Ogłoszenia prodziekanów ds. studiów

Informacja nt. terminu złożenia pracy dyplomowej (25.03.2019) 
Na podstawie § 22, ust. 3 regulaminu studiów, dzień 14 czerwca został wyznaczony w roku akademickim 2018/2019 jako podstawowy termin złożenia pracy dyplomowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, a dzień 15 lipca – na studiach II stopnia.
Przypominamy, że zgodnie z treścią ust. 3 zarządzenia p. Dziekana, dotyczącego regulaminu egzaminów dyplomowych na Wydziale, „[…] egzamin dyplomowy odbywa się w ciągu miesiąca od daty złożenia w dziekanacie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej. Przy ustalaniu tego terminu wyłącza się okres od 15 lipca do 31 sierpnia. W tym okresie obrony nie odbywają się […]”. Oznacza to, że w przypadku złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie później niż 14 czerwca, nie możemy zagwarantować, że termin obrony zostanie wyznaczony przed przerwą wakacyjną (15.07-31.08). Bardzo prosimy brać to pod uwagę przy swoich planach edukacyjnych (np. studia II stopnia) i zawodowych. 
Uprzejmie informujemy, że p. Prorektor ds. Dydaktyki zapewnił nas, że niezależnie od ewentualnej zmiany ostatecznego terminu złożenia pracy dyplomowej przez regulamin studiów wchodzący w życie od nowego roku akademickiego, dla studentów kończących studia w bieżącym roku zostanie utrzymany obecnie obowiązujący termin 5 października.  

Skrót najistotniejszych informacji dotyczących podań (25.03.2019)
1. Podania składa się w formie pisemnej w dziekanacie.
2. Jako zasada, można „mieć” w danym momencie maksymalnie dwa „warunki”.
3. Przedłużenie sesji wymaga załączenia dokumentu potwierdzającego uzasadnienie (np. zgody prowadzącego).
4. Terminy: IOS i „przepisanie” oceny – dwa tygodnie od początku semestru, IPS – dwa tygodnie przed końcem zajęć w semestrze poprzedzającym.
5. Zaliczenie pracy na poczet praktyki wymaga dokumentu potwierdzającego pracę oraz dokładnego opisu zakresu obowiązków.
6. Zwolnienie z praktyki wymaga zaświadczenia lekarskiego.
Szczegóły – poniżej.

Informacja nt. niestandardowego trybu zaliczania praktyk  (25.03.2019)
Regulamin studiów w § 4, ust. 2 i 3 stwierdza, że "w uzasadnionych przypadkach praktyka może być zaliczona na podstawie pracy zarobkowej lub społecznej, jeżeli charakter pracy odpowiada efektom kształcenia dotyczącym praktyki" oraz że "dziekan może zwolnić z odbywania praktyki wyłącznie z przyczyn zdrowotnych", wskazując "przedmiot, który student ma zaliczyć w miejsce praktyki zawodowej [...]".
Ubiegając się o zaliczenie praktyki na podstawie pracy należy złożyć odpowiednio uzasadnione podanie (formularz do pobrania na Internetowej tablicy ogłoszeń), załączyć dokument potwierdzający pracę zarobkową lub społeczną (np. kopia umowy o pracę, świadectwa pracy itp.) oraz szczegółowo wskazać, w jakim zakresie charakter pracy odpowiada efektom kształcenia dotyczącym praktyki (np. załączając zaświadczenie od pracodawcy wskazujące zakres obowiązków pracowniczych lub samodzielnie go opisując). 
W nawiązaniu do przypadków, które miały miejsce, zwracamy uwagę, że ponieważ charakter pracy powinien odpowiadać efektom kształcenia, nie jest możliwe zaliczenie praktyki np. na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na podstawie pracy na stanowisku kelnera, stolarza, pracownika ochrony czy prokuratora.
W razie ubiegania się o zwolnienie z praktyki z powodów zdrowotnych, do podania należy załączyć zaświadczenie lekarskie, z którego w jednoznaczny sposób wynika niemożność odbywania praktyki, oraz przedstawić propozycję przedmiotu (przedmiotów), które student będzie zaliczał w miejsce praktyki zawodowej, by uzupełnić brakującą liczbę punktów ECTS.

Informacja nt. warunkowych zezwoleń na kontynuowanie studiów (”warunków") (27.02.2019) 
Regulamin studiów w § 18, ust. 5, pkt. 1 stanowi, że dziekan wydaje decyzję „o warunkowym zezwoleniu na kontynuowanie studiów w semestrze kolejnym, [...] jeżeli [...] deficyt punktów ECTS nie jest w ocenie dziekana nadmierny". W związku z tym, decyzja dotycząca wpisu warunkowego na kolejny semestr jest podejmowana w każdym przypadku indywidualnie, po dokonaniu oceny sytuacji danego studenta przez prodziekana ds. właściwych studiów (stacjonarnych lub niestacjonarnych). W celu ujednolicenia podejścia do dokonywania tej oceny przez prodziekana ds. studiów stacjonarnych i prodziekana ds. studiów niestacjonarnych, ustaliliśmy, że w odpowiedzi na odpowiednio umotywowane podanie będziemy wydawać zgodę na wpis warunkowy, jeśli student w dniu składania podania ma niezaliczone maksymalnie dwa przedmioty o niezerowej liczbie punktów ECTS. Co istotne, dotyczy to także przedmiotów z semestrów poprzedzających, gdy już wcześniej student składał podanie o wpis warunkowy i jeszcze ich nie zaliczył.
Otrzymanie warunkowego zezwolenia na kontynuowanie studiów przy trzech lub więcej niezaliczonych przedmiotach o niezerowej liczbie punktów ECTS jest możliwe wyłącznie w absolutnie wyjątkowych i uzasadniających to sytuacjach losowych, takich, którym student nie mógł zapobiec ani ich przewidzieć (bardzo ciężka choroba, klęska żywiołowa itp.).
Należy też pamiętać o pozostałych przesłankach zgody na wpis warunkowy wskazanych w przytoczonym paragrafie regulaminu studiów (dotyczących głównie egzaminów i zaliczeń komisyjnych).

Informacja nt. zezwoleń na zaliczenia i egzaminy w terminach innych niż określone w zasadach organizacji roku akademickiego (przedłużenie sesji") (27.02.2019) 
Z treści regulaminu studiów (§ 15, ust. 7 i § 16, ust. 6) wynika, że przystępowanie do zaliczeń i egzaminów w terminach innych niż wyznaczone przez zasady organizacji roku akademickiego (tj. odpowiednio po zakończeniu zajęć dydaktycznych lub poza okresem sesji), jest sytuacją wyjątkową, wymagającą uzasadnienia, a w przypadku zaliczeń może nastąpić tylko w razie wypadku losowego. Co więcej, przystępowanie do zaliczeń i egzaminów następuje w takich sytuacjach zazwyczaj indywidualnie, a zatem wymaga od prowadzącego zajęcia (czy kierownika właściwej Katedry) dodatkowego wysiłku organizacyjnego. 
W związku z tym, zgodę na takie zaliczenie lub egzamin można uzyskać wyłącznie przedstawiając właściwe, szczegółowe uzasadnienie, poparte odpowiednim dokumentem (np. zwolnieniem lekarskim lub zgodą prowadzącego zajęcia). Należy też pamiętać, że termin nie może zostać przedłużony poza 08.03. dla semestru zimowego i 28.09. dla semestru letniego.

Informacja nt. praktyk w IV semestrze studiów I stopnia (10.01.2019) 
Plan studiów pierwszego stopnia przewiduje zaliczenie obowiązkowej praktyki w IV semestrze. Zgodnie z wytycznymi p. Rektora, „praktyka powinna odbywać się w miesiącach wakacyjnych, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych”. W związku z tym, poświadczenie jej odbycia należy dostarczyć do dziekanatu niezwłocznie po jej zakończeniu – szczególnie, gdy praktyka ma miejsce we wrześniu. Brak takiego poświadczenia przed rozpoczęciem V semestru będzie skutkował niezaliczeniem semestru IV i ewentualnym skreśleniem z listy studentów. Bardzo prosimy przestrzegać tego terminu, aby uniknąć konieczności wszczynania postępowania w sprawie skreślenia z tak błahego powodu, jakim jest niedostarczenie na czas poświadczenia odbycia praktyk.

Informacja nt. zaliczania ćwiczeń (10.01.2019)
Zwracamy uwagę na zapis §15, ust. 2 regulaminu studiów: „Wszystkie zaliczenia ćwiczeń i innych form zajęć (laboratoriów, konwersatoriów itd.) przewidzianych w planie studiów student powinien uzyskać nie później niż w ostatnim dniu zajęć w semestrze (w terminie podstawowym). Nieuzyskanie zaliczenia w terminie podstawowym skutkuje niedostateczną oceną łączną w terminie podstawowym.”
Oznacza to, że jeśli student nie zaliczył ćwiczeń lub innych form zajęć do momentu rozpoczęcia sesji, automatycznie otrzymuje w pierwszym terminie niedostateczną ocenę łączną z przedmiotu. Po późniejszym poprawkowym (lub komisyjnym) zaliczeniu, „pierwsze przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z egzaminem poprawkowym” (§ 16, ust. 2 regulaminu), niezależnie od daty, w której ono następuje. Zgodnie bowiem z zapisem § 16, ust. 3 regulaminu, „student może składać egzaminy przed sesją egzaminacyjną, jeżeli egzaminator wyrazi zgodę”. Dotyczy to także egzaminów poprawkowych i sesji poprawkowej.

Informacja nt. przeniesienia dziekanatu i miejsca dyżurów prodziekanów (16.11.2018) 
W związku z remontem w budynku A, dziekanat Wydziału został przeniesiony do budynku J. Pokój prodziekanów, w którym odbywają się dyżury, to obecnie pok. 23a, bud. J.

Informacja nt. urlopów (18.09.2018) 
Uprzejmie przypominamy, że nauczycielom akademickim przysługuje urlop w wymiarze około 7-8 tygodni kalendarzowych. W związku z tym, że w lipcu trwa jeszcze sesja poprawkowa, zdarza się często, że pracownicy Wydziału są na urlopach we wrześniu, co oznacza, że komunikacja ze spóźnionym seminarzystą lub studentem z „przedłużeniem” sesji może być wówczas utrudniona.  Informację o tym, kiedy nauczyciel wraca do pracy, można uzyskać w sekretariacie właściwej Katedry. Prodziekani ani dziekanat nie dysponują takimi danymi. Jeżeli prowadzący jest na urlopie, a upływa termin „przedłużenia” sesji lub złożenia pracy dyplomowej, kierownik właściwej Katedry wyznacza osobę, który zastępuje promotora lub egzaminatora (tj. nauczyciela zaliczającego przedmiot) w obowiązkach (§ 15, ust. 1 regulaminu studiów).

Informacja nt. formy pracy dyplomowej (16.05.2018) 
Przypominamy, że do Dziekanatu nie składa się już prac oprawionych. Studenci kończący studia w roku akademickim 2017/2018 są jednak zobowiązani dodatkowo do przedstawienia bezpośrednio promotorowi i recenzentowi po jednym egzemplarzu wydruku pracy w formacie A4, oprawionego lub zbindowanego. Zwracamy uwagę, że promotor może zwolnić studenta z tego obowiązku.
Informacja nt. trybu składania podań (18.02.2018)
Podania dotyczące spraw związanych z tokiem studiów (wpisy warunkowe, powtarzanie, przedłużenie terminu itp.) uprzejmie prosimy składać w dziekanacie w formie pisemnej. Można je złożyć osobiście, wrzucić do skrzynki podawczej przy dziekanacie lub przesłać tradycyjną pocztą.
Forma pisemna (tj. nie np. elektroniczna w postaci maila lub skanu) z oryginalnym podpisem wnioskodawcy jest bezwzględnie wymagana do celów dokumentacji przebiegu studiów, a dziekanat przed rozpatrzeniem podania przez właściwego prodziekana dokonuje kontroli formalnej (np. czy wnioskodawcy przysługuje prawo do uzyskania zgody w danej sprawie, czy w ogóle jest studentem, czy uzyskał wymagane zaliczenia itp.).
W przypadku ewentualnych wątpliwości, pytań lub potrzeby zasięgnięcia opinii w sprawie nie dającej się rozwiązać w dziekanacie, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu mailowego z nami, jednak proszę pamiętać, że ze wskazanych przyczyn ma on charakter wyłącznie nieformalny (np. złożenie podania mailem na adres prodziekana jest bezskuteczne).

Informacja nt. terminów składania niektórych podań (26.01.2018)
Na mocy § 7, ust. 2 regulaminu studiów, podania w sprawie indywidualnej organizacji studiów należy składać przed upływem dwóch tygodni od dnia rozpoczęcia semestru
Podania w sprawie uznania zaliczenia przedmiotu (”przepisanie oceny”) należy składać w takim samym terminie, tj. przed upływem dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru, gdyż później dezorganizuje to proces dydaktyczny (zajęcia z danego przedmiotu).
Zgodnie z treścią § 6, ust. 1 regulaminu studiów, pozytywnie zaopiniowaną przez opiekuna propozycję indywidualnego planu studiów należy przedstawić do zatwierdzenia właściwemu prodziekanowi „nie później niż dwa tygodnie przed końcem semestru poprzedzającego semestr objęty proponowanym IPS”. Zwracamy uwagę, że semestr (czyli zajęcia wynikające z planu studiów) kończy się dzień przed rozpoczęciem sesji – tj. w styczniu lub w czerwcu.

Informacja nt. zmian dotyczących egzaminu dyplomowego (15.01.2018)
W celu dostosowania list pytań obowiązujących na egzaminie licencjackim i magisterskim do bieżących programów studiów i efektów kształcenia, zostały one zaktualizowane. Studentów kończących studia w roku akademickim 2017/2018 obowiązują już nowe listy. Są one opublikowane na stronie internetowej Wydziału. W przypadku osób wznawiających studia wyłącznie w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego, nowe listy obowiązują na obronach od dnia 26.02.2018 (do 25.02.2018 obowiązują pytania dotychczasowe).
W oparciu o postanowienie § 23, ust. 7 regulaminu studiów, p. Dziekan określił również w drodze zarządzenia nową formę składanych do dziekanatu prac dyplomowych. Ze względu na funkcjonowanie elektronicznego Archiwum Prac Dyplomowych, zmiany zmierzają do stopniowej eliminacji formy papierowej.

Informacja dotycząca wybieralnych przedmiotów społecznych i humanistycznych  (01.12.2017)
Zgodnie z treścią § 1, ust. 4 Komunikatu nr 4/2017 Prorektora ds. Dydaktyki, "na II stopniu studiów student nie może wybierać przedmiotów humanistycznych lub społecznych zaliczonych przez niego na I stopniu". Dotyczy to także przedmiotów zaliczonych w innych uczelniach. W związku z tym, na studiach II stopnia nie jest możliwe zapisanie się np. na zajęcia z Filozofii i przepisanie oceny uzyskanej z Filozofii na studiach I stopnia na innej uczelni. Student musi wybrać przedmiot, którego jeszcze do tej pory nie zaliczał.

Informacja dla osób na ostatnim semestrze studiów (01.10.2017)
Z początkiem roku akademickiego 2017/2018 wszedł w życie nowy regulamin studiów, który wprowadza zmieniony tryb postępowania w przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w terminie. Szczególnie istotne są następujące postanowienia:
- § 22, ust. 3: "[…] Student może […] złożyć pracę dyplomową najpóźniej do 10 października, jeśli studia kończą się w semestrze letnim […]. Niezłożenie pracy dyplomowej w ww. terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów."
- § 18, ust. 13: "Student skreślony z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej może, w terminie do 5 lat od skreślenia, uzyskać zgodę na wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego."
Proszę zwrócić uwagę, że regulamin w nowej wersji - odmiennie niż dotychczas - nie zezwala na przedłużanie terminu złożenia pracy poza 10 października.
Wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego następuje wyłącznie wtedy, gdy student zaliczył przed skreśleniem wszystkie przedmioty (ew. poza seminarium). Wniosek o wznowienie składa się wówczas wraz z gotową pracą dyplomową.

Przydatne linki

Regulamin studiów
Regulamin egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych + Nowelizacja
Harmonogram roku akademickiego
Pomoc materialna
Sylabusy
Zapisy do biblioteki
Terminy dyżurów Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych
Terminy dyżurów Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych i Kształcenia Ustawicznego
Formularze podań
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem