Dokumenty I stopień

Studia pierwszego stopnia – wymagane dokumenty

Dokumenty osobowe:
-    paszport (strona ze zdjęciem)
-    dokument tożsamości ze zdjęciem (dotyczy obywateli Unii Europejskiej)
-    Karta Polaka (jeżeli kandydat posiada)
-    zezwolenie na osiedlenie (jeżeli kandydat posiada)
-    karta pobytu (jeżeli kandydat posiada)
-    podpisane oświadczenia (pobrane ze strony UE – o posiadaniu niezbędnych środków utrzymania oraz o przystąpieniu do NFZ). Linki do oświadczeń:
1) http://www.ue.wroc.pl/p/rekrutacja/nfz_oswiadczenie.pdf,
2) http://www.ue.wroc.pl/p/rekrutacja/utrzymanie.pdf  

-    aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów w roku rekrutacji oraz tłumaczenie na język polski lub angielski (na tym etapie niewymagane jest tłumaczenie przysięgłe, które należy dostarczyć do 01.10.2017) lub zaświadczenie wystawione przez polskiego lekarza.

Dokumenty o wykształceniu, studia I stopnia:

-    świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski (na tym etapie niewymagane jest tłumaczenie przysięgłe, należy dostarczyć do 02.10.2017),
-    dokumentacja przebiegu nauczania w szkole zagranicznej zawierająca wykaz zajęć edukacyjnych i uzyskane z nich oceny oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację (spis przedmiotów i  uzyskanych ocen) wraz ze skalą ocen obowiązujących w danym państwie - oraz tłumaczenie na język polski lub angielski (na tym etapie niewymagane jest tłumaczenie przysięgłe, które należy dostarczyć do 02.10.2017),
-    potwierdzenie legalności świadectwa uzyskanego przez kandydata, które stanowi legalizacja lub apostille.

UWAGA – legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa. Oryginał świadectwa powinien być opatrzony legalizacją lub apostille,

-    zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo maturalne kandydata uprawnia go do ubiegania się o    przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo.
Zaświadczenie to może wydać ambasada RP w danym kraju, ambasada tego kraju w Polsce lub odpowiednik Ministerstwa Oświaty w danym kraju (wówczas dokument ten powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego). Zaświadczenie nie jest potrzebne, jeżeli informacja ta znajduje się na świadectwie (nie wymagamy od kandydatów z Ukrainy),
 -    poświadczenie znajomości języka, w jakim będą prowadzone studia (ukończone kursy, egzaminy). Minimalny wymagany poziom: B2.

Dokumenty wymagane w kolejnych etapach rekrutacji:
-    potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85 PLN lub 19 Euro.
-    potwierdzenie wniesienia opłaty za czesne (warunek przyjęcia na studia dla osób studiujących na zasadach odpłatności),
-    tłumaczenia przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów o wykształceniu
-    dwie fotografie,
-    kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce oraz potwierdzenie posiadania aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego (np. kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego- EKUZ, kopia umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia) niezwłocznie po przyjeździe do Polski.
-    tłumaczenia przysięgłe na język polski przesłanych wcześniej skanów dokumentów; akceptowane jest również tłumaczenie potwierdzone przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
-    kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem