia prowadzone w języku obcym obowiązuje dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna w języku, w którym prowadzone są studia. Terminy rozmów ustalają odpowiednie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne – informacja w formie komunikatów na indywidualnych kontach rekrutacyjnych kandydatów i na stronie www.ue.wroc.pl.

1.    08.07.2016r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do  egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej na stronie www.ue.wroc.pl oraz na indywidualnym koncie rekrutacyjnym (miejsce i termin egzaminu)

2.    11.07.2016 r. i   12.07.2016 r. egzamin/rozmowa kwalifikacyjna.
(kandydat zakwalifikowany na egzamin zobowiązany jest wziąć w nim udział we wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie. Nie przystąpienie do egzaminu we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnację kandydata z rekrutacji na II stopień studiów stacjonarnych).

3.    Nie później niż 14.07.2016 r. – ogłoszenie progów punktowych kwalifikujących kandydatów do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych II stopnia (po egzaminie/rozmowie)

4.    14.07.2016 r.  do 27.07.2016 godz. 15:00 – termin składania kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok, (o których mowa w pkt.3.)
 Uwaga: Niezbędne jest dostarczenie odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz jego kserokopii bądź zaświadczenia o przeprowadzonym egzaminie dyplomowym, o ile kandydat nie otrzymał jeszcze odpisu dyplomu.
Uwaga: kandydaci, którzy obronili się do 27.07.2016 r. są zobowiązani są do złożenia dokumentów w rekrutacji podstawowej (czyli do 27.07.2016).  Kandydaci, których obrona zaplanowana zostanie na późniejszy termin – zobowiązani są złożyć komplet dokumentów niezwłocznie po egzaminie, nie później jednak niż 22 września 2016r.


V.    28.07.2016 r. do godz. 16:00 – ogłoszenie listy przyjętych
na pierwszy rok studiów stacjonarnych II stopnia w formie komunikatów na indywidualnych kontach rekrutacyjnych kandydatów. Zakończenie rekrutacji podstawowej.


HARMONOGRAM EWENTUALNEJ REKRUTACJI DODATKOWEJ
ZOSTANIE PODANY DO 08.08.2016 ROKU.
 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem