Dokumenty I stopień

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Studia pierwszego stopnia – wymagane dokumenty – rekrutacja 2018/2019

Dokumenty osobowe:

 

1.      Paszport (strona ze zdjęciem)- kserokopia, oryginał do wglądu;

 

2.      Dokument tożsamości ze zdjęciem (dotyczy obywateli Unii Europejskiej) - kserokopia, oryginał do wglądu;

 

3.      Dokument uprawniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich

przez osoby niebędące obywatelami polskimi (nie dotyczy obywateli Unii Europejskiej) - kserokopia, oryginał do wglądu, np.:

 

§  Karta Polaka (jeżeli kandydat posiada) - kserokopia,

 

§  Karta stałego pobytu (jeżeli kandydat posiada) – kserokopia.

 

UWAGA: Kandydat dostarcza, oprócz oryginałów, przygotowane kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów.

 

4.      Dwa podpisane oświadczenia (pobrane ze strony UE) o posiadaniu niezbędnych środków utrzymania oraz o przystąpieniu do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

linki do oświadczeń: http://www.ue.wroc.pl/p/rekrutacja/nfz_oswiadczenie.pdf

            http://www.ue.wroc.pl/p/rekrutacja/utrzymanie.pdf

 

5.      Aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku w roku rekrutacji, wydane na druku firmowym jednostki wystawiającej zaświadczenie, opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelną pieczęcią imienną i podpisem lekarza wystawiającego zaświadczenie. Zaświadczenie wydane za granicą wymaga tłumaczenia na język polski przez tłumacza wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości w Polsce na listę tłumaczy przysięgłych. Zaświadczenie może być również wystawione przez lekarza w Polsce (nie wystawiamy skierowań do lekarza, nie wskazujemy placówki medycznej ani lekarza).

 

Dokumenty o wykształceniu:

 

1.      Oryginał zalegalizowanego lub opatrzonego apostille

świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski sporządzonym przez tłumacza lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne albo urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

 

2.      Suplement bądź inny oficjalny dokument, zalegalizowany lub opatrzony apostille,

zawierający informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach, jeżeli nie są wskazane w świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, wraz z uzyskanymi w procesie kształcenia ocenami, z tłumaczeniem przysięgłym na język polski sporządzonym przez osoby lub instytucje wymienione powyżej.

 

UWAGA: legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa.

 

3.      Dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen, jeżeli nie jest ona wskazana w świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, potwierdzony przez szkołę średnią, którą ukończył kandydat, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski sporządzonym przez osoby lub instytucje wymienione powyżej.

 

4.      Zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo maturalne kandydata uprawnia do ubiegania się               o przyjęcie na studia wyższe każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo (wówczas dokument ten wymaga przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego). Zaświadczenie nie jest potrzebne, jeżeli informacja ta znajduje się na świadectwie.

 

Zaświadczenie nie jest wymagane od kandydatów posiadających:

§  dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

§  dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10)

 

5.      Dokument poświadczający uznanie świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, w formie decyzji administracyjnej kuratora oświaty w sprawie uznania go za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie i uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Oryginał tego dokumentu student zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu nie później niż do końca pierwszego semestru studiów.

      Więcej informacji na: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/index.php?id_kat=40

 

 

            Nie dotyczy kandydatów posiadających świadectwa maturalne uznane z mocy prawa uzyskane

w   państwach:

§  Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy,

oraz:

§  dyplomów IB (International Baccalaureate) wydanych przez organizacje International Baccalaureate Organization w Genewie,

§  dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).

 

6.      Poświadczenie znajomości języka, w jakim będą prowadzone studia (ukończone kursy, egzaminy). Wymagany minimalny poziom: B2.

 

Wymagania na studia w języku polskim:

§  ukończenie rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub

§  posiadanie certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub

§  uznanie przez Uczelnię innych, posiadanych przez Kandydata certyfikatów znajomości języka polskiego.

 

Certyfikat taki nie jest wymagany od osoby, która legitymuje się świadectwem ukończenia szkoły średniej, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim. Posiadanie Karty Polaka nie zwalnia kandydata z posiadania certyfikatu językowego.

 

Wymagania na studia w języku angielskim:

§  posiadanie certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie odpowiadającym minimum poziomowi B2. Honorowane certyfikaty językowe to np.: First Certificate in English (FCE), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), IELTS. Certyfikat taki nie jest wymagany od osoby, która uzyskała świadectwo ukończenia szkoły średniej w języku angielskim.

 

Dokumenty wymagane w kolejnych etapach rekrutacji:

1.      Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85 PLN lub 19 Euro;

2.      Potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (warunek przyjęcia na studia dla osób studiujących na zasadach odpłatności);

3.      Jedna fotografia (3,5 x 4,5 cm) w formacie jak do paszportu/dowodu osobistego oraz w wersji elektronicznej (plik .jpg) - wersja elektroniczna zdjęcia, wgrana do systemu rekrutacyjnego, jest niezbędna do wyrobienia legitymacji studenckiej;

4.      Kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), albo dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ)

 

Wszystkie oryginały dokumentów, które kandydat ostatecznie złoży w Uczelni, a które zostały wydane w języku innym niż polski (dotyczy to również dokumentów wydanych w języku angielskim) wymagają tłumaczeń przysięgłych na język polski. Na wstępnym etapie rekrutacji (elektronicznej) dopuszcza się tłumaczenia nieprzysięgłe na język polski lub angielski. Kandydat dostarcza, oprócz oryginałów, przygotowane kserokopie wszystkich  wymaganych dokumentów.

 

UWAGA:

§  Kandydat zobowiązany jest wgrać do systemu rekrutacyjnego skany wszystkich przedstawionych wyżej oryginałów dokumentów w formacie plików .jpg, w jakości umożliwiającej ich weryfikację i ocenę. Instrukcja na stronie: http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/6901/rekrutacja_cudzoziemcow.html

 

§  Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Dziekanatu w dniu podpisania umowy dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce (wiza, karta pobytu) - kserokopia, oryginał do wglądu.

 

§  Prosimy nie przesyłać dokumentów e-mailem. Dokumenty takie nie będą rozpatrywane.

 

§  W przypadku niedopełnienia czynności, o których mowa powyżej, w terminach określonych regulaminem rekrutacji w danym roku akademickim, decyzja o przyjęciu zostanie uchylona.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem