Koła naukowe


1a
Wstępując do koła naukowego, otwierasz sobie możliwości wyróżnienia się na tle rówieśników, a przy tym utrwalenia wiedzy w dziedzinach, które w toku studiów wzbudziły twoją ciekawość. Dzięki aktywności w takiej organizacji już na studiach wzbogacisz swój życiorys o cenne doświadczenia, które nadadzą twojej wiedzy wymiar praktyczny.

Koła naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hossa ProCapital

Celem działalności KNRK Hossa ProCapital jest propagowanie wiedzy z zakresu szeroko pojętych rynków finansowych ze szczególnym naciskiem na rynek kapitałowy wśród studentów, w tym tworzenie jego członkom dogodnych warunków do samodzielnego rozwoju, wymiany opinii, dyskusji oraz realizacji projektów: prac naukowych, seminariów tematycznych oraz konferencji.

Koło Naukowe Młody Adept

Koło Naukowe „Młody Adept” pomaga studentom w rozwijaniu zainteresowań naukowych w zakresie ekonomii i inżynierii produkcji. Tutaj studenci zdobywają doświadczenia niezbędne do wykorzystania uzyskanej wiedzy teoretycznej w praktyce. Pogłębiamy wiedzę praktyczną w zakresie produkcji i ekonomii.

Naszym celem jest wymiana informacji i doświadczeń w zakresie obszarów objętych zainteresowaniem członków Koła Naukowego. Duży nacisk kładziemy na współpracę z przedsiębiorstwami, a także instytucjami naukowymi oraz dydaktycznymi, których działalność wiąże się ze sferą zainteresowań Koła Naukowego.

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Aliquanta

Celem działalności Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Aliquanta jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentek i studentów poprzez przybliżanie zagadnień związanych z dziedzinami takimi jak:
 • gospodarka nieruchomościami,
 • zagospodarowanie przestrzeni,
 • polityka regionalna i krajowa,
 • innowacyjne podejścia do projektowania w skali mikro (np. elementy architektury krajobrazu) i makro (m.in. kwestie urbanistyki miast),
 • wyzwania stojące przed polityką miejską etc.
Dzieje się to poprzez pracę własną członków koła, spotkania formalne, dyskusje i platformy wymiany idei, udział bezpośredni i pośredni w życiu naukowym uczelni poprzez prowadzenie i/lub udział w pracach naukowo-badawczych pod patronatem KGPiAS oraz Uczelni.

Jednym z elementów rozpoznawczych działań członków Koła jest organizowana co roku od 10 lat Ogólnopolska Konferencja Naukowa „MIASTO – współczesne problemy w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną”.

Koło jest miejscem rozwoju i samodoskonalenia członków, z naciskiem na rozwój umiejętności badawczych, praktycznych, organizacyjnych i interpersonalnych.

Koło Naukowe Zarządzanie Projektami

Cele działalności Koła:
 • syntetyczne i kompleksowe przedstawienie problematyki zarządzania projektami,
 • nabycie przez członków Koła umiejętności rozumienia istoty i roli projektów w zarządzaniu,
 • umożliwienie członkom Koła zrozumienia zasad zarządzania wieloma projektami,
 • zdobycie przez członków Koła doświadczenia w pracy i zarządzaniu zespołem ludzi,
 • rozbudzenie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską,
 • edukacja wykraczająca poza podstawowy program studiów wyższych w zakresie zarządzania projektami,
 • budowanie więzi koleżeńskich i rozwijanie umiejętności pracy grupowej.
Koło umożliwia członkom ubieganie się o certyfikat IPMA – STUDENT, który stanowi podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami oraz jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami.

Koło Naukowe Zintegrowanych Systemów Informatycznych SAPer

Koło naukowe SAPer to grupa entuzjastów pragnąca poznać rozwiązania SAP oraz specyfikę projektów wdrożeniowych. W ramach prowadzonych cotygodniowych spotkań ich uczestnicy poznają rozwiązania niemieckiego przedsiębiorstwa SAP w zakresie:
 • logistyki,
 • finansów i controllingu,
 • programowania w unikalnym języku ABAP.
Członkowie Koła poznają specyfikę pracy w systemie SAP jako użytkownik końcowy, zapoznają się z realizacją projektów wdrożeniowych oraz charakterystyką pracy konsultanta SAP, a także uczą się programowania w języku ABAP. Koło dysponuje systemem SAP ERP w wersji IDES ECC 6.0, a także wsparciem merytorycznym ze strony firm partnerskich oraz byłych członków Koła zajmujących się profesjonalnymi wdrożeniami systemu SAP zarówno w kraju, jak i za granicą.

W ten sposób członkowie Koła otrzymują niezbędną wiedzę i ćwiczą umiejętności konieczne do postawienia pierwszych kroków w świecie IT i pracy w środowisku SAP. Koło uczestniczy również w konferencjach naukowych poświęconych tematyce SAP, przygotowuje artykuły naukowe oraz realizuje projekty badawcze z wykorzystaniem możliwości systemu SAP.

Koło Naukowe Forum Edukacji Biznesowej

Naszą misją jest propagowanie przedsiębiorczości wśród studentów poprzez organizację spotkań z praktykami biznesu. Skupiamy się na nawiązywaniu kontaktów z ludźmi biznesu, którzy są gotowi opowiedzieć nam, studentom o praktycznych zagadnieniach działania.

Filary naszej działalności:
 • Prelekcje: nasz główny sposób nawiązywania komunikacji między przedsiębiorcami a studentami naszego uniwersytetu. To prelegenci decydują, o czym chcą opowiadać. My zapewniamy im wsparcie i dostęp do forum.
 • Warsztaty: Prelegenci wraz z nami organizują wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, pokazują praktyczny aspekt swojej działalności. Działali z nami: Rafał Brzoska (InPost), Marcin Iwiński (CD Projekt), Herbert Wirth (KGHM Polska).
 • Ponadto informujemy o aktualnej sytuacji biznesowej w Polsce i na świecie.

Nasz Facebook, Instagram i inne strony społecznościowe dostarczają informacji na temat polecanych treści, książek, artykułów, filmów.

Koło Naukowe „Challenger”

Celem działalności SKN jest stworzenie możliwości rozwoju i samorealizacji studentom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat rywalizacji w grach elektronicznych, badania zachowań ludzkich w grach elektronicznych, tworzenia i analiz modeli biznesowych w E-Sporcie, kreowania start-upów w E-Sporcie oraz tworzenia i analizy statystyk z tym związanych.

Dodatkowo prowadzimy badania naukowe z zakresu E-sportu i zachowań ludzkich w grach elektronicznych. Propagujemy wiedzę z zakresu E-sportu w środowisku akademickim oraz prezentujemy zdrową rywalizację przy równoczesnej integracji środowiska akademickiego wokół E-sportu.

Koło Naukowe „Logis”

Celem Studenckiego Koła Naukowego „Logis” jest tworzenie możliwości zorganizowanego, zespołowego pogłębiania specjalistycznej wiedzy z zakresu logistyki i łańcucha dostaw oraz realizacji indywidualnych zainteresowań naukowych studentów, w szczególności:
 • łączenie wiedzy ekonomicznej i logistycznej z realiami gospodarczymi poprzez analizę procesów logistycznych i ich wpływu na decyzje przedsiębiorstw,
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu logistyki i łańcucha dostaw,
 • nawiązywanie kontaktów z osobami ze świata biznesu i środowisk akademickich m.in. poprzez udział oraz organizację konferencji naukowych,
 • nawiązywanie współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami w celu pozyskiwania danych do późniejszych analiz i dyskusji,
 • nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi,
 • udział w szkoleniach z zakresu logistyki i łańcucha dostaw.

Koło Naukowe Zarządzania Jakością „QUALITEAM”

Koło Naukowe Zarządzania Jakością „Qualiteam” zajmuje się problematyką związaną z jakością – zarówno w ujęciu naukowym, jak i popularyzatorskim, m.in. poprzez organizacje szkoleń czy też wygłaszanie referatów okolicznościowych.

Warto zaznaczyć, że poszukiwania badawcze dotyczące jakości mają charakter interdyscyplinarny. Przede wszystkim podejmuje się próbę wielopłaszczyznowego spojrzenia na kształtowanie jakości produktów. Penetrowane obszary badawcze dotyczą aspektu technologicznego, który przeplata się z organizacyjnym, zarządczym i ekonomicznym.

Główną uwagę i nacisk kładziemy na budowanie okoliczności sprzyjających podnoszeniu jakości badanych wyrobów, wskazując na znaczącą rolę dwóch czynników, tj. człowieka i jego zróżnicowanego podejścia do kształtowania jakości wyrobu.

Koło Naukowe Prakseologia

Koło Naukowe Prakseologia to społeczność kreatywnych i ambitnych studentów, którzy są nastawieni na wzrost efektywności i popularyzację idei sprawności w biznesie i życiu prywatnym. Prakseologia oznacza teorię sprawnego działania. W duchu tej myśli skupiamy się na rozwijaniu naszych umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym.

Organizujemy wykłady z ludźmi z różnych dziedzin. Staramy się zobaczyć, jak wyglądają efekty ich pracy, ale podczas powstawania (czyli efekt pracy, ale jeszcze bez efektu). Interesują nas zagadnienia zarządzania firmą, analityki rynku, pracy menedżera czy ogólna struktura funkcjonowania działalności w złożonym systemie biznesowym.

Czym się zajmujemy?
 • Organizujemy wykłady z interesującymi ludźmi z wielorakich branż
 • Prowadzimy warsztaty w firmach, aby zobaczyć zarządzanie od praktyczniej strony
 • Działamy edukacyjnie: prowadzimy zajęcia/wykłady, by dzielić się naszą wiedzą.
Planujemy wydawanie zeszytów naukowych studenckich oraz prezentacje i wykłady w sieciach społecznościowych.

Koło Naukowe Chemików

Koło Naukowe Chemików działa przy Katedrze Chemii Bioorganicznej od 2009 r. Pomaga studentom w rozwijaniu zainteresowań naukowych w zakresie szeroko rozumianej chemii oraz nauk pokrewnych. Koło ma na celu przede wszystkim zainteresować oraz pogłębić wiedzę z tego zakresu. Szczególny nacisk kładzie na doświadczalne i praktyczne znaczenie chemii. Pozwala dotknąć i poczuć chemię w znacznie większym zakresie niż to ma miejsce na standardowych zajęciach z przedmiotów chemicznych.

Celem działalności Koła Naukowego Chemików jest:
 • prowadzenie badań i projektów naukowych przez studentów (wystąpienia na konferencjach, postery, publikacje),
 • popularyzacja nauki (pokazy m.in. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki),
 • współpraca z innymi kołami naukowymi,
 • organizowanie wycieczek naukowych (instytucje naukowe i przedsiębiorstwa chemiczne).

Koło Naukowe Zarządzania Bezpieczeństwem w Organizacji

SKN Zarządzania Bezpieczeństwem w Organizacji powstało z inicjatywy studentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w 2014 roku. Celem koła jest rozwijanie zainteresowań związanych z prowadzeniem badań naukowych w zakresie systemów zapewnienia bezpieczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności, jak i bezpieczeństwa żywienia ludzi) oraz organizacją rynku żywności.

W ramach działalności koła organizowane są szkolenia oraz wyjazdy studyjne, działania edukacyjne i prospołeczne. Ponadto członkowie koła mają możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych na poziomie krajowym. Koło skupia głównie studentów Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ale zapraszamy wszystkich chętnych z UEW!

Koło Naukowe BioFood

Studenckie Koło Naukowe BioFood swoją działalność prowadzi na Wydziale Inżynierii Produkcji od stycznia 2023 roku. Zrzesza ono przede wszystkim Studentów Wydziału IP, ale zaprasza do współpracy Studentów innych wydziałów UEW zainteresowanych tematyką żywności. Opiekunem SKN BioFood jest dr inż. Monika Wereńska pracująca w Katedrze Technologii Żywności i Żywienia.

Dotychczasowe działania SKN BioFood skupiały się na badaniach laboratoryjnych prowadzonych z użyciem niekonwencjonalnych źródeł przeciwutleniaczy naturalnych dodawanych do surowca mięsnego. Efektem prac prowadzonych w SKN było napisanie kilku prac inżynierskich, jak również przygotowanie publikacji naukowej.

W roku 2023 działalność SKN BioFood zostanie rozszerzona o analizy laboratoryjne mające na celu poprawę jakości produktów mięsnych, w tym zwłaszcza marynowanych. Ponadto Studenci zrzeszeni w ramach SKN BioFood analizują zagadnienia związane ze spożyciem suplementów leków.

Koło Naukowe Stratyfikacja Społeczno-Gospodarcza

Koło podejmuje głównie zagadnienia nierówności, polaryzacji, stratyfikacji, ubóstwa i dobrobytu społecznego, ale też inne tematy – zgodnie z zainteresowaniami jego członków (z wykluczeniem tematyki „biznesowej” i „finansowej”, na której opiekun kompletnie się nie zna i nie lubi).

Działalność w Kole jest przeznaczona dla młodych ludzi, którzy chcą rozwijać się naukowo – albo jedynie w ramach studiów, albo z myślą o dalszej karierze (np. doktoranckiej). Koło jest raczej dla osób, które nie boją się przekształcić równania czy użyć modelu statystycznego. Członkowie Koła są przygotowywani do wystąpień na konferencjach naukowych i piszą publikacje naukowe (we współpracy z opiekunami lub pod ich opieką). W perspektywie mamy także współpracę z partnerami z Czech i Słowacji.

Koła naukowe w Filii w Jeleniej Górze

Koło Naukowe „Economicus”

Działamy na rzecz zapewnienia najlepszego przygotowania życiowego studentów poprzez wszechstronny rozwój. Celem naszej działalności jest praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy z ekonomii, w szczególności z dziedziny analizy ekonomicznej i finansów poprzez:
 • współpracę z przedsiębiorstwami,
 • dyskusje panelowe pogłębiające zdobytą wiedzę,
 • prowadzone badania naukowe,
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „Finansista”

Celami działalności KN Finansów i Rachunkowości „Finansista” są:
 • ustawiczny rozwój jego członków poprzez pogłębianie wiedzy,
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności w zakresie finansów oraz rachunkowości,
 • realizacja badań naukowych w obszarze wyznaczonym problematyką Koła,
 • indywidualizowanie zainteresowań naukowych studentów,
 • rozwijanie i kształtowanie cech przedsiębiorczych oraz umiejętności menedżerskich, w szczególności w zakresie finansów i rachunkowości,
 • łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką poprzez nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami życia gospodarczego.

Koło Naukowe Zarządzania i Przedsiębiorczości „MERITUM”

Misją założonego w 2006 r. Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości „Meritum” jest stwarzanie dogodnych warunków do wszechstronnego rozwoju studentom pragnącym czegoś więcej niż tylko sucha akademicka wiedza.

SKN „Meritum” skupia się przede wszystkim na praktycznej realizacji wybranych nowoczesnych koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwach, a także identyfikacji czynników sprzyjających rozwijaniu i kształtowaniu cech przedsiębiorczych i umiejętności menedżerskich oraz skłonności do podejmowania inicjatyw gospodarczych przez młodych ludzi.

Marketingowe Koło Naukowe

Marketingowe Koło Naukowe w ramach swojej działalności zajmuje się
 • weryfikacją skuteczności marketingu organicznego w branży turystycznej w porównaniu z marketingiem płatnym (które z działań przynoszą lepsze efekty, sprawnej i rzetelniej wspomagają budowanie marki i promocji firmy),
 • zapoznaniem się z funkcjonowaniem cyfrowych narzędzi marketingowych,
 • opracowywaniem strategii marketingowych z użyciem narzędzi: Business Suite i Facebook Ads,
 • analizą zasad działań marketingu internetowego w oparciu o aktualne regulaminy, przepisy prawne i RODO.

Naukowe Koło Logistyczne LOGRiT

Cel koła: kształtowanie młodych naukowców – logistyków. Rozwijamy się zarówno naukowo, poprzez udział w konferencjach, publikacje i wspólne dyskusje, jak i biznesowo, dzięki wizytom studyjnym, projektom i spotkaniom z praktykami.

Realizujemy projekty logistyczne, ale nie tylko! Nawet jeśli badamy zagadnienia z obszaru HR, zarządzania procesowego czy finansów, patrzymy na nie z logistycznego punktu widzenia.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem