Jak publikować w OA

Korzyści z publikowania w modelu Open Access:

- możliwość dotarcia do większej liczby użytkowników poprzez publikowanie w wersji cyfrowej w        dostępie bezpłatnym, 
- szansa na podniesienie liczby cytowań publikowanych prac, 
- podniesienie prestiżu naukowego zarówno autora pracy, jak i jednostki naukowej, 
- rozwój nowoczesnej komunikacji naukowej, 
- otwarcie na nowe grupy odbiorców, 
- dołączenie do najnowszych trendów naukowych.
Jak działa Otwarta Nauka

Wiarygodny wydawca

Sposoby uwiarygodnienia wydawcy/czasopisma
- Przeczytaj dokładnie stronę internetową wydawcy, 
- Zweryfikuj adres wydawcy, 
- Sprawdź skład komitetu redakcyjnego, kto jest redaktorem naczelnym, czy składy redakcji są          różne dla różnych tytułów tego samego wydawcy, 
- Sprawdź listę recenzentów (afiliacje), 
- Zwróć uwagę na sposób recenzowania publikacji (single-blind, double-blind peer-review
  lub też inny), 
- Przeczytaj warunki publikacji, samorachiwizacji, sposób licencjonowania publikacji, 
- Sprawdź wskaźniki wpływu dla czasopisma w bazach bibliometrycznych (WoS, Scopus), 
- Zwróć uwagę jaki program antyplagiatowy jest stosowany przez wydawcę, 
- Zwróć uwagę czy tytuł czasopisma odpowiada jego treści, 
- Sprawdź, czy wydawca stosuje identyfikatory (ISSN, DOI),
- Zwróć uwagę czy koszty autorskie są przedstawione w sposób przejrzysty.  
 
Czasopisma drapieżne/Drapieżni wydawcy 
(Predatory Journals/Predatory Publishers) - to podmioty, które wykorzystując presję na publikowanie prac naukowych w czasopismach o międzynarodowym prestiżu, wysokim IF, a także w modelu Open Access proponują w sposób nachalny swoje usługi publikacyjne. Podmioty te nie zachowują przejrzystych standardów redakcyjnych i publikacyjnych, informacje o składzie redakcyjnym są ukryte lub fałszywe. 

Cechami charakterystycznymi dla tego typu wydawców są
- Szeroki zakres tematyczny i zasięg geograficzny (często w nazwie czasopisma pojawia się                International, World, Global), 
- Nieprzejrzyste informacje o wydawcy, jego siedzibie, składzie redakcyjnym, 
- Brak informacji o trybie recenzowania prac, 
- Brak przejrzystej informacji na temat opłat za publikację, 
- Nieprzestrzeganie zasad etyki naukowej, 
- Brak programów antyplagiatowych, 
- Bardzo szybki proces publikacji, 
- Fałszywe dane o IF i innych wskaźnikach, a także indeksowaniu w bazach danych, 
- Strona internetowa nieprofesjonalna, z błędami językowymi, gramatycznymi, 

WAŻNE: Czasopisma drapieżne mogą być indeksowane zarówno w renomowanych bazach                            bibliometrycznych jak WoS, Scopus, jak i bazach indeksujących wydawców OA.

Listy czasopism drapieżnych/predatory journals
(Lista nierzetelnych wydawców autorstwa Jeffreya Bealla opublikowana na blogu “Scholarly Open Access” zamknięta została w 2017r.) 
- https://beallslist.net/  - kopia listy Bealla z aktualizacjami anonimowego autora (postdoc z europejskiej instytucji naukowej). 
   
Przydatne linki: 
Predatory journals: no definition, no defence, Grudniewicz A., Moher D., Cobey K.D., i inni, Nature 2019, Vol 576 
Kariera drapieżnych czasopism – przypadek Anny O. Szust, Kulczycki E., Nauka 2017, Nr 3 
What is a predatory journal? A scoping review, Cobey K. D., Lalu M.M., Skidmore B., Ahmadzai N., Grudniewicz A., Moher D., F1000 Research, 2018, No 7 

List Dyrektora NCN w sprawie czasopism drapieżnych.

Umowy wydawnicze

Umowa wydawnicza – to dobrowolna umowa zawierana w postaci pisemnej, na podstawie której powstaje stosunek prawny pomiędzy autorem a wydawcą. W ramach umowy autor przenosi prawo wydania swojej pracy drukiem lub w innej formie. 
Prawa autorskie osobiste – prawa niezbywalne chroniące więź twórcy z utworem. Jest to prawo do m.in. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, decydowania o tym w jaki sposób jest wykorzystywany, decydowania o tym jakie zmiany mogą zostać wprowadzone w formie lub treści utworu. Prawa autorskie osobiste trwają wiecznie. 
Prawa autorskie majątkowe – prawo twórcy do korzystania z utworu i rozporządzania nim. Jest to prawo zbywalne, co oznacza, że twórca może przenieść je na inne osoby lub udzielić zezwolenia na korzystanie z utworu. Do tych praw zalicza się także decydowanie o tym, czy chce on pobierać wynagrodzenie za przeniesienie prawa lub udzielenie zezwolenia na korzystanie z utworu. Trwanie praw autorskich majątkowych jest ograniczone w czasie. 

Strony umowy powinny sformułować przedmiot umowy
- rodzaj dzieła, 
- przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji na korzystanie z dzieła, 
- określenie obowiązków dodatkowych dla stron umowy.

Umowa wydawnicza powinna w szczególności określać: 
- tytuł dzieła (roboczy), 
- przeznaczenie dzieła, objętość, termin oddania, 
- stronę techniczną wykonania dzieła, 
- wysokość i zasady wypłaty honorarium, 
- planowany nakład dzieła, 
- kwestia korekty autorskiej, 
- termin wydania dzieła, 
- pola eksploatacji dzieła przez wydawcę, 
- obszar obowiązywania i okres trwania licencji, 
- zabezpieczenie prawne w przypadku odstąpienia strony od umowy. 

Pole eksploatacji utworu – w prawie autorskim jest to określenie sposobu w jaki utwór może być wykorzystywany, np.: 
- utrwalanie i zwielokrotnianie utworu przy użyciu określonej techniki (druk, reprografia, zapis magnetyczny, technika cyfrowa),
- obrót oryginałem i egzemplarzami z utrwalonym utworem, wprowadzanie do obrotu, użyczenie, 
- rozpowszechnienie utworu. 

Pola eksploatacji utworu powinny zostać dokładnie opisane, wyszczególnione zarówno w umowie o przeniesieniu praw autorskich, jak i w umowę licencyjnej. Umowa nie może zawierać przeniesienia praw na wszystkie dostępne pola eksploatacji, ani na pola obecne i przyszłe. 

Open Access w umowach wydawniczych: 
- uważne czytanie i negocjowanie zapisów umowy, 
- zachowanie praw autorskich w zakresie umieszczania publikacji w otwartym dostępie (np. licencja    niewyłączna), 
- zawarcie w umowie określenia definiującego Open Access, 
- wyraźne określenie w umowie pół eksploatacji utworu.
 
Materiały dodatkowe: 
Otwarta nauka: prawo autorskie i wolne licencje, Ewa Majdecka, Katarzyna Strycharz, Warszawa 2018 
Wolne licencje w nauce. Instrukcja, Halszka Brzóska, Kuba Danecki, Mateusz Franczak, Klaudia Grabowska, Paulina Haratyk, Anna Kalinowska, Marta Moraczewska, Paweł Nowak, Dominika Paleczna, Ewa Rozkosz, Katarzyna Rybicka, Grzegorz Stunża, Dorota Szkodzińska, Magdalena Szuflita, Kamil Śliwowski, Alek Tarkowski, Marcin Wilkowski, Warszawa 2013 
Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne , Krzysztof Siewicz, Warszawa 2012 
Pomocnik Prawny Platformy Otwartej Nauki

Programy publikowania otwartego

Komunikat z 5 stycznia 2022 r. 
o licencjach WBN i programach publikowania otwartego

Komunikat wyjaśnia kwestie zakupu licencji oraz dofinansowania do programów publikowania OA w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Pełna treść komunikatu 

Program publikowania otwartego Elsevier 2019-2021

Program obejmujący 1777 czasopisma hybrydowe oraz gold open access, skierowany jest do wszystkich autorów korespondencyjnych, afiliowanych w krajowych instytucjach uczestniczących w programie.
Program A (pełne finansowanie), wznowiony 1 stycznia 2021 z pulą 1500 artykułów, który jest przeznaczony dla artykułów wysłanych do czasopisma w 2021 r. i po ich przyjęciu do publikacji.
Program B (publikacja na koszt autora ze zniżką), jest przeznaczony dla artykułów wysłanych do czasopisma przed 2021 r, oraz dla artykułów wysłanych w 2021 po wyczerpaniu puli z programu A.
Afiliacja autorów jest weryfikowana przez lokalnych administratorów w instytucjach.
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

Program publikowania otwartego Springer 2019-2021

Program obejmujący 1972 czasopism hybrydowych, skierowany do autorów afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do krajowej licencji Springer. Wznowiony 1 stycznia 2021 r. z nową pulą 2176 artykułów przyjętych do publikacji w 2021 roku.

Afiliacja autorów jest teraz weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach.
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej 
ACS 2020-2022

Program obejmujący wszystkie czasopisma z kolekcji ACS Web Editions, skierowany do autorów afiliowanych w polskich instytucjach akademickich, które przystąpiły do konsorcjum ACS.
Pula wznowiona 1 stycznia 2021 obejmuje 324 artykuły. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

Afiliacja autorów rozpoznawana jest automatycznie na podstawie wcześniej wskazanej afiliacji.
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej 
Cambridge University Press

Program obejmujący 376 czasopism otwartych i hybrydowych wydawnictwa Cambridge University Press, skierowany do autorów afiliowanych w polskich instytucjach akademickich, które przystąpiły do konsorcjum CUP.
Pula wznowiona 1 stycznia 2021 nie ma ograniczenia liczby artykułów.

Afiliacja autorów rozpoznawana jest automatycznie na podstawie nr ORCID i instytucjonalnego adresu mailowego.
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Emerald

Program obejmujący wybrane kolekcje czasopism wydawnictwa Emerald, skierowany do autorów afiliowanych w polskich instytucjach akademickich, które przystąpiły do konsorcjum Emerald. Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego mają możliwość publikowania tylko w czasopismach z kolekcji Management.
Na 2021 r. przewidziana jest pula 39 artykułów. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

Afiliacja autorów rozpoznawana jest automatycznie na podstawie instytucjonalnego adresu mailowego.
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej 
Oxford University Press

Program obejmujący 348 czasopism hybrydowych OUP (uwaga, lista zawiera tytuły, które nie są włączone do programu – patrz opis kolumna 4), skierowany do autorów afiliowanych w polskich instytucjach akademickich, które przystąpiły do konsorcjum OUP.
Pula artykułów na 2021 r. zostanie podana w późniejszym terminie. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

Afiliacja autorów rozpoznawana jest automatycznie na podstawie instytucjonalnego adresu mailowego.
Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

Kontakt: 
Barbara Grzelczak
Kinga Żmigrodzka-Ryszczyk, 
email: pon@ue.wroc.pl, tel. 71 36 80 960, 71 36 80 583

Lub bezpośrednio na kontaktowe adresy e-mail podane na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki przy informacjach o poszczególnych programach.

Wolne licencje

LICENCJA – udzielenie zgody na konkretny sposób wykorzystania dzieła 
Umowa licencyjna nie pozbawia twórcy majątkowych praw autorskich do utworu jedynie określa sposób korzystania z dzieła – tzw. pola eksploatacji. 
Umowa licencyjna zawsze powinna mieć określone wyraźnie na jaki czas została zawarta, jeżeli nie będzie takiego zapisu – domyślnym okresem trwania umowy licencyjnej zgodnie z prawem jest 5 lat. 
Umowa licencyjna powinna określać:
 • przedmiot umowy, 
 • pola eksploatacji, 
 • okres trwania umowy. 

Licencje można podzielić na: 
- Licencje wyłączne – jasno określające nabywcę licencji, któremu przypisane jest wyłączne prawo do korzystania z dzieła w zakresie określonym przez licencję. Licencja wyłączna musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
- Licencje niewyłączne – określają przedmiot licencji, jednocześnie nie nadając licencjobiorcy jedynych praw do korzystania z dzieła, licencja taka może być udzielana wielokrotnie i nie musi mieć formy pisemnej. 
- Wolne licencje – rodzaj licencji niewyłącznej, twórca dzieła z góry określa rodzaj licencji i umieszcza informacje przy utworze. Wolna licencja jest rodzajem umowy publicznej pomiędzy twórcą a odbiorcą na sposób korzystania z utworu. 

Przykładem wolnych licencji są: 
 • licencje Creative Commons,
 • wolne oprogramowanie,
 • Copyleft,
 • Domena Publiczna.

Licencje Creative Commons

Creative Commons – organizacja non profit, której celem jest wspieranie i tworzenie wolnych licencji, zawierających uregulowania prawne bardziej elastyczne niż prawo autorskie Copyright. 
Tworzone w ramach działalności licencje CC stanowią kompromis pomiędzy ochroną praw autorskich, a swobodą użytkownika.  
Strona Creative Commons zawiera dokładne wytłumaczenie wszystkich licencji w językach narodowych, a także w języku angielskim. 
LICENCE CHOOSER - wersja beta - narzędzie wspomagające wybór licencji do utworu. 
*Korzystając w licencji CC należy pamiętać, aby zawsze podać dokładny symbol licencji oraz link do tekstu licencji w języku licencjonowanego utworu. 
________________________________________
    
Uznanie autorstwa 4.0 (CC-BY 4.0) – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy.          
    
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 (CC-BY-SA 4.0) – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Jest to licencja używana przez Wikipedię i jej siostrzane projekty. 
           
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 (CC-BY-NC 4.0) – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utwóru jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją).  
          
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska(CC-BY-ND 3.0) – Ta licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nietworzenia utworów zależnych).  
            
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC-BY-NC-SA 4.0) – Licencja ta pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.
      
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC-BY-NC-ND 3.0) – Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nietworzenia utworów zależnych). Jest to najbardziej restrykycyjna z licencji.  
 
Znak Domeny Publicznej 1.0 (Public Domain Mark 1.0) jest oznaczeniem służącym identyfikacji danego utworu jako należącego do domeny publicznej. Utwór taki można wykorzystywać, rozpowszechniać i zmieniać, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności uzyskania zgody autora.
Przekazanie utworu do domeny publicznej oznacza zrzeczenie praw autorskich majątkowych, prawa osobiste autorskie są w Polsce prawami niezbywalnymi. 
 
Domena publiczna nie jest licencją. 
Terminu tego używa się najczęściej przy określeniu zasobów, które: 
- nigdy nie były przedmiotem prawa autorskiego ze względu na czas, w którym powstały ,
- prawa autorskie majątkowe do utworu wygasły, gdyż minęło już 70 lat od śmierci ich autora,          ostatniego ze współautorów, daty rozpowszechnienia lub daty ustalenia utworu,
- nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego na podstawie art. 4 ustawy o prawie autorskim (np.      dokumenty i materiały urzędowe),
- nie są wytworem ludzkiej pracy np. eksponaty geologiczne..0 Universal (CC0 1.0)  
Brak praw autorskich – przekazanie do domeny publicznej 

Wyszukiwanie czasopism OA

Otwarte czasopisma (czasopisma open access) to recenzowane czasopisma naukowe, które dzięki alternatywnym modelom finansowania mogą udostępniać znaczną część swoich tekstów lub pełną zawartość wszystkim zainteresowanym bezpłatnie. Opublikowane w nich artykuły można czytać, pobierać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać w celach niekomercyjnych. Autorzy zachowują najczęściej autorskie prawa majątkowe do swoich tekstów. 

Czasopisma Hybrydowe – czasopisma, które mają podzielony model publikowania. Część artykułów w takim czasopiśmie może być dostępnych w Open Access, część będzie publikowana z zachowaniem Copyright, a więc dostęp do nich będzie zamknięty. Autor ponosi koszty publikacji artykułu w modelu Open Access, zaś dostęp do artykułów zamkniętych jest płatny. 

Ponieważ istnieje wiele nazw publikacji na kolejnych etapach wydawniczych, poniżej znajdują się wytłumaczenia podstawowych pojęć na podstawie serwisu SHERPA ROMEO:

Pre-print - artykuł przed recenzjami, 

Post-print - ostateczna wersja publikacji stworzona przez autora; wersja uwzględnia uwagi recenzentów; zaakceptowana do publikacji (Accepted Version, Authors Accepted Manuscript (AAM), Authors accepted version, Final Author version, wersja autorska, ostateczna wersja publikacji).   

Aby wyszukać czasopismo Open Access możemy: 

 • wykorzystać bazę ARIANTA, która indeksuje polskie czasopisma naukowe i branżowe elektroniczne. Przy wyszukiwaniu czasopism OA możemy użyć opcji wyboru licencji. 
 • przeszukać bazę SHERPA ROMEO, która zbiera informacje o politykach wydawniczych poszczególnych wydawców naukowych. Dostępne jest wyszukiwanie przez słowo z tytułu, ISSN lub nazwę wydawcy, a także przeglądanie listy wydawców oraz krajów zarejestrowanych w bazie. 
 • *należy pamiętać, że każde czasopismo zarejestrowane w bazie jest dokładnie sprawdzane przez ekspertów. 
 • Przeszukać bazę MOST WIEDZY gdzie dostępna jest Baza polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych. Baza daje możliwości wyszukiwania po tytule, ISSN, wydawcy oraz filtrowania wg.: np.: liczby punktów, cytowań. 
 • wykorzystać bazę DOAJ Directory of Open Access Journals. Baza indeksuje recenzowane czasopisma ze wszystkich dziedzin nauki, które publikują w modelu otwartym. Czasopisma indeksowane poddane są ocenie ekspertów i muszą spełniać określone kryteria. Bazę można przeszukiwać, a także przeglądać wg różnych kryteriów. 
 • skorzystać z wyszukiwarek dostępnych na stronach wydawców, np.: 

 • przeszukać stronę internetową wydawcy, gdzie często umieszczone są informacje o modelu publikowania; mniejsi wydawcy często nie są indeksowani w dużych bazach danych.   

Instytucje finansujące oczekują, aby publikacje powstałe w wyniku prac badawczych finansowanych z publicznych środków były publikowane w otwartym dostępie. 
Czasopisma Open Access, akceptowane w przypadku publikacji finansowanej z grantu NCN lub Horyzont powinny znaleźć się w wykazie lub w fazie rejestracji w DOAJ (Directory of Open Access Journals).  

Przydatne narzędzia: 

JOURNAL CHECKER TOOL - narzędzie do sprawdzania polityki OA czasopism wspierane               przez Koalicję S. 

Aby sprawdzić sposób publikowania w modelu otwartym potrzebny będzie tytuł czasopisma lub ISSN, nazwa instytucji finansującej oraz nazwa instytucji autora. Narzędzie pokazuje zgodność z Planem S, a także możliwości publikowania otwartego. 
 
OPEN JOURNAL MATCHER - narzędzie pozwalające na odnalezienie czasopisma Open Access na podstawie abstraktu publikacji. Narzędzie powstało w oparciu o zasoby bazy DOAJ która agreguje czasopisma w modelu Open Access. 
Aplikacja sugeruje czasopisma na podstawie wklejonego abstraktu. W wynikach wyświetlonych zostaje pięć najbardziej pasujących tytułów czasopism w dostępie otwartym. Wyniki z założenia mają być nieoczekiwane, mają służyć odkrywaniu nowych, nieznanych tytułów czasopism. 
  
Strategia Zachowania Praw do publikacji (Rights Retention Strategy)  wg Koalicji S: 
 • Naukowiec publikuje w wybranym czasopiśmie, które nie jest dostępne w modelu OA, 
 • Naukowiec powiadamia wydawcę przy zgłoszeniu publikacji o umieszczeniu manuskryptu/preprintu w repozytorium na licencji otwartej: Badania zostały w całości/w części sfinansowane przez NAZWA INSTYTUCJI FINANSUJĄCEJ/nr grantu. W związku z tym, zgodnie z warunkami finansowania, do wersji autorskiej/manuskryptu/preprintu została przypisana LICENCJA CC BY/inna otwarta licencja”, 
 • Naukowiec umieszcza wersję autorską/preprint/manuskrypt w repozytorium instytucjonalnym na licencji CC BY bez embarga. 

Metody otwierania publikacji

Jest wiele możliwości publikowania w modelu otwartym. Poniżej wymienione są różne metody publikowania wraz z wyjaśnieniem jaki różni się proces wydawniczy (pisanie, przesyłanie, proces recenzji, publikowanie) w opisywanym przypadku oraz w jaki sposób czytelnicy mogą mieć dostęp do treści publikacji. 

Istotne jest aby pamiętać, że „Otwartość” jest procesem ciągłym oraz, że poszczególne czasopisma mogą mieć różne stopnie otwartości. 


GLOD OPEN ACCESS – ZŁOTA DROGA PUBLIKOWANIA 

- wydawca czasopisma udostępnia w otwarty sposób całą zawartość (artykuły, dane badawcze i inne) na stronie internetowej czasopisma. 


FINANSOWANIE 

– autor/autorzy ponoszą koszty opublikowania artykułu (Article Processing Charge-APC). 

 

PISANIE 

 

 

RECENZJA 

 

 

PUBLIKOWANIE 

 

 

DOSTĘP 

Autor przesyła napisany artykuł do czasopisma w modelu open access 

Artykuł podlega recenzji. Po zaakceptowaniu przez recenzenta/ów autor wnosi opłatę za opublikowanie pracy w modelu open access  

Artykuł trafia do wydawnictwa, gdzie podlega działaniom wydawniczym (formatowanie, skład itp.). Wydawca publikuje artykuł na stronie w modelu open access. 

Czytelnicy mogą korzystać z publikacji bez ograniczeń oraz barier finansowych 


GREEN OPEN ACCESS – ZIELONA DROGA PUBLIKOWANIA 


- autor niezależnie od opublikowania pracy przez wydawcę, udostępnia swoją pracę na stronie internetowej lub w repozytorium otwartym. Aby możliwe było dokonanie samoarchiwizacji autor musi być w posiadaniu praw majątkowych do utworu (umowa wydawnicza/licencja). 

W takiej formie archiwizowane są najczęściej e-printy. 


FINANSOWANIE

- autor nie ponosi kosztów APC


 

 

PISANIE 

 

 

RECENZJA 

 

 

PUBLIKOWANIE 

 

 

DOSTĘP 

Autor przesyła napisany artykuł do wybranego czasopisma  

Artykuł podlega recenzji. Po zaakceptowaniu przez recenzenta/ów autor umieszcza recenzowana pracę w otwartym repozytorium lub na stronie internetowej.  

Artykuł trafia do wydawnictwa, gdzie podlega działaniom wydawniczym (formatowanie, skład itp.). Wydawca publikuje artykuł na stronie prawdopodobnie z płatnym dostępem. 

Czytelnicy mogą korzystać z publikacji zdeponowanej w repozytorium lub zamieszczonej na stronie bez ograniczeń oraz barier finansowych. Konieczna jest opłata za korzystanie z pracy opublikowanej przez wydawcę. 

 

 PREPRINTY 
 - oryginalna praca autorska, która nie przeszła procesu recenzji. 
 Preprint może być   samoarchiwizowany w otwartym repozytorium lub na stronie internetowej tak,   aby był dostępny dla czytelników. 


 

 

PISANIE 

 

 

RECENZJA 

 

 

PUBLIKOWANIE 

 

 

DOSTĘP 

Autor zamieszcza napisany artykuł na stronie/w repozytorium otwartym, niezależnie istnieje możliwość przesłania pracy do wydawnictwa. 

Artykuł zamieszczony w OA może podlegać opinii czytelników, które autor może uwzględnić. 

Jeżeli praca została przesłana do wydawnictwa, podlega niezależnie procesowi recenzji. 

Artykuł, który trafił do wydawnictwa, po zrecenzowaniu zostaje opublikowany z linkiem do oryginalnej pracy przez recenzjami (preprint). 

Czytelnicy mogą korzystać z preprintu bezpłatnie. Jeżeli praca została opublikowana, można korzystać także z wersji wydanej, płatnie lub bezpłatnie w zależności od wykorzystanego modelu publikowania.  


 INNE FORMY REZALIZOWANIA OTWARTEGO DOSTĘPU 

 Oprócz omówionych powyżej form realizowania otwartego dostępu, mogą wystąpić sytuacje, w   których: 

 -„tradycyjne” czasopismo z płatnym dostępem tymczasowo usuwa zapory z określonych artykułów. 

 - wydawca ustala czasowe embargo na dostęp do artykułu i po upływie ustalonego czasu publikacja przechodzi do dostępu otwartego. 

 - „tradycyjne” czasopismo umożliwia bezpłatne przeczytanie pojedynczego artykułu, jeśli autorzy   wniosą opłatę za jego publikację – czasopismo hybrydowe.

Zalecenia NCN

Zarządzenie nr 38/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie ustalenia 

POLITYKI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU DO PUBLIKACJI z dnia 27-05-2020

określa zasady publikowania w otwartym dostępie wyników badań naukowych – publikacji oraz danych badawczych - finansowanych ze środków publicznych.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem