Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest Uczelnią z bogatą tradycją badań naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. W Uniwersytecie prowadzone są również badania w innych obszarach, m.in. matematycznych, technicznych, chemicznych, biologicznych (biotechnologia) i rolniczych (technologia żywności). Podstawowe obszary badawcze ujęte w porządku alfabetycznym obejmują: administrację samorządową, analizę danych ekonomicznych, bankowość, biotechnologię żywności, bioutylizację odpadów rolno-spożywczych, controlling, ekonomię ekologiczną, europejskie studia regionalne, finanse międzynarodowe, finanse publiczne, gospodarkę przestrzenną, gospodarkę regionalną, historię gospodarczą, informatykę, inwestycje finansowe, inżynierię materiałową, komunikację społeczną i gospodarczą, logistykę, makroekonomię, marketing, metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu, międzynarodowe stosunki gospodarcze, mikroekonomię, politykę ekonomiczną, politykę społeczną, prawo gospodarcze, prognozowanie i analizy gospodarcze, projektowanie systemów zarządzania, rachunkowość, socjologię, suszenie produktów rolniczych i spożywczych, systemy informatyczne zarządzania, technologię żywności, ubezpieczenia, zarządzanie finansami, zarządzanie gospodarką turystyczną, zarządzanie jakością, zarządzanie organizacją/przedsiębiorstwem, zarządzanie procesami gospodarczymi, zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie strategiczne, zarządzanie środowiskiem, zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie pracą.

Wyniki badań naukowych osiągnięte w latach 2009-2013 przyczyniły się do uzyskania w ocenie parametrycznej najwyższej kategorii A przez wszystkie Wydziały Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kategorię A w ocenie Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego otrzymał Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki oraz Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny.

Poszczególne Wydziały Uczelni posiadają prawa akademickie do nadawania stopnia doktora habilitowanego i doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii oraz nauk o zarządzaniu.

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów posiada prawo do nadawania stopnia dr hab. w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii i nauk o zarządzaniu oraz w dyscyplinie finanse, jak też stopnia dr w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii i nauk o zarządzaniu oraz w dyscyplinie finanse.

Wydział Nauk Ekonomicznych ma prawo do nadawania stopnia dr hab. w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii oraz nauk o zarządzaniu jak też stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii oraz w dyscyplinie nauk o zarządzania. 25 lutego 2013 r. Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finansów.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny posiada prawo do nadawania stopnia dr w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii oraz stopnia dr w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologii żywności i żywienia

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki posiada prawo do nadawania stopnia dr hab. w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii oraz stopnia dr w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii.

Pracownicy Uniwersytetu aktywnie działają w środowiskach naukowych, akademickich, gospodarczych i politycznych pełniąc z wyboru wiele organizacyjnych funkcji w ogólnopolskich i międzynarodowych instytucjach. Aktywnie uczestniczą w pracach Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz w licznych komitetach, stowarzyszeniach i towarzystwach naukowych w kraju i zagranicą.

Wyrazem aktywności naukowej pracowników Uczelni są publikacje naukowe, artykuły publikowane w czasopismach krajowych i międzynarodowych, referaty konferencyjne, patenty i oryginalne metody technologiczne stosowane w produkcji przemysłowej oraz liczne opracowania na rzecz praktyki gospodarczej. Pracownicy są także autorami wielu cennych na rynku edukacyjnym podręczników i książek. Dorobek naukowy pracowników Uczelni znajduje uznanie i jest bardzo często nagradzany przez zagraniczne i krajowe gremia naukowe.

Pracownicy Uczelni uczestniczą w międzynarodowych konferencjach naukowych. Organizujemy również ogólnopolskie konferencje i ich uczestnikami są pracownicy innych Uczelni krajowych, jak też zagranicznych oraz praktycy gospodarczy. Dzięki wzajemnej wielopłaszczyznowej dyskusji, wymianie wiedzy praktycznej i poznawczej zainteresowane strony mogą odczuwać satysfakcję z podejmowania skutecznych i korzystnych obustronnie inicjatyw.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem