Zarządzenie Dziekana WNE nr 1/2019


ZARZĄDZENIE NR 1/2019
Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
z dnia 05.04.2019 r.
zmieniające
Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 5.12.2016 wprowadzające: Regulamin egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
oraz
Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie ustalenia formy prac dyplomowych

W związku ze zmianą zasad funkcjonowania systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), w szczególności zintegrowaniem go z procesem weryfikacji prac dyplomowych przez program antyplagiatowy, oraz w celu dostosowania przepisów do zasad organizacji pracy dziekanatu, wprowadza się następujące zmiany w zarządzeniach:
1.    W Zarządzeniu nr 2/2016 z dnia 5.12.2016 wprowadzającym: Regulamin egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych:
  • pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Recenzje prac dyplomowych wykonywane są w systemie elektronicznym, a wydruk recenzji przekazywany jest recenzentowi i promotorowi do podpisu bezpośrednio przed egzaminem.
W związku z tym, ustala się następujące, nieprzekraczalne terminy:
  • zatwierdzenia pracy w systemie przez promotora po weryfikacji danych wprowadzonych uprzednio przez studenta i sprawdzeniu pracy przez program antyplagiatowy – najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego,
  • złożenia przez studenta w dziekanacie kompletu dokumentów wymaganych do przystąpienia do egzaminu dyplomowego, w tym wydruku z systemu pracy zatwierdzonej przez promotora – najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu,
  • wykonania recenzji – najpóźniej do godz. 10.00 w dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony dzień egzaminu. W przypadku braku recenzji w systemie elektronicznym
w tym terminie uznaje się, że student nie uzyskał oceny pracy dyplomowej, i skutkuje to wyznaczeniem innej daty egzaminu.”
  • pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Promotor w terminie do 30 kwietnia przekazuje do dziekanatu wykaz tytułów
i proponowanych recenzentów prac seminarzystów przystępujących do egzaminu dyplomowego w danym roku akademickim. Wykaz należy sporządzić w formularzu i przesłać drogą elektroniczną do właściwego opiekuna roku w dziekanacie.”
2.    W Zarządzeniu nr 5/2017 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie ustalenia formy prac dyplomowych:
  • pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Student wprowadza pracę w wersji elektronicznej do systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) w terminie uzgodnionym
z promotorem, umożliwiającym mu weryfikację danych, sprawdzenie pracy przez program antyplagiatowy i jej zatwierdzenie w systemie najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Egzemplarze pracy składane w Dziekanacie są identyczne z wersją wprowadzoną do APD i uprzednio zatwierdzoną w systemie przez promotora.”
  • pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na żądanie promotora lub recenzenta student przedstawia mu wydruk pracy we wskazanym przez niego formacie.”
3.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
                                    
prof. dr hab. Czesław Zając
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem