Strona główna
Wydział
Inżynieryjno- Ekonomiczny
STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

organizowane w roku akademickim 2007/2008

na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120

Opiekun naukowy:
dr hab. inż. Katarzyna Szołtysek, prof. AE
tel. 071 3680-271; e-mail: katarzyna.szoltysek@ae.wroc.pl

Kierownik studium:
dr inż. Eliza Grzesiak tel. 071 36-80-253;
e-mail: eliza.grzesiak@ae.wroc.pl

Cele i zadania studium:

 • przekazanie słuchaczom wiedzy na temat jakości zdrowotnej żywności, zapoznanie ich z aktualnymi przepisami prawa żywnościowego oraz międzynarodowymi standardami jakości i bezpieczeństwa żywności dobrowolnymi i obowiązującymi w przemyśle żywnościowym
 • przygotowanie słuchaczy do wykonywania działań związanych z projektowaniem, wdrażaniem, utrzymaniem i weryfikacją, auditowaniem systemów HACCP oraz zintegrowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 • zapoznanie słuchaczy z metodami, technikami i narzędziami doskonalenia jakości ułatwiającymi wytwarzanie wyrobów spełniających potrzeby i oczekiwania konsumentów (pierwsza zasada TQM "orientacja na klienta".

Studium przeznaczone jest :
dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za projektowanie, dokumentowanie, wdrażanie systemów zarządzania jakością na podstawie najnowszych standardów jakości (norma ISO 15161 oraz ISO 22000.

Słuchacze po ukończeniu studium otrzymują:
- świadectwo ukończenia studium podyplomowego,
- certyfikat auditora wewnętrznego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności.

( po zdaniu egzaminu i wniesieniu opłaty 60 zł).
Certyfikaty nadaje DEKRA Certification Sp. z o.o.ul. Krakowska 19-23, 50-424 Wrocław

ORGANIZACJA
STUDIUM PODYPLOMOWEGO

 1. Studium trwa dwa semestry i obejmuje 150 godzin zajęć.
  Rozpoczęcie planuje się od października 2007 roku.
  Semestr I trwać będzie od 13 października do 12 stycznia 2008 r.
  Semestr II trwać będzie od 23 lutego do 17 maja 2008r.

 2. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym-dwudniowe sesje co dwa tygodnie.
  Ogólna ilość zjazdów po 6 w każdym semestrze.
  Przewiduje się zajęcia w soboty i w niedziele po 6-8 godzin.
  Zajęcia prowadzone będą systemem wykładowo-konwersatoryjnym i seminaryjnym.

 3. Warunki uczestnictwa w Studium:
 • złożenie pełnej dokumentacji tj. zgłoszenie uczestnictwa w studium, odpis dyplomu (oryginał do wglądu), kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia,
 • pokrycie kosztów uczestnictwa.
 • osoby zainteresowane podjęciem studiów podyplomowych proszone są o składanie kompletu dokumentów w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych (bud A1, pok.129) celem utworzenia grup administracyjnych. Po zamknięciu grup uczestnicy będą poinformowani o dokonaniu opłaty za studium.
 1. Warunkiem ukończenia Studium i uzyskania dyplomu jest:
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,
 • napisanie i obrona pracy seminaryjnej, zdanie końcowego egzaminu

 1. Uczestnicy Studium mają prawo do:
 • korzystania z czytelni i biblioteki AE ,
 • korzystania z konsultacji prowadzących zajęcia i opieki metodycznej przy rozwiązywaniu problemu praktycznego (w ramach zajęć seminaryjnych),
 • zgłaszania propozycji i korekt w zakresie treści i wymiaru zajęć.
 1. Koszt uczestnictwa: 3000 zł.
  (po kalkulacji jednostkowych kosztów kształcenia za rok akademicki 2006/07 może ulec zmianie).

Sekretariat Studium:
mgr inż. Małgorzata Kosiorowska tel. 071 36-80-514

e-mail: malgorzata.kosiorowska@ae.wroc.pl

Dokumenty przyjmuje i informacji udziela Dziekanat Studiów Niestacjonarnych tel. (071) 36 80 149, fax (071) 36 80 627.
Adres: Ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, bud.A1, pok.129.
Godziny przyjęć: pn-pt 8.00-15.00, sob.8.00-13.00
e-mail: dz-iez@ae.wroc.pl

Osoby zainteresowane Studiami proszone są o przysłanie formularza zgłoszeniowego na adres
malgorzata.kosiorowska@ae.wroc.pl
O dokładnym terminie rozpoczęcia Studiów zgłoszeni kandydaci zostaną poinformowani we wrześniu br. drogą mailową.

Formularz zgłoszeniowy

Nr konta na które kandydaci mają wnosić opłatę.

BZ WBK SA 17 Oddział we Wrocławiu
07 1090 2529 0000 0006 3400 0503

z dopiskiem SP."Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności".


ZAKRES TEMATYCZNY STUDIUM

Blok I
Moduł organizacyjny

 

 1. Zajęcia organizacyjne i wykład inauguracyjny
Blok II
Moduł przedmiotów wspomagajacych
 1. Wybrane problemy bezpieczeństwa żywności
 2. Prawo żywnościowe
 3. Psychologiczne aspekty jakości i bezpieczeństwa żywności
 4. Jakość w łańcuchu logistycznym
 5. Procesowe zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Blok III
Aspekty techniczno-technologiczne zarządzania jakością
 1. Kompleksowe zarządzanie jakością - TQM
 2. Normy i systemy normalizacji w Polsce i świecie - interpretacja wymagań
 3. System jakości wg ISO 9000
 4. System HACCP zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
 5. Wytyczne stosowania ISO 9001 w przemyśle żywnościowym wg PN-ISO 15161
 6. System zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardu ISO 22000:2005
 7. Dokumentacja systemu bezpieczeństwa żywnościowego + ćwiczenia
 8. Elementy systemu zarządzania środowiskowego
 9. Elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 10. Wdrażanie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 11. Doskonalenie systemów bezpieczeństwa żywnościowego
 12. Certyfikacja systemu zarządzania wg normy ISO 22000
 13. Audit systemu według ISO 22000
Blok IV
Jakość i bezpieczeństwo żywności w ujęciu ekonomicznym
 1. Rachunek kosztów jakości
 2. Rachunek ekonomiczny jakości