Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie


Harmonogram rekrutacji
Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 27.10.2017 (wydłużony termin).

Dokumenty rekrutacyjne
 1. ankieta (kwestionariusz osobowy) - plik PL/ENG,
 2. podanie o przyjęcie na studia IIIº skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - plik PL/ENG,
 3. kserokopię dowodu osobistego,
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym,
 5. zaświadczenie dokumentujące średnią arytmetyczną ocen uzyskaną podczas studiów,
 6. dwie fotografie legitymacyjne,
 7. formularz zamówienia elektronicznej legitymacji doktoranta – plik
 8. autoreferat obejmujący informacje dotyczące:
  • motywacji ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie,
  • przewidywanych zagadnień przyszłej pracy doktorskiej,
  • ewentualny wykaz publikacji,
 9. dodatkowe dokumenty świadczące o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, np.
  • potwierdzenie udziału w konferencjach (aktywne uczestnictwo w konferencjach: 1 punkt za każdy referat, 0,5 punktu za każdy poster),
  • publikacje (0,5 punktu za każdy opublikowany artykuł z listy B MNiSzW, 1 punkt za każdy opublikowany artykuł z listy A MNiSzW),
  • certyfikaty językowy (1punkt za poziom B2, 2 punkty za poziom C),
  • referencje wystawione przez pracodawcę / pracownika naukowego, o ile są zgodne z dziedziną naukową (1 punkt za każde 3 referencje),
  • ponadto komisja może przyznać maksymalnie 5 punktów za inne aktywności kandydata  potwierdzające jego predyspozycje do pracy naukowej, np wyróżniająca się praca magisterska, udział w projektach badawczych, udział w stażach naukowych i inne,
  • w kategorii predyspozycje kandydaci mogą uzyskać kolejne punkty, np. za średnią ocen z toku studiów I i II st. przekraczającą 4,7 - 1 punkt. Ponadto w celu umiędzynarodowienia studiów i wyrównywania szans w dostępie do edukacji punkty można otrzymać za status cudzoziemcy - 1 punkt lub status osoby z niepełnosprawnościami - 2 punkty.

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych
Sekcja ds. Obsługi Studiów III Stopnia
bud. A, pok. 1

inż. Anita Brzozowska
anita.brzozowska@ue.wroc.pl
71 36 80 612

Sylwetki opiekunów naukowych oraz proponowana tematyka badawcza
Poniżej zostały zamieszczone sylwetki opiekunów naukowych i promotorów, ich zainteresowania naukowe i projekty badawcze, proponowana tematyka seminariów i doktoratów oraz oczekiwania stawiane wobec kandydatów.

Sylwetki opiekunów naukowych oraz proponowana tematyka badawcza (plik)

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych kandydat winien skontaktować się z pracownikiem uczelni i pozyskać zgodę na objęcie opieką naukową doktoranta. Adresy e-mail opiekunów naukowych znajdują się w załączonym powyżej dokumencie pt. Sylwetki opiekunów naukowych i promotorów.

Warunki i tryb rekrutacji

 1. Przyjęcie na studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie) odbywać się będzie w drodze konkursu na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie ankiety, autoreferatu, dodatkowych dokumentów świadczących o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Warunki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 2. Podstawę zakwalifikowania kandydata na studia stanowi liczba punktów uzyskana w wyniku:
  • - przeliczania oceny kandydata (W) odpowiadającej wpisanemu na dyplomie wynikowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, na punkty według wzoru: P = (6 W – 18) x 5/3;
  • - uwzględniania dokumentacji świadczącej o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej (za wyróżniającą się pracę magisterską, artykuły naukowe, konferencje, udział w projektach badawczych, staże naukowe itp. kandydat może uzyskać maksymalnie 15 punktów);
  • - rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali od 0 do 15 punktów.
 3. Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 50.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich.
 5. Limit punktów będący warunkiem przyjęcia ustala Komisja.
 6. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 7. Podstawą odwołania, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, określonych uchwałą Senatu UE nr R.0000.24.2015 z dnia 26.03.2015. Decyzja Rektora jest ostateczna.
Uchwala senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji studia doktoranckie 2017/2018 (pobierz)

Opłaty

Zarządzenie nr 14/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2013r. w sprawie opłat  wnoszonych przez cudzoziemców  za studia doktoranckie (pobierz)


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem