Rekrutacja na Studia Doktoranckie

Warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia
studia doktoranckie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018

Nabór prowadzony jest na czteroletnie stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk ekonomicznych obejmującej trzy dyscypliny:

1. nauki o zarządzaniu, między innymi w obszarach tematycznych:

2. ekonomię, między innymi w obszarach tematycznych:

3. finanse, między innymi w obszarach tematycznych:

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny.

Kandydaci na studia doktoranckie powinni złożyć w Dziekanacie - siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich następujące dokumenty:

Kandydaci na studia doktoranckie mogą ubiegać się o miejsce w Programie doktorat wdrożeniowy MNiSW. Wówczas należy dostarczyć również:
Oferta seminariów doktoranckich pracowników naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych z następujących dyscyplin:
  • ekonomia [pdf]
  • finanse [pdf]
  • nauki o zarządzaniu [pdf]

Harmonogram rekrutacji:
  • Termin składania dokumentów od 22.08.2017 do 01.09.2017;
  • Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej od 06.09.2017 do 16.09.2017;
  • Ogłoszenie listy osób przyjętych 18.09.2017;
  • Zakończenie rekrutacji 29.09.2017.

Miejsce składania kompletu dokumentów:
Dziekanat Studiów Doktoranckich - pokój 1, budynek A
Anita Brzozowska
adres mailowy: anita.brzozowska@ue.wroc.pl
Telefon: 71 36 80 612


Podstawę zakwalifikowania kandydatów na studia doktoranckie stanowi uzyskana liczba punktów (max 50 punktów) w tym:
Łączna maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 50 punktów.

Liczbę punktów stanowiącą podstawę przyjęcia na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) ustala Komisja.

Od decyzji Komisji służy odwołanie do Rektora - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, określonych Uchwałą Nr R.0000.29.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018 Decyzja Rektora jest ostateczna.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem