Finansowanie działalności naukowej

Finansowanie działalności naukowej

I Program - Utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Katedr
 • Cel programu: Finansowanie obejmuje finansowanie programów badawczych, zakupów aparatury w ramach podstawowych zadań naukowych Katedr.
 • Źródło finansowania: coroczna subwencja MNISW.
 • Czas trwania: w danym roku kalendarzowym, do wyczerpania środków.
 • Oczekiwany rezultat: utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Katedry, rozwój naukowy pracowników Katedry, zakupy aparatury badawczej na potrzeby Katedry,
 • Finansowanie obejmuje: finansowanie prowadzenia działalności naukowej w Katedrze, finansowanie publikacji i upowszechniania nauki, zakup aparatury badawczej.
 • Kontakt: Barbara Sarapuk, Iwona Borejko bud. D, pokój 2a, tel.: (71) 3680137, @: barabra.sarapuk@ue.wroc.pl; iwona.borejko@ue.wroc.pl
II Obsługa projektów związanych z działalnością naukową
 • Cel programu: Obsługa grantów naukowych i stypendiów dla wybitnych naukowców finansowanych ze środków zewnętrznych:
Finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki
* Finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
* Diamentowy Grant
* Mobilność Plus
* Regionalna Inicjatywa Doskonałości
* Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza
Finansowane ze środków Fundacji Nauki Polskiej
* START
* MONOGRAFIE FNP
* TEAM-NET
* FIRST TEAM
* TEAM
Finansowane ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
* Polskie Powrot
* Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
* PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
Finansowane ze środków Programu Horyzont 2020 – priorytety dedykowane działalności naukowej
* Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)
* Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
* Wyzwania społeczne (Societal challenges)
* Upowszechnianie Doskonałości i Zapewnianie Szerszego Dostępu (Spreading Excellence and Widening Participation)
Finansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
Finansowanie organizacji konferencji ze środków zewnętrznych (WCA, UWMD)
Finansowanie stypendiów i nagród dla wybitnych naukowców ze środków MNISW

 • Źródło finansowania: środki zewnętrzne
 • Czas trwania: do wyczerpania programów
 • Oczekiwany rezultat: 5 projektów
 • Finansowanie obejmuje: brak nakładów
 • Strona www: w trakcie opracowania
 • Kontakt: Biuro Obsługi Badań Naukowych, bud. D, pokój 101, 109, 2a, tel.: (71) 3680787; (71) 360 171; (71) 3680134, @: justyna.morawska@ue.wroc.pl; barabra.sarapuk@ue.wroc.pl; iwona.borejko@ue.wroc.pl joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl; ewa.popowicz@ue.wroc.pl

III Dofinansowanie tłumaczeń publikacji i wniosków grantowych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - projekt własny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Cel programu: Program dotyczy wsparcia pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych w procesie pozyskiwania grantów naukowo-badawczych. Program ma formę refundacji kosztów korekty językowej wniosków o granty naukowo-badawcze składanych do Narodowego Centrum Nauki lub do agencji zagranicznych finansujących badania naukowe oraz korekty językowej i wydania publikacji w czasopismach z listy A.
 • Źródło finansowania: środki własne Uczelni
 • Czas trwania: do wyczerpania środków 
 • Oczekiwany rezultat: co najmniej 10 refundacji rocznie
 • Finansowanie obejmuje: koszty wynagrodzeń prelegenta, koszty materiałów szkoleniowych, kosztów przejazdu i noclegu, koszty licencji, koszty promocji
 • Kontakt: Justyna Morawska-Płoskonka, bud. D, pokój 101, tel.: (71) 3680787, @: proofreading@ue.wroc.pl

IV Program PROM – projekt finansowany ze źródeł zewnętrznych
 • Cel programu: Program dotyczy wsparcia wymiany międzynarodowej doktorantów i młodej kadry naukowej z UEW i uczelni zagranicznych, celem podniesienia potencjału naukowego (wyjazdy konferencyjne, wyjazdy na badania, organizacja szkoły letniej dla doktorantów)
 • Źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • Czas trwania: 1.10.2018-30.09.2019 
 • Oczekiwany rezultat: 65 wymian
 • Finansowanie obejmuje: Koszty opłat konferencyjnych, udziału w szkoleniach, koszty transportu i zakwaterowania
 • Kontakt: Joanna Marcinkowska, bud. D, pokój 101, tel.: (71) 360 171, @: joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl

IV Promowanie wybitnej naukowej działalności publikacyjnej – projekt własny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Cel programu: zwiększenie liczby publikacji pracowników UEW w czasopismach indeksowanych w JCR.
 • Źródło finansowania: fundusz stypendialny UEW
 • Czas trwania: 2019
 • Oczekiwany rezultat: minimum 100 artykułów
 • Finansowanie obejmuje: autorzy zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, którzy na podstawie złożonych oświadczeń zostali uwzględnieni w liczbie N w danej dyscyplinie naukowej lub studiujący w szkole doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie posiadającym współczynnik wpływu IF (w roku kalendarzowym publikacji) oraz przypisanym w dyscyplinie naukowych UEW zgodnie ze złożonymi przez autorów oświadczeniami o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, mogą otrzymać stypendium
 • Kontakt: Małgorzata Świrad, bud. W, pokój 113, tel.: (71) 3680476, @: malgorzata.swirad@ue.wroc.pl

V Program współpracy badawczej międzyuczelnianej UE – SGH - projekt wspólny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej
 • Cel programu: realizacja międzyuczelnianych projektów badawczych – badań pilotażowych, mających na celu zacieśnienie współpracy naukowej i weryfikację hipotez badawczych, celem aplikowania o środki na badania do zewnętrznych instytucji finansujących.
 • Źródło finansowania: środki własne UEW i SGH
 • Czas trwania: cyklicznie/1 rok 
 • Oczekiwany Rezultat: 3 projekty we współpracy międzyuczelnianej
 • Finansowanie obejmuje: koszty materiałów i usług badawczych, inne
 • Strona www: w trakcie opracowania
 • Kontakt: Justyna Morawska-Płoskonka, bud. D, pokój 101, tel.: (71) 3680787, @: justyna.morawska@ue.wroc.pl

VI Inter Team – program MNiSW Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Cel programu: Wsparcie finansowe badań prowadzonych przez nowe zespoły badawcze UEW ukonstytuowane z pracowników reprezentujących różne dyscypliny i specjalności naukowe. Wsparciem objęte będą projekty badawcze dedykowane aktualnym problemom szeroko rozumianych nauk ekonomicznych z wykorzystaniem standardów metodologicznych obowiązujących na świecie. Głównym kryterium oceny, obok dostarczenia nowej wiedzy, jest ewaluacja szans na opublikowanie wyników w znaczących czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Ideą programu jest:
  * Zwiększenie aktywności aplikowania i uzyskiwania finasowania badań w konkursach krajowych i zagranicznych oraz podniesienie jakości publikacji i wartości badań naukowych.
  * Maksymalne wsparcie w wysokości 100 000 zł na projekt.
  * Projekty wyłaniane w drodze konkursu.
  * Rocznie – 8 projektów, max do 800 000 zł.
 • Źródło finansowania: środki MNISW, program Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Czas trwania: 1.01.2019 – 31.12.2022 
 • Oczekiwany rezultat: 32 projekty; wszystkie wewnętrzne granty badawcze powinny zakończyć się złożeniem wniosku do zewnętrznej instytucji grantodawczej i opublikowaniem badań w renomowanych czasopismach naukowych o oznaczonym współczynniku wpływu IF. 
 • Finansowanie obejmuje: zakup dostępu do baz, zakup materiałów niezbędnych dla realizacji zadania (literatura naukowa obcojęzyczna, odczynniki do badań), analizy zewnętrzne, wynagrodzenia, badania realizowane przez firmy zewnętrzne jako usługi; finansowanie nie obejmuje: kosztów korekt językowych i wydania publikacji, wyjazdów zagranicznych.
 • Kontakt: Kierownik programu – prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet; dr Magdalena Bywalec, bud. D, pokój 103, tel.: (71) 3680350, Mobile: 503972664, @: magdalena.bywalec@ue.wroc.pl

VII Mini Granty – program MNiSW Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Cel programu: Granty dla naukowców w istniejących zespołach badawczych na realizację pojedynczych zadań naukowych (MG). Program umożliwia przeprowadzenie poszerzonych badań i ich publikacje w uznanych czasopismach o oddziaływaniu międzynarodowym, także badań wstępnych i zasadniczych.
  * Maksymalne wsparcie jednego grantu to 20 000 PLN.
  * Projekty wyłaniane w drodze konkursu.
  * Rocznie – 20 projektów, max do 400 000 zł.
 • Źródło finansowania: środki MNISW, program Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Czas trwania: 1.01.2019 – 31.12.2022
 • Oczekiwany rezultat: 20 projektów; wszystkie wewnętrzne granty badawcze powinny zakończyć się złożeniem wniosku do zewnętrznej instytucji grantodawczej i opublikowaniem badań w renomowanych czasopismach naukowych o oznaczonym współczynniku wpływu IF.
 • Finansowanie obejmuje: zakup dostępu do baz, zakup materiałów niezbędnych dla realizacji zadania (literatura naukowa obcojęzyczna, odczynniki do badań), analizy zewnętrzne, wynagrodzenia, badania realizowane przez firmy zewnętrzne jako usługi; dofinansowaniem nie obejmuje: udziału w konferencjach, kosztów publikacji artykułów, korekt językowych, wyjazdów zagranicznych.
 • Strona www: https://interekon.ue.wroc.pl/
 • Kontakt: Kierownik programu – prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet; dr Magdalena Bywalec, bud. D, pokój 103, tel.: (71) 3680350, Mobile: 503972664, @: magdalena.bywalec@ue.wroc.pl

VIII Young Researcher Grant – program MNiSW Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Cel programu: Granty dla naukowców w wieku do 35 lat. Wsparcie finansowe młodych naukowców rozpoczynających swoje badania, realizujących własne, nowatorskie pomysły badawcze (YR). Program umożliwia przeprowadzenie badań pilotażowych bądź dokończenie badań poszerzonych. Wsparcie w programie ukierunkowane jest na zwiększenie efektywności aplikowania i uzyskiwania finansowania na badania w konkursach krajowych i międzynarodowych przez młodych naukowców.
  * Maksymalne wsparcie jednego grantu to 20 000 PLN.
  * Projekty wyłaniane w drodze konkursu.
  * Rocznie – 10 projektów, max do 200 000 zł.
  * Czas realizacji grantu nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 • Źródło finansowania: środki MNISW, program Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Czas trwania: 1.01.2019 – 31.12.2022
 • Oczekiwany rezultat: Granty (YR) Young Researcher mają na celu przede wszystkim wygenerowanie wyników badań, które staną się podstawą do przygotowania nowych wniosków grantowych lub pozwolą na przygotowanie publikacji do czasopism o znaczącym współczynniku wpływu, indeksowanych w uznanych bazach danych. Wszystkie granty powinny zakończyć się złożeniem wniosku do zewnętrznej instytucji grantodawczej i opublikowaniem badań w renomowanych czasopismach naukowych o oznaczonym współczynniku wpływu IF.
 • Finansowanie obejmuje: zakup dostępu do baz, wynagrodzenia, zakup materiałów niezbędnych dla realizacji zadania (literatura naukowa obcojęzyczna, odczynniki do badań), analizy zewnętrzne, badania realizowane przez firmy zewnętrzne jako usługi; dofinansowaniem nie obejmuje: udziału w konferencjach, korekt językowych, kosztów publikacji artykułów, wyjazdów zagranicznych.
 • Strona www: https://interekon.ue.wroc.pl/
 • Kontakt: Kierownik programu – prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet; dr Magdalena Bywalec, bud. D, pokój 103, tel.: (71) 3680350, Mobile: 503972664, @: magdalena.bywalec@ue.wroc.pl

IX Wyjazdy zagraniczne do 14 dni - program MNiSW Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Cel programu: Program umożliwia dofinansowanie wyjazdów młodej kadry naukowej do renomowanych jednostek zagranicznych, celem zacieśnienia współpracy naukowej i podniesienia poziomu naukowego prowadzonych badań. Wyjazdy umożliwią skonsultowanie wypracowanych założeń badawczych z największymi autorytetami naukowymi, podnoszenie jakości badań i poziomu kształcenia młodej kadry naukowej oraz podniesienie poziomu mobilności
  * Maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu wynosi 5 000 PLN.
  * W całym okresie realizacji projektu planuje się dofinansować 20 wyjazdów.
  * Łącznie 100 000 zł w ciągu czterech lat.
 • Źródło finansowania: środki MNISW, program Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Czas trwania: 1.01.2019 – 31.12.2022
 • Oczekiwany rezultat: artykuły pokonferencyjne, organizacja wizyt studyjnych w jednostkach zagranicznych, wizyty profesorów wizytujących, włączenie pracowników UEW do zespołów badawczych jednostek uczestniczących w konferencji lub pracowników jednostek uczestniczących w konferencji w skład zespołów badawczych UEW, współautorstwo publikacji, zawarcie umowy współpracy, wspólne doktoraty lub mobilność doktorantów w efekcie nawiązanej współpracy.
 • Finansowanie obejmuje: koszty wyjazdu i zakwaterowania
 • Strona www: https://interekon.ue.wroc.pl/
 • Kontakt: Kierownik programu – prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet; Agnieszka Demianiuk, bud. D, pokój 102, tel.: (71) 3680436, @: agnieszka.demianiuk@ue.wroc.pl

X Wyjazdy na szkolenia, spotkania brokerskie - program MNiSW Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Cel programu: Program umożliwia finansowanie wyjazdów na szkolenia i spotkania brokerskie do instytucji finansujących badania naukowe.
  * Maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu wynosi 2 000 PLN.
  * W całym cyklu realizacji projektu przewiduje się dofinansowanie 110 osobowyjazdów. Łącznie 220 000 zł w ciągu czterech lat.
 • Źródło finansowania: środki MNISW, program Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Czas trwania: 1.01.2019 – 31.12.2022
 • Oczekiwany rezultat: Działanie w wymierny sposób przyczyni się do zwiększenia szans pracowników badawczych UEW na pozyskiwanie prestiżowych grantów oraz publikowanie prac w istotnych wydawnictwach, co w dalszej perspektywie wpłynie na wzrost rozpoznawalności UEW na naukowej arenie krajowej i międzynarodowej.
 • Finansowanie obejmuje: koszty wyjazdu, opłaty za uczestnictwo i zakwaterowania, dofinansowanie nie obejmuje: wynagrodzeń, kosztów korekt językowych i wydania publikacji, wyjazdów zagranicznych.
 • Strona www: https://interekon.ue.wroc.pl/
 • Kontakt: Kierownik programu – prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet; Agnieszka Demianiuk, bud. D, pokój 102, tel.: (71) 3680436, @: agnieszka.demianiuk@ue.wroc.pl

XI Wyjazdy na konferencje naukowe program MNiSW Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Cel programu: Program obejmuje finansowanie udziału pracowników badawczych UEW w konferencjach międzynarodowych w obszarach tematycznych zgodnych z założeniami projektu INTEREKON.
  * Przewiduje się dofinansować 30 wyjazdów rocznie.
  * Średnia wysokość dofinansowania wyjazdu wynosi 7000 PLN. Łącznie 210 000 zł rocznie.
 • Źródło finansowania: środki MNISW, program Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Czas trwania: 1.01.2019 – 31.12.2022
 • Oczekiwany rezultat: Realizacja programu przyczyni się do zwiększenia współpracy międzynarodowej pracowników badawczych UEW w zakresie badań i rozwoju i tym samym tworzenie nowych, międzynarodowych zespołów badawczych. Pozwoli to również na podniesienie kompetencji w obszarze planowania i realizacji projektów badawczych a w rezultacie na przygotowanie wartościowych publikacji. wniosków grantowych, wizyt studyjnych w zagranicznych jednostkach naukowych, wizyt profesorów wizytujących, włączenie pracowników UEW do zespołów badawczych jednostek uczestniczących w konferencji lub pracowników jednostek uczestniczących w konferencji w skład zespołów badawczych UEW, nowych umów o współpracy, wspólnych doktoratów lub mobilność doktorantów w efekcie nawiązanej współpracy.
 • Finansowanie obejmuje: koszty wyjazdu, opłaty za uczestnictwo i zakwaterowania, dofinansowanie nie obejmuje: wynagrodzeń, kosztów korekt językowych i wydania publikacji, wyjazdów zagranicznych.
 • Strona www: https://interekon.ue.wroc.pl/
 • Kontakt: Kierownik programu – prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet; Agnieszka Demianiuk, bud. D, pokój 102, tel.: (71) 3680436, @: agnieszka.demianiuk@ue.wroc.pl

XII Organizacja konferencji i warsztatów - program MNiSW Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Cel programu: Program obejmuje dofinansowanie organizacji konferencji o zasięgu międzynarodowym, tj. więcej niż 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty powinna reprezentować zagraniczne ośrodki naukowe.
  * W całym okresie trwania projektu wsparciem objęte będą 4 wnioski.
  * Średnia kwota wsparcia wydarzenia to 50 000 PLN. Łącznie 200 000 zł w ciągu czterech lat.
 • Źródło finansowania: środki MNISW, program Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Czas trwania: 1.01.2019 – 31.12.2022
 • Oczekiwany rezultat: Zwiększenie współpracy międzynarodowej UEW w zakresie badań i rozwoju, w tym utworzenie nowych, międzynarodowych zespołów badawczych, prowadzenie ważnych w skali globalnej badań naukowych a w rezultacie na przygotowanie wartościowych publikacji. 
 • Finansowanie obejmuje: wynagrodzenia prelegentów, zakup materiałów konferencyjnych, koszty usług hotelowych i gastronomicznych; dofinansowanie nie obejmuje: wynagrodzeń, kosztów korekt językowych i wydania publikacji, wyjazdów zagranicznych.
 • Strona www: https://interekon.ue.wroc.pl/
 • Kontakt: Kierownik programu – prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet; Agnieszka Demianiuk, bud. D, pokój 102, tel.: (71) 3680436, @: agnieszka.demianiuk@ue.wroc.pl

XIII Warsztaty - program MNiSW Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Cel programu: Program obejmuje dofinansowanie organizacji warsztatów naukowych i spotkań roboczych, których celem jest podniesienie kompetencji pracowników UEW w prowadzeniu badań na światowym poziomie oraz wnioskowaniu o środki badania. Warsztaty i spotkania organizowane są w celu opracowania koncepcji nowych badań i projektów badawczych, zawiązywania nowych relacji naukowych, dyskusji nad wynikami uzyskanymi w ramach wcześniejszych badań oraz wymiany poglądów.
  * Średnia kwota dofinansowania wydarzenia wynosi 10 000 PLN na dyscyplinę naukową, raz na dwa lata.
  * Możliwe będzie pozyskanie dodatkowego dofinansowania w kwocie 40 000 PLN w przypadku interdyscyplinarnego charakteru warsztatów/spotkań.
 • Źródło finansowania: środki MNISW, program Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Czas trwania: 1.01.2019 – 31.12.2022
 • Oczekiwany rezultat: Zwiększenie współpracy międzynarodowej UEW w zakresie badań i rozwoju, w tym utworzenie nowych, międzynarodowych zespołów badawczych, prowadzenie ważnych w skali globalnej badań naukowych a w rezultacie na przygotowanie wartościowych publikacji. 
 • Finansowanie obejmuje: koszty usług gastronomicznych i hotelowych, koszty najmu sali, koszty materiałów konferencyjnych, koszty udziału ekspertów; dofinansowanie nie obejmuje: wynagrodzeń, kosztów korekt językowych i wydania publikacji, wyjazdów zagranicznych
 • Strona www: https://interekon.ue.wroc.pl/
 • Kontakt: Kierownik programu – prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet; Agnieszka Demianiuk, bud. D, pokój 102, tel.: (71) 3680436, @: agnieszka.demianiuk@ue.wroc.pl

XIV Nagrody - program MNiSW Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Cel programu: Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym i stanowi formę finansowego wsparcia i motywacji dla pracowników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce, prowadzącymi badania wysokiej jakości o oddziaływaniu międzynarodowym.Stypendium ma charakter naukowy i przyznawane jest za osiągnięcia naukowe w postaci publikacji prac eksperymentalnych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Stypendium może być przyznane niezależnie od innych stypendiów.O stypendium mogą ubiegać się pracownicy: badawczy UEW i badawczo-dydaktyczni UEW.
 • Źródło finansowania: środki MNISW, program Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Czas trwania: 1.01.2019 – 31.12.2022
 • Oczekiwany rezultat: -
 • Finansowanie obejmuje: wypłatę stypendium
 • Strona www: https://interekon.ue.wroc.pl/
 • Kontakt: Kierownik programu – prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet; dr Magdalena Bywalec, bud. D, pokój 103, tel.: (71) 3680350, Mobile: 503972664, @: magdalena.bywalec@ue.wroc.pl

XV Proofreading - program MNiSW Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Cel programu: Dofinansowanie kosztów wydania publikacji i monografii, IF/WoS/Scopus oraz wniosków grantowych.
 • Źródło finansowania: środki MNISW, program Regionalna Inicjatywa Doskonałości
 • Czas trwania: 1.01.2019 – 31.12.2022
 • Oczekiwany rezultat: Dofinansowanie 100 publikacji oraz ok 50 wniosków grantowych. 
 • Finansowanie obejmuje: korekty językowe publikacji naukowych i wniosków grantowych. Dofinansowaniu podlegają korekty językowe prac zaakceptowanych do druku w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) oraz w bazie Scopus. Możliwe jest również finansowanie korekty językowej złożonych wniosków grantowych; dofinansowanie ma formę refundacji kosztu.
 • Strona www: https://interekon.ue.wroc.pl/
 • Kontakt: Kierownik programu – prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet; Agnieszka Demianiuk, bud. D, pokój 102, tel.: (71) 3680436, @: agnieszka.demianiuk@ue.wroc.pl

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem