Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem

Główne obszary badań naukowych

Zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczno-środowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem południowo zachodniej Polski. 


Szczególnymi obszarami badawczymi są uwarunkowania rozwoju związane z migracjami, wyludnieniem, rynkiem pracy, koniunkturą, diagnostyką społeczno-gospodarczą, sferą fiskalną, gospodarką przestrzenną i środowiskową oraz czynnikami etniczno-kulturowymi.


Dr Monika Grabowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomiczno-Socjologicznego w Łodzi, kontynuowała naukę na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2003 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od roku 2003 pracownik Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) na stanowisku adiunkta. W ramach prowadzonych badań główne obszary zainteresowań dotyczą polityki społecznej, regionalnej, gospodarczej, ekologicznej, zrównoważonego rozwoju, rolnictwa ekologicznego, rynku pracy, problemów współczesnego świata oraz migracji krajowej i zagranicznej. Opiekun koła naukowego „Młody Adept” w ramach którego studenci mogą poszerzać zakres swojej wiedzy zdobytej na zajęciach obligatoryjnych z przedmiotów ekonomicznych oraz mogą skonfrontować teorię z praktyką biorąc udział w warsztatach, wykładach prowadzonych przez specjalistów i praktyków, wyjazdach studyjnych, edukacyjno-praktycznych do różnych przedsiębiorstw/ zakładów pracy, poszukując inspiracji do rozpoczęcia szans na nowym, wymagającym rynku pracy. Na Uniwersytecie Ekonomicznym prowadzi zajęcia dydaktyczne z mikroekonomii, makroekonomii i seminaria magisterskie.
W ramach współpracy międzynarodowej brała udział w programie mobilności kadry naukowej Erasmus i Erasmus Plus, współpracowała z uczelniami w Turcji (Bilecik University, Bilgi University in Istambul, Sakarya University, Denizli University) oraz w Portugalii na ISCTE-IUL University w Lisbonie. Od 2006 roku współpracuje z Ekonomicznym Uniwersytetem w Tarnopolu na Ukrainie biorąc aktywny udział w konferencjach, projektach i warsztatach.

Ważniejsze publikacje:
 1. Grabowska M., Hetmańczuk A., Noga B., Modele wzrostu gospodarczego, w: Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej, Noga M. ( red. ), CeDeWu 2017.
 2. Grabowska M., Flexicurity as a tool for sustainable development of the labour market (w) Journal of International Studies, Vol. 5, No 1/2012, Centre of Sociological Research (CSR), Foundation of International Studies, Ukraine, 2012, s. 95-101. 
 3. Grabowska M., Flexible Employment Forms as an Element of Flexicurity (w) Journal of International Studies, Vol. 5, No 2/2012, Centre of Sociological Research (CSR), Foundation of International Studies, Ukraine, 2012, s. 98-105.
 4. Grabowska M., Próba wdrożenia elastycznego rynku pracy w województwie dolnośląskim (w) Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 30. Makro i mikroekonomiczne zagadnienia gospodarowania, finansowania i zarządzania, red. naukowy B. Kryk, B. Czerniachowicz, Zeszyty naukowe nr 749 Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 143-156.
 5. Grabowska M., Ubóstwo jako efekt zewnętrzny funkcjonowania konkurencyjnej gospodarki (w) Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 730, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania nr 25, Szczecin 2012, s. 37-49. 
 6. Grabowska M., Próba klasyfikacji przyczyn powstawania i trwania ubóstwa (w) Szkice z ekonomii behawioralnej i ekonomii ekologicznej, red. M. Noga, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 28/2012, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2012, s. 135-145.
 7. Grabowska M., Rozwój ekologiczny obszarów wiejskich (w) Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Aspekty ekologiczne, redaktor naukowy B. Kryk, Uniwersytet       Szczeciński, Wydawnictwo Economicus, Szczecin 2010, s. 81-102.
 8. Grabowska M., Perspektywy rozwojowe polskiej polityki ekologicznej (w) Polityka gospodarcza, społeczna i ekologiczna w dobie kryzysu światowego. Monografia pod redakcją M. Malicki, S. Bilan. Uniwersytet Szczeciński, Narodowa Akademia Kadr Kierowniczych Kultury i Sztuki, Centrum Badań Socjologicznych. Szczecin-Kijów 2009, s. 159-171.
 9. Grabowska M., Społeczeństwo obywatelskie wobec ochrony środowiska (w) Gospodarka społeczna w Europie, red. naukowa Ewa Pancer-Cybulska, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 160-165.
 10. Grabowska M., „Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich” (w) Rozwój obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, pod redakcją R. Jończego , Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Ekonomii i Gospodarowania Środowiskiem, Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wrocław-Opole 2008, s. 141-149.
 11. Grabowska M., The role of the social policy in creating the image of the region (the civil society) (w) Ukrainian-Polish cooperation in the context of globalization, Series of monographs “Economics & Sociology” No.1, edited by Yuriy Bilan, Svitlana Vdovtsova, Kyiv - Ternopil 2008, s. 58-65.
Podręczniki
 1. Grabowska M., Modele wzrostu gospodarczego. Modele ekonomiczne (w) Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej, red. naukowa M. Noga, Cedewu.pl, Warszawa 2012, s. 125-143.
 2. Grabowska M., Założenia i interpretacja modelu IS-LM (w) Elementy makroekonomii, Wydawnictwo I-Bis, Becla A., Czaja S., Grabowska M., Jakubowski R., Jończy R., Wrocław 2002, s. 139-157.

Ważniejsze, realizowane w ostatnich latach projekty badawcze i badania naukowe:
 1. Udział w międzynarodowym projekcie nr UA-PL 0010-15.7 (Polska-Ukraina), „O międzynarodowej współpracy w zakresie szkoleń i rozwoju zawodowego w administracji publicznej i samorządu terytorialnego pomiędzy Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym w Tarnopolu (m. Tarnopol, Ukraina) a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (m. Wrocław, Polska)”.
 2.  Komercjalizacja drogą do sukcesu nr POKL.04.02.00-00-010/11, Organizator: C.L. Consulting i Logistyka Sp. Z o.o., Warsztat: Profesjonalny biznes plan.
 3. Komercjalizacja drogą do sukcesu nr POKL.04.02.00-00-010/11, Organizator: C.L. Consulting i Logistyka Sp. z o.o., Warsztat: Ochrona własności intelektualnej.
 4. Udział w projekcie Komercjalizacja Badań Naukowych. Staż dla kobiet., PAIP w Poznaniu 1.03.2013–31.08.2013.
 5. Szkolenie dla edukatorów ekonomii społecznej i praktycznych metod jej nauczania. W ramach projektu: Młody Przedsiębiorca Społeczny, 20.09.2014-04.10.2014, Fundacja JUMP i Spółdzielnia społeczna PANATO.

Dr inż. Alicja Małgorzata Graczyk

ag

Absolwentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego, specjalność: zarządzanie i inżynieria ochrony środowiska. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2007 r.

Główne obszary zainteresowań naukowo-badawczych dr inż. Alicji Graczyk wiążą się z następującymi zagadnieniami:
A. Rynek odnawialnych źródeł energii,
B. Społeczne aspekty inwestowania w OZE,
C. Problemy i wdrażanie rozwoju zrównoważonego,
D. Ekonomiczne aspekty tworzenia i wdrażania polityki ekologicznej i polityki energetycznej,
E. Ekonomiczne warunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie i w gminie,
F. Metody badania i oceny efektywności przedsięwzięć w obszarze energetyki odnawialnej i ograniczania niskiej emisji,
G. Zmiany w gospodarowaniu energią przez podmioty na poziomie mikroekonomicznym w procesie transformacji energetycznej.

Obszary te dotyczą badań z zakresu dyscypliny ekonomia a w tym: ekonomii rozwoju zrównoważonego, ekonomii ekologicznej oraz ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. W ramach ekonomii rozwoju zrównoważonego zajmuje się zrównoważonym rozwojem energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego oraz transportu ekologicznego.

Prowadzi badania naukowe w ramach grantów badawczych z NCN oraz NCBiR oraz projektów wspieranych i finansowanych przez Unię Europejską. 

Odbyła staże na Uniwersytecie Loughborough w Wielkiej Brytanii i na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech.
Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Polsko- Niemieckiej Sieci Naukowców na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Deutsch-Polnisches Netzwerk Wissenschaftler fur nachhaltige Entwicklung). 
W dydaktyce specjalizuje się w mikroekonomii, makroekonomii, ekonomii rozwoju zrównoważonego, rynku odnawialnych źródeł energii, ekonomii środowiska, ekologicznej działalności gospodarczej, budownictwie energooszczędnym, transporcie ekologicznym, ochronie środowiska.

Ważniejsze publikacje:
Książki

A.M. Graczyk, Gospodarowanie odnawialnymi źródłami energii w ekonomii rozwoju zrównoważonego. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2019, łącznie 400 stron, ISBN 978-83-01-20409-9.

A. Graczyk, A.M. Graczyk, Wprowadzanie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

A.M. Graczyk, Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w mikroprzedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Katedra Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki Opartej na Wiedzy, Białystok 2011.

Redakcja monografii: A.M. Graczyk (red.), Początki transformacji energetycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rynku energii odnawialnej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016.


Wybrane artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach (autorstwo)
  1. Przesłanki rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle idei zrównoważonego rozwoju, The Premises of Renewable Energy Sources Market Development in Poland in the Light of Sustainable Development Idea. (w:) “Problemy ekorozwoju”, Problems of Sustainable Development, ISSN: 1895-6912 Vol. 4 No 1. 2009, s. 109-115.
  2. Ograniczanie niskiej emisji we Wrocławiu, red. A. Graczyk”, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, autorstwo rozdz. 7 i 8.
  3. Instruments supporting renewable energy sources development in Poland, „Economic and Environmental Studies” Vol. 12, No.4 (24/2012), 307, Dec. 2012, s.401-412. ISSN paper version 1642-2597 ISSN electronic version 2081-8319.
  4. Myths and facts about wind energy- is it worth investing in Central and Eastern European Countries? , “Economic transformation of Central and Eastern European Countries, Faculty of Economics of Vilnius University, September 19-20, 2008, pp. 325-334.
  5. Das Verhaltnis der lokalen Bevolkerung zum Investieren in Windparks in den Wojewodschaften Pommern und Westpommern und die Forderung einer lokalen Entwicklung von erneuerbaren Energiequellen [w:] Nachhaltige Entwicklung-transnational, Sichten Und Erfahrungen aus Mitteleuropa, red. G. Banse, R. Janikowski, A. kiepas, Wyd. Sigma Berlin 2011, s. 81-100, ISBN 978-3-89404-586-9
  6. Social dialogue in planning the investment of wind parks, [w:] “ Ekonomicke aspekty globalizacie z pohladu znevyhodnenych regionov”, Ekonomiczne aspekty globalizacji na poziomie regionalnym” Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Podnikovohospodarska Fakulta v Kosiciach, Zemplnska Sirava 16-18.09.2008, s. 37-46.
  7. Przesłanki ekologiczne rozwoju rynku samochodów elektrycznych w UE ,Okologische Pramissen fur die Martenwicklung des Elektroautos in der EU (w:) Nachhaltiger Konsum? Die Entwicklung des Verbraucherverhaltens in Polen Und Deutschland. Zrównoważona konsumpcja? Rozwój zachowań konsumentów w Polsce i Niemczech, red. M.Wachowaik, D.Kiełczewski, H. Diefenbacher, Reihe A. nr 54/2011, Forschungsstatte der Evangelischen Studioengemeinschaft, Heidelberg 2011, s. 389-411, ISBN 978-3-88257-059-8, ISSN 0172-8210 
  8. The profile of Polish prosumer and its political background, „Economic and Environmental Studies” Vol. 16, No. 1 (37/2016), 35-48, March 2016, 311 Publisher: Opole University, Faculty of Economics , ISSN paper version 1642-2597 ISSN electronic version 2081-8319.
  9. Implementation of sustainable development in the city of Heidelberg, „Acta Universitatis Oeconomica” nr 313(2)/2015, Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, pp.207-220 ISSN 0208-6018 E- ISSN 2353-7663 - http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.313.14.
  10. Renewable Energy Investment Stimulants in Polish Agricultural Holdings as a Part of Supporting Sustainable Agriculture, „Economic and Environmental Studies” Vol. 17, No. 4 (44/2017), s. 693-706, ISSN paper version 1642-2597
Ważniejsze projekty, granty i badania naukowe realizowane w ostatnich latach:
  1. Grant własny badawczy z Narodowego Centrum Badań i Nauki, Sonata Gospodarowanie energią odnawialną w wymiarze lokalnym w ujęciu ekonomii zrównoważonej (2013-2018).
  2. Projekt europejski Pioneers into Practice finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii ramach współpracy z Climate-KIC (2015).
  3. Projekt Innowacyjny Transfer. Projekt finansowany z UE (2013).
  4. Grant NCN Mechanizmy rynkowe w ochronie środowiska, projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2007-2010 r.
  5. Projekt badawczy Badania i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych oraz badania i analizy wzajemnego oddziaływania sektora OZE i rynku pracy pod wpływem zmiany gospodarczej, Projekt dla Urzędu Marszałkowskiego (2008-2010).
  6. Projekt europejski Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Jakość Życia/Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Badania metodami foresight, projekt finansowany z Unii Europejskiej ekspert w obszarze ochrona środowiska (2010).
  7. Projekt europejski Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi, projekt finansowany z Unii Europejskiej, ekspert kluczowy ds. ekologicznych w zakresie technologii w sektorze odnawialnych źródeł energii w badaniach typu foresight (2010).
  8. Ogólnopolski projekt badawczy NCBiR: Uwarunkowania i mechanizmy racjonalizacji gospodarowania energią w gminach i powiatach, (2009-2011).
  9. Członek panelu tematycznego: Integracja polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, Narodowy Program Foresight „Polska 2020”, Zamawiający - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (2007).
  10. Grant promotorski z Komitetu Badań Naukowych Ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w energetykę odnawialną w Polsce (na przykładzie energetyki wiatrowej, rozprawa doktorska (2005-2006).
  11. Projekty finansowane przez Kogenerację S.A. oraz Agencję Promocji Energii: Koncepcja ograniczenia niskiej emisji dla realizacji programu uciepłownienia wrocławskich kamienic oraz Uciepłownienie kamienic miasta Wrocławia (2009-2010).

Nagrody i wyróżnienia: 
Laureatka Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2008 za rozprawę doktorską oraz sześciu nagród rektora UE za osiągnięcia naukowo-badawcze stopnia (5 stopnia pierwszego, jedna drugiego). Wyróżniona za celującą pracę magisterską przez rektora i dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego UE we Wrocławiu.

Prof. zw. dr hab. Romuald Jończy, Kierownik Katedry


rj


Romuald Jończy (ur. 1973 r.) jest absolwentem Technikum Leśnego w Tułowicach, oraz studiów na kierunku ekonomia i specjalności marketing na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego (1997). Pracę doktorską, poświęconą środowiskowym uwarunkowaniom rozwoju regionalnego, obronił w 1999 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał wiosną 2004 roku, jako najmłodsza dotychczas osoba w historii Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W kwietniu 2012 roku otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. 

W latach 1997-2007 był związany z Uniwersytetem Opolskim gdzie kierował m.in. Zakładem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Rozwoju. Od 2007 roku pracuje jako profesor (od 2012 roku zwyczajny) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kierując Katedrą Ekonomii i Badań nad Rozwojem. Jest również profesorem zwyczajnym w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie (od 2013 roku). W przeszłości pracował również dodatkowo na Politechnice Opolskiej gdzie kierował Katedrą Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej (2007-2013), oraz w Wyższej Szkole im Bogdana Jańskiego (2004-2012). W pracy naukowej specjalizuje się w ekonomii rozwoju, ekonomii międzynarodowej, demografii, migracjologii, rynku pracy, polityce ekonomicznej i regionalnej, marketingu i ekonomii środowiska.

W dydaktyce specjalizuje się w mikro- i makroekonomi, teorii i wdrażaniu rozwoju zrównoważonego, studiach strategicznych, demografii i rynku pracy.

Obok pracy na uczelniach wykonuje prace eksperckie i diagnostyczne m.in. dla Kancelarii Prezydenta RP, Głównego Urzędu Statystycznego, Zarządu Województwa Opolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, samorządów terytorialnych różnego szczebla oraz Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit.

Pełni szereg pozauczelnianych funkcji związanych z praca naukową. Jest od 2011 roku członkiem zarządu Komitetu Badań nad Migracjami PAN od 2014 roku członkiem Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Jest również przewodniczącym Rady Naukowej Domu Współpracy Polsko Niemieckiej oraz członkiem Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Wchodzi w skład rad naukowych kilku czasopism naukowych”. W latach 2016 i 2017 był przewodniczącym Rad Naukowych XXI i XXII Schlesienseminar (Seminarium Śląskiego)”


Ważniejsze publikacje:
Monografie naukowe
 1. Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Opole 2003.
 2. Wpływ migracji zagranicznych na dysharmonię rozwoju województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy, Opole 2006.
 3. Zewnętrzne migracje ludności wiejskiej Opolszczyzny po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Konsekwencje w kontekście sytuacji społeczno-demograficznej i regionalnego rynku pracy, Opole-Wrocław 2008.
 4. Migracje zagraniczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia gospodarczego. Stan i tendencje, Opole 2009 (współautorka Diana Rokita).
 5. Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Opole-Wrocław 2010.
 6. Warunki powrotu zagranicznych emigrantów zarobkowych do województwa opolskiego, Opole 2010.
 7. Zatrudnienie obcokrajowców województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy), Opole 2010 (współautorka Sabina Kubciel).
 8. Exodus absolwentów szkół średnich województwa opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju oraz za granicę (w kontekście problemu depopulacji województwa oraz wyzwań dla szkolnictwa wyższego i regionalnego rynku pracy), Opole-Wrocław 2013 (współautorki: D. Rokita-Poskart, M. Tanas).
 9. Wpływ ludności pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój społeczno-gospodarczy. Wybrane zagadnienia (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego), Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole –Gliwice 2014 (współautorka K. Łukaniszyn-Domaszewska).
 10. Ekonomiczno-społeczne skutki współczesnych migracji w wymiarze regionalnym – na przykładzie regionu opolskiego, Warszawa-Opole-Wrocław 2015.
 11. Sytuacja demograficzna i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa opolskiego, Opole-Wrocław 2017.
 12. Migracje w doświadczeniach śląskich , polsko-niemieckich i europejskich, Gliwice-Opole 2016 (współautorzy: B.Jonda, J.Kijonka, M.Lemańczyk, M.Okólski, D.Praszałowicz, D.Rokita-Poskart, G.Schiller, I.Sobieraj, J.Weigert, M.Zielińska).
 13. Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie, Gliwice-Opole 2018 (współautorzy: D.Aleksandrowicz, J.Baumann, E.Bogalska-Martin, K.Gładkowski, A.Jabłońska, A.Legut, K.Łukaniszyn, P.Madajczyk, A.Nossol, K.Ogiolda, K.Pedziwiatr, A.Wachowiak).
 14. Die Rolle der deutschen Minderheit in Bezug auf die sozialwirtschaftliche  Entwicklung der Oppelner Region, Dresden –Gleiwitz 2018 (współautor K.Łukaniszyn-Domaszewska)
Inne ważniejsze publikacje
 1. Relacje płacowo-kosztowe jako czynniki determinujące transgraniczne przypływy siły roboczej. Propozycja kalkulacji mikro- i makroekonomicznej, ZN AE we Wrocławiu, Seria "Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze", Wrocław 2002, nr 9.
 2. Einfluss der Auslandsmigration auf die Disharmonie der wirtschaftlichen Entwicklung der Woiwodschaft Oppeln, [in:] Von Polen nach Deutschland und zuruck . Die Arbeitsmigration und Ihre Herausforderungen fur Europa, Transcript Verlag, Bielefeld 2007.
 3. Mikroekonomia, Opole 2007, (współautorka A. Piasecka).
 4. Repetytorium z ekonomii, Opole 2007.
 5. (red. nauk.) Rozwój obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Opole-Wrocław 2008.
 6. (red. nauk.) Rozwój zrównoważony – teoria i praktyka, Wrocław 2009 (współred. B. Fiedor).
 7. The situation of the polish youth in the face of job opportunities abroad and duality of labour market in Poland, Ljubljana 2009.
 8. Auslandische Arbeitsmigration von Schlesiern mit deutscher Staatsangehorigkeit vor dem EU-Beitritt Polens und die neue Abwanderung der Polen nach dem EU- Beitritt. Unterschide aus der Perspektive des Abwanderungsgebiets [in] Grenzueberquerungen und Migrationsbewegungen, LiT Verlag, Wien 2015, s.35-47.
 9. Educational migrations as a factor of the depopulation of the intermetropolitan region, „Economic and Environmental Studies”, vol. 14, nr 1 (29), 2014, s. 9-20.
 10. Die Veränderungen in der Migration aus Oberschlesien in die westeuropäischen Länder. Von der Aussiedlermigration bis zur Auswanderung der Polen nach dem EU-Beitritt, [in] Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Vergangenheit und Gegenwart, Praszałowicz Dorota, Sosna-Schubert Anna (red.), Migration - Ethnicity - Nation: Cracow Studies in Culture, Society and Politics, vol. 2, 2014, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, s. 371-394.
 11. Migration am Beispiel schlesischer deutsch polnischer und europeischer Erfahrungen, Gleiwitz-Oppeln 2016 (autorzy: B.Jonda, R.Jończy (red.), J.Kijonka, M.Lemańczyk, M.Okólski, D.Praszałowicz, D.Rokita-Poskart, G.Schiller, I.Sobieraj, J.Weigert, M.Zielińska).
 12. Unter uns ? Kulturelle Vielfalt in Europa, Gleiwitz - Oppeln 2018 (autorzy: D.Aleksandrowicz, J.Baumann, E.Bogalska-Martin, K.Gładkowski, A.Jabłońska, R.Jończy, A.Legut, K.Łukaniszyn, P.Madajczyk, A.Nossol, K.Ogiolda, K.Pedziwiatr, A.Wachowiak).

Ważniejsze, realizowane w ostatnich latach projekty badawcze i badania naukowe: 
 1. Projekt: Migracje edukacyjne młodzieży z województwa opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju oraz za granicę (2012-2014).
 2. Projekt: Wpływ ludności pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój społeczno-gospodarczy (2012-2016).
 3. Sytuacja demograficzna i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa opolskiego (2016-2017).

Nagrody i wyróżnienia:
 1. Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, 2004.
 2. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne.
 3. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za najważniejszą pracę naukową w regionie opolskim w latach 2007-2010 i honorowy tytuł „Professor Opoliensis” (za tę samą pracę), 2010.
 4. „Laur Kompetencji i Umiejętności” Śląskiej Izby Gospodarczej „za wkład w rozwój gospodarki rynkowej oraz kształcenie na potrzeby firm”.
 5. Złoty Medal „Pro Aequo et bono” – „Zasłużonego dla polskiego rynku nieruchomości”. 
Nagrody rektorów kilku uczelni w tym Nagrody Rektora UE we Wrocławiu za każdy rok zatrudnienia na tej uczelni.


Mgr Katarzyna Łukaniszyn

lukaniszyn

Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska, ur. w 1984 roku w Opolu. Absolwentka Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu (klasa o profilu dwujęzycznym z wykładowym językiem angielskim). Ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a także studia podyplomowe z kształcenia translatorycznego w języku niemieckim na Uniwersytecie Opolskim. Obecnie jest doktorantką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem regionalnym oraz mniejszościami etnicznymi i narodowymi. Prowadzone przez nią badania obejmują wpływ czynnika etnicznego, w szczególności mniejszości niemieckiej, na rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego.

Ważniejsze publikacje:
 1. Jończy R., Łukaniszyn-Domaszewka K., Rola ludności pochodzenia niemieckiego w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu opolskiego – wnioski z badań przeprowadzonych w województwie opolskim, w: H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek (red.), Polityka Etniczna. Teorie. Koncepcje. Wyzwania, Lublin 2015.
 2. Jończy R., Łukaniszyn-Domaszewka K., Ocena aktywności społeczno-ekonomicznej ludności pochodzenia niemieckiego zamieszkałej na Opolszczyźnie – wnioski z badań przeprowadzonych wśród samorządowców na Opolszczyźnie, w: A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2002-2015), Poznań 2015.
 3. Jończy R., Łukaniszyn-Domaszewka K., Wpływ ludności pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój społeczno-gospodarczy. Wybrane zagadnienia (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego), Gliwice-Opole 2014.
 4. Łukaniszyn-Domaszewska K., ocena roli organizacji mniejszości niemieckiej w rozwoju regionalnym województwa opolskiego na podstawie wyników badań wśród samorządowców regionu opolskiego, w: Współczesne aspekty rynku pracy, Warszawa 2013.


Dr Michał Ptak

ptak

Michał Ptak jest absolwentem studiów na kierunku ekonomia i specjalności bankowość i ubezpieczenia na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracę doktorską, poświęconą opłatom i podatkom ekologicznym, obronił w 2008 roku.

Główne obszary zainteresowań badawczych dr. Michała Ptaka dotyczą głównie zagadnień z zakresu ekonomii środowiska, finansów publicznych oraz zmian klimatu. 

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

W dydaktyce specjalizuje się w mikro- i makroekonomi. Prowadził również zajęcia z takich przedmiotów, jak m.in.: analiza kosztów i korzyści; efektywność działalności środowiskowej; ekonomia środowiska; kształtowanie i ochrona środowiska w regionie turystycznym; przyrodnicze, prawne, etyczne podstawy ochrony środowiska; statystyka; statystyka matematyczna i statystyka opisowa.


Ważniejsze publikacje:
Monografie naukowe i podręczniki
 1. Bartniczak B., Ptak M., Finanse ochrony środowiska. Wybrane problemy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 2. Bartniczak B., Ptak M., Podatki i opłaty ekologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 3. Bartniczak B., Ptak M., Opłaty ekologiczne w Polsce, „Rachunkowość” 2013. 
 4. Borys T. (red.), Knippschild R. (red.), Bartniczak B., Bobowski Z., Brzozowski T., Kusterka-Jefmańska M., Panasiewicz A., Piepiora Z., Płachciak A., Ptak M., Rogala P., Schmotz A., Skowron P., Watzig D., Zaremba-Warnke S., Zielińska A., Lebensqualität im Grenzraum: stärkung grenzüberschreitender Verflechtungen für eine nachhaltige Regionalentwicklung und –planung, AD-REM, Jelenia Góra 2014. 
 5. Bartniczak B., Ptak M., Finansowanie ochrony środowiska i energetyki ze środków europejskich w okresie programowania 2014-2020, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2016.
Inne ważniejsze publikacje
 1. Ptak M., Transportation Fuel Taxes in Poland as Climate Policy Instruments, w: Jedlicka P., Marešová P., Soukal I., (red.), Hradec Economic Days Vol. 8(2), University of Hradec Kralove, Hradec Kralove 2018.
 2. Ptak M., Transition to a more sustainable energy sector. A case study of the regional operational programme of Silesian Province, w: P. Marešová, I. Soukal (red.), Hradecké ekonomické dny, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2017, s. 86-92. 
 3. Ptak M., Shift towards a low-carbon economy. An impact of support under operational programmes on climate and energy targets, “Economic and Environmental Studies” 2016, Vol. 16, nr 1, s. 85-102. 
 4. Ptak M., Ochrona środowiska w ramach polityki spójności – ujęcie statystyczne, „Ekonomia i Środowisko” 2015, nr 4 (55), s. 53-63.
 5. Bartniczak B., Ptak M., Green jobs in the renewable energy sector, “Discourses in Social Market Economy” 2015, nr 1, s. 2-16.
 6. Ptak M., Norwegian tax system from the point of view of climate change policy, “Equilibrium” 2014, Vol. 9, Issue 1, s. 71-89.
 7. Ptak M., Environmental charges levied on power plants, “Copernican Journal of Finance & Accounting” 2014, Vol. 3, No 2, s. 127–136.
 8. Ptak M., The use of carbon taxes and charges in climate policy, “Economic and Environmental Studies”, 2013, Vol. 13, No. 1, 35-48.
 9. Ptak M., Wpływ podatków od pojazdów silnikowych na ograniczenie emisji dwutlenku węgla na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, „Nauki o finansach” 2012, nr 2(11), s. 22-36. 
 10. Ptak M., Podatki ekologiczne a system handlu uprawnieniami do emisji – zagadnienia teoretyczne, „Ekonomia i Środowisko” 2012, nr 1, s. 10-26.

Ważniejsze, realizowane w ostatnich latach projekty badawcze i badania naukowe:
 1. Udział w projekcie: „Regionalne łańcuchy tworzenia wartości w kontekście usług ekosystemowych i bioróżnorodności – na przykładzie czesko-polsko-saksońskiej współpracy projektowej”.
 2. Udział w projekcie: „Jakość życia w obszarze transgranicznym – wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego”, źródło finansowania: PO EWT Polska-Saksonia 2007-2013, PP Uniwersytet Techniczny z Drezna.

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat czterech nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze.


Mgr inż. Justyna Rokitowska-Malcher

rokitowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Obecnie kontynuuje naukę na stacjonarnych studiach doktoranckich Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Główne obszary zainteresowań badawczych mgr inż. Justyny Rokitowskiej-Malcher dotyczą problemu rozwoju lokalnego wobec migracji i depopulacji (szczególnie w odniesieniu do ludzi młodych), a także remigracji Polaków, jej determinant oraz skutków.


Dr Wiktor Szydło

Obszar działań badawczych obejmuje globalny kryzys żywnościowy i globalny kryzys finansowy z pierwszej dekady XXI w. w kontekście paradygmatu zrównoważonego rozwoju; społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; problemy gospodarki światowej – podejście makroekonomiczne; rozwój gospodarek wschodzących. 

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii i Badań nad Rozwojem.

Praca doktorska – Finansowanie rolnictwa w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską.

Prowadzone zajęcia: makroekonomia, handel zagraniczny, mikroekonomia, Food crisis, poverty and inequality, Introduction to contemporary macroeconomics, The crisis – origins, theories and consequences of the Great Recession of late 2000s.

Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Komisja Nauk Rolniczych PAN (Katowice).


Ważniejsze publikacje:
 1. Bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 269, 2016.
 2. Food crisis and global financial crisis - two consequences of unsustainable development in the world economy, Edited by: B. Bartniczak, P. Rogala, In: The Responsible Business. Protection, Improvement & Development, Jelenia Góra, 2015.
 3. Kryzys na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 41, Zeszyty Naukowe nr 857, Gospodarka regionalna i międzynarodowa, Tom 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2015.
 4. Pozycjonowanie głównego nurtu ekonomii w kontekście globalnego kryzysu, Przegląd Zachodniopomorski, 2014, Vol: 2, Nr: 3.
 5. Teorie i koncepcje globalnego kryzysu żywnościowego, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, Vol: , Nr: 4(34).
 6. Globalny kryzys 2007 – 2009 w świetle podejścia ortodoksyjnego – wybrane problemy, Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, Nr: 3 (63).
 7. Reflections on inequality in the context of the crisis, Economic and Environmental Studies Vol. 12, No.4 (23/2012), Dec. 2012.
 8. Global imbalances in the run-up to the Great Recession – origins and theories, the case of the savings glut hypothesis, Economic and Environmental Studies Vol. 11, No.3 (19/2011), Sept. 2011.
 9. Edukacja na obszarach wiejskich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rolników, [w:] „Rozwój obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia”, red. R. Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Kat. Ekonomii i Gospodarowania Środowiskiem, Politechnika Opolska, Wydz. Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wrocław-Opole 2008, s. 94-108.
 10. Interwencjonizm i liberalizm a rozwój zrównoważony rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce, red. A. Graczyk, Prace Naukowe 1190, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 2007.
 11. Źródła finansowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, red. B. Fiedor, J. Rymarczyk, (w:) Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, nr 12, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 216-232.
 12. Zmiany w finansowaniu rolnictwa w Polsce w latach 2002-2006, red. S. Sokołowska, (w:) Problemy funkcjonowania i rozwoju rolnictwa, Problemy rozwoju obszarów wiejskich, Uniwersytet Opolski, Opole 2006, s. 65-74.
 13. Rural development in Poland – preliminary results of European budget support and determinants of progress, red. J. Platje, J. Słodczyk, W. L. Filho (w:) Current issues of sustaimnable development – priorities and trends, Economic and environmental studies, No. 8, Opole University, Opole 2006, s. 281-294.
 14. Ekonomiczne aspekty ograniczenia bezrobocia w Polskim rolnictwie, red. S. Urban, [w:] Agrobiznes 2005, tom 1, Prace naukowe AE we Wrocławiu, nr 1070, Wrocław 2005, s. 443-449.
 15. Działania zbiorowe w Polsce na przykładzie grup producentów rolnych oraz bankowości spółdzielczej [w:] Działania zbiorowe w teorii i praktyce, red. B. Klimczak, A. Matysiak, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1090, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2005, s. 203-215.
 16. Producer groups, cooperative banks and sustainable development in rural areas of Poland, red. J. Platje, J. Słodczyk, [w:] Urban and rural agro-food systems as a factor of local sustainable development, Economic and environmental studies, No. 7, Opole University, Opole 2005, s. 87-99.


Ważniejsze wyróżnienia:
 1. Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za współautorstwo podręcznika akademickiego "Ekonomia Rozwoju" – 2011 r. 
 2. Wyróżnienie podczas targów VII Wydawnictw Ekonomicznych organizowanych przez Niezależny Miesięcznik Studentów Szkoły Głównej Handlowej Magiel w Warszawie w 2011 r., w kategorii polityka gospodarcza.


Dr Katarzyna Łomako (Więznowska)

Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie makroekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jej dorobek naukowy oraz zainteresowania badawcze poświęcone są nieomal w całości problemom finansowania rolnictwa w Polsce. Problematyka badawcza dotyczy głównie możliwości absorpcji funduszy unijnych przeznaczonych na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Zajmuje się głównie analizą nowych kierunków zmian wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich w kolejnych okresach programowania finansowego z UE.

Uczestniczy w konferencjach organizowanych przez wiele placówek naukowych, prezentując na bieżąco wyniki swoich badań. W swojej pracy dydaktycznej, prowadzi wykłady oraz ćwiczenia (studia dzienne i zaoczne), przygotowuje zajęcia, konspekty, prezentacje audiowizualne, case-study, prowadzi egzaminy i kolokwia. Swój dorobek naukowy i zdobyte podstawy teoretyczne wykorzystuje nadzorując wszelkie aspekty finansowe i administracyjne związane z obsługą międzynarodowych projektów rekrutacyjnych. Miłośniczka snowboardu, aktywnie uprawiająca sport, zapalona podróżniczka.

Prowadzone przedmioty:
 • Makroekonomia i Mikroekonomia
 • Prawo Ochrony Środowiska
 • Handel Zagraniczny
 • Bankowość i Finanse
Ważniejsze publikacje
 1. Zmiany w poziomie i strukturze finansowego wsparcia rolnictwa w Polsce po akcesji z UE [w:] Wieś i rolnictwo w procesie przemian. Problemy rozwoju obszarów wiejskich. Red. S. Sokołowska, Wyd. Uniwersytet Opolski 2006.
 2. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej i nowy kierunek zmian wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w latach 2007-2013 [w:] Stosunki gospodarcze integrującej się Europy”, Uniwersytet Zielonogórski, Kliczków 2006.
 3. Instrumenty finansowego wsparcia rolnictwa oraz główne kierunki transferu środków pomocowych i ich wykorzystanie w latach 2004-2006,[w:] materiały konferencyjne dot.- Konferencja Naukowa „Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce”, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 4. Wykorzystanie funduszy unijnych na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich a finansowanie polskiego rolnictwa w kontekście nowej perspektywy finansowania na lata 2007-2013, [w:] Zmiany rynku nieruchomości na terenach wiejskich. Red. Teodor Skotarczak, Studia z prawa i Gospodarki Nieruchomościami, Seria i Monografie nr 03, Szczecin 2006.
 5. Rozwój zrównoważony w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce, [w:]„Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego”, red. K. Michałowski, wydawnictwo wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.
 6. „Realokacja środków z pierwszego filaru WPR na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich – implikacje dla Polski”;[w:] Rozwój obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. R. Jończy, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Politechnika Opolska, Wrocław-Opole 2008.
 7. „Możliwości funkcjonowania instrumentu modulacji w warunkach polski ch oraz ocena jego wpływu na rolnictwo i obszary wiejskie”, [w:] Regionalizm i Lokalizacja”, pod red. J. Rymarczyka, B. Skulska, W. Michalczyk; wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wrocław 2009.
 8. „Polityka rozwoju wsi i obszarów wiejskich w ramach przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej na tle wsparcia w latach 2004-2006” [w:] Rozwój zrównoważony. Teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, pod red. B. Fiedor i R. Jończy; wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ekonomii i Gospodarowania Środowiskiem oraz Katedra Ekonomii Ekologicznej. Wrocław 2009.
 9. „Priorytety rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 na tle 2004-2006”[w:] Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim. Sympozjum Wyższej Szkoły Handlowej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Kielce 2009.
 10. „Zwiększenie efektywności publicznego wsparcia rolnictwa – implikacje reformy WPR dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.”[w:] Ewaluacja rozwoju regionalnego w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, pod red.S. Sokołowskiej. Uniwersytet Opolski 2009 r.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem