Regulamin UTW w UE Oddział we Wrocławiu

REGULAMIN

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu, zwany dalej UTWW, został powołany na podstawie uchwały nr 68/2008 Senatu Uniwersytetowi Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jako jednostka ogólnouczelniana podległa bezpośrednio Prorektorowi do spraw dydaktyki.

2. UTWW jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118/120.

§ 2

Do głównych celów i zadań UTWW należy:

1.    dbałość o zachowanie i wzrost intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych,

2.    edukacja ustawiczna seniorów,

3.    krzewienie kultury fizycznej pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów,

4.    aktywizacja społeczna poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.

5.    rozwój sekcji zainteresowań prowadzonych przez samych słuchaczy lub specjalistów z różnych dziedzin.

§ 3

UTWW realizuje swoje zadania poprzez działalność:

1.    dydaktyczną - wykłady ze szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych, warsztaty, ćwiczenia, konferencje, lektoraty, kursy i inne zajęcia,

2.    kulturalną - uczestniczenie w życiu kulturalnym miasta oraz różnych formach aktywności kulturalnej,

3.    rekreacyjno - ruchową, organizowanie zajęć sportowych oraz innych form aktywności,

4.    turystyczno - wypoczynkową, organizowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych, wycieczek edukacyjnych, spotkań integracyjnych

5.    wzajemnej pomocy - udzielanie wsparcia seniorom,

6.    integracyjną - współpracę i wymianę doświadczeń z innymi UTW oraz różnymi innymi organizacjami,

7.    w sekcjach zainteresowań.

II. WARUNKI PRZYJĘCIA

§ 4

Do grona słuchaczy mogą kandydować osoby:

- będące emerytami lub rencistami, które ukończyły przynajmniej 55 rok życia w roku kalendarzowym, w którym zgłosiły się do UTWW,

- nie będące słuchaczem innego UTW,

- akceptujące cele i zadania UTWW oraz chcące wnieść swój pozytywny, społeczny wkład w ich realizację,

- które złożyły w terminie wymagane dokumenty i zgłosiły się na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym czasie.

§ 5

Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata w poczet słuchaczy UTWW podejmuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Pełnomocnik Rektora do spraw UTWW (Przewodniczący Komisji) i 3 przedstawicieli Prezydium Samorządu Słuchaczy.

§ 6

Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rezerwową z kandydatów, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc. Lista rezerwowa utrzymuje ważność co najmniej 1 rok i nie więcej niż 2 lata oraz służy do uzupełniania składu słuchaczy z chwilą pojawienia się wolnych miejsc.

§ 7

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna z datą podjęcia uchwały przez Prezydium Samorządu Słuchaczy i nie przysługuje od niej odwołanie.


III. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

§ 8

Słuchacze maja prawo do:

1.    czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Samorządu Słuchaczy UTWW oraz uczestniczenia w ogólnym zebraniu i zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością UTWW,

2.    zdobywania wiedzy, uczestniczenia w zajęciach organizowanych w UTWW a także, na zasadach wolnego słuchacza, w wykładach prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym (w przypadku wolnych miejsc),

3.    organizowania sekcji zainteresowań w porozumieniu z Prezydium,

4.    zgłaszania do Prezydium skarg, wniosków, uwag, propozycji i opinii dotyczących działalności UTWW, a szczególnie prowadzonych zajęć,

5.    zawieszenia swojej przynależności do UTWW na okres nie więcej niż 2 semestrów, z powodów osobistych lub zdrowotnych,

6.    posiadania legitymacji słuchacza uprawniającej do przebywania na terenie uczelni, uczestnictwa w zajęciach i korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego,

7.    korzystania z dostępu do sieci bezprzewodowego internetu na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

§ 9

1. Każdy słuchacz UTWW może uczestniczyć w zajęciach programowych (podstawowych) w ramach opłaconego czesnego oraz korzystać z odpłatnych zajęć ponadnormatywnych (fakultatywnych).

2. Wysokość opłat za udział w zajęciach UTWW określana jest na dany rok akademicki zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, nie później niż do końca maja poprzedniego roku akademickiego, po uzyskaniu opinii Rady Naukowej UTWW.

3. Słuchacze ponoszą dodatkowe opłaty za uczestnictwo w zajęciach ponadpodstawowych (fakultatywnych), których rodzaj i ilość godzin określona zostaje w semestralnym programie zajęć. Propozycja wysokości opłaty ustalona przez Pełnomocnika Rektora do spraw UTWW w porozumieniu z organami Samorządu Słuchaczy (pod tym pojęciem należy rozumieć Prezydium i Radę Słuchaczy) podlega zatwierdzeniu przez Prorektora do spraw Dydaktyki.

4. Opłata za I semestr danego roku akademickiego wnoszona jest do końca maja poprzedniego roku akademickiego a dla II semestru, do końca stycznia danego roku akademickiego.

5. Opłata za zajęcia fakultatywne wnoszona jest do końca miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć, a jeśli zostały uruchomione nowe zajęcia w trakcie semestru, do końca następnego miesiąca po ich uruchomieniu.

6. Opłata wpisowa wnoszona jest jednorazowo przy zapisie do UTWW.

7. Słuchacze UTWW prowadzący wykłady i zajęcia fakultatywne w UTWW realizują je nieodpłatnie.

8. Ilość uczestników zajęć podstawowych i fakultatywnych (w jednej grupie) nie może być niższa niż 10 osób.

9. Decyzja słuchacza o rezygnacji z uczestnictwa w UTWW lub okresowym zawieszeniu tego uczestnictwa, zgłoszona do Prezydium w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć w danym semestrze skutkuje tym, iż Słuchacz może, na swój wniosek, otrzymać zwrot wniesionych opłat za wyjątkiem opłaty wpisowej. Zgłoszenie rezygnacji lub okresowego zawieszenia uczestnictwa w UTWW w późniejszym terminie nie uprawnia do zwrotu wniesionych opłat. Uniwersytet Ekonomiczny nie zwraca opłat za zajęcia, na których słuchacz był nieobecny lub za zajęcia, z których słuchacz zrezygnował. W przypadku skreślenia z listy słuchaczy UTWW zwrot opłat nie przysługuje.

10. Do udziału w zajęciach ruchowo-rekreacyjnych wymagane jest przedstawienie prowadzącym zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych słuchacza do udziału w wybranym rodzaju zajęć lub oświadczenie słuchacza.

§ 10

Słuchacze mają obowiązek:

1.    aktywnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań UTWW,

2.    uczestniczyć w wykładach i zajęciach dydaktycznych prowadzonych w UTWW,

3.    przestrzegać obowiązujących regulaminów UTW i unormowań (uchwał Senatu, zarządzeń Rektora, decyzji Prorektora do spraw Dydaktyki i Pełnomocnika do spraw UTWW, uchwał Prezydium Samorządu Słuchaczy),

4.    terminowo wnosić obowiązujące w UTWW opłaty i okazywać dowód wpłaty w Biurze UTWW,

5.    dbać o godność słuchacza UTW i dobre imię Uniwersytetu Ekonomicznego oraz szanować istniejące tradycje,

6.    postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

7.    szanować mienie Uczelni,

8.    posiadać ważną legitymację słuchacza UTWW.

§ 11

Wykluczenie z grona słuchaczy UTWW następuje przez:

1.    dobrowolną rezygnację z UTWW zgłoszoną na piśmie do Samorządu Słuchaczy,

2.    niewniesienie w terminie wymaganych opłat,

3.    nieprzestrzeganie regulaminu UTWW i innych unormowań wymienionych w §10 ust.3,

4.    pięciotygodniową, nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach,

5.    nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego, niewłaściwe postępowanie lub zachowanie wobec słuchaczy UTWW oraz godzące w dobre imię UTW lub Uczelni,

6.    samowolne zawieszenie uczestnictwa w UTWW powyżej 2 semestrów,

7.    śmierć słuchacza.

Skreślenie z listy słuchaczy UTWW wymaga podjęcia uchwały przez Prezydium Samorządu Słuchaczy w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora do spraw UTWW.

IV. WŁADZE UTWW

§ 12

1. Najwyższą władzą w UTWW jest Ogólne Zebranie Słuchaczy.

2. Bezpośredni nadzór nad działalnością UTWW sprawuje Prorektor do spraw Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego.

3. Działalnością UTWW operacyjnie kieruje Pełnomocnik Rektora do spraw UTWW, powoływany przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego.

4. W UTW działa Rada Naukowa UTW jako organ doradczy i opiniodawczy Rektora.

5. Szczegółowy zakres działania Rady Naukowej UTW i Pełnomocnika Rektora do spraw UTW określa uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 13

Organami Samorządu Słuchaczy są:

1 Prezydium Samorządu Słuchaczy zwane dalej Prezydium,

2. Komisja Rewizyjna,

3. Rada Słuchaczy.

§ 14

Kadencja organów wybieralnych (Prezydium i Komisji Rewizyjnej) trwa 2 lata i rozpoczyna się z dniem 1 czerwca. Wybory do Prezydium i Komisji Rewizyjnej są tajne, równe, bezpośrednie i bez ograniczenia liczby kandydatów. Słuchacze kandydują do wybieralnego organu a nie na stanowiska w tych organach.


V. OGÓLNE ZEBRANIE SŁUCHACZY

§ 15

Do kompetencji Ogólnego Zebrania Słuchaczy należy:

- wybieranie członków Prezydium,

- wybieranie członków Komisji Rewizyjnej,

- przeprowadzanie wyborów uzupełniających do organów Samorządu Słuchaczy w razie zaistniałej konieczności,

-przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Samorządu Słuchaczy z ich działalności, - udzielanie ustępującemu Prezydium absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

- odwoływanie Prezydium i Komisji Rewizyjnej.

Ogólne Zebranie Słuchaczy zwołuje Prezydium w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Rektora do spraw UTWW, w tym

- Ogólne Zebranie Sprawozdawcze raz w roku,

- Ogólne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, co 2 lata, nie później niż do połowy maja roku, w którym kończy się kadencja Samorządu. Nowo wybrani członkowie organów Samorządu podejmują działalność 1 czerwca w danym roku wyborczym,

- Ogólne Nadzwyczajne Zebranie Słuchaczy w miarę potrzeby lub na wniosek 30% słuchaczy.

O terminie, miejscu i proponowanym porządku Ogólnego Zebrania Słuchaczy Prezydium powiadamia słuchaczy co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania. Uchwały Ogólnego Zebrania Słuchaczy zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby słuchaczy w I terminie zebrania, a bez względu na liczbę obecnych słuchaczy, również zwykłą większością głosów w II terminie. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.


VI. PREZYDIUM SAMORZĄDU SŁUCHACZY (Prezydium)

§ 16

1. Prezydium jest organem wykonawczym i opiniodawczym Samorządu Słuchaczy UTWW współpracującym ściśle z Pełnomocnikiem Rektora do spraw UTWW.

2. Prezydium działa na podstawie Regulaminu Prezydium zatwierdzonego przez Pełnomocnika Rektora do spraw UTWW. Prezydium wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, dwóch zastępców, skarbnika i sekretarza. Przewodniczący Prezydium i dwaj zastępcy, w zakresie upoważnienia udzielonego przez Pełnomocnika Rektora do spraw UTWW, reprezentują UTWW na zewnątrz.

3. Do kompetencji Prezydium należy w szczególności:

- współpraca z Pełnomocnikiem Rektora do spraw UTWW, Radą Słuchaczy i Biurem UTWW,

- reprezentowanie interesów i stanowiska całej społeczności słuchaczy UTWW,

- podejmowanie działań zmierzających do realizacji zadań UTWW oraz inicjatyw słuchaczy,

- inspirowanie nowych kierunków działania,

- promowanie aktywnych form spędzenia wolnego czasu i zdrowego stylu życia,

- współpraca przy opracowaniu merytorycznego planu działalności UTWW,

- opracowanie rocznego planu działalności Prezydium i sprawozdań z jego realizacji,

- powoływanie nowych sekcji zainteresowań, przedkładanie Pełnomocnikowi Rektora do spraw UTWW propozycji rozdziału środków na potrzeby działalności sekcji,

- uczestnictwo przedstawicieli Prezydium w Radzie Naukowej UTW i Komisji Rekrutacyjnej,

- występowanie z propozycjami dotyczącymi tematyki wykładów i prowadzenia dodatkowych zajęć oraz podejmowanie współpracy między pokoleniowej,

- przyjmowanie i skreślanie z listy słuchaczy w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora do spraw UTWW,

- weryfikowanie listy obecności słuchaczy na zajęciach dydaktycznych wspólnie z Biurem UTWW, - przyjmowanie skarg i wniosków słuchaczy UTWW oraz rozstrzyganie sporów i konfliktów wśród słuchaczy,

-zapraszanie na posiedzenia Prezydium osób spoza swojego grona.

4. Prezydium zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.

5. Członkowie Prezydium w czasie trwania roku akademickiego pełnią dyżury w Biurze UTWW, służąc słuchaczom radą i informacją.

6. W przypadku ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji do 50% pełnego składu ustanowionego na Ogólnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, Prezydium uzupełnia swój skład o nowych członków z listy rezerwowej do Prezydium określonej podczas ostatnich wyborów, kolejno wg największej ilości uzyskanych głosów, a w ostateczności poprzez wybory uzupełniające.

7. Uzupełnienie składu Prezydium w trakcie kadencji następuje na mocy uchwały tego Prezydium, z którą zostają zapoznani słuchacze.

8. W przypadku ustania członkostwa w Prezydium, przed upływem kadencji, o więcej niż 50% składu osobowego, przeprowadzane zostają wybory uzupełniające.

9. Rezygnacja lub odwołanie na wniosek Komisji Rewizyjnej całego składu osobowego Prezydium powoduje nowe wybory. Odbywają się one na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy w obecności nie mniejszej niż połowa ogólnej liczby słuchaczy w I terminie, a bez względu na liczbę obecnych, w II terminie.

10. Poszczególni członkowie Prezydium, jak również całe Prezydium, może być odwołane w czasie trwania kadencji przez Ogólne Zebranie słuchaczy, w obecności połowy słuchaczy większością 2/3 głosów.


VII.    KOMISJA REWIZYJNA

§ 17

1. Komisja Rewizyjna w składzie 3 osób jest organem kontrolującym działalność Prezydium i działa na podstawie Regulaminu Komisji zatwierdzonego przez Pełnomocnika Rektora do spraw UTWW.

2. Komisja ze swojego składu wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.

3. Decyzje Komisji w formie uchwał zapadają zwykłą większością głosów.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

- kontrola pracy Prezydium ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,

- przedstawianie Prezydium wniosków pokontrolnych,

- składanie sprawozdań pokontrolnych na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Prezydium,

- składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Ogólnym,

- występowanie do Prezydium Samorządu z wnioskiem o zwołanie Ogólnego Nadzwyczajnego Zebrania,

- wnioskowanie o odwołanie Prezydium lub poszczególnych jego członków.

5. W przypadku ustania członkostwa jednej osoby w Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Komisja ta uzupełnia swój skład drogą uchwały, o nowego członka z listy osób rezerwowych do Komisji, określonej podczas ostatnich wyborów, kolejno wg największej ilości uzyskanych głosów. W przypadku ustania członkostwa dwóch osób, przeprowadzane są wybory uzupełniające. O jej nowym składzie słuchacze są niezwłocznie powiadamiani.

6. Rezygnacja całego składu osobowego Komisji Rewizyjnej powoduje nowe wybory wg zasad określonych w § 16 ust. 9 i ust. 10.

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może uczestniczyć w zebraniach Prezydium.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Prezydium ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa. Nie mogą być też osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu.


VIII.    RADA SŁUCHACZY

§ 18

1.    Radę Słuchaczy tworzą przewodniczący sekcji zainteresowań.

2.    Rada Słuchaczy może uczestniczyć w zebraniach Prezydium z głosem doradczym i opiniodawczym.

3.    Rada Słuchaczy służy słuchaczom UTWW w przekazywaniu spraw dotyczących działalności UTWW do Prezydium.


IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Niniejszy Regulamin UTW w UE Oddział we Wrocławiu został zaopiniowany przez Radę Naukową UTW w UE we Wrocławiu i zatwierdzony przez Prorektora do spraw Dydaktyki UE we Wrocławiu.

2.    Zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu mogą być dokonywane aneksem do Regulaminu i zatwierdzone przez Prorektora do spraw Dydaktyki po zaopiniowaniu przez Radę Naukową.

3.    W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują unormowania regulaminu UTW określonego w obowiązującej uchwale Senatu.

4.    Status słuchacza UTWW nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

5.     Przyjęcie i skreślenie z listy słuchaczy nie jest decyzją w rozumieniu prawa administracyjnego.

6.    Z dniem podpisania niniejszego regulaminu tracą ważność: Regulamin Słuchaczy UTW Oddział we Wrocławiu z dnia 25.10.2012 r. i Regulamin Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział we Wrocławiu w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (tekst jednolity) z dnia 8.01.2014 r. wraz z załącznikiem nr 1.

7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2015.

Prorektor ds. Dydaktyki

Prof. zw. dr hab. inż. Edmund Cibiszamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem