Studia III stopnia wydziału IE dla roczników rekrutowanych do roku 2018/19

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny oferuje studia stacjonarne:
       

IE - Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019 zakończona. Od 2019 r. Rekrutacja tylko do Szkoły doktorskiej: https://sd.ue.wroc.pl/rekrutacja-2020-2021

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r.  kształcenie doktorantów będzie odbywać się tylko w szkole doktorskiej (art. 198). Będzie też istniała możliwość  otwarcia przewodu doktorskiego i uzyskania tytułu doktora  w trybie eksternistycznym (art. 217).  Dodatkowo doktorant nie będzie mógł być zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy (art. 209.  punkt. 10).  Z zapisów Ustawy wynika, że nie będzie możliwości studiowania w trybie niestacjonarnym.

W tym kontekście studia na studiach doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 będą ostatnimi edycjami studiów opartych na zapisach poprzedniej Ustawy.  Będzie to też ostatnia szansa na podjęcie studiów doktoranckich bez rygorów formalnych szkoły doktorskiej. USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny oferuje studia stacjonarne:
- interdyscyplinarne (obejmujące dwie dyscypliny - ekonomię i technologii żywności i żywienia.
Sylwetka kandydata
Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny.

Kandydaci na studia doktoranckie powinni złożyć w Dziekanacie - siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich następujące dokumenty:
•    RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w języku polskim pobierz
•    RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w języku angielskim pobierz
•    podanie (ankieta) o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) [WZÓR] skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
•    odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego,
•    zaświadczenie dokumentujące średnią arytmetyczną ocen uzyskaną podczas studiów – dotyczy studiów stacjonarnych,
•    kwestionariusz osobowy [WZÓR],
•    1 fotografia legitymacyjna,
•    ewentualny wykaz publikacji,
•    autoreferat (prezentacja zainteresowań naukowych oraz motywów ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie).
•    dodatkowe dokumenty świadczące o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, np.
o    potwierdzenie udziału w konferencjach (aktywne uczestnictwo w konferencjach: 1 punkt za każdy referat, 0,5 punktu za każdy poster),
o    publikacje (0,5 punktu za każdy opublikowany artykuł z listy B MNiSzW, 1 punkt za każdy opublikowany artykuł z listy A MNiSzW),
o    certyfikaty językowy (1punkt za poziom B2, 2 punkty za poziom C),
o    referencje wystawione przez pracodawcę / pracownika naukowego, o ile są zgodne z dziedziną naukową (1 punkt za każde 3 referencje),
o    ponadto komisja może przyznać maksymalnie 5 punktów za inne aktywności kandydata  potwierdzające jego predyspozycje do pracy naukowej, np wyróżniająca się praca magisterska, udział w projektach badawczych, udział w stażach naukowych i inne,
o    w kategorii predyspozycje kandydaci mogą uzyskać kolejne punkty, np. za średnią ocen z toku studiów I i II st. przekraczającą 4,7 - 1 punkt. Ponadto w celu umiędzynarodowienia studiów i wyrównywania szans w dostępie do edukacji punkty można otrzymać za status cudzoziemcy - 1 punkt lub status osoby z niepełnosprawnościami - 2 punkty.
Harmonogram rekrutacji
•    Termin składania dokumentów od 11.08.2018 do 03.09.2018 (włącznie)
(od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura obsługi doktorantów oraz
w dwie soboty: 11 sierpnia i 1 września od 10.00 do 18.00);
•    Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 10.09.2018 oraz 14.09.2018;
•    Ogłoszenie listy osób przyjętych 18.09.2018;
•    Zakończenie rekrutacji 02.10.2018.
Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych
Dziekanat Studiów Doktoranckich - pokój 209, budynek Z
Anita Brzozowska
adres mailowy: anita.brzozowska@ue.wroc.pl  
Telefon: 71 36 80 612
Dagmara Przystawa
Adres mailowy: dagmara.przystawa@ue.wroc.pl   
Telefon: 71 36 80 153
Sylwetki opiekunów naukowych oraz proponowana tematyka badawcza

Poniżej zostały zamieszczone sylwetki opiekunów naukowych i promotorów, ich zainteresowania naukowe i projekty badawcze, proponowana tematyka seminariów i doktoratów oraz oczekiwania stawiane wobec kandydatów.
Oferta seminariów doktoranckich pracowników naukowych Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego:
•    Instytut Nauk Ekonomicznych - pobierz
•    Instytut Chemii i Technologii Żywności - pobierz
Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych kandydat winien skontaktować się z pracownikiem uczelni i pozyskać zgodę na objęcie opieką naukową doktoranta. Adresy e-mail opiekunów naukowych znajdują się w załączonym powyżej dokumencie pt. Sylwetki opiekunów naukowych i promotorów.
Warunki i tryb rekrutacji

1.    Przyjęcie na studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie) odbywać się będzie w drodze konkursu na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie ankiety, autoreferatu, dodatkowych dokumentów świadczących o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Warunki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
2.    Podstawę zakwalifikowania kandydata na studia stanowi liczba punktów uzyskana w wyniku:
o   przeliczania oceny kandydata (W) odpowiadającej wpisanemu na dyplomie wynikowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, na punkty według wzoru: P = (6 W – 18) x 5/3;
o    uwzględniania dokumentacji świadczącej o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej (za wyróżniającą się pracę magisterską, artykuły naukowe, konferencje, udział w projektach badawczych, staże naukowe itp. kandydat może uzyskać maksymalnie 15 punktów);
o    rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali od 0 do 15 punktów.
3.    Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 50.
4.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich.
5.    Limit punktów będący warunkiem przyjęcia ustala Komisja.
6.    Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
7.    Podstawą odwołania, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, określonych uchwałą Senatu UE Nr R.0000.40.2018 z dnia 26.04.2018. Decyzja Rektora jest ostateczna.
Uchwala senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji studia doktoranckie 2018/2019 (pobierz)

Opłaty
Zarządzenie nr 14/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 marca 2013r. w sprawie opłat  wnoszonych przez cudzoziemców  za studia doktoranckie (pobierz)
Wyniki rekrutacji
Lista osób zakwalifikowanych na studia doktoranckie na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym w roku akademickim 2018/2019 wraz z
informacją o liczbie przyznanych punktów.

Kontakt

Kierownik studiów doktoranckich, kontakt w sprawach merytorycznych Kontakt w sprawach organizacyjnych Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof.UE
71 36 80 872
malgorzata.krzywonos@ue.wroc.pl
inż. Anita Brzozowska
budynek Z, pok. 209
tel. 71 36 80 612
anita.brzozowska@ue.wroc.pl
Dagmara Przystawa
budynek Z, pok. 209
tel. 71 36 80 153   
dagmara.przystawa@ue.wroc.pl
dr inż. Krzysztof Lutosławski
budynek H, p. 102
71 36 80 257
krzysztof.lutoslawski@ue.wroc.pl
resized_700x660_mapa_kampusu_pl

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem