Zasady studiowania

ZASADY PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW
Możliwość I

NA PODSTAWIE:
art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

Zwolnieniu z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim podlegają:
• osoby posiadające ważną Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
• cudzoziemcy- obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
• cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
• cudzoziemcy, którzy posiadają  status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z art. 159 ust. 1 (połączenie z rodziną) lub art. 186 ust. 1 pkt 3. lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz.2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622); 
• cudzoziemcy- posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
• cudzoziemcy będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust 1 lub art. 151b ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywający na terytorium RP w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadający wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych.

Uwaga: KARTA POLAKA ani karta stałego pobytu nie potwierdzają obywatelstwa polskiego.

UWAGA: Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na podstawie art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 poz. 478 z późn. zm.) przyjmowani są na dany kierunek studiów w ramach obowiązujących w Uczelni limitów przyjęć uchwalonych przez Senat Uczelni na dany rok akademicki. Podlegają oni procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, określonych w uchwale Senatu Uczelni w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w danym roku akademickim, z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów określonych w przepisach prawa, m.in. w zakresie nostryfikacji wymaganych dokumentów dotyczących wykształcenia oraz w zakresie wymaganych dokumentów (wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski; zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia; polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zaświadczenie z NFZ).

Możliwość II
NA PODSTAWIE DECYZJI REKTORA


Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe w Polsce na podstawie decyzji administracyjnej rektora.


Możliwość III
NA PODSTAWIE DECYZJI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe w Polsce na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o skierowanie cudzoziemca do odbywania studiów wyższych w konkretnej uczelni, które określa, że jest on przyjmowany jako:
•    stypendysta strony polskiej, lub
•    na zasadach odpłatności, lub
•    bez odpłatności i świadczeń stypendialnych lub
•    jako stypendysta strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, lub
•    stypendyści uczelni.
Więcej informacji:
•    Ministerstwo Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl
•    Ministerstwo Edukacji i Nauki (https://www.mein.gov.pl)
•    Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (https://nawa.gov.pl/)

Możliwość IV
NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W TYCH UMOWACH
Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie umów międzynarodowych jako:
•    stypendyści strony polskiej; albo
•    na zasadach odpłatności; albo
•    bez odpłatności i świadczeń stypendialnych; albo
•    jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę; albo
•    jako stypendyści uczelni.

Możliwość V
NA PODSTAWIE UMÓW ZAWIERANYCH Z PODMIOTAMI ZAGRANICZNYMI PRZEZ UCZELNIE, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W TYCH UMOWACH
Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie umów zawieranych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z podmiotami zagranicznymi jako:
•    stypendyści strony polskiej, lub
•    na zasadach odpłatności, lub
•    bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, lub
•    jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, lub
•    jako stypendyści uczelni.
O sposobie finansowania studiów decyduje zawarta umowa. 


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem