Aktualności/ Wydarzenia

11.12.2017 Nagroda MNiSW dla prof. Jana Lichtarskiego za całokształt dokonań w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Z przyjemnością zawiadamiamy, że wieloletni pracownik naszego Wydziału Pan prof. Jan Lichtarski dnia 11.12.2017 odebrał z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodę indywidualną za całokształt dorobku w naukach o zarządzaniu. Prof. dr hab. Jan Antoni Lichtarski jest znanym i szanowanym w środowisku nauki i szkolnictwa wyższego Profesorem o długoletnim stażu zawodowym (47 lat pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu), bardzo dobrze łączącym pracę naukowo-badawczą z pracą dydaktyczną oraz z działalnością organizacyjną. Pracę zawodową rozpoczął w 1969 roku, tj. bezpośrednio po zakończeniu studiów na Wydziale Ekonomiki Przedsiębiorstwa Wyższego Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), przechodząc kolejne szczeble awansu zawodowego od stanowiska asystenta do stanowiska profesora zwyczajnego. W 1975 roku na tej Uczelni uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie dysertacji pt. "Ekonomiczna efektywność rozwoju produkcji drożdży paszowych w Polsce". Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu został Mu nadany w 1983 roku w ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w oparciu o rozprawę pt. "Kryteria i metody oceny efektywności przedsięwzięć organizatorskich w przedsiębiorstwie". Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych Kandydat uzyskał w 1993 roku. Od 1990 do 2016 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje łącznie ponad 200 pozycji. Dorobek ten składa się z monografii naukowych, studiów i rozpraw o charakterze oryginalnych prac twórczych, książek autorskich i współautorskich, artykułów naukowych,redakcji prac naukowych, referatów na konferencje naukowe oraz niepublikowanych prac naukowo-rozwojowych i wdrożeniowych.

04.10.2017 Listy gratulacyjne z okazji 70-lecia WNE opublikowane na stronie www.70latwne.ue.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią listów gratulacyjnych, które na ręce Dziekana WNE Pana prof. Czesława Zająca składała społeczność z zaprzyjaźnionych z WNE instytucji i ośrodków akademickich.

06.07.2017 Praca magisterska mgr Aleksandry Gomułki - doktorantki na Wydziale Nauk Ekonomicznych - nagrodzona w III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Mgr Aleksandra Gomułka, doktorantka I roku Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, zajęła II miejsce w III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w 2016 roku. Praca powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej. Celem głównym pracy była identyfikacja determinantów rozwoju indyjskiego rynku outsourcingowego. Przeprowadzane badania potwierdziły tezę, iż Indie to niepodważalny lider światowego outsourcingu.
Walory naukowe pracy pt. "Outsourcing jako zjawisko ekonomiczne w Indiach w latach 2004-2014" docenione zostały przez Komisję Konkursową pod przewodnictwem prof. nadzw. UŁ dr hab. Magdaleny Rosińskiej-Bukowskiej. Nadzór merytoryczny nad realizacją konkursu sprawowała Kapituła Konkursowa, w skład której weszli pracownicy naukowi kierunku MSG z następujących ośrodków akademickich: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przewodniczącym Kapituły był prof. zw. dr hab. Tomasz Gołębiowski.
Mgr Aleksandra Gomułka w kwietniu 2017 otworzyła przewód doktorski w dyscyplinie Ekonomia. Zatwierdzony temat pracy to: "Znaczenie narodowego systemu innowacji dla rozwoju gospodarczego Norwegii w XXI wieku". Promotorem rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, a promotorem pomocniczym dr Anna H. Jankowiak.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów doktorantce i promotorom!

05.06.2017 Studenci Koła Naukowego Enactus UE zwycięzcami konkursu Enactus Poland National Competition

Studenci Koła Naukowego Enactus UE, twórcy projektu Needle You Need, zostali zwycięzcami konkursu Enactus Poland National Competition, który odbył się 5 czerwca 2017 w Warszawie. Tym samym wywalczyli prawo do reprezentowania Polski na ogólnoświatowym konkursie Enactus World Cup 2017 w Londynie. Dodatkowo, otrzymali nagrody w kategoriach:

  • Enactus Most Improved Team - najdynamiczniej rozwijające się koło naukowe
  • Enactus Poland Rookie Award - najlepszy lider koła.

Osoby biorące udział w projekcie to: Majka Gryczyńska, Morten Dylgat, Anna Brzezińska, Agata Bandych, Aleksandra Romańczyk, Aleksandra Ozga, Marcelina Pęsik, Marta Kołodziejczak, Mateusz Wielgosz, Yan Galyga, Izabela Andrzejak, Weronika Andrukianiec, Tetiana Korpak, Marek Beń, Kamil Czabanowski.
Opiekunami koła są: dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz oraz dr Iwona Czerska.

Serdecznie gratulujemy Studentom oraz Opiekunom Koła i życzymy wygranej w etapie międzynarodowym!

enactus

01.03.2017 Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony"

Katedra Ekonomii Ekologicznej Wydziału Nauk Ekonomicznych serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony", która odbędzie się w dniach 21-22 września 2017 roku na terenie campusu UE Wrocław. Celem konferencji jest przedstawienie i próba oceny wkładu współczesnej ekonomii do dyskusji nad problemami interpretacji i stymulowania trwałego i zrównoważonego rozwoju. Tematyka konferencji obejmuje takie zagadnienia jak: koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju w ekonomii i w innych naukach społecznych, współczesna myśl ekonomiczna w kształtowaniu idei i wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju, polityka gospodarcza i inne obszary regulacji a zrównoważony rozwój, strategie rozwoju gospodarczego a idea zrównoważonego rozwoju, przemiany i procesy we współczesnej gospodarce w świetle zasad trwałości rozwoju, oddziaływanie postępu technicznego i innowacji na równoważenie procesów społeczno-gospodarczych.
Do pobrania: zaproszenie [PDF], karta zgłoszenia [DOC]


04.02.2017 Uroczystość promocji doktorskich i rozdania dyplomów magisterskich absolwentom roku 2016 na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Dnia 04.02.2017 w budynku CKU Uniwersytetu Ekonomicznego odbyła się uroczystość promocji doktorskich i rozdania dyplomów magisterskich absolwentom Wydziału Nauk Ekonomicznych. Uroczystość prowadził Dziekan Wydziału NE prof. Czesław Zając, a swoją obecnością zaszczycili nas: JM Rektor UE prof. Andrzej Kaleta, Pani Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą prof. Bogusława Drelich-Skulska, przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów UE Pani Halina Piskorz oraz promotorzy prac doktorskich: prof. Marian Noga, prof. Bożena Klimczak, prof. Ewa Pancer-Cybulska, prof. Jędrzej Chumiński, prof. Andrzej Graczyk, prof. Jacek Uchman, prof. Wiesław Wątroba, a także Prodziekan prof. Dorota Rynio, Prodziekan prof. Wawrzyniec Michalczyk, Prodziekan dr hab. Bogusław Półtorak oraz 14 absolwentów studiów doktoranckich i 250 absolwentów studiów magisterskich, przyjaciele i rodziny naszych absolwentów.
Serdecznie gratulujemy absolwentom i życzymy dalszych sukcesów, tak w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia: godz. 9.00 studia niestacjonarne, godz. 12.00 studia stacjonarne.

02.02.2017 Dyplom dla Pani prof. Mirosławy Pluty-Olearnik za wypromowanie mgr Agaty Jankowskiej

Z przyjemnością informujemy, że praca magisterska Pani mgr Agaty Jankowskiej pt. ,,Badania zachowań e-konsumentów w sklepach internetowych z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod", którą przygotowała pod opieką Pani Profesor Mirosławy Pluty-Olearnik zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji, zorganizowanym przez Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu. To wielkie wyróżnienie zarówno dla autora pracy jak i jej promotora. Składamy Pani Profesor serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za trud włożony w przygotowanie tak wartościowej pracy.
Dyplom Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu [PDF] oraz list gratulacyjny Prezes PNTM prof. dr hab. Bogny Pilarczyk [PDF]

12.12.2016 Krajowa konferencja naukowa pn. "Wyzwania strategiczne rozwoju nowoczesnego miasta na przykładzie Wrocławia"

W dniu 9 listopada 2016 r. na naszej Uczelni odbyła się konferencja naukowa, której celem była wymiana poglądów na temat współczesnych podejść do opracowywania i wdrażania dokumentów strategicznych rozwoju dużych miast oraz konsultacja w środowisku akademickim założeń Strategii Wrocław 2030. Udział wzięło 54 uczestników; byli to: przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski i Czech, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele studentów (m.in. członkowie kół naukowych). Konferencja miała charakter interdysycplinarny - obok reprezentantów uczelni ekonomicznych z Polski i Czech, wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele kilku wrocławskich uczelni o profilu innym niż ekonomiczny. Ważną część stanowiła dyskusja panelowa nad kierunkami rozwoju dużych miast, ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia. Ponadto podczas konferencji wygłoszono dziewięć referatów i zaprezentowano dziesięć posterów.
Organizatorem konferencji była Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Urząd Miejski Wrocławia. Konferencja została sfinansowana ze środków Miasta Wrocławia.

22.11.2016 Mariusz Maziarz - lider wśród MŁODYCH TALENTÓW Wydziału Nauk Ekonomicznych

Mariusz Maziarz jest absolwentem SGH w Warszawie, obecnie studentem II roku studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych, pisze rozprawę doktorską w Katedrze Ekonomii Ekologicznej pod opieką promotora prof. Stanisława Czai oraz promotora pomocniczego dr Bartosza Scheuera. Zainteresowania naukowe mgr Mariusza Maziarza obejmują metodologię oraz filozofię ekonomii. Jego osiągnięcia w dziedzinie Nauk Ekonomicznych mimo tak młodego wieku są imponujące. Za pracę magisterską, przygotowaną pod kierunkiem dra hab. Tomasza Dołęgowskiego a poświęconą analizie relacji przyczynowej pomiędzy wspólnotowością społeczeństwa a tempem rozwoju gospodarczego, uzyskał drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Otrzymał także nagrodę im. Robina Cosgrove w konkursie "Etyka w finansach" za esej pt. "Żądanie obiektywizmu to marzenie ściętej głowy", w którym na podstawie analizy afery Reinhart-Rogoffa, dowiódł, iż głośna różnica pomiędzy dwoma badaniami wynika z odmiennych metod kliometrycznych, a nie ze źle zakodowanej formuły w arkuszu kalkulacyjnym, jak się powszechnie uważa. Obecnie jest kierownikiem projektu badawczego pt. "Badania przyczynowe we współczesnej ekonomii" finansowanego przez NCN w konkursie PRELUDIUM. Za dotychczasowe publikacje otrzymał stypendium naukowe im. Wincentego Stysia przyznane przez Prezydenta Wrocławia.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

18.11.2016 Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową "Asian Economies in the Context of Globalization"

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Centrum Badań Azji i Pacyfiku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza do udziału w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Asian Economies in the Context of Globalization, która odbędzie się w dniach 20 - 21 listopada 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Celem konferencji jest popularyzacja wiedzy i badań z zakresu stosunków panujących w regionie Azji i Pacyfiku. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia gospodarek azjatyckich w globalnej gospodarce, zarówno w wymiarze społecznym, ekonomicznym, jak i politycznym.Konferencja ma charakter międzynarodowy, a językiem wiodącym jest język angielski.
Swoją obecność potwierdził m.in. Ambasador Japonii w Polsce oraz Sekretarz Ambasady Indonezji.
Do pobrania: program konferencji [PDF]

15.11.2016 Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Instytucje w teorii i praktyce"

Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na kolejną konferencję naukową z zakresu ekonomii instytucjonalnej pt. "Instytucje w teorii i praktyce", która odbędzie się w dniach 20 - 21 marca 2017 roku we Wrocławiu. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań i dyskusja nad takimi zagadnieniami jak: powstawanie i zmiany instytucji w prawie konkurencji i ochronie konsumenta, znaczenie instytucji w rozwoju gospodarki rynkowej, spójność instytucji formalnych i nieformalnych, badanie kontraktów w gospodarce rynkowej z perspektywy ekonomii instytucjonalnej oraz metodologiczne problemy badań nad instytucjami.
Do pobrania: zaproszenie [DOC], formularz zgłoszenia [DOC]

07.11.2016 Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Plakatową "Marketing i Zarządzanie"

Katedra Podstaw Marketingu, Wydziału Nauk Ekonomicznych, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu organizuje IV Ogólnopolską Konferencję Plakatową pt. "MARKETING I ZARZĄDZANIE" w dniu 9 grudnia 2016 r., w godz. 11:00 - 15:00 na terenie naszej Uczelni - w Dolnośląskim Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Biblioteka Główna, budynek W).Wydarzenie będzie okazją do prezentacji plakatów z wynikami badań naukowych, wymiany doświadczeń, poglądów i dyskusji w szeroko rozumianej tematyce marketingu i zarządzania.
Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa wśród uczestników konferencji!
prof. zw. dr hab. Barbara Iwankiewicz -Rak
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Do pobrania: program konferencji [PDF], zaproszenie [PDF], karta zgłoszenia [DOC], wskazówki i instrukcja przygotowania plakatu [PDF], plakat wzorcowy [PDF]

26.10.2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Finanse - Statystyka - Badania Empiryczne"

W dniu 26.10.2016 na naszej uczelni odbyła się pierwsza konferencja naukowa FINSTAT, której celem była prezentacja wyników badań empirycznych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych w finansach. W konferencji uczestniczyło 60 naukowców z różnych ośrodków naukowych w całej Polsce, zaprezentowano 35 referatów naukowych. Organizatorem konferencji były katedry Wydziału Nauk Ekonomicznych: Katera Finansów oraz Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych. Zapraszamy do odwiedzenia strony www konferencji.

20.10.2016 Nagrody Rektora za osiągnięcia w pracy naukowej dokonane w 2015 roku

W imieniu Rektora UE we Wrocławiu - prof. dr hab. Andrzeja Kalety, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych - prof. dr hab. Czesław Zając wręczył podczas obrad Rady Wydziału NE nagrody Rektora I i II stopnia nauczycielom akademickim, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej w roku 2015. Wśród wyróżnionych 40 osób znaleźli się: prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, prof. dr hab. inż. Dorota Korenik, prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, prof. dr hab. Stanisław Czaja, prof. dr hab. Andrzej Kaleta, dr hab. Witold Kowal, dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, dr hab. Paweł Kuśmierczyk, dr hab. Małgorzata Pięta-Kanurska, dr hab. Dorota Rynio, dr hab. Przemysław Skulski, dr hab. Maria Węgrzyn, dr hab. Joanna Krupowicz, dr hab. Paweł Waniowski, dr Sebastian Bobowski, dr Sławomir Czetwertyński, dr Anna Jankowiak, dr Katarzyna Miszczak, dr Barbara Mróz-Gorgoń, dr Jarosław Olejniczak, dr Łukasz Olipra, dr Paweł Prędkiewicz, dr Joanna Radomska, dr Magdalena Sobocińska, dr Piotr Szymański, dr Marcin Brol, dr Magdalena Daszkiewicz, dr Zbigniew Dokurno, dr inż. Dominika Fijałkowska, dr Jarosław Ignacy, dr Artur Klimek, dr Marek Pauka, dr Anetta Pukas, dr Małgorzata Rogowska, dr Anna Witek-Crabb, dr Przemysław Wołczek, dr Sylwia Wrona oraz mgr Franciszek Adamczuk.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

01.10.2016 Aktywny Start w Nowy Rok Akademicki - bieg drużyn wrocławskich uczelni

Na otwarcie nowego roku akademickiego 2016/2017 pracownicy i doktoranci Wydziału Nauk Ekonomicznych reprezentując Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uczestniczyli w akcji Aktywny start w nowy rok akademicki - bieg drużyn wrocławskich uczelni (www.bieg.umed.wroc.pl, fotorelacja). Szczęśliwie wszyscy nasi startujący zameldowali się na mecie bez kontuzji i zadowoleni, a kibice mieli dużo dodatkowych emocji i atrakcji, szczególnie ci najmłodsi.

W trakcie imprezy biegowej reprezentanci naszego Wydziału NE wzięli też udział w licytacji na cele charytatywne w ramach akcji "Biegamy-Pomagamy". Pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych UE w ostatniej fazie licytacji wspólnie z pracownikami Katedry Fizjoterapii UM wylicytowali numer startowy (2) prof. Alicji Chybickiej za całe 1500 zł. Pieniądze przeznaczone będą na operację małej Julii. Więcej informacji o potrzebującej wsparcia Julii tutaj. Zapraszamy wszystkie osoby chętne do wsparcia tego celu w formie zbiórki poprzez Dziekanat WNE lub poprzez wpłaty na konto.

Lista uczestników reprezentujących Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem