Dokumenty II stopień

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Studia drugiego stopnia – wymagane dokumenty – rekrutacja 2018/2019

Dokumenty osobowe:

 

1.      Paszport (strona ze zdjęciem) - kserokopia, oryginał do wglądu;

 

2.      Dokument tożsamości ze zdjęciem (dotyczy obywateli Unii Europejskiej)- kserokopia, oryginał do wglądu;

 

3.      Dokument uprawniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich przez osoby niebędące obywatelami polskimi (nie dotyczy obywateli Unii Europejskiej) - kserokopia, oryginał do wglądu, np.:

 

§  Karta Polaka (jeżeli kandydat posiada) - kserokopia,

 

§  Karta stałego pobytu (jeżeli kandydat posiada) – kserokopia.

 

 

4.      Dwa podpisane oświadczenia (pobrane ze strony UE) o posiadaniu niezbędnych środków utrzymania oraz o przystąpieniu do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

linki do oświadczeń: http://www.ue.wroc.pl/p/rekrutacja/nfz_oswiadczenie.pdf,

                                    http://www.ue.wroc.pl/p/rekrutacja/utrzymanie.pdf

 

5.      Aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku w roku rekrutacji, wydane na druku firmowym jednostki wystawiającej zaświadczenie, opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelną pieczęcią imienną i podpisem lekarza wystawiającego zaświadczenie. Zaświadczenie wydane za granicą wymaga tłumaczenia na język polski przez tłumacza wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości w Polsce na listę tłumaczy przysięgłych. Zaświadczenie może być również wystawione przez lekarza w Polsce (nie wystawiamy skierowań do lekarza, nie wskazujemy  placówki medycznej ani lekarza).

 

Dokumenty o wykształceniu:

 

1.      Oryginał zalegalizowanego lub opatrzonego apostille

dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca dyplom, wraz z tłumaczeniem przysięgłym  na język polski sporządzonym przez tłumacza wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom, lub akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom.

 

2.      Suplement bądź inny oficjalny dokument obejmujący przedmioty, jeżeli nie są wskazane w dyplomie lub innym dokumencie o ukończeniu uczelni za granicą, zaliczone przez kandydata w ramach odbytych dotychczas studiów wraz z uzyskanymi ocenami, z tłumaczeniem przysięgłym na język polski sporządzonym przez osoby lub instytucje wymienione powyżej. Suplement powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille

 

UWAGA: legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa.

 

3.      Zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia studiów II stopnia w kraju wydania. Zaświadczenie może zostać wystawione przez uczelnię, która wydała dyplom, bądź urząd będący odpowiednikiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kraju, w którym dyplom został wydany (wymagane jest tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia na język polski). Zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie.

 

Uwaga: komisja rekrutacyjna może zwrócić się do kandydata o uzupełnienie dokumentacji o potwierdzenie, że przedstawiony przez niego dyplom licencjata lub magistra uprawnia do dalszego studiowania, wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

UWAGA: jeżeli wymagana jest nostryfikacja dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów wyższych za granicą, o którym mowa powyżej – kandydat zobowiązany jest przedstawić w dziekanacie oryginał zaświadczenia stwierdzającego jego równorzędność z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych nie później niż do końca pierwszego semestru studiów. Więcej informacji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/uznanie-wyksztalcenia-w-celu-kontynuacji-nauki.html

 

4.      Poświadczenie znajomości języka, w jakim będą prowadzone studia (ukończone kursy, egzaminy).  Wymagalny minimalny poziom: B2.

 Wymagania na studia w języku polskim:

§  ukończenie rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub

§  posiadanie certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub

§  uznanie przez Uczelnię innych, posiadanych przez Kandydata certyfikatów znajomości języka polskiego.

 

Certyfikat taki nie jest wymagany od osoby, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów prowadzonych w języku polskim. Posiadanie Karty Polaka nie zwalnia kandydata z posiadania certyfikatu językowego.

 

Wymagania na studia w języku angielskim:

§  legitymowanie się dokumentem (świadectwem potwierdzającym ukończenie szkoły, w której zajęcia prowadzone były w języku angielskim albo certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego (na poziomie odpowiadającym minimum poziomowi B2). Honorowane certyfikaty językowe to np.:  First Certificate in English (FCE), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), IELTS. Certyfikat taki nie jest wymagany od osoby, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów prowadzonych w języku angielskim.

 

 

Dokumenty wymagane w kolejnych etapach rekrutacji:

1.      Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85 PLN lub 19 Euro;

2.      Potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (warunek przyjęcia na studia dla osób podejmujących naukę na zasadach odpłatności);

3.      Jedna fotografia (3,5 x 4,5 cm) w formacie takim jak do paszportu/dowodu osobistego oraz w wersji elektronicznej (plik .jpg) - wersja elektroniczna fotografii, wgrana do systemu rekrutacyjnego, jest niezbędna do wyrobienia legitymacji studenckiej;

4.      Kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), albo dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ).

 

Wszystkie oryginały dokumentów, które Kandydat ostatecznie złoży w Uczelni, a które zostały wydane w języku innym niż polski (dotyczy to również dokumentów wydanych w języku angielskim) wymagają tłumaczeń przysięgłych na język polski. Na wstępnym etapie rekrutacji (elektronicznej) dopuszcza się tłumaczenia nieprzysięgłe na język polski lub angielski. Kandydat dostarcza, oprócz oryginałów, przygotowane kserokopie wszystkich  wymaganych dokumentów.

 

           

UWAGA:

§  Kandydat zobowiązany jest wgrać do systemu rekrutacyjnego skany wszystkich  przedstawionych wyżej oryginałów dokumentów w formacie plików .jpg, w jakości umożliwiającej ich weryfikację i ocenę. Instrukcja na stronie: http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/6901/rekrutacja_cudzoziemcow.html

 

§  Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Dziekanatu w dniu podpisania umowy dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce (wiza, karta pobytu) - kserokopia, oryginał do wglądu.

§  Prosimy nie przesyłać dokumentów e-mailem. Dokumenty takie nie będą rozpatrywane.

 

§  W przypadku niedopełnienia czynności, o których mowa powyżej, w terminach określonych regulaminem rekrutacji w danym roku akademickim, decyzja o przyjęciu zostanie uchylona.

 

 

 

 

 

 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem