Studia na kierunku INFORMATYKA W BIZNESIE - I stopień

Kształcenie na pierwszym stopniu kierunku „Informatyka w biznesie” ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu i biznesie. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych. Studenci zapoznają się m.in. z metodami i technikami analizy i projektowania systemów informacyjnych, aplikacjami biznesowymi, technologią baz danych, a także podstawami e–biznesu, metodami zarządzania projektami informatycznymi, rynkiem sprzętu i oprogramowania. Problemy rozwiązywane przez studentów w ramach studiów przypadków pozwolą im zdobyć umiejętności analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności realizacji zadań przez informatyków biznesu. Zaznaczyć należy, że uwzględniając tendencje kształcenia i międzynarodowe standardy m.in. Association for Computing Machinery (ACM), zaproponowany program zapewnia możliwości mobilności międzyuniwersyteckiej nie tylko studentów, ale też i kadry dydaktycznej. Kierunek „Informatyka w biznesie” jest zorientowany na indywidualne kształcenie i dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku dzięki wprowadzeniu dużej grupy przedmiotów indywidualnego wyboru. W 2011 roku otwarto kierunek w wersji anglojęzycznej – Business Informatics

Sylwetka i kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia
Absolwent kierunku będzie posiadał umiejętności analizy i syntezy problemów biznesowych, adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), pracy w zespole projektowym, komunikowania, a także umiejętność uczenia się i aktualizowania wiedzy. Kompetencje te zapewni mu wiedza z informatyki, zarządzania, rachunkowości, finansów, metod ilościowych, ekonomii. Będzie on zatem umiał rozwiązywać problemy biznesowe za pomocą narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne; będzie umiał projektować, programować i wdrażać aplikacje biznesowe. Studia pozwalają opanować dwa języki obce, w tym profesjonalny język angielski z zakresu informatyki w biznesie. W ramach studiów będą organizowane wykłady w języku angielskim, prowadzone przez specjalistów zagranicznych uczestniczących także w równolegle uruchamianej wersji angielskiej studiów „Business Informatics”.

Oferta specjalności na I stopniu studiów kierunku Informatyka w biznesie:

Systemy informacyjne w dużych korporacjach


Wiedza
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej, zarządzania, rachunkowości, finansów oraz metod ilościowych. Ponadto ma podstawy m.in. z zakresu infrastruktury informatycznej w dużych korporacjach, analizy i projektowania systemów informacyjnych, w tym interfejsu człowiek-komputer oraz planowania i realizacji przedsięwzięć informatycznych w dużych korporacjach.
Zawód
W ramach tej specjalności kształcimy specjalistów z zakresu informatyki ekonomicznej dla dużych korporacji. Zdobyta wiedza biznesowa, techniczna oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce gospodarczej pozwolą absolwentom na podjęcie pracy na stanowiskach m.in. analityków i projektantów systemów informatycznych, projektantów interfejsu człowiek- komputer, menedżerów realizacji projektów informatycznych.
Efekty
Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem podstawowych technologii z obszaru informatyki ekonomicznej (w tym przede wszystkim: analizy i projektowania korporacyjnych systemów informacyjnych oraz zarządzania realizacją projektów informatycznych) z możliwością ich wykorzystania w dużych korporacjach.
Umiejętności
Absolwenci specjalności potrafią rozwiązywać problemy związane z analizą, projektowaniem i wdrażaniem korporacyjnych systemów informacyjnych, ich adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) specyficznych dla korporacji oraz pracy w dużym zespole analityczno-informacyjnym.

Program specjalności - Systemy informacyjne w dużych korporacjach


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

 • Infrastruktura informatyczna w dużych korporacjach – Sem. 4, godz. 60 (30W / 15C / 30L)
 • Systemy i modelowanie przedsiębiorstw – Sem. 4, godz. 60 (30W / 15C / 30L)
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w SI korporacji – Sem. 5, godz. 60 (30W / 15C / 30L)
 • Interakcja człowiek-komputer – Sem. 5, godz. 60 (30W / 15C / 30L)
 • Rozwój aplikacji w korporacyjnych SI – Sem. 6, godz. 60 (30W / 15C / 30L)
 • Sieci społecznościowe w organizacji – Sem. 6, godz. 60 (30W / 15C / 30L)

Analiza i projektowanie systemów


Wiedza
Absolwent posiada wiedzę z zakresu narzędzi, technik oraz metod analizy i projektowania systemów, które są wykorzystywane na poszczególnych etapach cyklu życia oprogramowania, systemów informatycznych oraz aplikacji e-biznesowych. Ponadto zna podstawy metodyczne projektowania interfejsu człowiek-komputer oraz realizacji przedsięwzięć informatycznych.
Zawód
Kompetencje i umiejętności uzyskane w ramach specjalności umożliwiają pracę na stanowiskach analityków i projektantów systemów informacyjnych oraz aplikacji e-biznesowych, a także wdrażania rozwiązań informatycznych.
Efekty
Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem podstaw dotyczących realizacji systemów informatycznych, w tym rozwiązań e-biznesowych z zakresu ich projektowania, wdrożenia oraz realizacji.
Umiejętności
Absolwenci specjalności potrafią rozwiązywać problemy związane z analizą, projektowaniem i wdrażaniem systemów informacyjnych oraz e-biznesowych, pracy w zespole projektowym, a także umiejętność uczenia się i aktualizowania wiedzy. 

Program specjalności - Analiza i projektowanie systemów


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

 • Architektura komputerów, systemy operacyjne oraz administrowanie IT – Sem. 4, godz. 60 (30W / 30C)
 • Języki modelowania procesów biznesowych – Sem. 4, godz. 60 (30W / 30L)
 • Interakcja człowiek-komputer – Sem. 5, godz. 60 (30W / 15C / 30L)
 • Projektowanie systemów rozproszonych – Sem. 5, godz. 60 (30W / 15C / 30L)
 • Serwisy internetowe – Sem. 6, godz. 60 (30W / 30L)
 • Zintegrowane systemu informacyjne – Sem. 6, godz. 60 (30W / 30L)

Informatyka w usługach i administracji


Wiedza
Absolwent posiada wiedzę z zakresu tworzenia, jak i stosowania narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji, jak i działalności związanej z usługami. Ponadto ma podstawy m.in. z zakresu wykorzystania technologii Internetu, projektowania i wdrażania systemów informacyjnych, zarządzania procesami w instytucjach publicznych, zarządzania projektami informatycznymi.
Zawód
W ramach tej specjalności kształcimy specjalistów z zakresu zastosowania informatyki ekonomicznej w usługach i administracji. Zdobyta wiedza biznesowa, techniczna oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce pozwolą absolwentom na podjęcie pracy na stanowiskach IT w administracji lub w biznesie m.in. jako projektant systemów informacyjnych lub lider zespołu projektowego, jako menedżer zarządzania projektem informatycznym.
Efekty
Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem podstawowych technologii z obszaru informatyki ekonomicznej (w tym przede wszystkim: analizy i projektowania systemów informacyjnych oraz zarządzania realizacji projektów informatycznych) z możliwością ich wykorzystania w administracji oraz usługach.
Umiejętności
Absolwenci specjalności posiadają umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności związanej z usługami oraz administracją. Potrafią pracować w grupie projektowej oraz rozwiązywać problemy związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów informacyjnych.

Program specjalności - Informatyka w usługach i administracji


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

 • Architektura komputerów, systemy operacyjne oraz administrowanie IT – Sem. 4, godz. 60 (30W / 30C)
 • Serwisy internetowe – Sem. 4, godz. 60 (30W / 30L)
 • Metody i techniki zarządzania w organizacjach non-profit – Sem. 5, godz. 60 (30W / 30C)
 • Technologie i portale wiedzy w administracji i usługach – Sem. 5, godz. 60 (30W / 30L)
 • Aplikacje w administracji – Sem. 6, godz. 60 (30W / 30L)
 • Zarządzanie wartością klienta w e-administracji – Sem. 6, godz. 60 (30W / 30C)

Technologie baz danych i aplikacji mobilnych


Wiedza
Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych baz danych (modele, języki zapytań, zakres funkcjonalny systemów zarządzania bazami danych). Ponadto zna podstawy metodyczne tworzenia aplikacji bazodanowych i prostych hurtowni danych implementowanych w środowisku sieciowym (także jako aplikacje mobilne). Jest zorientowany w infrastrukturach informatycznych niezbędnych do tworzenia i eksploatacji systemów baz danych oraz aplikacji mobilnych.
Zawody
Kompetencje i umiejętności uzyskane w ramach specjalności umożliwiają pracę na stanowiskach projektantów baz danych i aplikacji mobilnych, technologów i administratorów baz danych a także konsultantów aplikacji wykorzystujących technologię baz danych i przetwarzanie mobilne.
Efekty
Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem podstawowych technologii informacyjnych (podstawowych i zaawansowanych baz danych z uwzględnieniem podejścia obiektowego, elementami technologii inteligentnych) z możliwością ich wykorzystania w środowisku rozproszonym. Istnieje także możliwość uzyskania certyfikatów renomowanych producentów oprogramowania w zakresie tych technologii (IBM, Oracle czy Microsoft).
Umiejętności
Absolwenci specjalności potrafią tworzyć aplikacje bazodanowe zgodne z modelami relacyjnym i post-relacyjnymi. Są także w stanie projektować i utrzymywać aplikacje mobilne. Mają także podstawy związane z zaawansowanym przetwarzaniem baz danych (w tym tworzenie i eksploatacja prostych hurtowni danych z elementami przetwarzania analitycznego).

Program specjalności - Technologie baz danych i aplikacji mobilnych


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

 • Architektura komputerów, systemy operacyjne oraz administrowanie IT – Sem. 4, godz. 60 (30W / 30C)
 • Modelowanie baz danych – Sem. 4, godz. 60 (30W / 15C / 30L)
 • Programowanie aplikacji mobilnych – Sem. 5, godz. 60 (30W / 30L)
 • Języki modelowania procesów biznesowych – Sem. 5, godz. 60 (30W / 15C / 15L)
 • Bazy danych i aplikacje mobilne w Internecie – Sem. 6, godz. 60 (30W / 15C / 15L)
 • Technologia i procesy w chmurze obliczeniowej – Sem. 6, godz. 60 (30W / 15C / 15L)
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem