Dokumenty II stopień

Studia drugiego stopnia – wymagane dokumenty

Dokumenty osobowe:

-    paszport (strona ze zdjęciem)
-    dokument tożsamości ze zdjęciem (dotyczy obywateli Unii Europejskiej)
-    Karta Polaka (jeżeli kandydat posiada)
-    zezwolenie na osiedlenie (jeżeli kandydat posiada)
-    karta pobytu (jeżeli kandydat posiada)
-    podpisane oświadczenia (pobrane ze strony UE – o posiadaniu niezbędnych środków utrzymania oraz o przystąpieniu do NFZ). Linki do oświadczeń:

-    aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów w roku rekrutacji oraz tłumaczenie na język polski lub angielski (na tym etapie niewymagane jest tłumaczenie przysięgłe, które należy dostarczyć do 01.10.2017) lub zaświadczenie wystawione przez polskiego lekarza).

Dokumenty o wykształceniu, studia II stopnia:

-    dyplom magisterski lub dyplom licencjata wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski (na tym etapie niewymagane jest tłumaczenie przysięgłe, które należy dostarczyć do 02.10.2017),
-    suplement, czyli transkrypt ocen zawierający informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz uzyskanych przez niego w procesie kształcenia ocenach wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski (na tym etapie niewymagane jest tłumaczenie przysięgłe, które należy dostarczyć do 02.10.2017).
-    potwierdzenie legalności dyplomu uzyskanego przez kandydata, które stanowi legalizacja lub apostille.
UWAGA – legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa. Oryginał dyplomu oraz suplementu powinny być opatrzone legalizacją lub apostille,
-    poświadczenie znajomości języka, w jakim będą prowadzone studia (ukończone kursy, egzaminy). Minimalny wymagany poziom: B2.
-    jeżeli na dyplomie lub w suplemencie stanowiącym integralną część dyplomu nie zawarto informacji, że uprawnia on do podjęcia studiów II stopnia w kraju wydania, kandydat jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie potwierdzające, że posiadany przez kandydata dyplom uprawnia go do studiowania w kraju wydania dyplomu wystawione przez urząd stanowiący odpowiednik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kraju, w którym dyplom został wydany oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski lub angielski (na tym etapie niewymagane jest tłumaczenie przysięgłe, które należy dostarczyć do 01.10.2017)..
Uwaga – komisja rekrutacyjna może zwrócić się do kandydata o uzupełnienie dokumentacji o potwierdzenie, że przedstawiony przez niego dyplom licencjata lub magistra uprawnia do dalszego studiowania wydane przez Departament Strategii ENIC-NARIC Polska.

Dokumenty wymagane w kolejnych etapach rekrutacji:
-    potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 85 PLN lub 19 Euro.
-    potwierdzenie wniesienia opłaty za czesne (warunek przyjęcia na studia dla osób studiujących na zasadach odpłatności),
-    tłumaczenia przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów o wykształceniu
-    dwie fotografie,
-    kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce oraz potwierdzenie posiadania aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego (np. kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego- EKUZ, kopia umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia) niezwłocznie po przyjeździe do Polski.
-    tłumaczenia przysięgłe na język polski przesłanych wcześniej skanów dokumentów; akceptowane jest również tłumaczenie potwierdzone przez Konsula Rzeczypospolitej
-    kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów.
 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem