Przetarg na sprzedaż żaglówek

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120
tel. 71 36 80 970
ogłasza IV przetarg nieograniczony na sprzedaż majątku po rozwiązanym Klubie Żeglarskim

Przedmiotami przetargu są:

Poz.

Nr inwent.

Nazwa przedmiotu

Ilość

Rok budowy

Cena wywoławcza w zł

1.     

00424

Łódź motorowa PUNIA

1

1977

540,00

2.     

00428

Jacht WODNIAK II bez żagli

1

1982

1.170,00

3.     

00429

Jacht żaglowy WODNIAK II

1

1982

1.620,00

4.     

00430

Łódź żaglowa OMEGA

1

1985

900,00

5.     

00431

Łódź żaglowa OMEGA

1

1985

900,00

6.     

00613

Łódź żaglowa OMEGA z żaglami

1

1987

900,00

7.     

81/00001

Łódź żaglowa OMEGA 246

1

 

135.00

8.     

81/00264

Maszt drewniany do jachtu WODNIAK

1

 

180,00

9.     

81/00275

Maszt drewniany do jachtu

1

 

180,00

10. 

81/00387

Maszt drewniany do jachtu

1

 

180,00

11. 

81/00401

Maszt drewniany do OMEGI

1

 

135,00

12. 

81/00437

Maszt drewniany do OMEGI

1

 

135,00

  Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wpłata wadium w terminie do dnia 17.12.2014 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej danej pozycji przelewem na konto Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  BZ WBK S.A. 17 Oddział we Wrocławiu 07109025290000000634000503  
z dopiskiem „wadium KŻE poz. …..”.
Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
2.  Złożenie do dnia 17.12.2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Uczelni bud. A pok. 28 oferty zawierającej dokumenty:
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot oraz dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail;
b)  datę sporządzenia ofert;
c)  aktualny (tzn. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu) wypis z właściwego rejestru prowadzonego dla składającego ofertę lub kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby fizycznej;
d)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
e)  kopię dowodu wpłaty wadium;
f)  proponowaną cenę;
g)  oświadczenie na jaki numer rachunku należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

Wadium podlega zwrotowi w terminie 3 dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od wpłaty zaoferowanej kwoty przez uczestnika, który przetarg wygrał.

Otwarcie ofert odbędzie się 17.12.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120 bud. A  pok. 30.

Przetarg wygra oferent, który zaproponuje najwyższą cenę za dany przedmiot. O wyniku przetargu uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą mailową.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w wyniku przetargu, przelewem na konto Uczelni, najpóźniej do dnia 27.12.2014r.

Dodatkowe informacje: w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120 budynek A pok. nr 28 tel. 71 36 80 972, w sprawach sprzętu tel. 502 477 157.

Sprzęt można oglądać od dnia ogłoszenia do 15.12.2014 r. na terenie byłej bazy Klubu Żeglarskiego w Rybicalu 29 k/Rynu pow. Giżycko, na posiadłości p. Stanisława Pytla tel. 506 524 464.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn oraz przerwania przetargu na każdym etapie.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem