Katedra Zarządzania Kadrami (KZK)

Jednostka nadrzędna: Pion Dziekana Wydziału Zarządzania
Typ: Katedra

bud. Z, pok. 814
ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław

Kontakt:
E-mail:
WWW: http://www.kadra.info/
Tel.: 71 36 80 665
Fax: 71 36 80 613

Kierownik: Prof. nadzw. UE, dr hab. Marzena Stor

Pracownicy: Doktoranci: Osoby współpracujące:

Informacje:
HISTORIA KATEDRY
Katedra Zarządzania Kadrami została powołana 1 października 1991 r. w ramach Instytutu Organizacji i Zarządzania na bazie istniejącego od 1988 r. Zakładu Socjologii Organizacji. Założycielem Katedry i jej kierownikiem do 2010 roku był prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan. Jest on jednym z czołowych prekursorów strategicznego podejścia do funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, uznanym autorem modelowego ujęcia koncepcji strategicznego zarządzania kadrami oraz twórcą tzw. wrocławskiej szkoły zarządzania kadrami. Ponadto zapoczątkował on ważny nurt badawczy, który dotyczy systemowego podejścia do zarządzania kadrą menedżerską, w tym w organizacjach międzynarodowych.
Od 2010 roku kierownikiem Katedry jest dr hab. Marzena Stor, prof. UE. Jest kontynuatorką podejścia strategicznego i systemowego do zarządzania kadrami w organizacji. Odwołując się do osiągnięć prof. Tadeusza Listwana, rozwija koncepcję strategicznego międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach transnarodowych oraz pogłębia badania nad kwalifikacjami i kompetencjami kadry menedżerskiej.
Warto zaznaczyć, iż Katedra Zarządzania Kadrami jest zaliczana do czołowych jednostek tego typu w kraju. Pracownicy Katedry współpracowali i/lub współpracują z następującymi instytucjami zagranicznymi: University of Washington in Seattle (USA) – badania nad kadrą menedżerską i funkcją personalną w odniesieniu do menedżerów; INSEP Paryż (Francja) – działalność szkoleniowa; Wharton School University of Pennsylvania (USA) – badania nad przywództwem i efektywnością zachowań organizacyjnych; University of Limerick (Irlandia) i Limburgs Universitaire Centrum (Belgia) – programy i szkolenia w ramach studiów MBA; University of Pecs Szent oraz István University (Węgry) – badania longitudialne nad trendami w zakresie funkcji personalnej w Europie Środkowej i Wschodniej, konferencje i publikacje; Henley College (Wielka Brytania) – współpraca badawcza w zakresie badań międzynarodowych; Easter Kentucky University (USA) – wspólne publikacje i badania nad funkcją personalną w warunkach umiędzynarodowienia; Multidisciplinary European Research Institute Graz (Austria) oraz Hominem Challenge (Hiszpania) – wspólne badania nad modelami i profilami kompetencyjnymi w przedsiębiorstwach w Unii Europejskiej; Pennsylvania State University, State Collage (USA) – projekty konferencyjne i recenzenckie.
Pracownicy Katedry uzyskali wiele nagród, w tym prawie 50 rektorskich (średnio 2 nagrody w roku), cztery nagrody Ministra (w 1995 r. indywidualną za książkę prof. T. Listwan; w 2000 r. i 2004 zespołową za podręcznik pt. Zarządzanie kadrami pod red. T. Listwana; w 2015 r. za Program redukcji stresu na stanowiskach górniczych kierowany przez dr D. Molek-Winiarską), nagrodę w Konkursie Dobrych Praktyk za projekt w rakresie redukcji stresu dr D. Molek-Winiarskiej oraz nagrodę w konkursie Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa za książki pod red. T. Listwana i zt. Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych.
Od 1994 r. w Katedrze jest prowadzone studium podyplomowe pod aktualną nazwą Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi, adresowane do kadry kierowniczej przedsiębiorstw, członków rad nadzorczych, liderów związkowych, pracowników firm doradczych i służb personalnych. Ponadto od 2014 r. uruchomiono anglojęzyczne studia podyplomowe International Human Resources Management, a od 2015 r. Interpersonal Communication in Business.
Pod patronatem Katedry działa od 2001 r. prężnie Koło Naukowe „Persona”, upowszechniające wśród studentów wiedzę i praktyki z zakresu zarządzania kadrami i psychologii zarządzania, a także organizowanie szkoleń, imprez o charakterze targów pracy, dni kariery czy seminariów dotyczących problematyki kadrowej.

PROFIL NAUKOWO-BADAWCZY
Profil naukowo-badawczy Katedry Zarządzania Kadrami obejmuje problematykę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, rozpatrywaną w wymiarze funkcjonalnym, podmiotowym i narzędziowym. Zespół pracowników Katedry cechuje interdyscyplinarność oraz pragmatyczne podejście do problemów badawczych. Interdyscyplinarność objawia się zróżnicowaną specjalizacją naukową pracowników (różne profile wykształcenia: ekonomia, zarządzanie, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, lingwistyka), a pragmatyczność znajduje wyraz w silnych powiązaniach z praktyką społeczno-gospodarczą. Ta różnorodność pozwala na postrzeganie i analizę działań personalnych w organizacjach z wielu perspektyw oraz rozwiązywanie problemów, jakie wyłaniają się w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi.
Szczegółowe obszary działalności naukowo-badawczej Katedry Zarządzania Kadrami obejmują: strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, dobór kadr do organizacji, ich rozwój i doskonalenie, motywowanie, wynagradzanie i ocenianie pracowników, a także kwalifikacje i kompetencje kadry menedżerskiej, kulturę organizacyjną, zachowania organizacyjne, psychologię kierowania ludźmi, stres pracowniczy w organizacji i komunikację interpersonalną. Znaczącym przejawem rozwoju naukowo-badawczego Katedry jest orientacja na zagadnienia związane z umiędzynarodowieniem i globalizacją działalności przedsiębiorstw, w tym obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, jak strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, dobór międzynarodowej kadry menedżerskiej, zarządzanie kadrą ekspatriantów, adaptacja kulturowa pracowników firm międzynarodowych czy różnice kulturowe w biznesie międzynarodowym.
W rezultacie opublikowano liczne prace naukowe w tym zakresie. Jest to też związane z uczestnictwem pracowników Katedry zarówno w znaczących badaniach krajowych finansowanych przez KBN i NCN, jak i badaniach prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej z ponad 20 uniwersytetami w Europie i USA oraz uczestnictwem w wielu prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych. Odzwierciedleniem zainteresowań naukowo-badawczych są te przedmioty kierunkowe i specjalnościowe oferowane studentom zarówno w j. polskim jak i angielskim.

PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE REALIZOWANE W KATEDRZE:
• 2004 - 2005 - Projekt EUROGATE, dotyczący wymiany naukowej z uczelniami i przedsiębiorstwami Wielkiej Brytanii a także udział w projekcie Unii Europejskiej, dotyczący programu Rozwoju Zasobów Ludzkich.
• 2005–2007 - Grant KBN pt.. Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce.
• 2007 – 2015 - Międzynarodowy projekt badawczy zt. Zmiany w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL): praktyki stosowane w zagranicznych jednostkach korporacji międzynarodowych (KMN) usytuowanych w Europie Środkowej i Wschodniej. W projekcie uczestniczy 20 krajów europejskich i USA.
• 2007-2011 - Międzynarodowy projekt badawczy zt. Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) w zagranicznych jednostkach korporacji międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej w czasach globalnego kryzysu ekonomicznego. W projekcie uczestniczyło 12 uniwersytetów europejskich oraz z USA.
• 2009-2010 - Międzynarodowy projekt badawczy finansowany przez Rząd Węgierski zt. Zmiany w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w transformujących się gospodarkach: praktyki stosowane w zagranicznych jednostkach korporacji międzynarodowych (KMN) usytuowanych w Europie Środkowej i Wschodniej. W projekcie uczestniczyło 14 państw europejskich oraz USA.
• 2011 - Projekt badawczo- rozwojowy finansowany przez KGHM Polska Miedź w Lubinie pt. Wdrożenie programu redukcji stresu.
• 2011-2012 - Międzynarodowy projekt badawczy zt. Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) w korporacjach międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej. W projekcie uczestniczyło 14 uniwersytetów europejskich oraz z USA.
• 2011-2014 - Projekt finansowany przez NCN zt. Kadra menedżerska ekspatriantów w przedsiębiorstwach międzynarodowych w Polsce.
• 2012-2015 - Współpraca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt zt. Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa, współfinansowany przez Unię Europejską, którego jednym z rezultatów jest opracowanie innowacyjnego narzędzia do pomiaru kapitału ludzkiego w organizacji.
• 2013-2016 – Współpraca w projekcie finansowany przez NCN zt. Interakcje międzykulturowe w filiach zagranicznych korporacji wielonarodowych w ujęciu tradycyjnym i Pozytywnego Potencjału Organizacji.
• 2014-2015 - Program MOZART zt. Rozwój i wzmocnienie pozycji rynkowej firmy QIAGEN Business Services Sp. z o.o. jako efekt podnoszenia kwalifikacji pracowników.
• 2014-2016 - Projekt badawczy, współfinansowany w ramach programu The Erasmus+ Program of the European Union, zt. Agile-Based Competency Management.
• 2015-2018 - Projekt badawczo-rozwojowy zt. Wzmocnienie kapitału kompetencyjnego pracowników i kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie realizowany w ramach umowy z przedsiębiorstwem POLBUS-PKS.
• 2015-2018 – Współpraca w projekcie badawczym, współfinansowanym w ramach programu The Erasmus+ Program of the European Union, zt. Akceleracja rozwoju kompetencji przekrojowych studentów kierunków technicznych w procesie kształcenia praktycznego.
• 2018-2020 - Międzynarodowy projekt badawczy zt. Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) w korporacjach międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Rosji. W projekcie uczestniczyło 20 uniwersytetów europejskich oraz z USA.
• 2017-2021 - Projekt finansowany przez NCN zt.Zasoby ludzkie jako strategiczny czynnik konkurencyjności firm realizujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne

KONFERENCJE ORGANIZOWANE CYKLICZNIE
Od 1992 roku Katedra Zarządzania Kadrami jest współorganizatorem (razem z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego) cyklicznej konferencji naukowej pt. „Sukces w zarządzaniu kadrami”. W konferencje bierze zwykle udział ok. 100 wybitnych przedstawicieli ośrodków naukowych i praktyków gospodarczych. Rezultatami konferencji były liczne prace naukowe o charakterze empirycznym i teoriotwórczym. Tematyka konferencji obejmowała dwa główne nurty naukowo-badawcze: zarządczo-ekonomiczny i zarządczo-psychologiczny. Dotychczasowe konferencje poświęcone był następującej problematyce;
1992 – Organizacja i zarządzanie
1994 – Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne
1996 – Problemy organizacyjno-zarządcze
1998 – Problemy kadrowo-zarządcze
2000 – Perspektywy badawcze i praktyka
2002 – Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne
2004 – Perspektywa globalna i lokalna
2006 – Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych
2008 – Kompetencje a sukces zarządzania organizacją
2010 – Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
2012 – Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim
2014 – Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia
2016 - Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych.
2018 - Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika
2020 – Zarządzanie kapitałem ludzkim 4.0. Dokąd zmierzamy?

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem