HR Excellence in Research

                                                                           hr_excellence_in_research

                                                               

Logo HR Excellence in Research dla UEW przyznane!

Centrum Współpracy Międzynarodowej ma przyjemność poinformować, że Komisja Europejska, przyznała Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu logo HR Excellence in Research. 
Ten znak jakości  przyznawany jest instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. 
Jest to wyrazem uznania dla starań uczelni w zakresie tworzenia przyjaznych warunków pracy, stwarzanych szans rozwoju kariery naukowej oraz przejrzystości procesu rekrutacji. 

Informacje ogólne    

Logo HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażając zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju. Jednostki otrzymując logo zobowiązują się do tworzenia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w Unii Europejskiej. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. Komisja Europejska wspiera instytucje wdrażające zasady europejskiej Karty i Kodeksu, organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji. A ponadto promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.
 
Znak HR Excellence in Research nie jest jednak przyznawany na zawsze! Posługujące się nim instytucje co dwa lata podlegają bowiem kontroli Komisji Europejskiej. W przypadku stwierdzenia uchybień, prawo do używania znaku może zaś zostać cofnięte.

Starania UEW o uzyskanie logo HR Excellence in Research


Jako pierwszy krok w procesie starania o logo HR Excellence Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wyraził swoje poparcie dla zasad ujętych w  Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych poprzez podpisanie przez Rektora, prof. Andrzeja Kaletę, we września 2016 roku Deklaracji Poparcia dla Karty i Kodeksu. 

Następnie na mocy rozporządzenia Rektora utworzony został wewnętrzny Zespół Zadaniowy ds. HR Excellence. Pracami Zespołu kierowały: Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska oraz Kierownik Centrum Współpracy Międzynarodowej dr Anna H. Jankowiak. Do Zespołu zostały powołane następujące osoby: dr inż. Ewa Biazik z Katedry Agroinżynierii i Analizy Jakości, dr Magdalena Broszkiewicz z Katedry Finansów, dr Michał Organa z Katedry Strategii i Metod Zarządzania oraz mgr Karolina Łopacińska, koordynator z ramienia Centrum Współpracy Międzynarodowej. 

Zespół Zadaniowy przyjął realizację następujących celów : 
• Przeprowadzenie analizy wewnętrznej stopnia spójności funkcjonowania UEW z zaleceniami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych oraz identyfikacja najważniejszych braków UEW w obszarze HR, 
• Zaproponowanie strategii działań naprawczych prowadzących do usunięcia zidentyfikowanych rozbieżności między zasadami Karty i Kodeksu a aktualnymi praktykami UEW.

Skuteczna realizacja przyjętych założeń wymagała przeprowadzenia analizy  wewnętrznej sytuacji panującej na UEW oraz rozpoznania opinii pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów UEW na temat stopnia realizacji zasad Karty i Kodeksu przez Uczelnię. 

Analiza wewnętrznej sytuacji na UEW została przeprowadzona poprzez porównanie zaleceń ujętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych z aktualnie stosowanymi na Uczelni praktykami w omawianych obszarach, w ramach czterech, wyodrębnionych sekcji: I. Ethical and professional aspects, II.  Recruitment, III. Working conditions and social security oraz IV. Training. 
W tym celu Zespół Zadaniowy dokonał przeglądu obowiązujących na UEW regulacji wewnętrznych oraz aktów prawnych, a także ogólnokrajowych rozporządzeń dotyczących szkolnictwa wyższego obowiązujących w prawie polskim

Równolegle do analizy aktów prawnych oraz dokumentacji wewnętrznej UEW przeprowadzone zostało wśród pracowników badanie ankietowe. Badanie miało służyć zbadaniu postrzeganego przez pracowników naukowo-dydaktycznych stopnia, w jakim realizowane są na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu zasady wyszczególnione w Europejskiej Karcie i Kodeksie Naukowca, a dotyczące: warunków pracy na UEW, jakości zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzonych badań oraz procesu dydaktycznego. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w terminie od 22 września do 9 października 2016 roku i  miało charakter anonimowy. Do udziału w badaniu zaproszono pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów.

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych


W dążeniu do poprawy atrakcyjności obecnego środowiska pracy, poprzez zwiększenie jego przyjazności, doskonalenie jakości oferowanych badań, wprowadzanie innowacji, a także poprzez zwiększenie mobilności międzynarodowej Komisja Europejska przyjęła w 2005 roku dwa dokumenty, w których sprecyzowane zostały prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające – Europejską Kartę Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. 

Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych. 

Karta uznaje także wartość wszelkiego typu form mobilności będącej środkiem do dalszego rozwoju zawodowego naukowców.
W tym sensie Karta stanowi ramy dla naukowców, pracodawców i grantodawców, które są dla nich zachętą do odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w środowisku pracy, a także do postrzegania siebie nawzajem
jako profesjonalistów.

Karta skierowana jest do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach kariery naukowej i obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze państwowym i prywatnym, niezależnie od charakteru stanowiska i zatrudnienia, statusu prawnego pracodawcy lub typu organizacji bądź instytucji, w której prowadzone są badania. 

Karta uwzględnia różnorodne funkcje pełnione przez naukowców, którzy wyznaczani są nie tylko do prowadzenia badań naukowych
i/lub działań rozwojowych, ale także wykonują zadania związane z opieką naukową, doradztwem, zarządzaniem lub administracją.

Karta opiera się na założeniu, że nadrzędnym zobowiązaniem zarówno naukowców, jak też ich pracodawców i/lub grantodawców jest przestrzeganie odpowiednich przepisów krajowych lub regionalnych. Wprzypadku, gdy status i prawa naukowców, pod niektórymi względami, są bardziej korzystne od tych, które przewiduje Karta, nie należy powoływać się na zawarte w niej warunki w celu ograniczenia statusu i praw, które naukowcy posiadają.

Naukowcy oraz ich pracodawcy i grantodawcy przestrzegający postanowień ujętych w Karcie zobowiązani są również respektować prawa podstawowe oraz przestrzegać zasad uznanych przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców. Zasady i wymagania, o których mowa, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności mając na względzie rozwój atrakcyjnego, otwartego oraz zrównoważonego europejskiego rynku pracydla naukowców, a także uzupełniają zasady i wymagania określone w Europejskiej Karcie Naukowca. Instytucje oraz pracodawcy przestrzegający Kodeksu Postępowania będą otwarcie wywiązywać się ze zobowiązania do postępowania w sposób odpowiedzialny i godny szacunku oraz zapewnią naukowcom sprawiedliwe warunki ramowe z wyraźnym zamiarem wniesienia wkładu w rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Więcej informacji na temat logo HR Excellence in Research jest dostępnych tutaj.

Osoby zainteresowane współpracą w ramach opracowywania planu działań usprawniających oraz w późniejszej implementacji przyjętych działań prosimy o kontakt:
hrexcellence@ue.wroc.pl
Czekamy również na wszelkie uwagi oraz pomysły przyszłych usprawnień!

Koordynator Zespołu Zadaniowego ds. HR Excellence
dr Karolina Łopacińska
Centrum Współpracy Międzynarodowej
Koordynator ds. Akredytacji Międzynarodowych
bud.A, pok. 17

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem