Procedura i tryb składania pracy dyplomowej

PROCEDURA I TRYB SKŁADANIA PRACY NA WYDZIALE NE
studia II stopnia

1. Student posiadający wszystkie oceny pozytywne w USOS i rozliczone zobowiązania finansowe związane z odbywaniem studiów, przed przyjściem do dziekanatu loguje się do systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych) i wprowadza niezbędne dane pracy. Następnie przekazuje pracę do promotora (przez kliknięcie odpowiedniego przycisku). Termin wprowadzenia pracy należy uzgodnić z promotorem, tak by umożliwić mu weryfikację danych, sprawdzenie pracy przez program antyplagiatowy i jej zatwierdzenie w systemie najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

2. Promotor loguje się do systemu APD, weryfikuje wprowadzone przez studenta dane pracy i zapoznaje się z raportem z badania pracy w JSA (Jednolitym Systemie Antyplagiatowym). Na tej podstawie podejmuje decyzję o akceptacji wyniku badania, o skierowaniu pracy do poprawy lub o zgłoszeniu popełnienia plagiatu. Po akceptacji wyniku badania, promotor przekazuje pracę do wpisania recenzji (przez kliknięcie odpowiedniego przycisku). Powinno to nastąpić najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

3. Po akceptacji pracy przez promotora, student loguje się do systemu APD celem wydruku pracy oraz raportu antyplagiatowego z JSA („wydruk w kolorze” – „raport ogólny”).

4. Student najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu składa w dziekanacie:

a) 2 egzemplarze pracy:

  • 1 egzemplarz pracy przeznaczony do archiwum, podpisany przez promotora, zminiaturyzowany do formatu A5; tekst powinien być umieszczony poziomo na kartce formatu A4, obustronnie (po 4 strony A5 na 1 kartce A4) z interlinią zmniejszoną do 1 i czcionką podstawową 10; strony pracy należy ponumerować; praca winna mieć przedziurkowane kartki, związane tasiemką bawełnianą;
  • 1 egzemplarz pracy nagrany na płytę CD w formacie pdf lub Word (.doc, .docx), umieszczoną w papierowej kopercie, opisanej nazwą Wydziału, formą studiów, imieniem i nazwiskiem, tytułem pracy oraz imieniem i nazwiskiem promotora;
  •  na początku pracy przygotowanej w języku polskim należy umieścić w kolejności: (i) stronę tytułową w języku polskim, (ii) spis treści w języku polskim oraz (iii) stronę z tytułem pracy i streszczeniem w języku angielskim;
  • na początku pracy przygotowanej w języku angielskim należy umieścić w kolejności: (i) stronę tytułową w języku angielskim, (ii) spis treści w języku angielskim oraz (iii) stronę z tytułem pracy i streszczeniem w języku polskim;
  • egzemplarze pracy składane w dziekanacie są identyczne z wersją wprowadzoną do APD i uprzednio zatwierdzoną w systemie przez promotora;
  • w każdym egzemplarzu pracy winno być umieszczone na końcu i podpisane własnoręcznie oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy oraz oświadczenie dotyczące udostępnienia pracy osobom zainteresowanym (załącznik);
  • w przypadku utajnienia pracy z powodu danych poufnych zawartych w pracy (na wniosek właściwego podmiotu), na samej górze strony tytułowej należy umieścić napis w kolorze czerwonym, wielkimi literami, czcionką o rozmiarze 14: „PRACA UTAJNIONA”;

b) podpisany przez promotora wydruk raportu ogólnego z JSA w wersji kolorowej;

c) rozliczoną kartę zobowiązań, tzw. „obiegówkę” (załącznik); oprócz wpisów, które są na karcie zobowiązań, należy pamiętać o rozliczeniu się z bibliotekami, z których korzystało się w czasie studiów oraz o zwrocie materiałów wypożyczonych od promotorów i pracowników Uczelni; potwierdzenia winny znaleźć się na karcie zobowiązań;

d) dowód wpłaty 60 zł za dyplom, dokonanej na indywidualne konto rozliczeniowe studenta (nie dotyczy studentów studiów niestacjonarnych);

e) cztery aktualne, jednakowe zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (bez ramki) w stroju galowym, wykonane na papierze fotograficznym;

f) oświadczenie (zgoda / brak zgody) o udostępnieniu danych osobowych w celu badania losów absolwentów, na osobnej kartce formatu A4 (załącznik);

g) kopertę o wymiarach 110x220 mm zaadresowaną na swój adres domowy.

5. Osoby, które pragną uzyskać odpis dyplomu w języku obcym, zobowiązane są złożyć podanie (załącznik), dostarczyć dodatkowe zdjęcie formatu 4,5 x 6,5 cm (identyczne jak do dyplomu w wersji w języku polskim) oraz uiścić opłatę 40 zł na indywidualne konto studenta (należy dołączyć dowód wpłaty – osobny przelew).

6. Aby uzyskać suplement do dyplomu w języku angielskim, należy złożyć osobne podanie (załącznik).

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem