Studia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - I stopień

Kierunek Finanse i rachunkowość realizowany na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów jest kierunkiem, który otrzymał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W uznaniu tej oceny kierunek ten otrzymał specjalną dotację MNiSW jako kierunek spełniający kryteria projakościowe. Tym samym znalazł się w gronie 25 najlepiej ocenionych kierunków w Polsce. W grupie tej są tylko trzy  kierunki ekonomiczne – jeden na naszej uczelni (FiR), drugi w Szkole Głównej Handlowej (FiR) i trzeci w Akademii Leona Koźmińskiego (Zarządzanie).

Absolwent studiów I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent tego kierunku rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi również odnajdywać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwent studiów pierwszego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Jest również przygotowany do pracy jako: księgowy, doradca podatkowy, audytor, controller, specjalista ds. rachunkowości zarządczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Oferta specjalności na I stopniu studiów kierunku Finanse i rachunkowość:


Rachunkowość i auditing


Specjalność Rachunkowość i auditing. Specjalność jest zorientowana na specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia rachunkowości i auditingu w różnych jednostkach gospodarczych i organizacjach zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi i regulacjami wewnętrznymi. W ramach specjalności uzyskuje się wiedzę na temat zasad i procedur rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przygotowania informacji ekonomicznych na potrzeby analizy finansowej oraz auditingu wewnętrznego i zewnętrznego. Studenci nabywają praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz stosowania instrumentów kontroli finansowej w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach budżetowych oraz w firmach audytorskich. Absolwenci dostają przygotowanie praktyczne do pracy na stanowiskach samodzielnych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych oraz kontrolerów wewnętrznych.

Program specjalności - Rachunkowość i auditing


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

 • Sprawozdawczość elektroniczna
 • Audyt wewnętrzny
 • Controlling personalny
 • Sprawozdawczość zarządcza

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

 • Audyt projektów unijnych
 • Polityka rachunkowości
 • Podatki w rachunkowości
 • Rachunkowość instytucji finansowych
 • Controlling w organizacjach pożytku publicznego
 • Rachunkowość budżetowa
 • Polityka podatkowa przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość podmiotów powiązanych

Rachunkowość i podatki


Specjalność Rachunkowość i podatki. Specjalność jest zorientowana na specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i podatków wykorzystywaną przy prowadzeniu działalności przez wszystkie przedsiębiorstwa i inne organizacje zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego. W ramach specjalności uzyskuje się wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, sporządzania bilansu i rachunku wyników, procedur opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia ewidencji działalności, sporządzania sprawozdań oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą i zostają przygotowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz przygotowania informacji na potrzeby zarządzania. Absolwenci specjalności są przygotowani do samodzielnego prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych. Mogą także pracować jako księgowi w biurach rachunkowych i w jednostkach gospodarczych oraz w firmach doradztwa podatkowego. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności są także przydatne przy prowadzeniu własnej działalności.

Program specjalności - Rachunkowość i podatki


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

 • Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa
 • Rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • Kontrola podatkowa

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

 • Business plan
 • Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Polityka bilansowa
 • Rachunkowość i podatki w rolnictwie
 • Elektroniczna sprawozdawczość podatkowa
 • Rachunkowość i podatki w organizacjach non-profit
 • Opodatkowanie w grupach kapitałowych
 • Zarządzanie podatkami

Rynek finansowy


Specjalność Rynek finansowy. Program nauczania tej specjalności obejmuje przedmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem finansowym, dzięki czemu absolwenci uzyskają wszechstronną wiedzę, przydatną w praktyce. Program nauczania obejmuje dwa główne obszary wiedzy. Pierwszy z nich zawiera opis i sposoby analizy różnych segmentów rynku finansowego oraz instrumentów finansowych występujących w tych segmentach, z podziałem na rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek instrumentów pochodnych oraz rynek walutowy. W ramach tego obszaru szczególna uwaga poświęcona jest giełdom papierów wartościowych. Drugi obszar to szczegółowy opis instytucji działających na rynku finansowym. Instytucjami tymi są: banki komercyjne, banki inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, domy maklerskie i instytucje zarządzające inwestycjami. Program nauczania ma u podstaw standardy światowe i skoncentrowany jest na analizie rynku finansowego i analizie ryzyka. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, w szczególności w bankach, w firmach doradztwa finansowego i firmach pośrednictwa finansowego. Drugi obszar zatrudnienia to działy finansowe przedsiębiorstw.

Program specjalności - Rynek finansowy


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

 • Instrumenty finansowe
 • Bezpieczeństwo rynku usług finansowych
 • Rynek ubezpieczeń gospodarczych i emerytalnych
 • Finanse behawioralne

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
 • Instrumenty finansowe sektora publicznego
 • Elementy zarządzania portfelem
 • Konglomeraty finansowe
 • Rynek nieruchomości
 • Etyka rynku finansowego
 • Nowe technologie rynku finansowego

Zarządzanie finansami


Specjalność Zarządzanie finansami. Program nauczania tej specjalności obejmuje przedmioty związane z podejmowaniem decyzji finansowych. Są to decyzje dotyczące inwestowania, pozyskania kapitału oraz zarządzania ryzykiem. Problematyka ta jest omawiana w odniesieniu, po pierwsze do przedsiębiorstw (dużych, średnich i małych), po drugie do jednostek sektora publicznego (służb publicznych i samorządów lokalnych), po trzecie do instytucji finansowych, takich jak banki, zakłady ubezpieczeń czy firmy inwestycyjne. W zakres programu nauczania wchodzą zagadnienia wyceny, pomiaru rentowności i ryzyka jednostek gospodarczych, instytucji finansowych i jednostek sektora publicznego. Maja one charakter uniwersalny. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w międzynarodowych i polskich przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego oraz instytucjach finansowych.

Program specjalności - Zarządzanie finansami


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

 • Strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Rynki i instrumenty finansowe
 • Usługi finansowe dla przedsiębiorstw
 • Finanse samorządowe

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

 • Zarządzanie finansami w banku
 • Zarządzanie finansami w zakładzie ubezpieczeń
 • Strategiczne zarządzanie finansami
 • Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
 • Metody prognozowania finansowego
 • Obciążenia publiczne przedsiębiorstw

Bankowość i ubezpieczenia I


Bankowość i ubezpieczenia to obszary współczesnego systemy finansowego, które charakteryzują się z jednej strony dynamicznym rozwojem, z drugiej zaś podatne są na zagrożenia destabilizacji rynku usług finansowych.  Specjalność Bankowość i ubezpieczenia dostrzegając te problemy odpowiada na bieżące zapotrzebowanie rynku pracy i ukierunkowana jest na zapoznanie studentów z charakterystyką, zasadami funkcjonowania oraz specyfiką współczesnego rynku usług bankowych i ubezpieczeniowych.
Wśród ważnych celów stawianych przed procesem dydaktycznym realizowanym w ramach specjalności znajdują się także: zapoznanie studentów z problematyką analizy potrzeb i zasadami doboru produktów bankowych i ubezpieczeniowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz wskazanie na problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa finansowego jako podstawy analizy i oceny problemów współczesnej bankowości i ubezpieczeń.

Program specjalności - Bankowość i ubezpieczenia I


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

 • Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw
 • Współczesne usługi bankowe
 • Ubezpieczenia emerytalne i na życie
 • Bezpieczeństwo rynku usług finansowych 

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

 • Bankowość ekologiczna
 • Instytucje finansowe w gospodarce elektronicznej
 • Marketing usług finansowych
 • Rynek ubezpieczeń na świecie
 • Funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń
 • Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach

Finanse i rachunkowość – program zaawansowany
(studia stacjonarne)


Specjalnie zaprojektowana ścieżka dydaktyczna dla wyróżniających się studentów. Program tej specjalności jest z jednej strony bardziej zaawansowany, częściowo zorientowany na elementy badawcze, z drugiej strony ma jeszcze większy związek z praktyką.

Program specjalności - Finanse i rachunkowość – program zaawansowany


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

 • Finanse przedsiębiorstwa – zaawansowane zagadnienia - opiekun dr hab. Tomasz Słoński
 • Rachunkowość – zaawansowane zagadnienia - opiekun dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
 • Rynek finansowy – zaawansowane zagadnienia - opiekun dr hab. Katarzyna Kuziak, prof. UE
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem