UCHWAŁY

SENATU AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

2007

 • UCHWAŁA NR 2/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r w sprawie wyrażenia opinii Senatu dotyczącej zmiany nazwy
  Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 4/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r w sprawie objęcia zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych ochroną prawa autorskiego
 • UCHWAŁA NR 68/2007 z dnia 31 maja 2007r. - Zasady rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2007/2008
 • UCHWAŁA SENATU w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009, podjęta w dniu 10 maja 2007 z poprawkami z 31 maja 2007.
 • UCHWAŁA NR 87/2007 z dnia 26 września 2007 r w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 88/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na rozpoczęcie inwestycji pod nazwą:
  "Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej".
 • UCHWAŁA NR 89/2007 z dnia 26 września 2007 r w sprawie wskazania Kandydata Uczelni do członkostwa w Państwowej Komisji Akredytacyjnej Zespołu Kierunków Studiów Ekonomicznych
 • UCHWAŁA NR 90/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na wykonanie przez Profesora Bogusława Fiedora recenzji w postępowaniu o nadanie Profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi
  tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego
 • UCHWAŁA NR 91/2007 z dnia 26 września 2007 r w sprawie nadania prof. zw. dr hab. Marii Cieślak tytułu honorowego profesora
  Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 92/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie nadania prof. zw. dr hab. Wandzie Romanowskie tytułu honorowego profesora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 93/2007 z dnia 26 września 2007 r w sprawie zatrudnienia dr hab. Ireny Kociszewskiej, na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym jako 2-gie miejsce zatrudnienia na okres roku akademickiego 2007/2008 w wymiarze pełnego etatu
 • UCHWAŁA NR 94/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zatrudnienia prof. zw. dr hab. inż. Władysława Leśniaka, na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze 1/3 etatu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym
 • UCHWAŁA NR 95/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Jerzego Niemczyka na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
 • UCHWAŁA NR 96/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zatrudnienia prof. zw. dr hab. Stanisława Nowosielskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Zarządzania Procesami Gospodarczymi
  na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 • UCHWAŁA NR 97/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Olgi Kowalczyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Socjologii i Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 • UCHWAŁA NR 98/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej limitów przyjęć w roku akademickim 2007/2008 z dnia 10 maja 2007 i uchwały "Zasady rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2007/2008" z dnia 31 maja 2007
 • UCHWAŁA NR 99/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia Uniwersytetu III Wieku
 • UCHWAŁA NR 100/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu
 • UCHWAŁA NR 101/2007 dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wyboru firmy dla przeprowadzenia oceny sprawozdania finansowego Uczelni za 2007 rok
 • UCHWAŁA NR 102/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie Międzyuczelnianych Studiów Magisterskich "Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej" we współpracy z Uniwersytetem Paryż 13 i Akademią Medyczną we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 103/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży działki nr 246/1 położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 55
 • UCHWAŁA NR 104/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup mikrobusu
 • UCHWAŁA NR 105/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie Zasad rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2007/2007
 • UCHWAŁA NR 106/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2007
 • UCHWAŁA NR 107/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Stanisławie Bartosiewicz tytułu honorowego profesora
  Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 108/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie nadania prof. zw. dr hab. inż. Romualdowi Bogoczkowi tytułu honorowego profesora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

2006

 • UCHWAŁA NR 2/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie umożliwienia sprzedaży Hotelu Asystenta w Jeleniej Górze
 • UCHWAŁA NR 3/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie umożliwienia sprzedaży Domu Studenckiego "Oaza"
 • UCHWAŁA NR 4/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej na Instytut Zastosowań Matematyki
 • UCHWAŁA NR 5/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r w sprawie włączenia Katedry Matematyki do Instytutu Zastosowań Matematyki
 • UCHWAŁA NR 6/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r w sprawie utworzenia Katedry Ubezpieczeń
 • UCHWAŁA NR 7/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Finansów Publicznych i Międzynarodowych
 • UCHWAŁA NR 8/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Statystyki i Cybernetyki Ekonomicznej na Katedrę Statystyki
 • UCHWAŁA NR 9/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r w sprawie zmiany nazwy Katedry Matematyki na Katedrę Matematyki i Cybernetyki
 • UCHWAŁA NR 10/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń na Katedrę Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
 • UCHWAŁA NR 11/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r
  w sprawie zmiany nazwy Katedry Zarządzania Bankiem na Katedrę Bankowości
 • UCHWAŁA NR 12/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa na Katedrę Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
 • UCHWAŁA NR 13/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r.
  REGULAMIN studiów podyplomowych prowadzonych przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 14/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uzupełnienia Uchwaly Senatu z dnia 30.06.2005 r. dotyczącej Zasad rozliczania zajęć dydaktycznych na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych w roku akademickim 2005/2006
 • UCHWAŁA NR 15/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r.
  Plan wydawniczy na 2006 r.
 • UCHWAŁA NR 16/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zaprzestania rekrutacji w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych a Świdnicy i Częstochowie
 • UCHWAŁA NR 18/2006 z dnia 02 marca 2006 r.
  w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na utworzenie kierunku studiów pod nazwą:
  MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
 • UCHWAŁA NR 19/2006 z dnia 02 marca 2006 r
  REGULAMIN studiów podyplomowych prowadzonych przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 50/2006 z dnia 02 marca 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii
 • UCHWAŁA NR 51/2006 z dnia 02 marca 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Bioutylizacji Odpadów Rolno-Spożywyczych
 • UCHWAŁA NR 53/2006 z dnia 02 marca 2006 r
  Wytyczne dla Rad Wydziałów dotyczące przygotowywania planów i programów studiów
 • UCHWAŁA NR 55/2006 z dnia 02 marca 2006 r w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 100/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych na realizacją projektu pt. "Zakup sprzętu IT i wyposażenia dla Wydziału GRiT Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu".
 • UCHWAŁA NR 59/2006 z dnia 13 kwietnia2006 r. w sprawie ustalenia zasad przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie
 • UCHWAŁA NR 65/2006 z dnia 13 kwietnia2006 r.
  w sprawie limitów przyjęć w roku akademickim 2006/2007
 • UCHWAŁA NR 66/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie sprzedaży Domu Studenckiego "Oaza"
 • UCHWAŁA NR 67/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie podjęcia dodatkowego zatrudnienia przez Rektora i Prorektorów
 • UCHWAŁA NR 68/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie podjęcia dodatkowego zatrudnienia przez Rektora i Prorektorów
 • UCHWAŁA NR 69/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie podjęcia dodatkowego zatrudnienia przez Rektora i Prorektorów
 • UCHWAŁA NR 70/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie podjęcia dodatkowego zatrudnienia przez Rektora i Prorektorów
 • UCHWAŁA NR 71/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie podjęcia dodatkowego zatrudnienia przez Rektora i Prorektorów
 • UCHWAŁA NR 72/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie uznania 50% kosztów uzyskania przychodów
 • UCHWAŁA NR 89/2006 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie stawek za prace wydawnicze (opracowanie redakcyjne, korekty, skład komputerowy) przez bibliotekarzy dyplomowanych
 • UCHWAŁA NR 92/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r.
  w sprawie objętości prac zgłaszanych do planu wydawniczego od 2007 r.
 • UCHWAŁA NR 93/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie publikowania materiałów konferencyjnych
 • UCHWAŁA NR 94/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wypłacania honorariów autorskich za napisanie podręczników akademickich, podręczników uczelnianych od 2007 r.
 • UCHWAŁA NR 95/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zniesienia honorarium autorskiego za napisanie prac habilitacyjnych i skryptów
 • UCHWAŁA NR 96/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie prac finansowanych ze środków katedr (materiały konferencyjne, książki profesorskie, opracowania monograficzne, inne prace naukowo-badawcze)
 • UCHWAŁA NR 97/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie stawek za prace wydawnicze (opracowanie redakcyjne, korekty, skład komputerowy)
 • Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 97/2006 z 1 czerwca 2006 r.
  Stawki za prace wydawniczedla prac zgłaszanych do planu wydawniczego na rok 2007
 • UCHWAŁA NR 98/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r.
  Sposób publikowania skryptów w Wydawnictwie
 • UCHWAŁA NR 99/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry
 • UCHWAŁA NR 100/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r.
  w sprawie zmiany nazwy Katedry
 • UCHWAŁA NR 101/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich
 • UCHWAŁA NR 102/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r.
  REGULAMIN przyznawania nagród pieniężnych Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • UCHWAŁA NR 103/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.
 • UCHWAŁA NR 106/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie nowelizacji uchwały Senatu nr 64/06 z dnia 13 kwietnia 2006 r. dot. zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008.
 • UCHWAŁA NR 107/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka w Oleśnie
 • UCHWAŁA NR 114/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI w 2005 roku
 • UCHWAŁA NR 117/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r - Zasady rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2006/2007
 • UCHWAŁA NR 118/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r - REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU
 • UCHWAŁA NR 119/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na niestacjonarne studia doktoranckie
 • UCHWAŁA NR 120/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na utworzenie kierunku studiów
  pod nazwą: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE na WYDZIALE GOSPODARKI NARODOWEJ
 • UCHWAŁA NR 121/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r w sprawie nie uruchamiania naboru na I rok studiów stacjonarnych w Wałbrzychu, w roku akademickim 2006/2007.
 • UCHWAŁA NR 122/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie poparcia planu budowy Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej (rozbudowy Biblioteki Głównej)
 • UCHWAŁA NR 140/2006 z dnia 28 września 2006 r.
  Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • UCHWAŁA NR 141/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustalania opłat za zajęcia dydaktyczne nieobjęte planem studiów
 • UCHWAŁA NR 154/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie sprzedaży Domu Studenckiego „Lubczyk” w Jeleniej Górze
 • UCHWAŁA NR 160/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2006/2007
  Międzywydziałowych Studiów Master Studies in Finance
 • UCHWAŁA NR 161/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej uczelni do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego
 • UCHWAŁA NR 164/2006w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych
  przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2006/2007 do 2008/2009,
  z dnia 26.04.2005 r. ze zmianą z 13.10.2005 r. oraz 23.11.2006 r.
 • UCHWAŁA NR 164/2006 w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008,
  podjęta w dniu 13 .04. 2006 r. i uzupełniona w dniu 1.06. 2006 r. oraz 23.11.2006 r.
 • UCHWAŁA NR 165/2006 z dnia 23.XI.2006
  w sprawie zmian w Uczelnianym Regulaminie Studiów z 2003 r.

2005

Uchwały Senatu Akademii Ekonomicznej dotyczące rekrutacji

 • UCHWAŁA NR 91/2005 w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2006/2007, podjęta w dniu 22.03.2005 r. (wraz z poprawkami z dnia 17.11.2005 r. oraz 26.01.2006 r.)
 • UCHWAŁA w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2006/2007 do 2008/2009, z dnia 26.04.2005 r. ze zmianą z 13.10.2005 r
 • UCHWAŁA w sprawie limitów przyjęć w roku akademickim 2006/2007, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r.
 • ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY w sprawie zasad rekrutacji na studia dzienne, wieczorowe oraz zaoczne, w roku akademickim 2006/2007, podjętej w dniu 22.03.2005 r.
  Zasady przeliczania ocen na punkty kwalifikacyjne.

 • UCHWAŁA NR 77/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Budżetowej
 • UCHWAŁA NR 78/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Wydawniczej
 • UCHWAŁA NR 79/2005 z dnia 13 października 2005 r. .w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą
 • UCHWAŁA NR 80/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych
 • UCHWAŁA NR 81/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki
 • UCHWAŁA NR 82/2005 z dnia 13 października 2005 r. z w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej
 • UCHWAŁA NR 83/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Nauki
 • UCHWAŁA NR 84/2005z dnia 13 października 2005 r. ( zgoda na zwiększenie kwoty limitu )
 • UCHWAŁA NR 85/2005 z dnia 13 października 2005 r. (korekta planu rzeczowo-fmansowego)
 • UCHWAŁA NR 86/2005z dnia 13 października 2005 r. ( zatwierdzenie zmiany planu rzeczowo-fmansowego)
 • UCHWAŁA NR 90/2005z dnia 13 października 2005 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach 2006/2007 do 2008/2009
 • UCHWAŁA NR 92/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie uzupełnienia Statutu Uczelni w związku z powołaniem Konwentu Uczelni
 • UCHWAŁA NR 93/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie w sprawie wyrażenia protestu dotyczącego wprowadzenia nowych zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych
 • UCHWAŁA NR 94/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie w sprawie kształcenia w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Wałbrzychu i Bolesławcu
 • UCHWAŁA NR 95/2005 z dnia 17 listopada 2005 r.
  Zasady rozliczania zajęć dydaktycznych na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych w roku akademickim 2005/2006
 • UCHWAŁA NR 99/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynków dydaktycznych "H" i "OBR" Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu"
 • UCHWAŁA NR 100/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pt. „Zakup sprzętu IT i wyposażenia dla Wydziału GRiT Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu."
 • UCHWAŁA NR 102/2005 z dnia 17 listopada 2005 r.
  w sprawie zmiany Statutu Uczelni w związku z rozszerzeniem kompetencji Rektora do zawierania umów z podmiotami zagranicznymi