Specjalność Zarządzanie Projektami Europejskimi - studia I stopnia

Opis specjalności

Specjalizacja uczy wykorzystywać środki pomocowe Unii Europejskiej. Absolwenci potrafią dokonać analizy planów inwestycyjnych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia możliwości finansowania które oferują Unia Europejska (z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności) oraz Europejski Obszar Gospodarczy.

Absolwenci posiadają wiedzę o procedurach programowania funduszy europejskich, potrafią aplikować o fundusze europejskie, rozliczać projekty inwestycyjne posiłkujące się funduszami Unii Europejskiej. Umożliwia im to rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa, konsultingu i pozyskania funduszy pomocowych.

Studenci specjalności zyskują wiedzę, która przygotowuje do pracy w instytucjach unijnych, instytucjach państwa polskiego, w międzynarodowych organizacjach gospodarczych, w przedsiębiorstwach krajowych oraz międzynarodowych, w jednostkach samorządowych (lokalnych i regionalnych), w ministerstwach krajowych, instytucjach finansowych, w bankowości, firmach doradczych, agencjach rozwoju regionalnego.

Obszary tematyczne studiów z wybranymi przedmiotami

Program studiów składa się z trzech bloków tematycznych. Blok pierwszy stanowią przedmioty podstawowego kształcenia, blok drugi przedmioty kierunkowe, blok trzeci przedmioty specjalizacyjne.

Obszary tematyczne trzech bloków (wybrane przedmioty):

 • Wiedza podstawowa Matematyka i Statystyka, Makro i Mikroekonomia, Podstawy Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Prawa, Podstawy Finansów międzynarodowych, Funkcjonowanie Unii Europejskiej, Polityka Gospodarcza;
 • Wiedza o charakterze kierunkowym Rozliczenia w Obrocie Międzynarodowym, Prawo Cywilne i Handlowe, Marketing Międzynarodowy, Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym, Logistyka Międzynarodowa;
 • Wiedza o charakterze specjalistycznym Polityka Regionalna Unii Europejskiej, Spójność Społeczna, Ekonomiczna i Przestrzenna Unii Europejskiej, Budżet Unii Europejskiej, Programowanie Rozwoju w Unii Europejskiej, Strategie Rozwoju Regionów i Metody Analizy Regionalnej, Zasady i Procedury Sporządzania Wniosków, Biznes Plan i Elementy Analizy Ekonomicznej, Polityka Innowacyjna i Strategie Rozwoju Innowacyjnego, Przedsiębiorcy Jako Beneficjenci Funduszy Strukturalnych, Samorządy Terytorialne Jako Beneficjenci Funduszy Strukturalnych, Regionalne Skutki Integracji Gospodarczej i Walutowej.

Metody nauczania i forma prowadzenia zajęć:

 • Wykłady, seminaria dyplomowe prowadzone przez wybitnych specjalistów;
 • Interaktywne ćwiczenia i konwersatoria;
 • Laboratoria komputerowe;
 • Indywidualne konsultacje.

Profil absolwenta

Specjalność przygotowuje do wykonywania pracy menedżera i przedsiębiorcy, przedstawiciela instytucji rządowych i samorządowych, pracownika przedsiębiorstw międzynarodowych, instytucji i agend Unii Europejskiej. Absolwent studiów I stopnia powinien:

 • posiadać znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią z zakresu zarządzania oraz ekonomii;
 • potrafić formułować problemy ekonomiczne, umieć je rozwiązywać w trakcie pracy zespołowej oraz indywidualnej;
 • powinien być otwarty na zmiany oraz posiadać umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym do zmian na rynku pracy;
 • rzetelnie wykonywać zawód ekonomisty, w szeroko pojętej działalności organizacji gospodarczych, instytucjach publicznych i samorządowych, itp.;
 • być przygotowany do zdobywania potrzebnej dodatkowej wiedzy oraz do kontynuowania studiów ekonomicznych na poziomie magisterskim.

Absolwent specjalności Zarządzanie Projektami Europejskimi:

 • potrafi dokonywać analizy planów inwestycyjnych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego pod kątem możliwości finansowania ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • posiada wiedzę o procedurach programowania funduszy europejskich w Unii Europejskiej;
 • zna zasady sporządzania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz ich ewaluacji;
 • zna procedury aplikowania o fundusze europejskie oraz procedury rozliczania dotacji;
 • potrafi sporządzać wnioski o fundusze europejskie;
 • posiada wiedzę o funduszach europejskich i niezbędne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa, konsultingu i pozyskiwania funduszy pomocowych;
 • potrafi dokonywać oceny prawidłowości wniosku pod katem wymogów merytorycznych i formalnych;
 • posiada gruntowną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki Unii Europejskiej.


EUACFA InstituteCentrum.pl
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies. Zamknij