Strona główna AE

 

Zarządzenia
Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

2007

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 22 stycznia 2007 r.
  w sprawie oświadczenia pracownika korzystającego z odliczenia kosztów autorskich w związku z wykonywaniem recenzji i opinii w postępowaniu o awans naukowy
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 22 stycznia 2007 r.
  w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (załącznik)
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 23 stycznia 2007 r.
  zmieniające Zarządzenie Rektora nr 40/2006 w sprawie zasad wypełniania przez nauczycieli akademickich niektórych obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 24 stycznia 2007 r.
  w sprawie zasad zwrotu wniesionych opłat semestralnych za studia
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 24 stycznia 2007 r.
  w sprawie utworzenia specjalnego funduszu nagród dla Kierowników Projektów naukowo-badawczych
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 26 stycznia 2007 r.
  w powołania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2007
  Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 29 stycznia 2007 r.
  w sprawiewprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich i jej częstotliwości
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 29 stycznia 2007 r.
  w sprawie oświadczenia pracownika korzystającego z odliczenia kosztów autorskich w związku z wykonywaniem godzin ponadwymiarowych
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 29 stycznia 2007 r.
  w sprawie w sprawie opłat za studia wyższe zawodowe, magisterskie, magisterskie uzupełniające, podyplomowe oraz studia doktoranckie odbywane przez cudzoziemców
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 16 lutego 2007 r.
  w sprawie terminów wypłacania wynagrodzeń pracownikom Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 16 lutego 2007 r.
  w sprawie wysokości diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych, wysokości diet dla opiekuna oraz wysokości diet i kieszonkowego dla studentów zagranicznych przyjeżdżających na krótkie pobyty
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 20 lutego 2007 r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu rozstrzygnięcia postępowania na wykonanie dokumentacji technicznej budowy
  Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 21 lutego 2007 r.
  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 14 marca 2007 r.
  w sprawie dni wolnych od pracy w 2007 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 kwietnia 2007 r.
  w sprawie wynagradzania pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowisku starszego wykładowcy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 4 stycznia 2007 r.
  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Głównej
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 1 stycznia 2007 r.
  w sprawie dodatków dla społecznych inspektorów pracy
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 20 kwietnia 2007 r.
  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej
  Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 20 kwietnia 2007 r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 23 kwietnia 2007 r.
  w sprawie dnia 4 maja 2007 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 7 maja 2007 r.
  w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu obsługi projektów europejskich finansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz z innych środków europejskich i międzynarodowych realizowanych przez Akademię Ekonomiczną im.Oskara Langego we Wrocławiu
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30../2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2007 r.
  (Regulamin obsługi projektów europejskich finansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz z innych środków europejskich i międzynarodowych realizowanych przez Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu)
  Załącznik nr 1 do "Regulaminu Obsługi Projektów Europejskich' przyjętego Zarządzeniem nr 30/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2007 r.
  (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTU)
  Załącznik nr 2 do "Regulaminu Obsługi Projektów Europejskich" przyjętego Zarządzeniem nr 30/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2007 r.
  Załącznik nr 3 do "Regulaminu Obsługi Projektów Europejskich" przyjętego Zarządzeniem nr 30/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2007 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 11 maja 2007 r.
  w sprawie wysokości wskaźnika prowizyjnego dla Wydawnictwa w 2007 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 14 maja 2007 r.
  w sprawie stosowania elektronicznej metody kalkulacji kosztów kształcenia
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 15 maja 2007 r.
  w sprawie zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 21 maja 2007 r.
  w sprawie zasad zwrotu kosztów za przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz za czynności o nadanie tytułu naukowego profesora
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 23 maja 2007 r.
  w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 01 czerwca 2007 r.
  w sprawie warunków kierowania pracowników na wyjazdy zagraniczne
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 06 czerwca 2007 r.
  w sprawie zasad wypożyczania mienia Uczelni na zewnątrz
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 06 czerwca 2007 r.
  w sprawie zwolnienia z opłat za studia pierwszego lub drugiego stopnia odbywane przez cudzoziemców – obywateli Ukrainy w ramach projektu „Teper Wrocław”
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 11 czerwca 2007 r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2007/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 13 czerwca 2007r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 13 czerwca 2007 r.
  w sprawie zmiany nazwy Wydziału Zarządzania i Informatyki
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 14 czerwca 2007 r.
  w sprawie zwrotu kosztów zakwaterowania studentów
  przeniesionych do Wrocławia lub do Jeleniej Góry
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 15 czerwca 2007 r.
  w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w AE w roku akademickim 2007/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 15 czerwca 2007 r.
  w sprawie zasad zwrotu kosztów poniesionych przez studenta w związku z praktyką zawodową
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 18 czerwca 2007 r.
  w sprawie powołania Komisji ds. nowelizacji Regulaminu pracy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 18 czerwca 2007 r.
  w sprawie powołania Komisji ds. obowiązków nauczycieli akademickich
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 20 czerwca 2007 r.
  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Stałego Dyżuru
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 27 czerwca 2007 r.
  w sprawie powołania Rady Nadzorującej działalność Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Akademii Ekonomicznej Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 9 lipca 2007 r.
  w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2007/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 10 lipca 2007 r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 10 lipca 2007 r.
  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 13 lipca 2007 r.
  w sprawie wysokości stawek za prace wydawnicze
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 20 lipca 2007 r.
  w sprawie opłat za sporządzanie i wydawanie wyciągów z indeksów studentom
  i absolwentom Akademii Ekonomicznej
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 20 lipca 2007 r.
  zmieniające Zarządzenie Rektora nr 51/2007 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2007/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 56a/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 19 lipca 2007 r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 19 lipca 2007 r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 31 lipca 2007 r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2007 z dnia 20 lutego 2007 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 31 lipca 2007 r.
  w sprawie aktualizacji Zasad (Polityki) Rachunkowości
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 9 sierpnia 2007 r.
  w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 31 sierpnia 2007 r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 5/2006 w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 7 września 2007 r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 51/2007 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2007/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 6 września 2007 r.
  w sprawie przenoszenia studentów ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 17 września 2007 r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2004 Rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu umów, nowego wzoru umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz umowy o przeniesienie praw autorskich do utworu dydaktycznego oraz obiegu powyższych dokumentów
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 24 września 2007 r w sprawie utworzenia Biura Realizacji Inwestycji oraz powołania Komitetu Sterującego inwestycją "Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej
  we Wrocławiu"
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 18 października 2007 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 46/2007 w sprawie powołania Komisji ds. nowelizacji Regulaminu pracy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 25 października 2007 r. w sprawie egzaminów dyplomowych i magisterskich
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 05 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania Medalu 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 14 listopada 2007 r w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów dla pracowników przygotowujących prace habilitacyjne z funduszu utworzonego przez Senat Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na rok 2008.
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 07 listopada 2007 r. w sprawie określenia niektórych symboli dla Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 09 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Komitetu Sterującego
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie wystawiania delegacji służbowych
 • ZARZĄDZENIE NR 76/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie dnia 24 grudnia 2007 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 12/2006 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji i Zakupów Inwestycyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2007
  Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  z dnia 01 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Biura Rekrutacji
Pisma Okólne
Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
rok 2007

 • PISMO OKÓLNE NR 1/2007
  REKTORA AKADEMII EKONOMICZNEJ IM.OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU
  z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie trzeciego miejsca zatrudnienia asystentów, adiunktów, wykładowców oraz starszych wykładowców
 • PISMO OKÓLNE NR 2/2007
  REKTORA AKADEMII EKONOMICZNEJ IM.OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU
  z dnia 7 marca 2007 r.
  w sprawie udziału pracowników Uczelni w przekazach medialnych
 • PISMO OKÓLNE NR 3/2007
  REKTORA AKADEMII EKONOMICZNEJ IM.OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU
  z dnia 21 grudnia 2007 r.
  w sprawie możliwości kontynuacji zatrudnienia po przejściu na emeryturę mianowanych pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego , w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego