Projekt SGH oraz UEW

Kosztorysy badań naukowych zwycięskich zespołów

Szanowni Państwo,

Jeszcze raz gratulujemy zwycięskim zespołom. Następnym krokiem jest dostarczenie kosztorysów badań przez dysponentów, zgodnie z § 9 Regulaminu:
1. Wydatkowanie środków finansowych w ramach przyznanego grantu – w zakresie w jakim współfinansuje go dana uczelnia – odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio w SGH albo UEW. 
2. Dysponentem środków pochodzących z budżetu Rektora SGH jest: 
1) kierownik badania naukowego, o ile jest on nauczycielem akademickim SGH; 
2) wyznaczony przez kierownika badania naukowego – jeżeli jest on nauczycielem akademickim UEW – członek zespołu, będący nauczycielem akademickim SGH. 
3. Dysponentem środków pochodzących z budżetu Rektora UEW jest: 
1) kierownik badania naukowego, o ile jest on nauczycielem akademickim UEW; 
2) wyznaczony przez kierownika badania naukowego – jeżeli jest on nauczycielem akademickim SGH – członek 

Kosztorys projektu zawierający koszty realizowane z budżetu UEW należy składać do Centrum Obsługi Badań Naukowych do pokoju 101D (załącznik nr 1)
Osoba do kontaktu:
mgr Karolina Muszyńska
mail: karolina.muszynska@ue.wroc.pl
tel. 71 36 80 370

Kosztorys projektu zawierający koszty realizowane z budżetu SGH należy składać do Działu Nauczania , budynek G, pokój 61A.
Osoba do kontaktu:
mgr Anna Kotlińska
mail: akotli@sgh.waw.pl
tel: 22 564 9214Etap aplikacyjny 25.11.2019 - 02.01.2020

Szanowni Państwo,
od 25.11.2019 r. do 02.01.2020 r. trwa kolejny etap projektu. Działanie obejmuje złożenie wniosku o przyznanie grantu. 

Jednocześnie przypomina się, że według regulaminu wnioski powinno się składać:
1) w przypadku gdy kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – w Dziale Nauki SGH
2) w przypadku gdy kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – w Centrum Obsługi Badań Naukowych.

Ponadto, w planowaniu kosztów (strona 4 wniosku) proszę pamiętać o:
1) proporcji kosztów (50 % ze środków UEW oraz 50 % ze środków SGH)
2) łącze koszty nie mogą przekroczyć 24 tys. zł 

Dokumenty: 
wniosek o przyznanie grantu

baner_1

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie organizują konkurs na dofinansowanie badań w ramach międzyuczelnianych grantów dla swoich pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych.

Cel projektu: wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach oraz rozwój naukowy nauczycieli akademickich poprzez utworzenie zespołów i zbudowanie fundamentów pod dalszą współpracę naukową np. w ramach realizacji badań wstępnych lub innych przygotowujących do aplikacji w konkursach o granty finansowane ze źródeł zewnętrznych.

Realizacja projektu ma stanowić opracowanie ram do długofalowej współpracy.

Zespół badawczy: powinien składać się z czterech do dziesięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych na UEW i SGH, przy zachowaniu proporcji nie mniej niż 40% pracowników z jednej uczelni.

Budżet przypadający na jeden zespół: do 24 000 zł brutto


Okres realizacji projektu: od 10 lutego 2020r. do 31 grudnia 2020r. (w tym rozliczenie)


Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

ETAP REKRUTACYJNY

1.    Przesłać poprawnie uzupełniony biogram, który następnie będzie publikowany na dedykowanych stronach internetowych. Dostarczenie biogramu może odbywać się:
a.    Mailowo: nauka@ue.wroc.pl
b.    Osobiście: do Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek D, pok. 109.

2.    W oparciu o opublikowane biogramy innych nauczycieli akademickich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc – z zachowaniem zasady dotyczącej składu osobowego, zespół, który następnie, spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego.

3.    Wspólnie z zespołem opracować  wniosek o przyznanie grantu (wzór Wniosek o przyznanie grantu.pdf).

ETAP APLIKACYJNY

4.    Złożyć wniosek o grant  w formie pisemnej. W przypadku gdy:
a.    kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – w Dziale Nauki SGH, budynek Główny, pok. 61 A
b.    kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek D, pok. 101.

OCENA WNIOSKÓW

5.    Ocena wniosków przebiega dwuetapowo:
a.    Ocena formalna dokonywana jest przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.
b.    Ocena merytoryczna wniosków jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.

6.    W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się zespół do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wniosek zostaje odrzucony.

7.    Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

8.    Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej.

9.    W ocenie wstępnej brane są pod uwagę następujące kategorie:
a) dorobek zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),
b) interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 2 pkt),
c) opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),
d) mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),
e) wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 d 2 pkt),
f) planowane sposoby upowszechnienia wyników badania naukowego /np. publikacje, wystąpienia konferencyjne/ (w skali od 0 do 3 pkt),
g) zakładane wydatki (w skali od 0 do 2 pkt);

10.    Ocena końcowa dokonywana jest przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową na podstawie analizy wniosków i dyskusji nad zasadnością finansowania danego badania naukowego.

11.    Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu lub w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym że w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do jej przewodniczącego.

12.    Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.

13.    Wyniki konkursu będą publikowane na stronach internetowych:
a) SGH – www.administracja.sgh.waw.pl/pl/dna
b) UEW – http://www.ue.wroc.pl/badania/20351/projekt_sgh_oraz_uew.html

Harmonogram projektu, I edycja:

 Zadanie  Daty
ETAP REKRUTACYJNY
Złożenie biogramu (mailowo lub osobiście we wskazanych poniżej lokalizacjach)
 30.09-31.10.2019
Publikacja biogramów naukowców na stronach UEW/SGH  04.11.2019
 Dobór zespołu  04.11-25.11.2019
ETAP APLIKACYJNY
Złożenie wniosku o przyznanie grantu (tylko osobiście we wskazanych poniżej lokalizacjach).
 25.11.2019-02.01.2020
 Ocena formalna  03.01-12.01.2020
 Ocena merytoryczna  13.01-06.02.2020
 Decyzja i publikacja wyników  07.02.2020
Realizacja projektów
10.02.2020-31.12.2020

Uwaga: Zespół może w danej edycji konkursu ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danym roku kalendarzowym jeden nauczyciel akademicki może wchodzić w skład tylko jednego zespołu.

Dokumenty przyjmowane są:
a) w przypadku SGH – do Działu Nauki, budynek Główny, pok. 61 A
b) w przypadku UEW – do Centrum Obsługi Badań Naukowych, budynek D pok. 101


Załączniki:
1.    Regulamin konkursu
2.    Biogram
3.    Wniosek o przyznanie grantu
4.    Protokół zdawczo-odbiorczy

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: nauka@ue.wroc.pl


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem