International mobility – opportunity and problem

erasmus_baner_pl

International mobility – opportunity and problem.
Proper preparation for studying at a foreign university.

PROJECT NUMBER-2018-1-PL01-KA203-050756
Strategic Partnership in Higher Education

ENGLISH VERSION

Okres realizacji: 09.2018-12.2020
Projekt realizowany w ramach partnerstwa strategicznego:
 • Wrocław University of Economics, Poland – Project Coordinator
 • Hellenic Open University, Greece
 • Ternopil National Economic University, Ukraine
 • University of Pannonia, Hungary
Kontakt:
Dorota Kwiatkowska-Ciotucha – Project Manager (dorota.kwiatkowska@ue.wroc.pl)
Biuro Projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Sekcja Obsługi Projektów Rozwojowych
ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław, Poland

Projekt „International mobility – opportunity and problem. Proper preparation for studying at a foreign university” realizowany w ramach partnerstwa strategicznego zakłada trzy efekty (będące rezultatami pracy intelektualnej):
 1. Manual dla uniwersytetu: Jak się przygotować do przyjęcia studenta zagranicznego?
 2. Manual dla studenta obcokrajowca: Co powinienem wiedzieć zanim pojadę na zagraniczne studia/ wymianę zagraniczną?
 3. Sylabus i materiały dydaktyczne do szkoleń dla administracji uczelni przygotowujących do obsługi studentów obcokrajowców.
Celem głównym projektu jest lepsze przygotowanie uczelni do procesu internacjonalizacji. Cel ten wynika z potrzeby umiędzynarodowiania uczelni, tj. rozszerzania oferty, przyjmowania coraz większej liczby studentów zagranicznych, kontaktu z zagranicznymi uczelniami, zagranicznej mobilność pracowników i studentów, uatrakcyjniania oferty studiów oraz formalnego przygotowywania uczelni. Planowane w związku z tym działania mają zapobiegać obniżaniu jakości nauczania oraz minimalizować reperkusje doświadczane przez studentów i pracowników uczelni. W przyszłości projekt może mieć wpływ na poprawę przygotowania uczelni do przyjęcia studentów zagranicznych w wielu krajach europejskich.
Docelowe grupy projektu to:
 • uczelnie rozumiane jako pracownicy administracyjni oraz pracownicy naukowo – dydaktyczni;
 • studenci studiujący na zagranicznych uczelniach (osoby realizujące pełen tok nauczania w ramach zagranicznej uczelni oraz osoby realizujące część programu w ramach międzynarodowej mobilności).
Z działań organizowanych w ramach projektu oraz z wypracowanych rezultatów skorzysta lub będzie celem tych działań min. 1870 osób. Wśród nich:
 • min. 870 osób bezpośrednio biorących udział w projekcie, tj. grupa 400 studentów zaproszonych do badań pierwotnych, 200 pracowników uczelni (w tym osoby decyzyjne, pracownicy administracyjni, pracownicy naukowo – dydaktyczni), 270 uczestników działań upowszechniających – seminaria w Polsce, Grecji i na Węgrzech oraz konferencja upowszechniająca w Polsce (pracownicy uczelni, lokalni decydenci, pracownicy organizacji wspierających studentów, jak np. biura karier, przedstawiciele organizacji studenckich, studenci obcokrajowcy);
 • pośrednio uczestnikami projektu będą osoby, które za pomocą różnych kanałów dystrybucji informacji dowiedzą się o działaniach prowadzonych w projekcie oraz wypracowanych przez partnerstwo rezultatach.
Planowanych jest 5 międzynarodowych spotkań projektowych, dwa w Polsce (pierwsze i ostatnie) i po jednym w każdym z pozostałych krajów partnerskich. Wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej uwzględnia:
IO1. Manual dla uniwersytetu: Jak się przygotować do przyjęcia studenta zagranicznego? (lider: Wrocław University of Economics, Poland)
 • badania pierwotne (kwestionariuszowe i IDI) przeprowadzone w grupie studentów zagranicznych studiujących w krajach partnerskich UE oraz wśród obywateli Ukrainy, którzy studiują / studiowali na uczelniach w innych krajach, a także w grupie przedstawicieli uczelni: administracji i pracowników naukowo – dydaktycznych (badania kwestionariuszowe). Wynikiem badań jest identyfikacja wszystkich istotnych elementów, na które zwracają uwagę studenci, które utrudniają im pełną i efektywną adaptację w nowym środowisku;
 • analizy desk research istniejących rozwiązań w uczelniach europejskich (przede wszystkim pod kątem wyszukiwania dobrych praktyk) oraz wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń i spostrzeżeń własnej instytucji;
 • stworzenie i opublikowanie (online oraz możliwość druku) przewodnika dla uczelni zawierającego informacje o niezbędnych działaniach mających na celu odpowiednie przygotowanie się do przyjmowania studentów zagranicznych oraz wysyłania własnych studentów;
 • manual obejmie takie treści jak przyjęcie studenta z zagranicy, dostosowanie językowe w ramach uczelni, integracja w nowym środowisku, organizacja procesu obsługi, przygotowanie studenta wyjeżdżającego przez uczelnię; zaproponowane zostaną działania i rozwiązania organizacyjne, które są uniwersalne dla większości uczelni europejskich.
IO2. Manual dla studenta obcokrajowca: Co powinienem wiedzieć zanim pojadę na zagraniczne studia/ wymianę zagraniczną? (lider: University of Pannonia, Hungary)
 • badania pierwotne w trzech grupach respondentów: administracji uczelni mającej styczność ze studentami zagranicznymi (IDI), pracowników naukowo-dydaktycznych / dydaktycznych prowadzących zajęcia ze studentami zagranicznymi (FGI) oraz studentów z danego kraju, którzy studiują razem ze studentami zagranicznymi (badania kwestionariuszowe);
 • analizy desk research pojawiających się problemów, których opis znaleźć można w ogólnie dostępnych źródłach, a także wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń i spostrzeżeń własnej instytucji oraz innych uczelni krajowych;
 • wypracowanie i opublikowanie (online oraz możliwość druku) przewodnika dla studentów, którzy zdecydowali się podjąć studia na zagranicznej uczelni (jakie działania powinno podjąć się samemu, aby lepiej przygotować się do studiowania w innym kraju oraz w celu sprawnej adaptacji w nowych warunkach). Manual obejmie takie treści jak różnice kulturowe, przygotowanie językowe, krajowe systemy szkolnictwa wyższego, integracja ze społecznością akademicką, warunki życia, możliwości uzyskania wsparcia. Manual będzie mógł być wykorzystany przez studentów różnych krajów, zamierzających podjąć studia zagraniczne na różnych uczelniach.
IO3. Sylabus i materiały dydaktyczne do szkoleń dla administracji uczelni przygotowujących do obsługi studentów obcokrajowców. (lider: Hellenic Open University, Greece)
 • analiza wyników badań pierwotnych i wtórnych, konsultacje merytoryczne;
 • wypracowanie zakresu tematycznego szkoleń dla administracji uczelni, które mają na celu przygotowanie osób z administracji (dedykowanej wsparciu i obsługi studentów zagranicznych, np. dziekanaty, domy studenckie, biblioteki) do zapewnienia wysokiej jakości obsługi administracyjnej i formalnej obcokrajowców;
 • opracowanie materiałów dydaktycznych zarówno dla osób prowadzących szkolenie (trenerów, instruktorów), jak i dla uczestników (administracja uczelni);
 • przetestowanie oraz ewaluacja szkoleń na grupie pracowników administracyjnych wszystkich uczelni partnerskich.
erasmus_pl

erasmus_baner_en

International mobility – opportunity and problem.
Proper preparation for studying at a foreign university.

PROJECT NUMBER-2018-1-PL01-KA203-050756
Strategic Partnership in Higher Education

The Project implementation period: 09.2018 –12.2020
Partnership:
 • Wrocław University of Economics, Poland – Project Coordinator
 • Hellenic Open University, Greece
 • Ternopil National Economic University, Ukraine
 • University of Pannonia, Hungary
Contact:
Dorota Kwiatkowska-Ciotucha – Project Manager (dorota.kwiatkowska@ue.wroc.pl)
The Main Project Office: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Sekcja Obsługi Projektów Rozwojowych
ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław Poland

Project`s results – three Intellectual Outputs:
 • Intellectual Outputs 1: Manual for the university: How to prepare for the reception of a foreign student?
 • Intellectual Outputs 2: Manual for a foreign student: What should I know before I go to a foreign study / foreign exchange?
 • Intellectual Outputs 3: Syllabus and didactic materials for trainings for universities’ administrative staff preparing for servicing foreign students.
The main goal of the project is to better prepare the University for the Internationalization Process.
Two target groups of the project may be indicated:
 • Universities understood as their administrative, scientific and didactic employees;
 • students studying at foreign universities (young people pursuing full diploma program within a foreign university and students taking part in the curricula program as part of international mobility).
We plan that, directly or indirectly, the activities organized as part of the project and the results will benefit or will be the goal of these activities, including 1870 people:
 • among them will be minimum 870 people directly involved in the project, i.e. a group of 400 students invited to primary research in the project (including 200 students studying at universities in the home country and 200 foreign students), 200 university employees (including decision-makers, administrative employees and teaching staff), 270 participants of dissemination activities carried out in the project – seminars in Poland, Greece and Hungary and a dissemination conference in Poland (university employees, local decision makers, employees supporting students, such as career offices, representatives of student organizations, foreign students);
 • indirect participants of the project will be people who through the various information distribution channels will learn about the activities carried out in the project and the results developed by the partnership.
The project includes 5 international project meetings, two in Poland (first and last) and one in each of the other partner countries. The result of work:
IO1. Manual for the university: How to prepare for the reception of a foreign student? (leader: WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS)
 • the first steps will be taken to develop O1 Manual for universities, followed by EU good practices. Report based on the secondary data;
 • preparation of research tools for primary research;
 • reports from primary research – survey of foreign students and university employees – both administration and teaching staff;
 • testing the solution on the target groups;
 • introducing the necessary modifications resulting from the testing stage;
 • the final version of the manual.
IO2. Manual for a foreign student: What should I know before I go to a foreign study / foreign exchange? (leader: PANNON EGYET)
 • analysis of conclusions resulting from desk research and primary research from the first result;
 • development of research tools allowing for taking into account the wide context of students studying at foreign universities;
 • testing the solutions on target groups;
 • introducing necessary modifications resulting from the testing stage;
 • final manual version.
IO3. Syllabus and didactic materials for trainings for universities’ administrative staff preparing for servicing foreign students (leader: HELLENIC OPEN UNIVERSITY)
 • preparation of syllabuses and training materials;
 • testing of trainings on a group of administrative employees of all partner universities;
 • introduction of possible corrections resulting from the testing stage;
 • the final version of training.
erasmus_en
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem