Zarządzenie Dziekana WNE nr 2/2016

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH NR 2/2016 Z DNIA 5.12.2016
Wprowadzające: Regulamin egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

W oparciu o postanowienia par. 24-27 Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, do przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych stosuje się następujące regulacje:

1.Egzamin dyplomowy (licencjacki i magisterski) odbywa się przed trzyosobową komisją powoływaną przez dziekana. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, promotor oraz recenzent pracy. Na wniosek studenta przy egzaminie może być obecny obserwator.

2.Przewodniczącym komisji jest prodziekan ds. studiów stacjonarnych lub prodziekan ds. studiów niestacjonarnych. Komisji może też przewodniczyć dziekan lub pozostali prodziekani, przy zachowaniu zasady, że co najmniej jeden członek komisji musi posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest powołanie przez dziekana na przewodniczącego komisji samodzielnego pracownika nauki spośród pracowników Wydziału.

3.Egzamin dyplomowy odbywa się w ciągu miesiąca od daty złożenia w dziekanacie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej. Przy ustalaniu tego terminu wyłącza się okres od 15 lipca do 31 sierpnia. W tym okresie obrony nie odbywają się, chyba że w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody dziekana.

4.Termin egzaminu dyplomowego wyznacza przewodniczący komisji. Egzaminy odbywają się dwa razy w tygodniu w dni wyznaczone przez prodziekana ds. studiów stacjonarnych (jeden dzień) oraz prodziekana ds. studiów niestacjonarnych (drugi dzień), w oparciu o ich możliwości czasowe, wynikające z pozostałych obowiązków na uczelni. Określając termin egzaminu, przewodniczący komisji kieruje się zasadą efektywnego procesu organizacji systemu obron, mającą na celu ułatwienie jego organizacji, co oznacza, że w jednym dniu powinna do niego przystąpić jak największa liczba studentów.

5.W przypadku, gdy do egzaminów przystępuje duża liczba studentów i nie jest możliwe ich przeprowadzenie w wyznaczonych dniach, w wymaganym czasie (miesiąca od daty złożenia pracy), przewodniczący komisji wyznaczają dodatkowe terminy. Dotyczy to w szczególności czerwca, pierwszej połowy lipca i drugiej połowy września.

6.Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego studentowi, który złożył pracę dyplomową przed zakończeniem zajęć ostatniego semestru i spełnił warunki określone dla składania prac dyplomowych lub na uzasadniony wniosek studenta składającego pracę dyplomową w terminie (w tym ostatnim wypadku można przekroczyć miesiąc od złożenia pracy dyplomowej).

7.Recenzje prac dyplomowych wykonywane są w systemie elektronicznym, a wydruk recenzji przekazywany jest recenzentowi i promotorowi do podpisu bezpośrednio przed egzaminem. W związku z tym ustala się następujące, nieprzekraczalne terminy:

W przypadku braku recenzji w systemie elektronicznym na dzień przed terminem egzaminu uznaje się, że student nie uzyskał oceny pracy dyplomowej i skutkuje to wyznaczeniem kolejnego terminu egzaminu.

8.Recenzent przekazuje swój egzemplarz pracy dyplomowej do dziekanatu przed obroną pracy dyplomowej.

9.Promotorzy i recenzenci prac dyplomowych zobowiązani są do uczestnictwa w egzaminie dyplomowym. W uzasadnionych przypadkach w zastępstwie za recenzenta w skład komisji egzaminacyjnej może być powołany pracownik Wydziału reprezentujący kierunek studiów, w ramach którego odbywa się egzamin dyplomowy.

10.Egzamin dyplomowy jest prowadzony w formie ustnej i obejmuje co najmniej dwa pytania z wcześniej ogłoszonej studentom listy oraz co najmniej jedno pytanie z tematyki pracy dyplomowej. Ocenę niedostateczną student otrzymuje wówczas, gdy liczba ocen niedostatecznych z odpowiedzi na poszczególne pytania jest większa lub równa liczbie ocen pozytywnych.

11.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

/-/

prof. dr hab. Czesław Zając

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem