Regulamin UTW / Uchwała Senatu UE /

UCHWAŁA NR R.0000.48.2015

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

WE WROCŁAWIU

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie

zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku

§ 1

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, zwany dalej UTW,

został powołany na podstawie uchwały Nr 68/2008 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we

Wrocławiu z dnia 26 września 2008 roku oraz Porozumienia między Rektorem Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wrocławiu a Prezydentem Miasta Bolesławiec, zawartym w dniu 13 października

2007 r.

2. UTW jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W

skład UTW wchodzi Oddział we Wrocławiu i Oddział w Bolesławcu.

§ 2

1. UTW prowadzi działalność w ramach kształcenia ustawicznego ze szczególnym uwzględnieniem

zagadnień ekonomicznych, kultury i sztuki, historii, zdrowia oraz profilaktyki gerontologicznej na

rzecz dobrowolnie zrzeszonych emerytów i rencistów.

2. Do grona słuchaczy mogą kandydować:

 emeryci i renciści, którzy ukończyli lub ukończą przynajmniej 55 rok życia w roku kalendarzowym,

w którym zgłosili się do UTW,

 osoby niebędące słuchaczami innego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

 osoby akceptujące cele i zadania UTW oraz chcące wnieść swój pozytywny, społeczny wkład w ich

realizację,

 osoby, które w terminie złożyły wymagane dokumenty i zgłosiły się na rozmowę kwalifikacyjną w

wyznaczonym czasie.

§ 3

Do zadań UTW należy w szczególności:

1. Dbałość o zachowanie i wzrost intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych.

2. Edukacja ustawiczna seniorów poprzez:

 prowadzenie wykładów z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk

ekonomicznych,

 organizowanie zajęć z języków obcych i podstaw obsługi komputera lub warsztatów

komputerowych.

3. Krzewienie kultury fizycznej pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów.

4. Aktywizacja społeczna, poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.

5. Rozwijanie sekcji zainteresowań prowadzonych przez samych słuchaczy lub specjalistów z różnych

dziedzin.

6. Rozwijanie współpracy z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

§ 4

1. Zajęcia w UTW prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i

innych uczelni, pracownicy ośrodków naukowych oraz specjaliści z różnych dziedzin.

2. Prowadzący zajęcia (wymienieni w ust. 1) mogą je realizować nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem

określonym w umowach zawieranych z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

3. Słuchacze UTW prowadzący wykłady i zajęcia fakultatywne w UTW realizują je nieodpłatnie.

§ 5

Bezpośredni nadzór nad działalnością UTW sprawuje Prorektor ds. Dydaktyki.

§ 6

1. W UTW działa Rada Naukowa UTW powoływana przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego na

okres kadencji władz Uniwersytetu, jako organ doradczy i opiniodawczy Rektora.

2. W skład Rady Naukowej UTW wchodzą:

 Prorektor ds. Dydaktyki - przewodniczący,

 Pełnomocnik Rektora ds. UTW dla Oddziału we Wrocławiu, - zastępca przewodniczącego,

 Pełnomocnik Rektora ds. UTW dla Oddziału w Bolesławcu – zastępca przewodniczącego,

 przedstawiciel Wydziału Nauk Ekonomicznych,

 przedstawiciel Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego,

 przedstawiciel Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów,

 przedstawiciel Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki,

 Kierownik Studium Nauki Języków Obcych (UE we Wrocławiu),

 Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (UE we Wrocławiu),

 Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej,

 dwóch przedstawicieli słuchaczy UTW Oddziału we Wrocławiu,

 przedstawiciel słuchaczy UTW Oddziału w Bolesławcu.

3. Przedstawicieli wyżej wymienionych wydziałów Uczelni, na wniosek Dziekana, wyznaczają Rady

Wydziałów.

4. Do zadań i kompetencji Rady Naukowej UTW należy w szczególności:

 określenie zasad programowych UTW,

 określanie zasad finansowania działalności UTW,

 opiniowanie rocznego planu rzeczowo - finansowego UTW,

 opiniowanie wniosków dotyczących struktury organizacyjnej UTW,

 opiniowanie regulaminów wewnętrznych UTW Oddziału we Wrocławiu i Oddziału w Bolesławcu i

wnioskowanie potencjalnych zmian,

 ustalanie ogólnych zasad naboru słuchaczy UTW,

 uchwalanie rocznego merytorycznego planu działalności UTW oraz nadzór nad jego realizacją,

 opiniowanie rocznych sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego UTW

przedkładanych Rektorowi przez Pełnomocników Rektora ds. UTW,

5. Uchwały Rady Naukowej UTW zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej

połowy ogólnej liczby jej członków.

§ 7

1. Działalnością UTW Oddziału we Wrocławiu i Oddziału w Bolesławcu operacyjnie kierują

Pełnomocnicy Rektora ds. UTW, których powołuje Rektor na wniosek Prorektora ds. Dydaktyki,

spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

2. Zakres działania Pełnomocnika Rektora ds. UTW Oddziału we Wrocławiu i Oddziału w Bolesławcu

obejmuje całokształt spraw związanych z działalnością UTW, a w szczególności:

 organizowanie i nadzorowanie pracy UTW,

 organizowanie zajęć na podstawie pełnomocnictwa Rektora,

 ustalanie programów zajęć,

 dokonywanie rozliczeń zajęć,

 reprezentowanie UTW wobec władz i jednostek organizacyjnych UE oraz w zakresie pisemnego

upoważnienia Rektora, wobec władz i instytucji zewnętrznych,

 odpowiedzialność materialną za powierzone mienie,

 odpowiedzialność za gospodarkę finansową UTW,

 dysponowanie środkami finansowymi,

 opracowywanie rocznego planu rzeczowo - finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania

przedłożonego Rektorowi,

 odpowiedzialność za realizację postanowień Rady Naukowej UTW,

 współdziałanie z organami Samorządu Słuchaczy.

§ 8

1. Działalność UTW finansowana jest ze środków budżetu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

środków Gminy Miejskiej Bolesławiec dla Oddziału w Bolesławcu, środków Gminy Wrocław dla

Oddziału we Wrocławiu, wpłat słuchaczy oraz z innych źródeł.

2. Wysokość opłat za udział w zajęciach UTW i zasady ich wnoszenia w Oddziale we Wrocławiu i

Oddziale w Bolesławcu określane są zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego na dany rok

akademicki, nie później niż do końca maja poprzedniego roku akademickiego, po uzyskaniu opinii

Rady Naukowej UTW.

3. Zmianę opłat wnioskuje Pełnomocnik Rektora ds. UTW w Oddziale we Wrocławiu w porozumieniu z

Kwestorem, a Pełnomocnik Rektora ds. UTW w Oddziale w Bolesławcu z Zastępcą Kwestora dla

Wydziału Ekonomii Zarządzania i Turystyki.

4. Nadzór finansowy nad działalnością Oddziałów UTW sprawuje odpowiednio: Kwestor i Zastępca

Kwestora dla Wydziału Ekonomii Zarządzania i Turystyki.

5. Opłata wpisowa wnoszona jest jednorazowo, gdy Słuchacz kontynuuje uczestnictwo w UTW w

kolejnym roku akademickim.

§ 9

1. Słuchacze UTW Oddziału we Wrocławiu i Oddziału w Bolesławcu wybierają organy Samorządu

Słuchaczy, o których mowa w regulaminach wewnętrznych.

2. Organy Samorządu Słuchaczy UTW działają na podstawie regulaminu wewnętrznego UTW

odrębnego dla Oddziału we Wrocławiu i Oddziału w Bolesławcu, konsultowanego przez słuchaczy, a

następnie zaopiniowanego przez Radę Naukową UTW i zatwierdzonego przez Prorektora ds.

Dydaktyki.

3. Kadencja organów Samorządu Słuchaczy trwa dwa lata i rozpoczyna się z dniem: 1 czerwca we

Wrocławiu i 1 października w Bolesławcu.

4. Wybory organów Samorządu Słuchaczy UTW w Oddziale we Wrocławiu odbywają się na Ogólnym

Zebraniu Słuchaczy UTW nie później niż do połowy maja roku, w którym kończy się kadencja

organów Samorządu.

5. Wybory organów Samorządu Słuchaczy UTW w Oddziale w Bolesławcu odbywają na Ogólnym

Zebraniu Słuchaczy UTW nie później niż do połowy września roku, w którym kończy się kadencja

organów Samorządu.

6. Nowe organy Samorządu Słuchaczy w obydwu Oddziałach konstytuują się najpóźniej w ciągu 14 dni

po wyborach i rozpoczynają swoją pracę z początkiem kadencji.

7. W głosowaniu tajnym i powszechnym do organów Samorządu Słuchaczy wybiera się tych spośród

zgłoszonych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

 w Oddziale we Wrocławiu od 8 do 12 członków organów Samorządu,

 w Oddziale w Bolesławcu 1 członek organów Samorządu na 20 Słuchaczy.

8. Do najważniejszych zadań i uprawnień organów Samorządu Słuchaczy należy:

 reprezentowanie interesów i stanowiska całej społeczności słuchaczy UTW,

 promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,

 podejmowanie działań mających na celu realizację edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych i

integracyjnych inicjatyw słuchaczy UTW,

 występowanie z propozycjami dotyczącymi tematyki wykładów i prowadzenia dodatkowych

zajęć oraz podejmowanie współpracy międzypokoleniowej,

 realizacja zadań i inicjatyw w ścisłej współpracy z kierownictwem UTW.

§ 10

1. Dla umożliwienia działalności UTW Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu udostępnia dla UTW

Oddział we Wrocławiu nieodpłatnie pomieszczenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.

2. Zgodnie z Porozumieniem między Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu a

Prezydentem Miasta Bolesławiec, Miasto udostępnia dla UTW Oddział w Bolesławcu nieodpłatnie

sale dydaktyczne, salę gimnastyczną i pomieszczenia do obsługi administracyjnej.

3. Uniwersytet Ekonomiczny zapewnia Oddziałom UTW obsługę administracyjną i finansową.

§ 11

Słuchacze UTW mogą uczestniczyć na zasadach wolnego słuchacza we wszystkich wykładach

prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jednakże udział w wykładach jest uwarunkowany

dostępnością wolnych miejsc w salach wykładowych.

§ 12

Osoby posiadające ważną legitymację słuchacza UTW mogą bezpłatnie korzystać z Biblioteki

Uniwersytetu Ekonomicznego wg obowiązujących zasad.

§ 13

Słuchacze UTW mogą bezpłatnie korzystać z dostępu do sieci bezprzewodowego Internetu na terenie

kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

§ 14

Do udziału w zajęciach ruchowo - rekreacyjnych wymagane jest przedstawienie przez słuchacza UTW

zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranym

rodzaju zajęć.

§ 15

Prawa i obowiązki słuchaczy UTW regulują Regulaminy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w

Uniwersytecie Ekonomicznym Oddział we Wrocławiu i Oddział w Bolesławcu.

§ 16

Traci moc uchwała Nr 69/2008 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 września

2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz


0001_1_1

0002_1

0003_1

0004_1


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem