Artur Klimek profesor nadzwyczajny w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Zainteresowania badawcze koncentruje na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, korporacjach transnarodowych,szczególnie tych pochodzących z gospodarek wschodzących oraz handlu międzynarodowym. Autor nowatorskiej na polskim rynku książki „Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej”. Zajmuje się również zagadnieniami handlu i finansów międzynarodowych. Wielokrotnie nagradzany za pracę naukową. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Ekspert Narodowego Centrum Nauki, recenzent Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Regularnie bierze udział w międzynarodowych konferencjach i publikuje w uznanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Ceniony przez studentów wykładowca przedmiotów: International business, International finance, International corporate finance, Emerging economies in international business. Posiada także wieloletnie doświadczenie biznesowe w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Artur Klimek Associate Professor at the Department of International Economic Relations of Wrocław University of Economics. Doctor habilitatus in economics. Research ares: foreign direct investment, transnational corporations (especially those from emerging economies), international trade. The author an innovative book on the Polish market "Transnational corporations from emerging countries in the global economy". He also deals with issues of trade and international finance. Awarded frequently for scientific work. Holder of the scholarship by the Foundation for Polish Science. The principal investigator of research projects financed by the Ministry of Science and Higher Education and the National Science Center. Expert of the National Science Center, reviewer of the Foundation for Polish Science. He regularly participates in international conferences and publishes in internationally recognized journals. A lecturer of the following modules: International business, International finance, International corporate finance, Emerging economies in international business. He also has many years of business experience in the internationalization of enterprises.

News
Nowa książka/New book: „Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej” / „Multinational corporations from emerging countries in global economy”. Więcej informacji/More information:


as_resized_188x282_sesja_ne_06


Degrees
Positions
Languages
Research Interests

Research Grants and Scholarships

Awards and distinctins

Books
Key Research Papers
Recent Conferences
© 2014 Wrocław University of Economics
close
Our site uses cookies.
Read how to disable cookies. I understand