Rekrutacja dla obywateli Polski z dyplomami II stopnia uzyskanymi za granicą

Rekrutacja obywateli polskich z dyplomami II stopnia uzyskanymi za granicą.

Lista wymaganych dokumentów:
1. Dyplom magisterski lub równorzędny - oryginał i kserokopia.
2. Suplement, czyli transkrypt ocen zawierający informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz uzyskanych przez niego w procesie kształcenia ocenach - oryginał i kserokopia.

3. Skala ocen – oryginał i kserokopia, jeśli suplement nie zawiera takiej informacji.
4. Oryginał dyplomu oraz suplementu powinny być opatrzone
legalizacją lub apostille
UWAGA - legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa.
5. Tłumaczenie przysięgłe skali ocen, dyplomu oraz suplementu opatrzonych legalizacją lub apostille na język polski i kserokopia tłumaczenia - tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie - oryginał i kserokopia.
6. zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia studiów III stopnia w kraju wydania. Zaświadczenie może zostać wystawione przez uczelnię, która wydała dyplom, bądź urząd będący odpowiednikiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kraju, w którym dyplom został wydany (wymagane jest tłumaczenie zaświadczenia na język polski przez tłumacza wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości w Polsce na listę tłumaczy przysięgłych). Zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie.
UWAGA– komisja rekrutacyjna może zwrócić się do kandydata o uzupełnienie dokumentacji o potwierdzenie, że przedstawiony przez niego dyplom magistra uprawnia do dalszego studiowania wydane przez Departament Strategii ENIC-NARIC Polska.

7. Pozostałe dokumenty i harmonogram rekrutacji jest taki sam, jak dla obywateli polskich, którzy ukończyli  studia II stopnia w Polsce. Informacje dostępne są na stronach poszczególnych wydziałów studiów doktoranckich.

•    W przypadku niedopełnienia czynności, o których mowa powyżej, w terminach określonych terminem rekrutacji w danym roku akademickim, decyzja o przyjęciu zostanie uchylona.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem