Studia na kierunku ZARZĄDZANIE - I stopień


Opiekun kierunku: dr hab. Janusz Marek Lichtarski, prof. UE

Kształcenie w ramach I stopnia studiów na kierunku Zarządzanie skoncentrowane jest na przekazaniu wiedzy i rozwinięciu zestawu kluczowych umiejętności wymaganych na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych we współczesnych organizacjach biznesowych. Absolwent kierunku posiada umiejętności analizy danych biznesowych, rozwiązywania problemów organizacyjnych, gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa oraz wykorzystania w pracy najnowszych technologii i wsparcia IT. W ramach rozwoju umiejętności interpersonalnych nacisk położony jest głównie na umiejętności autoprezentacji, komunikacji, pracy w grupie, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, a także kompetencje związane z budowaniem zespołu i kierowaniem nim. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych, pełnienia funkcji kierowników projektów i procesów oraz kierowania zespołem pracowniczym w dużych firmach - zarówno w środowisku korporacji międzynarodowej, jak również w ramach prowadzenia własnego biznesu.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych metod dydaktycznych, w tym analizy przypadków, gier i ćwiczeń kierowniczych oraz symulacji biznesowych.
Absolwent kierunku może podjąć pracę m.in. na takich stanowiskach jak: specjalista w obszarze organizacji i zarządzania, kierownik niższego lub średniego szczebla zarządzania we wszystkich obszarach działania przedsiębiorstw, team leader, menedżer procesu, menedżer i koordynator projektu, konsultant biznesowy IT i analityk biznesowy. Absolwent kierunku jest również przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Oferta specjalności na I stopniu studiów kierunku Zarządzanie:

 • Biznes i start-upy
 • Kierowanie ludźmi
 • Menedżer projektów i procesów

Opis specjalności

Biznes i Start-upy

Opiekunowie specjalności: dr. hab. Grzegorz Krzos, prof. UE; dr Aleksandra Sus

Możliwości jakie daje współczesna, innowacyjna gospodarka, dostęp do wiedzy i dofinansowania ze strony Unii Europejskiej skutkują wzrostem liczby organizacji w Polsce. Rośnie zatem i konkurencja. Czy w takich warunkach możliwe jest osiągnięcie sukcesu? Nie tylko jako przedsiębiorca, ale również jako menedżer firmy. Według badań przeprowadzonych przez World Economic Forum: w 2020 roku trzecią najważniejszą kompetencją, poszukiwaną przez pracodawców, będzie kreatywność, zaraz po myśleniu krytycznym i kompleksowym podejściu do rozwiązywania problemów organizacyjnych. Taki wachlarz umiejętności i kompetencji oferujemy jako efekt ukończenia specjalności "Biznes i start-upy".

Celem proponowanej specjalności jest zdobycie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i rozwoju swojego biznesu oraz start-upu. Oferujemy kompetencje w newralgicznych obszarach funkcjonowania biznesu: począwszy od pomysłu i kreowania modelu biznesowego, poprzez uzyskanie dofinansowania, budowanie kreatywnej strategii, koncentrując się jednocześnie na poszerzaniu kompetencji menedżerskich i innowacyjności produktów / usług. Akcentujemy aktywne uczenie się i nauczanie, eliminujemy statyczne podejście do biznesu, na rzecz rozwoju dynamicznych umiejętności (dynamic capabilities).

Program ukierunkowany jest na:

 • przygotowanie do założenia i pozyskania źródeł finansowania własnej firmy,
 • ukształtowanie najbardziej pożądanych kompetencji menedżerskich (kreatywność i innowacyjność w optyce np. design thinking),
 • zdobycie wykształcenia i doświadczenia praktycznego (oferujemy gry biznesowe, pracę na case studies),
 • pozyskanie wiedzy formalnej, w tym poznanie zasad i procedur działania US, KRS, ZUS, itd., podstaw rachunkowości i prowadzenia dokumentacji kadrowej,

Absolwent specjalności nie zderza się z rzeczywistością gospodarczą, bo zna ją z zajęć specjalizacyjnych. Potrafi antycypować zdarzenia w firmie w warunkach wysokiego ryzyka i zmiennego otoczenia.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Przedsiębiorca / Właściciel firmy
 • Dyrektor ds. badań i rozwoju
 • Dyrektor kreatywny
 • Dyrektor ds. rozwoju i nowych inwestycji
 • Menedżer ds. innowacji
 • Menedżer ds. rozwoju (business development manager),
 • Menedżer w dziale doradztwa biznesowego

Przedmioty specjalnościowe

 • Modele biznesowe startupów
 • Design thinking i kreowanie innowacyjnych produktów
 • Startup ICT - case studies
 • Dokumentacja organizacyjna i kadrowa
 • Źródła finansowania i rachunkowość małych firm
 • Akademia start-up
 • Gra biznesowa

Kierowanie ludźmi

Opiekunowie specjalności: dr Dorota Molek-Winiarska; dr Barbara Chomątowska

Nowoczesne organizacje doskonale rozumieją, że pracownicy są najważniejsi dla ich działania, a skuteczne i efektywne kierowanie nimi jest podstawą ich sukcesu. Wpisując się w realia współczesnej gospodarki przygotowaliśmy dla naszych studentów specjalność Kierowanie ludźmi. Została ona opracowana z myślą o osobach, które w swojej przyszłej pracy zawodowej planują pełnić funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania, we wszystkich organizacjach, zarówno tych o charakterze biznesowym, jak i należących do sektora publicznego. 

Proces dydaktyczny specjalności jest ukierunkowany na wykształcenie u studentów kompleksowej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do właściwego oddziaływania na najważniejszy składnik organizacji, jakim są pracownicy oraz znajdujące się w ich dyspozycji zasoby wiedzy, umiejętności, zdolności, postaw, motywacji itp. Chodzi o takie oddziaływanie na ludzi w organizacji, które z jednej strony umożliwia realizowanie celów i strategii tejże organizacji, a z drugiej strony ukierunkowane jest na podmiotowe traktowanie pracowników i tym samym zaspokajanie ich potrzeb.

W rezultacie, program specjalności ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje takie zagadnienia jak: psychologia pracy zespołowej, komunikacja interpersonalna, kształtowanie pozytywnego środowiska pracy, metody i techniki doboru kadr do organizacji, doskonalenie i rozwój oraz ocenianie pracowników, coaching i mentoring itd. W trakcie zajęć student będzie miał również możliwość zapoznania się z zasadami skutecznego komunikowania się oraz wystąpień publicznych i prezentacji biznesowych. Istotnym elementem treści programowych jest umożliwienie studentom pozyskania praktycznych umiejętności menedżerskich w procesie tzw. uczenia się w działaniu, które jest realizowane za pomocą różnych symulacji oraz gier kierowniczych.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Wszystkie stanowiska wymagające kompetencji kierowania ludźmi bez względu na rodzaj organizacji i szczebel zarządzania
 • Dyrektor ds. personalnych
 • HR biznes partner
 • Kierownik ds. personalnych
 • Kierownik ds. rekrutacji
 • Asystent ds. personalnych
 • Doradca personalny

Przedmioty specjalnościowe

 • Psychologia pracy zespołowej
 • Dobór i ocenianie pracowników
 • Rozwój pracowników i zarządzanie karierą
 • Kształtowanie środowiska pracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Coaching i mentoring
 • Prezentacja i wystąpienia publiczne

Menedżer projektów i procesów

Opiekunowie specjalności: dr Łukasz Wawrzynek, dr Witold Szumowski

We współczesnych organizacjach większość pracy wykonywana jest w układzie procesowym bądź w projektach. Specjalność Menedżer projektów i procesów jest odpowiedzą na wymagania aktualnego rynku pracy. Po ukończeniu specjalności absolwent posiadać będzie kompetencje z zakresu:

 • planowania i organizacja projektów w organizacji,
 • zastosowania narzędzi organizacji specyficznych dla projektów IT,
 • rozumienia zasad doboru i działania zespołów projektowych,
 • zastosowania narzędzi procesu zarządzania zmianami i ryzykiem w projektach,
 • identyfikacja i projektowania procesów biznesowych,
 • doskonalenia procesów biznesowych,
 • stosowania koncepcji lean desig w inżynierii organizacji,
 • administrowania systemami klasy ERP.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Project manager
 • Proces manager/inżynier procesu
 • Inżynier produktu
 • Manager ryzyka w projektach
 • Administrator systemów klasy ERP
 • Pracownik działu Continuous Improvement
 • Specjalista ds. projektów unijnych

Przedmioty specjalnościowe

 • Planowanie i organizacja projektów
 • Kierowanie zespołem
 • Zarządzanie projektem IT
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianami w projekcie
 • Projektowanie i doskonalenie procesów
 • Lean design
 • Systemy klasy ERP
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem