Biuro Rozwoju Kompetencji – Szkolenia dla pracowników NA 

brk1

Biuro Rozwoju Kompetencji powołane zostało w ramach działań realizowanych z Projektu pt.: „Nowa jakość – nowe możliwości. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.     

Działania realizowane przez Biuro Rozwoju Kompetencji mają za zadanie przede wszystkim wsparcie zmian organizacyjnych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich poprzez wdrożenie do dnia 01.09.2023 zintegrowanego programu rozwoju, będącego odpowiedzią na zdiagnozowane problemy rozwojowe Uczelni w odniesieniu do konieczności jej dostosowania do wymogów nowej ustawy PoSW i umożliwiającego dynamiczny postęp uczelni w kluczowych obszarach działania.

BIURO ROZWOJU KOMPETENCJI REALIZOWAĆ BĘDZIE M.IN. CELE ZDEFINIOWANE W WW. PROJEKCIE, KTÓRE ODPOWIADAJĄ JEDNOCZEŚNIE POTRZEBOM STRATEGICZNYM UEW POPRZEZ:
  • podniesienie jakości kształcenia poprzez aktualizację i rozwój kluczowych kompetencji dydaktycznych (planowane jest, że 90% pracowników dydaktycznych UEW uczestniczących w formach wsparcia podniesie swoje kompetencje),
  • usprawnienie procesu zarządzania UEW poprzez podniesienie kompetencji zarządczych (planowane jest, że 90% osób reprezentujących kadrę kierowniczą i administracyjną UEW uczestniczących w formach wsparcia podniesie swoje kompetencje),
  • wdrożenie działań restrukturyzacyjnych w obszarze zarządzania o charakterze długofalowej strategii.
Działania Biura Rozwoju Kompetencji wpisują się w planowaną do wdrożenia Strategię 2030 w odniesieniu do Strategicznych Priorytetów:  
  • Zaangażowani Pracownicy,
  • Nowoczesna Organizacja,
  • Wyróżniające kształcenie ekspertów i liderów biznesu.
oraz Inicjatyw strategicznych (Rektorskie Forum strategiczne 3.0):  
  • Laboratorium Praktycznych Umiejętności i Kompetencji,
  • Spersonalizowany system zarządzania zasobami ludzkimi,
  • Kuźnia wiedzy i kompetencji przyszłości.

Ponadto działania Biura Rozwoju Kompetencji powiązane są także z działaniami realizowanymi w ramach projektu pt.: „Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.      

Inicjatywy szkoleniowe podejmowane z powyższego projektu także mają na celu wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Działania te są ściśle powiązane również z potrzebami wynikającymi z Regionalnej Strategii Innowacji dla Dolnego Śląska, których celem jest kreowanie i upowszechnianie innowacyjnych postaw dla zrównoważonego rozwoju regionu.

W efekcie realizacji działań restrukturyzacyjnych związanych m.in. z powołaniem Biura Rozwoju Kompetencji w ramach niniejszych projektów, UEW stanie się nowoczesną jednostką edukacyjno-badawczą, opiniotwórczą i doradczą, trwale osadzoną w regionalnej, krajowej i międzynarodowej przestrzeni, przyjazną pracownikom, która podejmuje działania dla zrównoważonego rozwoju w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem