Rekrutacja krok po kroku 
Cudzoziemcy, którzy przystępują do rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na podstawie art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668) podlegają klasyfikacji na równi z obywatelami Polski. 
Kandydat aplikujący na studia powinien:
1. Zapoznać się z ofertą studiów.
2. Skompletować wymagane dokumenty.  
3. Zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym  https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/
zgodnie z terminem rekrutacji.
4. Dołączyć plik ze zdjęciem: 3,5 x 4,5 cm konieczny do wyrobienia legitymacji studenckiej – format jak do paszportu.
 5. Uzupełnić wszystkie dane w systemie (imię, nazwisko, data i  miejsce urodzenia jak                 w paszporcie).
6. Wybrać kierunek studiów, dokonać zgłoszenia (zapisać się na kierunek                                                   w systemie). 
7. Wnieść opłatę rekrutacyjną 85 PLN za każdy wybrany kierunek na indywidualne konto rozliczeniowe wskazane w systemie. Kandydat może brać udział w rekrutacji na dowolną liczbę kierunków pod warunkiem, że na każdy kierunek wniesie osobną opłatę rekrutacyjną.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
8. Dołączyć do systemu wymagane dokumenty.
W tym celu należy przygotować plik ze skanem każdego dokumentu z listy. Obowiązuje zasada- jeden dokument to jeden plik. 
W przypadku dokumentów wielostronicowych należy:
• zeskanować każdą stronę danego dokumentu,
• połączyć wszystkie skany ze stronami danego dokumentu w jeden plik.
Przygotowany plik należy zapisać w formacie PDF i załączyć we wskazanym w systemie miejscu w sekcji ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE. Należy tak postąpić ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. 
Uwaga: niska jakość skanów może spowolnić, a nawet uniemożliwić  proces  rekrutacji.
9. Sprawdzać na indywidualnym koncie zgłoszeniowym status swojego zgłoszenia. Komisja Rekrutacyjna przyznaje kandydatowi punkty rekrutacyjne (jeżeli liczba punktów będzie kwalifikowała go do przyjęcia, zostanie o tym poinformowany komunikatem widocznym na koncie zgłoszeniowym)- ważne informacje w zakładce  terminy.
11.Dostarczyć  komplet wymaganych dokumentów zgodnie z harmonogramem-zakładka terminy.
Uwaga: niezłożenie dokumentów w ostatecznym terminie określonym                                                 w harmonogramie rekrutacji skutkuje decyzją o nieprzyjęciu na studia.

© 2019 Экономический университет во Вроцлаве
закрыть
Our site uses cookies.
Read how to disable cookies. I understand