Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

Kontrola zarządcza to każde działanie kierownictwa i pracowników, które wspiera proces zarządzania ryzykiem, aby osiągnąć założone cele. Powinna być adekwatna, skuteczna i efektywna.

Elementy kontroli zarządczej:

 1. Środowisko wewnętrzne
 2. Cele i zarządzanie ryzykiem
 3. Mechanizmy kontroli
 4. Informacja i komunikacja
 5. Monitorowanie i ocena

Korzyści z wdrażania kontroli zarządczej to unikanie nieprawidłowości poprzez:

 • przestrzeganie przepisów prawa
 • efektywną realizację zadań
 • wiarygodne sprawozdania
 • ochronę zasobów
 • etyczne działanie
 • poprawę komunikacji
 • skuteczne zarządzanie ryzykiem
Wymóg sprawowania kontroli zarządczej wynika z przepisów prawa oraz opiera się na standardach kontroli zarządczej wydanych przez Ministerstwo Finansów.

Standardy kontroli zarządczej MF z dnia 16 grudnia 2009 r.

Ustawowa odpowiedzialność za kontrolę zarządczą spoczywa na kierowniku jednostki.

Kierownictwo średniego szczebla oraz pracownicy odpowiadają za wdrożenie przyjętych rozwiązań organizacyjnych.

Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu określa Zarządzenie Rektora nr 46/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. wraz za załącznikami:

Zarządzenie Rektora nr 46/2021

 Kwestionariusz ankiety - samoocena kontroli zarządczej - zał. nr 1 do ZR nr 46/2021

Termin i zakres przeprowadzenia samooceny w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ustalany jest corocznie przez Rektora w drodze komunikatu.

Informacja o funkcjonowaniu kontroli zarządczej - zał nr 2 do ZR nr 46/2021

Osoby zarządzające składają raz w roku do Menedżera Kontroli Zarządczej informację o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w kierowanej jednostce lub nadzorowanym obszarze.
Informacja o funkcjonowaniu kontroli zarządczej składana jest w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia za rok poprzedni.

PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Definicje ryzyka:

 • zdarzenie, które może wystąpić w przyszłości
 • możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów
 • wpływ niepewności na cele
 • prawdopodobieństwo wystąpienia obiektywnej niepewności, możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów związanych z funkcjonowanie oraz rozwojem organizacji

Przebieg pracy w procesie zarządzania ryzykiem:

 1. Ustalenie rodzajów ryzyka
 2. Ustalenie zdarzeń i opis ryzyka w rejestrze ryzyka
 3. Wskazanie mechanizmów kontroli ryzyka
 4. Ustalenie czy ryzyko uległo materializacji lub wystąpiły incydenty (opis sytuacji)
 5. Ocena mechanizmów kontroli
 6. Określenie wpływu wystąpienia ryzyka
 7. Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

Zasady zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu określa Zarządzenie Rektora nr 108/2021 z dnia 6 września 2021 r. wraz z załącznikami:

Zarządzenie Rektora nr 108/2021 z dnia 06 września 2021 r.

Kategorie ryzyka - zał. nr 1 do ZR 108/2021

Rejestr ryzyka strategicznego

Dokumentację, w formie elektronicznej oraz jeden podpisany egzemplarz w formie papierowej należy przekazać Menedżerowi Kontroli Zarządczej w terminie do dnia 31 października każdego roku na adres: kontrola.zarzadcza@ue.wroc.pl

Rejestr ryzyka operacyjnego

Dokumentację, w formie elektronicznej oraz jeden podpisany egzemplarz w formie papierowej należy przekazać Menedżerowi Kontroli Zarządczej w terminie do dnia 31 października każdego roku na adres: kontrola.zarzadcza@ue.wroc.pl

Rejestr ryzyka projektu

Dyrektor COBN oraz w imieniu Komisji Projektowej Dyrektor CZP, przekazują zatwierdzone rejestry ryzyka projektów w formie elektronicznej oraz jeden podpisany egzemplarz w formie papierowej Menedżerowi Kontroli Zarządczej w terminie do dnia 31 października każdego roku na adres: kontrola.zarzadcza@ue.wroc.pl

Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem strategicznym nieakceptowalnym 

Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem operacyjnym nieakceptowalnym

Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem projektu nieakceptowalnym 

Przykłady mechanizmów kontrolnych - zał. nr 8 do ZR nr 108/2021

Lista przykładowych czynników ryzyka - zał. nr 9 do ZR nr 1058/2021

Osoba do kontaktu:
​​​​​​​Małgorzata Basiak – Menedżer Kontroli Zarządczej 
malgorzata.basiak@ue.wroc.pl

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem