Ogłoszenia prodziekanów ds. studiów

Informacja nt. zmian dotyczących egzaminu dyplomowego

W celu dostosowania list pytań obowiązujących na egzaminie licencjackim i magisterskim do bieżących programów studiów i efektów kształcenia, zostały one zaktualizowane. Studentów kończących studia w roku akademickim 2017/2018 obowiązują już nowe listy. Są one opublikowane na stronie internetowej Wydziału. W przypadku osób wznawiających studia wyłącznie w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego, nowe listy obowiązują na obronach od dnia 26.02.2018 (do 25.02.2018 obowiązują pytania dotychczasowe).
W oparciu o postanowienie § 23, ust. 7 regulaminu studiów, p. Dziekan określił również w drodze zarządzenia nową formę składanych do dziekanatu prac dyplomowych. Ze względu na funkcjonowanie elektronicznego Archiwum Prac Dyplomowych, zmiany zmierzają do stopniowej eliminacji formy papierowej.

Informacja dotycząca wybieralnych przedmiotów społecznych i humanistycznych

Zgodnie z treścią § 1, ust. 4 Komunikatu nr 4/2017 Prorektora ds. Dydaktyki, "na II stopniu studiów student nie może wybierać przedmiotów humanistycznych lub społecznych zaliczonych przez niego na I stopniu". Dotyczy to także przedmiotów zaliczonych w innych uczelniach. W związku z tym, na studiach II stopnia nie jest możliwe zapisanie się np. na zajęcia z Filozofii i przepisanie oceny uzyskanej z Filozofii na studiach I stopnia na innej uczelni. Student musi wybrać przedmiot, którego jeszcze do tej pory nie zaliczał.

Informacja dla osób na ostatnim semestrze studiów

Z początkiem roku akademickiego 2017/2018 wszedł w życie nowy regulamin studiów, który wprowadza zmieniony tryb postępowania w przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w terminie. Szczególnie istotne są następujące postanowienia:
- § 22, ust. 3: "[…] Student może […] złożyć pracę dyplomową najpóźniej do 10 października, jeśli studia kończą się w semestrze letnim […]. Niezłożenie pracy dyplomowej w ww. terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów."
- § 18, ust. 13: "Student skreślony z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej może, w terminie do 5 lat od skreślenia, uzyskać zgodę na wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego."
Proszę zwrócić uwagę, że regulamin w nowej wersji - odmiennie niż dotychczas - nie zezwala na przedłużanie terminu złożenia pracy poza 10 października. Jednym z tego skutków jest również brak możliwości powtarzania ostatniego semestru studiów.
Wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego następuje wyłącznie wtedy, gdy student zaliczył przed skreśleniem wszystkie przedmioty (ew. poza seminarium). Wniosek o wznowienie składa się wówczas wraz z gotową pracą dyplomową.

Informacja nt. zezwoleń na zaliczenia i egzaminy w terminach innych niż określone w zasadach organizacji roku akademickiego ("przedłużenie sesji"):

Z treści regulaminu studiów (§ 15, ust. 7 i § 16, ust. 6) wynika, że przystępowanie do zaliczeń i egzaminów w terminach innych niż wyznaczone przez zasady organizacji roku akademickiego (tj. odpowiednio po zakończeniu zajęć dydaktycznych lub poza okresem sesji), jest sytuacją wyjątkową, wymagającą uzasadnienia, a w przypadku zaliczeń może nastąpić tylko w razie wypadku losowego. Co więcej, przystępowanie do zaliczeń i egzaminów następuje w takich sytuacjach zazwyczaj indywidualnie, a zatem wymaga od prowadzącego zajęcia (czy kierownika właściwej Katedry) dodatkowego wysiłku organizacyjnego. W związku z tym, zgodę na takie zaliczenie lub egzamin można uzyskać wyłącznie przedstawiając właściwe, szczegółowe uzasadnienie, poparte odpowiednimi dokumentami (np. zwolnieniem lekarskim lub zgodą prowadzącego zajęcia). Należy też pamiętać, że zgodnie z regulaminem wchodzącym w życie od roku akademickiego 2017/2018, termin nie może zostać przedłużony poza 10.03. dla semestru zimowego i 28.09. dla semestru letniego.

Informacja nt. niestandardowego trybu zaliczania praktyk

Regulamin studiów w § 4, ust. 2 i 3 stwierdza, że "w uzasadnionych przypadkach praktyka może być zaliczona na podstawie pracy zarobkowej lub społecznej, jeżeli charakter pracy odpowiada efektom kształcenia dotyczącym praktyki" oraz że "dziekan może zwolnić z odbywania praktyki wyłącznie z przyczyn zdrowotnych", wskazując "przedmiot, który student ma zaliczyć w miejsce praktyki zawodowej [...]".
Ubiegając się o zaliczenie praktyki na podstawie pracy należy złożyć odpowiednio uzasadnione podanie (formularz do pobrania na Internetowej tablicy ogłoszeń), załączyć dokument potwierdzający pracę zarobkową lub społeczną (np. kopia umowy o pracę, świadectwa pracy itp.) oraz szczegółowo wskazać, w jakim zakresie charakter pracy odpowiada efektom kształcenia dotyczącym praktyki (np. załączając zaświadczenie od pracodawcy wskazujące zakres obowiązków pracowniczych lub samodzielnie go opisując). W nawiązaniu do przypadków, które miały miejsce, zwracamy uwagę, że ponieważ charakter pracy powinien odpowiadać efektom kształcenia, nie jest możliwe zaliczenie praktyki np. na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na podstawie pracy na stanowisku kelnera, stolarza, pracownika ochrony czy prokuratora.
W razie ubiegania się o zwolnienie z praktyki z powodów zdrowotnych, do podania należy załączyć zaświadczenie lekarskie, z którego w jednoznaczny sposób wynika niemożność odbywania praktyki, oraz przedstawić propozycję przedmiotu (przedmiotów), które student będzie zaliczał w miejsce praktyki zawodowej, by uzupełnić brakującą liczbę punktów ECTS.

Informacja nt. warunkowych zezwoleń na kontynuowanie studiów ("warunków")

Regulamin studiów w § 18, ust. 5, pkt. 1 stanowi, że dziekan wydaje decyzję "o warunkowym zezwoleniu na kontynuowanie studiów w semestrze kolejnym, [...] jeżeli [...] deficyt punktów ECTS nie jest w ocenie dziekana nadmierny". W związku z tym, decyzja dotycząca wpisu warunkowego na kolejny semestr jest podejmowana w każdym przypadku indywidualnie, po dokonaniu oceny sytuacji danego studenta przez prodziekana ds. właściwych studiów (stacjonarnych lub niestacjonarnych).
W celu ujednolicenia podejścia do dokonywania tej oceny przez prodziekana ds. studiów stacjonarnych i prodziekana ds. studiów niestacjonarnych, ustaliliśmy, że w odpowiedzi na odpowiednio umotywowane podanie będziemy wydawać zgodę na wpis warunkowy, jeśli student w dniu składania podania ma niezaliczone maksymalnie dwa przedmioty o niezerowej liczbie punktów ECTS. Co istotne, dotyczy to także przedmiotów z semestrów poprzedzających, gdy już wcześniej student składał podanie o wpis warunkowy i jeszcze ich nie zaliczył.
Otrzymanie warunkowego zezwolenia na kontynuowanie studiów przy trzech lub więcej niezaliczonych przedmiotach o niezerowej liczbie punktów ECTS jest możliwe wyłącznie w absolutnie wyjątkowych i uzasadniających to sytuacjach losowych, takich, którym student nie mógł zapobiec ani ich przewidzieć (choroba, klęska żywiołowa itp.).
Proszę też pamiętać o pozostałych przesłankach zgody na wpis warunkowy wskazanych w przytoczonym paragrafie regulaminu studiów (dotyczących głównie egzaminów i zaliczeń komisyjnych).


Przydatne linki

Regulamin studiów
Harmonogram roku akademickiego
Pomoc materialna
Sylabusy
Zapisy do biblioteki
Terminy dyżurów Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych
Terminy dyżurów Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych i Kształcenia Ustawicznego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem