Opłaty za studia

Czesne za studia niestacjonarne - wysokość opłat i przydatne informacje

Studenci pierwszego roku studiów:

Studenci drugiego i wyższych lat studiów

Wpłacenie pierwszej raty określa wybraną formę wnoszenia opłat w semestrze pierwszym.

Osoby rozpoczynające naukę wnoszą opłaty za zajęcia dydaktyczne (czesne) na studia niestacjonarne (zaoczne) na Indywidualne Konto Rozliczeniowe studenta.

Aby odnaleźć i przypomnieć numer Indywidualnego Konta Rozliczeniowego wystarczy wejść na stronę http://stud.ue.wroc.pl/stud/genkont.asp i podać Wydział na który zostało się przyjętym oraz swój nr PESEL.

Terminy opłat

Studenci studiów niestacjonarnych zobowiązani są wnosić opłaty czesnego za każdy semestr nauki w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora Nr 29/2014 z dnia 04 kwietnia 2014 roku oraz Zarządzenia Rektora Nr 43/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku.
1. Opłaty czesnego, za semestr II i kolejne, należy wnosić:
1) za cały semestr z góry: do 15 października - semestr zimowy i 15 lutego - semestr letni,
2) za semestr zimowy w pięciu ratach: od września do stycznia w terminach do 15 dnia każdego miesiąca,
3) za semestr letni w pięciu ratach: od lutego do czerwca w terminach do 15 dnia każdego miesiąca,
4) wyjątek stanowi ostatni semestr dla każdego stopnia studiów, wtedy należy wpłacić 4 i 5 ratę łącznie w terminie wpłaty 4 raty.

2. W przypadku uiszczenia opłaty z góry za cały semestr studiów, Uczelnia udziela bonifikaty w wysokości 5 % opłaty semestralnej określonej Zarządzeniem Rektora.

3. Student przyjęty na pierwszy semestr studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym uiszcza opłatę za cały semestr do 15.10 danego roku albo w czterech równych ratach w terminach: do 15.10, 15.11, 15.12 i 15.01. Student przyjęty na studia rozpoczynające się w semestrze letnim uiszcza opłatę za cały semestr w terminie do 15.03 albo w czterech równych ratach w terminach: do 15.03, 15.04, 15.05, 15.06.

4. Studenci przyjęci na studia po 15.10 albo po 15.03 uiszczają raty zaległe lub opłatę za cały semestr w ciągu 5 dni roboczych od decyzji o przyjęciu, a kolejne raty do dnia 15 każdego miesiąca zgodnie z § 2, ust. 4.

5. Dopuszcza się możliwość wniesienia opłaty będącej wielokrotnością raty miesięcznej z zachowaniem obowiązujących w § 2, ust. 4 terminów płatności.

6. Opłata za zajęcia dydaktyczne w ostatnim semestrze studiów niestacjonarnych zawiera opłatę za wydanie dyplomu ukończenia studiów i jego odpisów, z wyjątkiem odpisów dodatkowych i obcojęzycznych.

7. Opłata za zajęcia dydaktyczne za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych zawiera opłatę za wydanie legitymacji studenckiej, z wyjątkiem duplikatu tego dokumentu.

8. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe Uczelni (IKR).

Wysokość opłat

OPŁATY ZA STUDIA DLA OBYWATELI POLSKICH ORAZ STUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

WYDZIAŁ*

RODZAJ STUDIÓW

JĘZYK NAUCZANIA

OPŁATY

ZIF, NE, IE, EZiT

I/II stopień - studia stacjonarne

Polski

bez opłat

ZIF, NE, IE

I/II stopień - studia stacjonarne

Angielski

1000 PLN/semestr

ZIF, NE, IE

I stopień - studia niestacjonarne

Polski

2675 PLN/semestr

EZiT

I stopień - studia niestacjonarne

Polski

2550 PLN/semestr

ZIF, NE, IE

II stopień - studia niestacjonarne

Polski

3000 PLN/semestr

EZiT

II stopień - studia niestacjonarne

Polski

2925 PLN/semestr

ZIF, NE

I stopień - studia niestacjonarne

Angielski

3575 PLN/semestr

ZIF, NE

II stopień - studia niestacjonarne

Angielski

3900 PLN/semestr


*
NE – Wydział Nauk Ekonomicznych
ZIF – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
IE – Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny
EZIT – Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 ZŁ

Opłaty za zajęcia dydaktyczne dla II, III, IV i V roku studiów niestacjonarnych wnoszone są w wysokości

i w terminach wynikających z umowy podpisanej między studentem a Uczelnią.


1. Student zobowiązany jest do wnoszenia opłat za:

1) powtarzanie przedmiotu w wysokości 300 złotych (także w przypadku wpisu warunkowego na następny semestr oraz za powtarzanie przedmiotu w wyniku wznowienia studiów po skreśleniu z listy studentów), płatne w terminie do dnia 15 października za semestr zimowy i do 28 lutego za semestr letni albo w ciągu 5 dni roboczych od decyzji Dziekana;
2) przedmioty stanowiące różnice programowe w wysokości 200 złotychza każdy przedmiot, płatne w terminie do dnia 15 października za semestr zimowy i do 28 lutego za semestr letni albo w ciągu 5 dni roboczych od decyzji Dziekana. Dziekan może zwolnić z tej opłaty, jeżeli różnice programowe powstały w związku z udzielonym studentowi urlopem zdrowotnym, losowym lub naukowym;
3) dodatkowe godzinyzajęć seminaryjnych związane ze złożeniem pracy dyplomowej w terminie późniejszym niż poprawkowy. Student wnosi opłatę w kwocie jak w ust. 1, pkt. 1 jeśli opóźnienie złożenia pracy dyplomowej wynosi ponad 2 miesiące, lecz nie więcej niż 1 semestr. Jeśli opóźnienie nie przekracza 1 miesiąca opłata wynosi 30% stawki, a do 2 miesięcy 70% stawki, o której mowa w ust. 1, pkt. 1. Opłatę należy wnieść najpóźniej 5 dni roboczych przed złożeniem pracy dyplomowej.

Suma opłat, o których mowa w ust.1, pkt 1, nie może być wyższa niż opłata semestralna określona w Zarządzeniach Rektora nr 29/2014 oraz 43/2014 albo w aneksie do umowy.

Opłaty, o których mowa w ust. 1, pkt. 1-3 nie mogą być rozkładane na raty.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem