WSZCZĘCIE PROCEDURY

Przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania kandydat ma obowiązek przedstawienia koncepcji rozprawy doktorskiej na zebraniu naukowym Rady Naukowej Instytutu właściwego z punktu widzenia dyscypliny naukowej, w zakresie której przygotowywana jest rozprawa.

1. Kandydat składa do Dziekana Wydziału za pośrednictwem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (Wzór 1).

2. Do wniosku Kandydat załącza:

3. Kandydat niebędący pracownikiem lub doktorantem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu składa Dziekanowi oświadczenie o sfinansowaniu kosztów przewodu doktorskiego (Wzór 4).

4. Kandydat dołącza do dokumentacji wniosek o przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż język polski, jeśli chce rozprawę przygotować w innym języku (Wzór 5).

5. Do wszczęcia przewodu konieczna jest opinia Rady Naukowej Instytutu właściwego z punktu widzenia dyscypliny naukowej.

6. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora.

7. Rada Wydziału otwiera przewód doktorski na okres siedmiu lat.

8. Rada Wydziału może przedłużyć ten termin na pozytywnie zaopiniowany przez promotora wniosek doktoranta skierowany do Dziekana Wydziału.

9. Rada Wydziału zamyka przewód doktorski, jeżeli kandydat w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów lub nie złoży rozprawy doktorskiej w wyznaczonym terminie.

10. Doktorant może złożyć wniosek o zamknięcie przewodu doktorskiego przed upływem terminu, na który został on otwarty (Wzór 6).

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem