Studia na kierunku ZARZĄDZANIE - I stopień

Absolwent studiów I stopnia kierunku: Zarządzanie - posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Posiada również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest on przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent Kierunku: Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w praktycznie wszystkich obszarach działania przedsiębiorstw, w tym w szczególności w obszarach: zarządzania kadrami, logistyce, marketingu, zarządzania produkcją, zarządzania pracą, czy zarządzania projektami. Jest również w pełni przygotowany do prowadzenia własnej działalności. Absolwent posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Oferta specjalności na I stopniu studiów kierunku Zarządzanie:


Team Leader


Specjalność Team Leader adresowana jest do studentów zamierzających pełnić w pracy zawodowej funkcje kierownicze oraz kierować zespołami pracowniczymi na różnych szczeblach zarządzania.  Team Leader to menedżer posiadający umiejętności przywódcze oraz organizatorskie. To główna postać w każdym zespole. Skuteczność i ostateczne wyniki każdego zespołu zależą w głównej mierze od niego, od tego co swoją osobą reprezentuje, jakie posiada kwalifikacje, jak się zachowuje w pracy, jakie przyjmuje postawy w różnych sytuacjach.
Celem specjalności jest ukształtowanie i rozwój kompetencji menedżerskich, społecznych i interpersonalnych niezbędnych kierującemu zespołem pracowniczym. W ramach specjalności student pozyska wiedzę między innymi w zakresie budowy i organizacji pracy zespołu, kształtowania umiejętności pracy w zespole, wpływania na działania i zachowania członków zespołu, kształtowania ich postaw oraz kierowania wielokulturowym zespołem.

Program specjalności - Team Leader


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

 • Organizacja i formy zespołowego działania
 • Metody rozwiązywania konfliktów
 • Współczesne metody zarządzania
 • Adaptacja pracownika do zespołu
 • Zachowania przedsiębiorcze
 • Kierowanie wielokulturowym zespołem

Menedżer kreatywny


Specjalność Menedżer kreatywny adresowana jest do osób, które chcą zdobywać kompetencje menedżerskie związane z: wprowadzaniem innowacji i realizacją nowatorskich przedsięwzięć w firmach, rozwojem kreatywności pracowników, wdrażaniem produktów i marek, nowoczesnym marketingiem, przeprowadzaniem zmian w organizacjach, zarządzaniem w instytucjach kultury i mediach. Jest to propozycja dla osób aktywnych, chcących wykonywać interesującą pracę i z pasją realizować niepowtarzalne zadania. Absolwent specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne w pracy przyszłych: dyrektorów kreatywnych, szefów działu marketingu, brand i product managerów, menedżerów innowacji, deweloperów produktów wirtualnych szefów, działów badań i rozwoju (R&D), organizatorów wydarzeń z zakresu kultury i sportu, a także liderów zmiany w organizacjach i doradców w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych. Absolwent będzie tez przygotowany do prowadzenia własnej firmy działającej w obszarze marketingu, designu i rozwoju innowacji. Zajęcia mają w dużej części charakter praktyczny i innowacyjny. Do prowadzenia wykładów zapraszani są doświadczeni specjaliści i menedżerowie z praktyki biznesu, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, a w ramach ćwiczeń i warsztatów stosowanych jest wiele aktywnych metod, m.in. takich jak ćwiczenia i symulacje biznesowe, creative thinking, brainstorming czy design thinking. 

Program specjalności - Menedżer kreatywny


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

 • Podstawy kreatywności
 • Instrumenty kształtowania kreatywności
 • Modele biznesowe
 • Kreatywny marketing (wraz z e-marketingiem)
 • Lean Innovation
 • Rozpoczęcie i zamknięcie działalności gospodarczej

Przedsiębiorczość w biznesieCelami specjalności Przedsiębiorczość w biznesie są: kreowanie i dystrybucja wiedzy w obszarze przedsiębiorczości i zarządzania biznesem, w tym m.in.: istoty przedsiębiorczości oraz sylwetki osoby przedsiębiorcy, tworzenia modeli biznesu, funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość w biznesie (inkubatory i parki technologiczne) oraz funduszy pomocowych np. UE; również omówienie procesów zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz kreowanie umiejętności przydatnych w realizacji tych procesów. Absolwenci tej specjalności będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne w zakresie prowadzenia biznesu i postaw i zachowań przedsiębiorczych. Obecnie wielu absolwentów tej specjalności prowadzi z sukcesem swoje działalności gospodarcze, spółki kapitałowe o zasięgi regionalnych, jak i krajowym, a kilka aktywnie prowadzi biznes międzynarodowy.

Program specjalności - Przedsiębiorczość w biznesie


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

 • Zarządzanie i finanse w MSP
 • Biznes plan
 • Marketing i e-biznes
 • Gra kierownicza Optimax
 • Zarządzanie projektami (IPMA)
 • Przywództwo kierownicze w MSP

Zarządzanie projektami


Specjalność Zarządzanie projektami. Program nauczania tej specjalności obejmuje przedmioty ukierunkowane na rozwijanie wiedzy i umiejętności z zarządzania projektami. Specjalność ukierunkowana jest na przekazanie wiedzy z zarządzania projektami oraz rozwój umiejętności inicjowania, planowania, organizowania i kontroli projektów. Student pozna różnorodne metody i techniki zarządzania projektami, w tym nowoczesne narzędzia informatyczne.  Atutami absolwenta tej specjalności będą: trafna ocena sytuacji i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, efektywne komunikowanie się i prowadzenie negocjacji, kreatywność i przedsiębiorczość  Absolwent tej specjalności będzie potrafił skutecznie wspierać, swoją wiedzą i umiejętnościami, małe i średnie przedsiębiorstwa, a dla dużych przedsiębiorstw - będzie wartościowym specjalistą potrafiącym zyskać uznanie i pozycję poprzez umiejętność aktywnego uczestniczenia i koordynowania realizowanych projektów.

Program specjalności - Zarządzanie projektami


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

 • Planowanie i organizacja projektu
 • Doskonalenie systemu zarządzania organizacją projektową
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie projektem europejskim
 • Projekty przedsiębiorcze w małej firmie
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianami w projekcie

Zarządzanie zasobami ludzkimi


Celem specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności, jakie są potrzebne do podejmowania podstawowych decyzji i działań kadrowych na stanowiskach specjalistów, trenerów, liderów zespołów lub menedżerów niższego szczebla w systemie zarządzania organizacją. Kwalifikacje zdobyte w ramach specjalności służą sprawnemu wykonywaniu pracy zarówno w organizacjach gospodarczych, jak i instytucjach publicznych.
  Proces dydaktyczny jest ukierunkowany na wykształcenie u studentów praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego oddziaływania na najważniejszy składnik organizacji, jakim są pracownicy oraz znajdujące się w ich dyspozycji zasoby wiedzy, umiejętności, zdolności, postaw, motywacji itp. Chodzi o takie oddziaływanie na zasoby ludzkie organizacji, które z jednej strony umożliwia realizowanie celów i strategii tejże organizacji, a drugiej strony ukierunkowane jest na podmiotowe traktowanie pracowników i tym samym zaspokajanie ich potrzeb.
  W rezultacie program specjalności obejmuje opracowywanie strategii personalnych, planowanie działań kadrowych, metody i techniki doboru kadr do organizacji oraz ich motywowanie, wynagradzanie, ocenę itd. Szczególnym obszarem tych działań i niezbędną umiejętnością jest doskonalenie i rozwój pracowników, a więc inwestowanie w zasoby ludzkie, tworzenie i integrowanie zespołów pracowniczych, identyfikacja i rozwój talentów, aby przez to przyczynić się do wzrostu wartości organizacji, jej przewagi konkurencyjnej i prestiżu.
  W ramach programu omawianej specjalności mieszczą się również treści dotyczące przywództwa i technik wywierania wpływu społecznego, a zatem umiejętności niezbędnych w pracy zespołowej oraz kierowaniu zespołami podległych pracowników. W trakcie zajęć student będzie miał możliwość zapoznania się z czynnikami kształtującymi kulturę organizacyjną, zasadami skutecznego komunikowania się oraz prowadzenia prezentacji biznesowych i negocjacji.
Istotnym elementem treści programowych jest umożliwienie studentom pozyskania praktycznych umiejętności menedżerskich w procesie tzw. uczenia się w działaniu, które jest realizowane za pomocą różnych symulacji oraz gier kierowniczych.

Program specjalności - Zarządzanie zasobami ludzkimi


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe

 • Dobór kadr do organizacji
 • Rozwój i ocenianie pracowników
 • Systemy wynagrodzeń
 • Przywództwo i komunikacja społeczna
 • Kultura organizacyjna
 • Gra kierownicza
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem