Strona główna AE

 

Zarządzenia
Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

2006

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 2 stycznia 2006 r.
  w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentówzwiązanych z nadaniem stopnia doktora lub doktora habilitowanego
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 4 stycznia 2006 r.
  w sprawie dnia wolnego od pracy
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 6 stycznia 2006 r.
  w sprawie organizowania konferencji naukowychprzez jednostki organizacyjne Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 25 stycznia 2006 r.
  w sprawie zmiany nazwy Biura Obsługi Projektów Europejskich
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 30 stycznia 2006 r.
  w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 3 lutego 2006 r.
  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Informatyki
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 3 lutego 2006 r.
  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej
  Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 6 lutego 2006 r.
  w sprawie wprowadzenia zmianw Zasadach pozyskiwania i wydatkowania środków na działalność statutowąprowadzoną w Wydziałach Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 6 lutego 2006 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w Zasadach pozyskiwania i wydatkowania środków na badania własne prowadzone w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 8 lutego 2006 r.
  w sprawie oświadczenia składanego przez doktoranta dotyczącego samodzielnego napisania rozprawy doktorskiej
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 21 lutego 2006 r.
  w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Remontów
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 21 lutego 2006 r.
  w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji i Zakupów Inwestycyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 06 marca 2006 r.
  w sprawie utworzenia Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego We Wrocławiu
  z dnia 06 marca 2006 r.
  w sprawie utworzenia Katedry Bioutylizacji Odpadów Rolno-Spożywczych
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 20 marca 2006 r.
  w sprawie wydłużenia czasu pracy pracowników zatrudnionych
  na stanowiskach robotniczych w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 23 marca 2006 r.
  w sprawie zmian w składzie Formacji Obrony Cywilnej
  Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 20 kwietnia 2006 r.
  w sprawie zasad zwrotu kosztów poniesionych przez studenta w związku z praktyką zawodową
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 26 kwietnia 2006 r.
  w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania miejsc
  w domach studenckich Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 25 kwietnia 2006 r.
  w sprawie określenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2006 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 21 kwietnia 2006 r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 08 maja 2006 r.
  w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 22 maja 2006 r.
  w sprawie oświadczenia składanego przez nauczyciela akademickiego
  dotyczącego dodatkowego zatrudnienia
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 23 maja 2006 r.
  w sprawie wysokości wskaźnika prowizyjnego dla Wydawnictwa w 2006 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 23 maja 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie Rektora nr 31/2005 w sprawie powołania Komisji ds. Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 23 maja 2006 r.
  w sprawie przekazania do Archiwum Uczelni
  zamkniętych teczek spraw z dokumentacją archiwalną
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 31 maja 2006 r.
  w sprawie wprowadzenia nowego wzoru umowy pożyczki
  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 26/2006 (nowy wzór umowy pożyczki
  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  )
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 12 czerwca 2006 r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2006/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 26 czerwca 2006 r.
  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Gospodarki Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 17 lipca 2006 r.
  w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych
  oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych
  przez osoby niezatrudnione w Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 17 lipca 2006 r.
  w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 22 lipca 2006 r.
  w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w AE w roku akademickim 2006/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 18 sierpnia 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie Rektora nr 31/2006 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 33a/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 18 sierpnia 2006 r.
  w sprawie opłat za sporządzanie i wydawanie wyciągów z indeksów absolwentom, którzy ukończyli studia przed rokiem akademickim 2004/2005 oraz studentom, którzy studia przerwali
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 05 września 2006 r.
  w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich
  Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 05 września 2006 r.
  w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu niestacjonarnych studiów doktoranckich
  Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 13 września 2006 r.
  w sprawie wysokości stypendium dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 17 października 2006 r.
  w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 14 września 2006 r.
  w sprawie powołania Biura Karier i Promocji Zawodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 19 września 2006 r.
  w sprawie zasad wypełniania przez nauczycieli akademickich
  niektórych obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 27 września 2006 r.
  w sprawie zmiany nazwy Wydziału Gospodarki Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 42a/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 października 2006 r.
  w sprawie w sprawie zmiany przeznaczenia części budynku położonego przy ul. Nowowiejskiej 39 w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 17 października 2006 r.
  w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 18 października 2006 r.
  zmieniające Regulamin pomocy materialnej dla studentów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 20 października 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie Rektora nr 31/2006 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 27 października 2006 r.
  w sprawie likwidacji Działu Administracyjno – Gospodarczego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Wałbrzychu
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 30 października 2006 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 30 października 2006 r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 08 listopada 2006 r.
  zmieniające Regulamin pomocy materialnej dla studentówAkademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 10 listopada 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 63/2005 w sprawie wystawiania delegacji służbowych
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 10 listopada 2006 r.
  wprowadzające tekst jednolity Zarządzenia Rektora nr 63/2005
  w sprawie wystawiania delegacji służbowych
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 27 listopada 2006 r.
  w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich i jej częstotliwości
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 15 listopada 2006 r.
  zmieniające Zarządzenie Rektora nr 31/2006 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 22 grudnia 2006 r.
  zmieniające Regulamin pomocy materialnej dla studentów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 22 grudnia 2006 r.
  w sprawie zasad korzystania z kart płatniczych
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 22 grudnia 2006 r.
  zmieniające Regulamin obsługi zamówień publicznych w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 22 grudnia 2006 r.
  w sprawie zasad wypożyczania mienia Uczelni na zewnątrz
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 stycznia 2007 r.
  w sprawie przyznawania maksymalnych stawek wynagradzania na danym stanowisku w okresie dwóch ostatnich lat pracy pracownika przed nabyciem uprawnień emerytalnych.
  Zalącznik nr 1Pisma Okólne
Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
rok 2006

 • PISMO OKÓLNE NR 1/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 10 stycznia 2006 r.
  w sprawie wystawiania suplementów do dyplomów ukończenia studiów
 • PISMO OKÓLNE NR 2/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 11 stycznia 2006 r.
  w sprawie potwierdzenia wykonania polecenia wyjazdu służbowego do zamiejscowych ośrodków dydaktycznych
 • PISMO OKÓLNE NR 3/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 09 lutego 2006 r.
  w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w trybie eksternistycznym
 • PISMO OKÓLNE NR 4/2006
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 4 sierpnia 2006 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia