Cudzoziemcy, którzy przystępują do rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na podstawie art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn.zm.) podlegają klasyfikacji na równi z obywatelami Polski.

Po zapoznaniu się z ofertą studiów kandydat powinien:

1. Skompletować wymagane dokumenty. 

2. Utworzyć konto w systemie rekrutacyjnym https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/ zgodnie z terminem rekrutacji.

3. Dołączyć plik ze zdjęciem: 3,5 x 4,5 cm konieczny do wyrobienia legitymacji studenckiej – format jak do paszportu.

4. Zamieścić adres e-mail do bezpośredniego kontaktu z kandydatem na czas trwania rekrutacji. Na ten adres będą również wysyłane ważne informacje dotyczące rozpoczęcia roku akademickiego.
 
5. Uzupełnić wszystkie dane w zakładce Moje konto → Formularze osobowe (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia jak w paszporcie). W sekcji Wykształcenie należy wpisać dane dotyczące dokumentów o wykształceniu bez dołączania plików w tym miejscu. W polu Edytuj wyniki egzaminów należy wybrać trzy wymagane przedmioty kwalifikacyjne ze świadectwa maturalnego (bez wpisywania wyników). 
 
6. Wybrać kierunek studiów z oferty – „Zapisać się”. Aby dokonać zapisu na wybrany kierunek należy  uzupełnić kolejne dane oraz dołączyć w systemie wszystkie wymagane dokumenty.

W tym celu należy przygotować plik ze skanem każdego dokumentu z listy. Obowiązuje zasada - jeden dokument to jeden plik.
W przypadku dokumentów wielostronicowych należy:
•    zeskanować każdą stronę danego dokumentu,
•    połączyć wszystkie skany ze stronami danego dokumentu w jeden plik.

Przygotowany plik należy zapisać w formacie PDF i załączyć we wskazanym w systemie miejscu  (sekcja Nowe zgłoszenie rekrutacyjne). Należy tak postąpić ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.
Uwaga: niska jakość skanów może spowolnić, a nawet uniemożliwić proces rekrutacji.

7. Po zapisaniu się na kierunek wnieść opłatę rekrutacyjną 85 PLN na indywidualne konto rozliczeniowe wskazane w systemie: zakładka Moje konto → Zgłoszenia rekrutacyjne. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko Kandydata oraz nazwę kierunku.
Kandydat może brać udział w rekrutacji na dowolną liczbę kierunków pod warunkiem, że na każdy kierunek wniesie osobną opłatę rekrutacyjną. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

8. Sprawdzać na indywidualnym koncie zgłoszeniowym status swojego zgłoszenia. Komisja Rekrutacyjna przyznaje kandydatowi punkty rekrutacyjne. Jeżeli liczba punktów będzie kwalifikowała go do przyjęcia, zostanie o tym poinformowany komunikatem „Zakwalifikowany” widocznym na koncie zgłoszeniowym.

9. Po uzyskaniu statusu „Zakwalifikowany”, kandydat, który zamieścił w systemie skany wszystkich wymaganych dokumenty oraz uiścił opłatę rekrutacyjną musi dostarczyć na Uczelnię oryginały dokumentów, ich kserokopie oraz tłumaczenia na język polski zgodnie z harmonogramem.

UWAGA: W zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne → Dokumenty i dalsze kroki należy pobrać,  wydrukować i podpisać dwa dodatkowe dokumenty: Ankieta osobowa oraz Podanie o przyjęcie na studia i dołączyć do kompletu dokumentów.

10. Po otrzymaniu kompletu dokumentów Komisja Rekrutacyjna wystawi „Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne”. Skan zaświadczenia będzie wysłany  formie załącznika na konto Kandydata  w systemie rekrutacyjnym (dostępny w zakładce Wiadomości).  Oryginał zaświadczenia zostanie wysłany pocztą tradycyjną na adres wskazany przez Kandydata w systemie. Uwaga: adres musi zawierać kod pocztowy.

Uwaga: niezłożenie dokumentów w ostatecznym terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje decyzją o nieprzyjęciu na studia.

W przypadku wątpliwości prosimy o  kontakt pod adresem enrolment@ue.wroc.pl

© 2019 Экономический университет во Вроцлаве
закрыть
Our site uses cookies.
Read how to disable cookies. I understand