Zasady studiowania

ZASADY PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW


Możliwość I

NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

Mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

•    cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się (tzw. karta stałego pobytu),

•    posiadacze ważnej Karty Polaka,

•    cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,

•    cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,

•    pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA /Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu/ - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, o ile mieszkają na terytorium RP,

•    cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony /w związku z okolicznością o której mowa w art. 127, art.159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) ;

 •    cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

•    obywatele państw członkowskich UE, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający prawo do stałego pobytu.

Obywatele UE/EFTA i członkowie ich rodzin

Obywatele Państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg albo na zasadach określonych dla cudzoziemców spoza państw członkowskich UE i EFTA.

UWAGA!

Osoby posiadające więcej niż jedno obywatelstwo, w tym polskie, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wyłącznie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na zasadach obowiązujących obywateli polskich przyjmowani są na dany kierunek studiów w ramach obowiązujących w Uczelni limitów przyjęć uchwalonych przez Senat Uczelni na dany rok akademicki. Podlegają oni procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, określonych w uchwale Senatu Uczelni w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w danym roku akademickim, z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów określonych w przepisach prawa, m.in. w zakresie nostryfikacji wymaganych dokumentów dotyczących wykształcenia oraz w zakresie wymaganych dokumentów (wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski; zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia; polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zaświadczenie z NFZ).

Uwaga: Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na zasadach obowiązujących obywateli Polski muszą spełnić warunki rekrutacji obowiązujące Polaków – czyli przystąpić do testu lub rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów podstawowych i treści kierunkowych dla studiów I stopnia na danym kierunku. Test jest zdawany w siedzibie uczelni.

Przykładowe pytania:

http://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/o_studiach/6946/przykladowe_pytanie_do_testu_kwalifikacyjnego.html 


Możliwość II

NA PODSTAWIE DECYZJI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe w Polsce na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o skierowanie cudzoziemca do odbywania studiów wyższych w konkretnej uczelni, które określa, że jest on przyjmowany jako:

•    stypendysta strony polskiej, lub

•    na zasadach odpłatności, lub

•    bez odpłatności i świadczeń stypendialnych lub

•    jako stypendysta strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, lub

•    stypendyści uczelni.

Więcej informacji:

•    Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl) 

•    Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl) 

•    Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (www.buwiwm.edu.pl) 


Możliwość III

NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W TYCH UMOWACH

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie umów międzynarodowych jako:

•    stypendyści strony polskiej; albo

•    na zasadach odpłatności; albo

•    bez odpłatności i świadczeń stypendialnych; albo

•    jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę; albo

•    jako stypendyści uczelni.


Możliwość IV

NA PODSTAWIE UMÓW ZAWIERANYCH Z PODMIOTOAMI ZAGRANICZNYMI PRZEZ UCZELNIE, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W TYCH UMOWACH

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie umów zawieranych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z podmiotami zagranicznymi jako:

•    stypendyści strony polskiej, lub

•    na zasadach odpłatności, lub

•    bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, lub

•    jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, lub

•    jako stypendyści uczelni.

O sposobie finansowania studiów decyduje zawarta umowa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem