Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Kandydat zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

 1. podanie (ankieta) o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego,
 4. zaświadczenie dokumentujące średnią arytmetyczną ocen uzyskaną podczas studiów,
 5. dokumenty poświadczające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2:
  • certyfikat lub dyplom ukończenia studiów (wykaz certyfikatów i dyplomów),
  • Suplement do dyplomu ukończenia studiów,
  • zaświadczenie ze Studium Języków Obcych na ukończonej uczelni.
 6. 1 fotografia o wymiarach 45 x 65 mm oraz 2 fotografie legitymacyjne,
 7. wykaz publikacji i dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia badawcze, w tym wystąpienia konferencyjne,
 8. dodatkowe dokumenty świadczące o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, np. zaświadczenia o odbytych stażach naukowych,
 9. wstępny projekt indywidualnego programu badawczego, w którym zawarty został w szczególności: problem badawczy, cele badań, hipotezy badawcze/pytania badawcze, metody badawcze, ramowy harmonogram badań, przegląd literatury przedmiotu badań, możliwości komercjalizacji badań,
 10. opinii i zgody kandydata na promotora.

Kandydat, który uzyskał dyplom ukończenia studiów magisterskich za granicą, składa:

 1. oryginał dyplomu,
 2. tłumaczenie dyplomu na język polski, potwierdzone przez upoważnione osoby lub instytucje,
 3. dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego, jeśli jest wymagane (zwolnienie z nostryfikacji).
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem