Finanse i rachunkowość - 2014/2015

Studia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - II stopień

Kierunek Finanse i rachunkowość realizowany na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów jest kierunkiem, który otrzymał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W uznaniu tej oceny kierunek ten otrzymał specjalną dotację MNiSW jako kierunek spełniający kryteria projakościowe. Tym samym znalazł się w gronie 25 najlepiej ocenionych kierunków w Polsce. W grupie tej są tylko trzy  kierunki ekonomiczne – jeden na naszej uczelni (FiR), drugi w Szkole Głównej Handlowej (FiR) i trzeci w Akademii Leona Koźmińskiego (Zarządzanie).

Absolwent studiów II stopnia kierunku Finanse i rachunkowość posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Rozumie występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz potrafi nim zarządzać. Potrafi on również przeprowadzić analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Absolwent kierunku; Finanse i rachunkowość jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym i prowadzenia działalności doradczej oraz do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Jest przygotowany do pracy w charakterze analityka finansowego (standard CFA), doradcy inwestycyjnego, zarządzającego ryzykiem, maklera giełdowego, osobistego doradcy finansowego, dyrektora finansowego przedsiębiorstwa, osoby odpowiedzialnej za finanse i rachunkowość organizacji o charakterze gospodarczym i publicznym. Jest również przygotowany do pracy jako: główny księgowy, samodzielny księgowy, doradca podatkowy, audytor, biegły rewident, controller, specjalista ds. rachunkowości zarządczej. Absolwent ma także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Oferta specjalności na II stopniu studiów kierunku Finanse i rachunkowość:


Menedżer finansowy


Specjalność Menedżer finansowy. Program tej szerokiej specjalności obejmuje zagadnienia przygotowujące do zawodu zarządzającego finansami w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, samorządach lokalnych i służbach publicznych. W programie nacisk skierowany jest na procesy decyzyjne, z uwzględnieniem cech wspólnych i specyficznych finansów przedsiębiorstw, instytucji finansowych, samorządów lokalnych i służb publicznych. Omawiane są problemy analizy rynku kapitałowego, badania i oceny ryzyka finansowego, podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Zdobyta przez absolwentów wiedza umożliwia uzyskanie licencji maklera i doradcy finansowego. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w kadrach zarządzających międzynarodowych i polskich przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego oraz instytucji finansowych.

Program specjalności - Menedżer finansowy


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:


Rynek nieruchomości


Specjalność Rynek nieruchomości. Program nauczania tej specjalności obejmuje wiedzę niezbędną do obsługi szeroko rozumianych uczestników rynku nieruchomości, zwłaszcza w zakresie: analiz i prognoz dotyczących rynku nieruchomości, oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości, doradztwa przy zakupie, sprzedaży oraz wycenie nieruchomości, zarządzania i administrowania nieruchomościami. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w następujących instytucjach: firmy deweloperskie, inwestorzy prywatni i instytucjonalni, banki i instytucje finansujące rynek nieruchomości, kancelarie rzeczoznawców majątkowych, instytucje zarządzające nieruchomościami, urzędy rządowe i samorządowe gospodarujące nieruchomościami. Absolwenci tej specjalności mogą się ubiegać, o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości ( dotyczy wyłącznie studiów stacjonarnych ).

Program specjalności - Rynek nieruchomości


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

Analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem


Specjalność Analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem. Program nauczania tej nowej i dynamicznie rozwijającej się specjalności obejmuje wiedzę z zakresu nowoczesnej analizy danych finansowych dotyczących zarówno rynków finansowych, jak i podmiotów gospodarczych: instytucji finansowych i przedsiębiorstw. Omawiane metody dotyczą podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz analizy i zarządzania ryzykiem. Program realizowany w ramach specjalności jest zaprojektowany na podstawie rozwiązań stosowanych w krajach rozwiniętych i oferuje zagadnienia niezbędne do uzyskania uznanych na świecie standardów: analityka finansowego (CFA – Chartered Financial Analyst) oraz zarządzającego ryzykiem (PRM – Professional Risk Manager), jak również polskich certyfikatów maklera i doradcy inwestycyjnego. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych: bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach emerytalnych czy funduszach inwestycyjnych, jak również w działach finansowych przedsiębiorstw.

Program specjalności - Analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

Rachunkowość zarządcza i controlling


Specjalność Rachunkowość zarządcza i controlling. Nowoczesna specjalność, w ramach której uzyskuje się wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu, wykorzystywaną w każdym przedsiębiorstwie i organizacji, oraz umiejętności analitycznego myślenia wymaganego w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Studenci specjalności zdobywają wiedzę dotyczącą przygotowania i wykorzystania informacji z rachunkowości w podejmowaniu decyzji oraz sporządzania i analizowania sprawozdań zorientowanych na wspomaganie zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym. Absolwenci specjalności nabywają praktyczne umiejętności dotyczące wykorzystania informacji z rachunkowości w procesie zarządzania, stosowania różnych instrumentów rachunkowości zarządczej i controllingu, zarządzania kosztami i wynikami, sporządzania budżetów i planów finansowych oraz przeprowadzania kontroli zarządczej. Absolwenci specjalności mogą pracować jako dyrektorzy finansowi, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, analitycy finansowi, controllerzy, konsultanci biznesowi i niezależni eksperci w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Program specjalności uwzględnia treści wymagane przy ubieganiu się o certyfikaty ACCA i CIMA oraz audytora wewnętrznego.

Program specjalności - Rachunkowość zarządcza i controlling


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

Audyt finansowy i podatkowy


Specjalność Audyt finansowy i podatkowy. Absolwent  zdobędzie wiedzę z zakresu badania sprawozdań i tytułów płatności  podatkowych,  dokonywanych przez podmioty gospodarujące,  na rzecz instytucji publiczno – prawnych oraz właściwych jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tej specjalności absolwent będzie posiadał wiedzę o podstawowej bazie uregulowań prawnych z zakresu ewidencji tak księgowej jak i podatkowej. Jako specjalista z tego zakresu pozna  Standardy Badania Sprawozdań Finansowych, kryteria i metody oznaczania obszarów  ryzyka jak i samego ryzyka. W połączeniu z nabytą wcześniej wiedzą na temat finansów publicznych, rachunkowości finansowej oraz analizy finansowej zdobędzie  umiejętności kontroli dokumentów księgowych oraz sprawozdań finansowych i podatkowych aby wskazać zagrożenia dalszego funkcjonowania podmiotu.

Program specjalności - Audyt finansowy i podatkowy


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

Rachunkowość korporacji


Specjalność Rachunkowość korporacji. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności w zakresie ograniczania ryzyka operacyjnego,  jak i ogólnego. Wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych, jak i zabezpieczeń umożliwi absolwentom tej specjalności bycie analitykiem finansowym o umiejętnościach rozróżnienia transakcji spekulacyjnych od transakcji niespekulacyjnych – m.in. kontraktów zabezpieczających, wyceny spółek kapitałowych, jak również umiejętności ujawniania i prezentowania instrumentów finansowych, jak i zabezpieczeń w sprawozdaniu finansowym, co sprawia, że będzie mógł pełnić funkcję menedżera z zakresu zarządzania instrumentami finansowymi i rachunkowości zabezpieczeń. Wiedza i umiejętności absolwenta o tej specjalności to nieograniczone spektrum zatrudnienia m.in. giełdy, korporacje, banki i inne instytucje finansowe.

Program specjalności - Rachunkowość korporacji


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

Rachunkowość międzynarodowa


Specjalność Rachunkowość międzynarodowa. Absolwent będzie posiadać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu rachunkowości, podatków bezpośrednich oraz pośrednich, podejmowania decyzji a także prawa gospodarczego na poziomie Unii Europejskiej. Będzie także rozumieć procesy tworzenia jednolitego rynku biznesu europejskiego oraz tworzenia eurospółek. Jako specjalista z zakresu rachunkowości będzie posiadać umiejętności opracowywania i wdrażania polityki rachunkowości opartej na standardach międzynarodowych. Absolwent będzie posiadał umiejętności sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych eurospółek.

Program specjalności - Rachunkowość międzynarodowa


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

Bankowość i ubezpieczenia II (tylko studia niestacjonarne)


Specjalność adresowana jest do wszystkich studentów, którzy są zainteresowani zdobyciem oraz poszerzeniem wiedzy i umiejętności w obszarze bankowości. Program skierowany jest do tych osób, które planują związać swoją karierę zawodową z sektorem bankowym lub też innymi instytucjami finansowymi na współczesnych europejskich rynkach finansowych.

Program specjalności - Bankowość i ubezpieczenia II


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

Bankowość (tylko studia stacjonarne)


Specjalność Bankowość dedykowana jest studentom II stopnia kierunku FIR, którzy zamierzają związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym, a w szczególności z instytucjami bankowymi. Program tej specjalności został zharmonizowany z wymaganiami egzaminacyjnym Europejskiego Certyfikatu Bankowca, co potencjalnie umożliwia studentom jego uzyskanie. W programie specjalności znalazły się przedmioty korespondujące z aktualnymi tendencjami w sektorze bankowym. Część z proponowanych przedmiotów specjalnościowych ma charakter unikatowy/autorski i jest dostępna jedynie w ramach tej specjalności.
Zaproponowana prozespołowa metodyka dydaktyczna wykorzystywana w trakcie zajęć pozwala na zapewnienie wysokiej skuteczności przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Podjęta w ramach specjalności współpraca międzyinstytutowa (Instytut Zarządzania Finansami oraz Instytut Rachunkowości) zapewnia wysoki poziom interdyscyplinarności, adekwatności i jakości merytorycznej.

Strona dedykowana projektowi ECB/UE•Wro: http://www.ecb.ue.wroc.pl

Program specjalności - Bankowość i ubezpieczenia II


Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

Przedmioty specjalnościowe do wyboru:

  • Controlling bankowy i audyt wewnętrzny
    Przedmiot pozwala poznać regulacje prawa krajowego i unijnego w zakresie zasad kontrolowania działalności banku. Opisuje procedury i techniki organizowania i przeprowadzania audytu w banku. W ramach „controllingu” omawiane będą między innymi następujące zagadnienia szczegółowe: prognozowanie i planowanie w ramach działalności operacyjnej banku oraz zarządzania projektami bankowymi (tworzenie  harmonogramów wydatków, budżetów itp.).
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem